Strona zarchiwizowana dnia 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konsultacje

W 2007 roku Komisja Europejska postanowiła dokonać oceny różnych wariantów, jakie można zastosować przy opracowywaniu niezbędnych ram prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do ograniczenia emisji do 130 g/km dzięki technologii pojazdów. Celem konsultacji było zapoznanie się z opiniami dotyczącymi realizacji strategii zaproponowanej przez Komisję oraz zgromadzenie uwag i pomysłów dotyczących możliwych wariantów opracowywania ram prawnych, łącznie z ich aspektami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi. Komisja starała się przede wszystkim zgromadzić materiały potrzebne do oceny wpływu pod kątem kosztów i korzyści, jakie przyniosłaby realizacja różnych elementów strategii.

W swoich komunikatach Komisja sformułowała kilka zasad, które należy uwzględnić przy opracowywaniu nowych ram prawnych. Przede wszystkim ramy prawne wdrażające średnie docelowe wartości dla nowych samochodów powinny być zredagowane „w taki sposób, aby wartości te: nie wpływały na konkurencyjność, ani na przestrzeganie zasady sprawiedliwości społecznej, były zrównoważone, zapewniały równe traktowanie wszystkich europejskich producentów z branży motoryzacyjnej i nie powodowały nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji między nimi”. Poza tym Komisja uznała, że przyszłe ramy prawne powinny być neutralne w stosunku do rożnych technologii, to znaczy nie powinny faworyzować żadnej konkretnej technologii, która może przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ograniczenia emisji dwutlenku węgla zrealizowane dzięki nowym ramom prawnym powinny być wymierne, możliwe do monitorowania, rzetelne i uniemożliwiające podwójne obliczanie ograniczeń CO 2.

Więcej informacji na temat procesu wiodącego od konsultacji społecznych do ostatecznego przyjęcia aktów prawnych można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2009  |Początek strony