Veebisait on arhiveeritud (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konsultatsioon

Euroopa Komisjon otsustas 2007. aastal hinnata erinevaid võimalusi vajaliku õigusliku raamistiku väljatöötamiseks, eelkõige seoses eesmärgiga saavutada heitkoguse tase 130 g süsinikdioksiidi kilomeetri kohta sõidukite mootoritehnoloogia parandamise abil. Avaliku konsultatsiooni käigus koguti seisukohti komisjoni kavandatud strateegia rakendamise kohta ning saadi sidusrühmadelt arvamusi ja ideid õigusliku raamistiku koostamise võimaluste, sealhulgas nende võimalike majanduslike, ühiskondlike ja keskkonnaalaste aspektide kohta. Eelkõige oli komisjon huvitatud täiendavast panusest seoses pakutud strateegia erinevate elementide rakendamise mõju (kulu ja tulu) hindamisega.

Komisjon esitas oma teatistes mitmed põhimõtted, mida pidi tulevase õigusliku raamistiku kujundamisel arvesse võtma. Õiguslik raamistik tuleks koostada selliselt, „et tagataks konkurentsi seisukohast neutraalsed ning sotsiaalselt võrdsed ja jätkusuutlikud heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis on õiglased Euroopa erinevate mootorsõidukitootjate suhtes ja millega välditakse põhjendamatuid konkurentsimoonutusi mootorsõidukitootjate vahel”. Komisjon eeldas, et raamistik oleks tehnoloogia seisukohalt neutraalne, st õiguslik raamistik ei annaks eeliseid ühelegi konkreetsele tehnoloogiale, mida võidakse eesmärgi saavutamiseks kasutada. Tulevase õigusliku raamistiku alusel toimuv süsinikdioksiidiheidete vähendamine peab olema mõõdetav, kontrollitav, põhjendatav ja vältima süsinikdioksiidi vähendamise topeltarvestust.

Protsessi (konsultatsioonist kuni lõpliku õigusakti vastuvõtmiseni) kohta lisateabe saamiseks klõpsake siia: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm
Viimati muudetud: 23/02/2009  |Üles