Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (12/08/2009)
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Διαβούλευση

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αξιολογήσει διάφορες προτάσεις σχετικά με την κατάρτιση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου, ιδίως το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος για εκπομπές 130 g/km με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτοκινήτων. Διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρωθούν απόψεις, ιδέες και προτάσεις των ενδιαφερόμενων σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής της Επιτροπής καθώς και με τις υπάρχουσες εναλλακτικές επιλογές για το σχεδιασμό του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη όλων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών των επιλογών αυτών. Η Επιτροπή επεδίωξε ειδικότερα να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στο κόστος, καθώς και τα οφέλη από την εφαρμογή των επιμέρους στοιχείων της προτεινόμενης στρατηγικής.

Στις ανακοινώσεις της, η Επιτροπή είχε καθορίσει ορισμένες αρχές οι οποίες έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να εξασφαλίζει ουδέτερους από πλευράς ανταγωνισμού και κοινωνικά δίκαιους και βιώσιμους στόχους μείωσης των εκπομπών, να αντιμετωπίζει ισότιμα τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και να αποτρέπει κάθε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπλέον, η Επιτροπή ήθελε το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο να είναι τεχνολογικά ουδέτερο, δηλαδή να μην αναφέρεται ούτε να δείχνει προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη του στόχου. Τέλος, οι μειώσεις CO2 που αναμένεται να επιτευχθούν με το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι μετρήσιμες και παράλληλα να μπορούν να παρακολουθούνται και να αιτιολογούνται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποκλείονται διπλές μετρήσεις των μειώσεων του CO2.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία από τη διαβούλευση ως την έγκριση της οριστικής νομοθεσίας: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm
Τελευταία ενημέρωση: 16/02/2009  |Αρχή σελίδας