Tato stránka byla uložena do archívu 12/08/2009
12/08/2009
Print versionDecrease textIncrease text

Konzult ace

V roce 2007 se Evropská komise rozhodla posoudit různé možnosti podoby legislativního rámce, zejména pokud jde o dosažení cíle 130 g CO 2/km prostřednictvím zlepšení automobilové technologie. Prostřednictvím veřejné konzultace byly shromážděny názory a připomínky zúčastněných stran týkající se provádění navrhované strategie a možných podob budoucího legislativního rámce, včetně hospodářských, sociálních a environmentálních aspektů jednotlivých možností. Důraz byl kladen zejména na příspěvky využitelné při posuzování dopadů, pokud jde o přínosy a náklady provádění jednotlivých prvků navrhované strategie.

Komise ve svých sděleních určila několik zásad, které byly při přípravě legislativního rámce zohledněny. Zejména má být tento rámec „navržen tak, aby cíle snižování emisí byly zcela neutrální z hlediska konkurenceschopnosti a sociálně spravedlivé a udržitelné, aby byly nestranné vůči všem evropským výrobcům automobilů a bránily jakémukoli neoprávněnému narušování hospodářské soutěže mezi výrobci automobilů“. Komise dále stanovila, že budoucí rámec by měl být technologicky neutrální, tj. že nebude vázán na žádnou konkrétní technologii vhodnou k dosažení cíle nebo nějakou technologii upřednostňovat. Snížení emisí CO 2 dosahované na základě tohoto legislativního rámce by rovněž mělo být měřitelné, sledovatelné a přiřaditelné a mělo by být zajištěno, že nebude započítáváno dvakrát.

Další informace o postupu, na jehož začátku je konzultace a jenž by měl vyústit v přijetí právního předpisu, jsou k dispozici zde: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm

Poslední aktualizace: 16/02/2009  |Začátek stránky