Erasmus+

Resurser

Programhandledning

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta om vilka möjligheter som finns och hur du söker.

Programhandledningen för 2017 finns också som webbversion som är lättare att söka i.

För vissa centraliserade insatser finns också en tabell med preliminära bidragsbelopp.

AvståndsberäknareWebbversion av handledningen

 

Läs mer

Vad är det?

Programhandledningen är en viktig del av 2017 års ansökningsomgång för Erasmus+.

Organisationer och institutioner som vill söka bidrag måste uppfylla de villkor som beskrivs i handledningen.

I handledningen kan du läsa om

 • programmets prioriteringar
 • vilken verksamhet som kan få stöd
 • hur mycket pengar som finns för olika åtgärder
 • vilka villkor som gäller.

Språkversioner

Programhandledningen finns just nu på följande språk:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Det finns också en webbversion på engelska. Andra språkversioner läggs ut under 2017.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas elektroniskt till det nationella programkontoret eller till genomförandeorganet för Erasmus+. Tänk på att bara organisationer kan söka.

Vi håller nu på att ta fram 2017 års webbformulär och tillhörande handlingar. Du hittar dem på de nationella programkontorens eller genomförandeorganets webbplatser, beroende på vilka åtgärder det gäller.

Privatpersoner som vill söka bidrag måste gå genom sin organisation, institution eller skola.

Vilka är de viktigaste nyheterna?

Här är de viktigaste ändringarna för 2017:

 • Den nya aspekten ”Europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang” har införts för strategiska partnerskap. Du kan läsa mer om detta på de nationella programkontorens webbplatser.
 • Finansieringsreglerna för vissa decentraliserade åtgärder har finjusterats.
 • Branschspecifika kunskapsallianser omfattas inte längre av den här allmänna ansökningsomgången och programhandledningen. Det kommer i stället en särskild ansökningsomgång som utlyses av genomförandeorganet Eacea.

Även under 2017 läggs ett särskilt fokus på att främja projekt som stöder social inkludering (särskilt av flyktingar och invandrare) och motverkar radikalisering.

Mer information

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret eller Erasmuskontoret i ditt land eller genomförandeorganet i Bryssel.

Tidigare versioner av handledningen

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2016:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2015 (gäller bara 2015 års ansökningsomgång):

Programhandledningen för 2014 gäller bara 2014 års ansökningsomgång.

Erasmus+ språkstöd på nätet

Du som ska studera, jobba eller volontärarbeta utomlands genom Erasmus+ kan få hjälp att förbättra dina språkkunskaper så att du får ut så mycket som möjligt av vistelsen.

Bristande språkkunskaper är ett av de största hindren för att delta i EU:s utbildnings- och ungdomsprogram. Med språkstödet på nätet kan fler få hjälp på ett flexibelt och enkelt sätt. Det bidrar också till att främja språkinlärning och språklig mångfald, som är ett av målen med Erasmus+.

Varje år använder över 350 000 Erasmusdeltagare språkstödet för att testa och förbättra sina språkkunskaper. De som aktivt följer kurser brukar förbättra sina kunskaper med minst en nivå enligt den europeiska referensramen för språk.

 

Läs mer

Vem kan få språkstöd?

Språkstödet  finns för närvarande för följande grupper:

Språkstödet finns för bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, som används vid 90 procent av alla Erasmusutbyten.

Hur går det till?

Du som ska åka på ett Erasmusutbyte får hjälp att bedöma dina språkkunskaper. Om du läser på högskolan måste du testa dina språkkunskaper innan du reser för att se om du når upp till den rekommenderade nivån. Om du har språket som modersmål behöver du inte göra testet (och inte heller i vissa andra motiverade fall). Men även om du inte kan språket så bra får du ändå delta i Erasmus+.

Du kan också gå en språkkurs på nätet före och under utlandsvistelsen. Kurserna kan bland annat omfatta personlig handledning och öppna nätkurser (Mooc). Du som redan har tillräckliga kunskaper i det språk du ska använda utomlands (minst nivå B2) kan gå en språkkurs i det lokala språket i stället, förutsatt att det omfattas av språkstödet.

Om det språk du behöver lära dig inte omfattas av språkstödet får du i stället hjälp av din hem- eller värdorganisation. När du har kommit hem ska du göra språktestet igen så att du kan se hur mycket du har lärt dig.

Hur gör jag?

Om du ska åka på ett Erasmusutbyte och uppfyller kriterierna ovan får du ett användarnamn och ett lösenord så att du kan logga in och få tillgång till språkstödet.

Om du vill veta mer kan du kontakta din institution, den samordnande organisationen eller det nationella programkontoret. Du kan också söka bland svaren på vanliga frågor.

Några Erasmusdeltagare berättar

Läs intervjuer med Erasmusdeltagare som lärt sig ett språk eller förbättrat sina språkkunskaper med språkstödet.

Erasmus+ språkstöd för flyktingar

Efter den senaste migrationskrisen har EU-kommissionen anslagit 4 miljoner euro för att under tre år ge 100 000 flyktingar gratis språkstöd. Syftet är att de lättare ska komma in i ländernas utbildningssystem och utveckla sin kompetens. Sedan starten har över 53 000 flyktingar i de deltagande länderna gått en språkkurs.

Se videoklippet om hur Mohammed, en mekaniker från Afghanistan som nyligen kommit till Belgien, gjort imponerande framsteg i franska tack vare språkkurserna.

Läs mer om språkstödet för flyktingar

 

Dokument för deltagare

Här hittar du ansökningsmallar, utbytesavtal, Erasmusstadgor och informationspaket om volontärprojekt.

 

Mallar för ansökan

Mallar för de ansökningsblanketter du ska fylla i om du vill delta i Erasmus+. För att få delta måste du fylla i din ansökan korrekt och skicka den till det nationella programkontoret eller genomförandeorganet för Erasmus+ inom de tidsfrister som anges i ansökningsomgångarna.

Läs mer

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

ECTS-systemet gör det lättare för studerande att flytta mellan olika länder.

Läs mer

Mallar för bidragsavtal

Mallar för bidragsavtal som ska undertecknas av dem som får Erasmusbidrag.

Läs mer

Studie- och praktikavtal

Avtalen beskriver de kurser eller den praktik som en student ska delta i. Avtalet ska skrivas under av studenten och de båda organisationer som deltar i utbytet.

Läs mer

Erasmusstadgan för högre utbildning

Stadgan anger de regler och principer som styr Erasmussamarbetet mellan universitet och högskolor.

Läs mer

Undervisnings- och fortbildningsavtal

Avtalet beskriver det läraruppdrag eller den fortbildning som en anställd ska delta i. Avtalet ska godkännas av den anställda och de båda organisationer som deltar i utbytet.

Läs mer

Interinstitutionella avtal

Avtalen ingås av de högskolor och universitet som deltar i student- eller personalutbyten inom Erasmus+.

Läs mer

Europeiska volontärtjänstens informationspaket

Viktig information för dem som vill delta i volontärprojekt genom Erasmus+.

Läs mer

Stadgan för Europeiska volontärtjänsten

Stadgan beskriver Europeiska volontärtjänstens grundläggande värderingar och kvalitetsstandarder som en organisation måste följa för att få delta i Erasmus+.

Läs mer

Stadgan för studerande

Stadgan beskriver studentens rättigheter och skyldigheter under Erasmusutbytet.

Läs mer

Rekommendationer om inkludering av studenter och personal med särskilda behov

Plattformar och nätverk

Erasmus+ finansierar initiativ som bidrar med den expertis som behövs för att genomföra programmet.

Det kan vara organ som tar fram information och analyser, som Eurydicenätverket, eller samarbetsplattformar för lärare, som eTwinning.

 

Besök och utforska

Projektdatabasen för Erasmus+

Databasen innehåller information om projekt som finansierats genom Erasmus+, projektens resultat och exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Här finns också information om projektansvariga organisationer, som kanske kan bli framtida partner för andra som vill delta i Erasmus+.

Läs mer

Eurydicenätverket

Eurydice är ett nätverk som bildats av EU-kommissionen och medlemsländerna för att främja det europeiska utbildningssamarbetet. Alla EU-länder är med i Eurydice, tillsammans med några andra länder som deltar i Erasmus+. Eurydice ska bidra till bättre utbildning genom att informera om europeisk utbildningspolitik och praxis. Man beskriver de nationella utbildningssystemen, gör jämförande studier och tar fram indikatorer och statistik.

Läs mer

eTwinning

eTwinning är ett skolnätverk där lärare, skolledare, bibliotekarier och annan skolpersonal i Europa kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta erfarenheter med varandra. 

Läs mer

Eurodesk

Eurodesk är en av de bästa källorna för information om utbytesmöjligheter för unga. Eurodesk har kontor i 34 länder och erbjuder också utbildning för informatörer, både lokala kurser och internationella träffar.

Läs mer

Salto-Youth

Salto-Youth är ett nätverk av centrum som erbjuder icke-formell utbildning för ungdomsledare och andra som arbetar med unga. Man anordnar också utbildning och nätverksaktiviteter för stödorganisationer och de nationella programkontoren.

Läs mer

School Education Gateway

School Education Gateway finns på 23 språk och är en plattform för lärare, skolor, experter och andra som vill läsa om utbildningspolitik, nyheter, trender, artiklar, nationella initiativ, insatser för skolan, samarbetsprojekt, bästa praxis eller andra resurser.

Läs mer

Epale – webbplattform för vuxenutbildning i Europa

Epale är en flerspråkig öppen plattform för lärare, utbildare, forskare, akademiker, beslutsfattare och andra som arbetar med vuxenutbildning i Europa.

Läs mer

Avståndsberäknare

För resebidrag inom programmet Erasmus+ ska sträckan beräknas med hjälp av avståndsberäknaren.

 

Det här är inget verktyg för enskilda deltagare för att se hur mycket bidrag man kan få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren.

Ange det avståndsintervall som motsvarar det beräknade avståndet (i km) i bidragsansökningar och rapporter.

Avståndsberäknaren är till för organisationer som deltar i Erasmus+ så att de kan betala ut rätt bidrag till sina deltagare.

Hur gör jag?

Så här använder du avståndsberäknaren:

 1. Ange en ort i fältet ”From”.
  Klicka på en ort i den lista du får upp.
 2. Gör likadant för fältet ”To”.
 3. Klicka på ”Calculate” så får du fram avståndet i kilometer.

 

Om du inte väljer något alternativ i fälten ”From” och ”To” visas inga resultat.

Får du avståndet NaN? Ladda om sidan och gör om proceduren ovan.

Läs mer om villkoren för bidrag i programhandledningen för Erasmus+.

 

Om du inte kan se avståndsberäknaren på den här sidan kan du använda en annan version av verktyget. Använd gärna vårt feedbackformulär för att meddela oss om du får problem och ange vilken webbläsare (och version) du använder.

Deltagarportal

Deltagarportalen är en elektronisk plattform som används för projekt inom Erasmusprogrammet. Organisationer och experter som vill delta i Erasmus+ måste registrera sig på portalen.

 

Portalen har olika funktioner, tjänster och verktyg som gör det lättare för deltagarna att söka till, följa upp och förvalta förslag och projekt på nätet.

För att kunna registrera dig på portalen måste du först skapa ett EU Login-konto.

Du kan läsa mer om hur portalen fungerar i vanliga frågor om portalen eller i handledningen.

Identifieringskoder för deltagare

Organisationer som registrerar sig i deltagarportalen får en särskild identifieringskod. Registrerade organisationer behöver sedan inte lämna in rättsliga och finansiella upplysningar för varje bidragsansökan.

För att få en identifieringskod måste du först skapa ett EU Login-konto. Läs mer i vanliga frågor om portalen eller i handledningen.

Glömt identifieringskoden?

Om du har glömt din identifieringskod, följ portalens instruktioner.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.