Erasmus+

Zdroje

Sprievodca programom

Sprievodca programom Erasmus+ je kľúčovým dokumentom pre všetky subjekty a osoby, ktoré chcú získať podrobné informácie o programe Erasmus+.

Účastníci a zúčastnené organizácie v ňom nájdu podrobne vysvetlené všetky príležitosti, ktoré ponúka program Erasmus+.

Sprievodca programom na rok 2017 je k dispozícii aj ako online verzia, ktorá ponúka ľahko použiteľný, prístupný formát s jednoduchým vyhľadávaním.

Pre niektoré centralizované akcie je k dispozícii aj prehľad predbežného financovania.

Kalkulačka na výpočet vzdialenostiOnline sprievodca

 

O dokumente

O čo ide?

Programový sprievodca Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2017.

Organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem o finančnú podporu v rámci tejto výzvy, musia spĺňať podmienky účasti a financovania uvedené v sprievodcovi.

V tomto dokumente sú uvedené:

 • informácie o prioritách programu,
 • informácie o podporovaných akciách,
 • informácie o finančných prostriedkoch dostupných pre rôzne akcie,
 • podrobné informácie o účasti.

Dostupné jazykové verzie

Sprievodca programom je dostupný v týchto jazykoch:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Online verzia je k dispozícii v angličtine (ďalšie jazykové verzie budú k dispozícii v roku 2017).

Ako sa prihlásiť?

Organizácie môžu svoje žiadosti predkladať elektronicky národnej agentúre vo svojej krajine alebo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Online formuláre prihlášok a súvisiace dokumenty na rok 2017 sa v súčasnosti pripravujú a budú dostupné na webových lokalitách národných agentúr alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v závislosti od príslušnej akcie.

Jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť, by sa mali obrátiť na svoju organizáciu, inštitúciu alebo vzdelávacie zariadenie.

Aké sú hlavné zmeny?

Medzi hlavné zmeny na rok 2017 patria:

 • zavedenie koncepcie „európskych priorít v národnom kontexte“ v rámci kľúčovej akcie 2 (Strategické partnerstvá). Ďalšie informácie získate na webovej lokalite príslušnej národnej agentúry,
 • úprava pravidiel financovania pre niektoré centralizované akcie,
 • všeobecná výzva a sprievodca programom sa už nevzťahujú na akciu „Aliancie pre sektorové zručnosti“. Na túto akciu bude vypísaná osobitná výzva na predkladanie návrhov v gescii Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Podobne ako v roku 2016, aj v sprievodcovi programom na rok 2017 sa osobitný dôraz kladie na podporu projektov zameraných na sociálne začlenenie (najmä utečencov a migrantov) a predchádzanie radikalizácii.

Kde sa dozviete viac?

Organizácie sa v prípade otázok týkajúcich sa postupu môžu obrátiť na národnú agentúru, národnú kanceláriu alebo Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.

Kde nájdete predchádzajúce verzie sprievodcu?

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2016 obsahuje:

Predchádzajúce verzie sprievodcu programom na rok 2015 (ktoré sa týkajú len výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2015) nájdete tu:

K dispozícii je takisto sprievodca programom na rok 2014, avšak platí len pre výzvu na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2014.

Online jazyková podpora programu Erasmus+

Cieľom online jazykovej podpory (OLS) je pomôcť účastníkom programu Erasmus+ pri zlepšovaní ich znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, aby z tejto skúsenosti mohli vyťažiť čo najviac.

Nedostatočné jazykové zručnosti ostávajú jednou z hlavných prekážok využívania európskych príležitostí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mobility mládeže. OLS sa preto snaží sprístupniť jazykovú podporu pružným a jednoduchým spôsobom. Takisto prispieva k osobitnému cieľu programu Erasmus+, ktorým je podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti.

Každý rok si pomocou online jazykovej podpory overí svoje jazykové zručnosti viac než 350 000 účastníkov programu Erasmus+, ktorí si ich v rámci ponúkaných jazykových kurzov môžu zároveň aj zlepšiť. Účastníci programu, ktorí aktívne navštevujú kurz, si zlepšia svoju znalosť jazyka v priemere aspoň o jednu úroveň CEFR (spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky).

 

Informácie

Kto môže využiť online jazykovú podporu?

OLS je v súčasnosti k dispozícii pre tieto skupiny účastníkov:

OLS je k dispozícii v angličtine, bulharčine, češtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, španielčine, švédčine a taliančine. Ide o hlavné jazyky viac než 90 % všetkých účastníkov programu Erasmus+.

Ako OLS funguje?

Účastníci programu Erasmus+, ktorí pred svojím odchodom do zahraničia absolvujú hodnotenie jazykových schopností OLS, budú mať lepšiu predstavu o svojich znalostiach jazyka, v ktorom sa chystajú študovať, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Hodnotenie jazykových schopností pred odchodom je povinné pre vysokoškolských študentov. Slúži ako záruka, že spĺňajú odporúčanú úroveň jazykovej znalosti, ktorú vyžaduje prijímajúca organizácia (táto povinnosť sa neuplatňuje v prípade materinského jazyka alebo ak je to riadne odôvodnené). Výsledky hodnotenia jazykových schopností účastníkov nie sú prekážkou účasti na programe Erasmus+.

Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykový kurz pred vycestovaním do zahraničia alebo počas svojho pobytu v zahraničí. Ponuka jazykových kurzov obsahuje rôzne možnosti vyučovania naživo, ako sú napr. súkromné hodiny a interaktívne hromadné otvorené online kurzy. Účastníci, ktorí sú dostatočne spôsobilí v hlavnom jazyku (aspoň úroveň B2) potrebnom na štúdium/odbornú prípravu v zahraničí, môžu absolvovať jazykovú prípravu v jazyku krajiny (za predpokladu, že je k dispozícii na platforme OLS).

V prípade, že pre daný hlavný jazyk neexistuje online jazyková podpora, poskytuje vysielajúca alebo prijímajúca organizácia účastníkovi iné nástroje jazykovej podpory. Po návrate účastníci absolvujú konečné hodnotenie zamerané na zmeranie pokroku, ktorý dosiahli počas pobytu v zahraničí.

Ako sa zapojiť?

Ak ste účastníkom programu Erasmus+ v zahraničí a spĺňate vyššie uvedené kritériá, vaša inštitúcia/organizácia vám pošle prihlasovacie meno a heslo k hodnoteniu OLS a prípadne aj k jazykovým kurzom.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na vašu vysielajúcu inštitúciu/koordinujúcu organizáciu, národnú agentúru alebo si prečítajte najčastejšie otázky na webovej lokalite OLS.

Skúsenosti účastníkov programu Erasmus+

Prečítajte si rozhovory s účastníkmi programu Erasmus+, ktorí sa naučili nový jazyk alebo si zlepšili svoje jazykové zručnosti pomocou OLS:

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pre utečencov

V súvislosti s nedávnou migračnou krízou Európska komisia vyčlenila 4 mil. EUR z rozpočtu na sprístupnenie platformy OLS utečencom. Počas troch rokov môže bezplatný prístup k platforme využiť na dobrovoľnej báze 100 000 utečencov. Cieľom je podporiť úsilie krajín EÚ integrovať utečencov do európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zabezpečiť rozvoj ich zručností. Od uvedenia tejto iniciatívy bolo utečencom v krajinách účastniacich sa programu poskytnutých viac než 53 000 jazykových kurzov.

Pozrite si video o Mohammadovi, mechanikovi z Afganistanu, v ktorom hovorí, ako mu po príchode do Belgicka jazykový kurz OLS významne pomohol zlepšiť si francúzštinu.

Viac informácií o online jazykovej podpore programu Erasmus+ pre utečencov

 

Dokumenty pre žiadateľov

V rámci programu Erasmus+ sa využíva viacero sprievodných dokumentov pre individuálnych účastníkov a organizácie.

 

Vzorové typy formulára žiadosti

Vzory formulárov žiadostí pre žiadateľov, ktorí sa chcú zúčastniť na činnostiach podporovaných v rámci programu Erasmus+. Formuláre žiadosti sa budú považovať za oprávnené iba vtedy, ak budú riadne vyplnené a predložené národnej alebo výkonnej agentúre v lehotách stanovených v jednotlivých výzvach na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

EECTS je systém kreditov, ktorý má študentom uľahčiť mobilitu medzi rôznymi krajinami.

Ďalšie informácie

Vzory dohôd o grante

Vzory dohôd o grante, ktoré sa majú podpísať s príjemcami finančných prostriedkov z programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Dohoda o vzdelávaní

Obsahuje program štúdia alebo stáže, ktoré má študent absolvovať. Zmluvu musí podpísať vysielajúca a prijímajúca organizácia, ako aj študent, resp. stážista.

Ďalšie informácie

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

Dokument, v ktorom sa uvádza všeobecný rámec pre činnosti spolupráce, ktoré má v rámci programu Erasmus+ realizovať inštitúcia vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie informácie

Zmluva o mobilite

Stanovuje program výučby alebo odbornej prípravy, ktorý má absolvovať zúčastnený zamestnanec. Zmluvu musia podpísať vysielajúca a prijímajúca organizácia, ako aj zúčastňujúci sa zamestnanec.

Ďalšie informácie

Medziinštitucionálna dohoda

Tieto dohody medzi sebou uzatvárajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do mobilitných činností programu Erasmus+ pre študentov alebo zamestnancov.

Ďalšie informácie

Informačný balík Európskej dobrovoľníckej služby

Balík s informáciami potrebnými pre organizácie a jednotlivcov, aby sa mohli zúčastniť na programe Erasmus+.

Ďalšie informácie

Charta Európskej dobrovoľníckej služby

Dokument, kde sa uvádzajú základné hodnoty a normy, ktoré by mala dodržiavať každá organizácia zapojená do projektov Európskej dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Charta študenta

Dokument pre študentov, ktorí sa zúčastnia na programe Erasmus+, s informáciami o ich právach a povinnostiach počas pobytu a stáže.

Ďalšie informácie

Odporúčania na začlenenie vysokoškolských študentov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami v dôsledku fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie do programu Erasmus+

Platformy a siete

Z programu Erasmus+ sa financujú iniciatívy, ktoré poskytujú potrebné odborné znalosti na realizáciu programu.

Tieto môžu mať podobu orgánov zameraných na poskytovanie informácií a analýz, ako je napr. sieť Eurydice alebo online platforiem spolupráce ako platforma eTwinning, ktorá spája učiteľov v celej Európe.

 

Prehľad

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+

Táto platforma slúži ako archív projektov financovaných v rámci programu Erasmus+. Obsahuje informácie o výsledkoch projektov, ak sú k dispozícii, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov. Platforma takisto obsahuje informácie o organizáciách zodpovedných za realizáciu projektu, ktoré môžu záujemcovia o účasť na programe Erasmus+ využiť na nadviazanie budúcej spolupráce.

Ďalšie informácie

Sieť Eurydice

Túto sieť založila Európska komisia a členské štáty s cieľom podporiť a uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. Členmi siete sú všetky členské štáty EÚ, ako aj niektoré krajiny mimo EÚ, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Sieť Eurydice pomáha zlepšovať systémy vzdelávania v Európe prostredníctvom poskytovania vysokokvalitných informácií v oblasti politiky vzdelávania a praxe. Sieť poskytuje opisy vnútroštátnych systémov vzdelávania, komparatívne štúdie, ukazovatele a štatistiky.

Ďalšie informácie

eTwinning (elektronické vytváranie partnerstiev)

eTwinning je platforma pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov škôl, zamestnancov knižnice atď.) škôl zo zapojených európskych krajín, ktorá im umožňuje komunikovať, spolupracovať, pripravovať projekty, vymieňať si informácie a byť súčasťou komunity európskych škôl. 

Ďalšie informácie

Eurodesk

Eurodesk je jedným z najobsiahlejších a najprístupnejších zdrojov bezplatných informácií o príležitostiach týkajúcich sa mobility v oblasti vzdelávania. Eurodesk zároveň poskytuje vnútroštátnu podporu v 34 krajinách, ako aj príležitosti odbornej prípravy v medzinárodnom prostredí.

Ďalšie informácie

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH je sieť centier, ktoré poskytujú zdroje neformálneho vzdelávania pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, a zároveň organizujú aktivity v oblasti odbornej prípravy a nadväzovania kontaktov s cieľom podporiť organizácie a národné agentúry zapojené do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Portál School Education Gateway

Tento portál predstavuje jednotné kontaktné miesto pre učiteľov, školy, odborníkov a ďalšie zainteresované strany v oblasti školského vzdelávania. Obsahuje informácie o európskej politike v oblasti vzdelávania, trendoch, vnútroštátnych iniciatívach, akciách pre školy, oblastiach spolupráce, odborné články, osvedčené postupy pre vzdelávacie projekty a ďalšie zdroje v 23 jazykoch.

Ďalšie informácie

Platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE)

Platforma EPALE je viacjazyčná voľne prístupná komunita pre učiteľov, školiteľov, výskumných pracovníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politiky a každý subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Európy.

Ďalšie informácie

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

Na udelenie grantu na cestovné náklady v rámci programu Erasmus+ treba vypočítať cestovnú vzdialenosť pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti.

 

Nástroj neslúži pre jednotlivcov na určenie sumy, ktorú by mali dostať; tieto sumy závisia od viacerých faktorov vrátane administratívnych nákladov vzniknutých zúčastneným organizáciám a národným agentúram.

Na základe výslednej vzdialenosti v km treba vo formulároch žiadostí a správ zvoliť príslušné vzdialenostné pásmo.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti je určená organizáciám zapojeným do programu Erasmus+ na výpočet cestovných vzdialeností na účely udelenia grantu jednotlivcom.

Návod

Kalkulačka sa používa takto:

 1. Začnite písať názov miesta do kolónky „Z:“.
  Keď sa objaví zoznam miest, kliknite na príslušný názov.
 2. Postup zopakujte v kolónke „Do:“.
 3. Kliknite na „Vypočítať“ a dostanete vzdialenosť v kilometroch.

Upozorňujeme, že musíte vybrať konkrétne mesto, obec alebo dedinu, nie krajinu.

Ak v kolónkach „Z“ a „Do“ nekliknete na žiadnu možnosť, nezobrazí sa výsledok.

Ak je výsledná vzdialenosť NaN, obnovte stránku a postupujte podľa návodu vyššie.

Podrobnejšie informácie o pravidlách financovania nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

 

V prípade problémov so zobrazovaním kalkulačky na výpočet vzdialenosti vyskúšajte alternatívnu verziu na tejto webovej stránke. Zároveň by sme boli vďační, ak by ste vyplnili formlulár spätnej väzby a informovali nás o danom probléme, ako aj type (a verzii) vášho prehliadača.


Účastnícky portál

Účastnícky portál je elektronická platforma, ktorá sa používa na správu programu Erasmus+. Organizácie alebo odborníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa na programe Erasmus+, sa budú musieť zaregistrovať na tomto portáli.

 

Portál ponúka rôzne prvky, služby a nástroje, ktoré účastníkom programu Erasmus+ uľahčujú podanie žiadosti, monitorovanie a riadenie návrhov a/alebo projektov online.

Používatelia, ktorí sa chcú prihlásiť na portál, si budú musieť vytvoriť účet v autentifikačnej službe EU Login.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania portálu nájdete v časti Najčastejšie otázky, ako aj v používateľskej príručke.

Identifikačné kódy účastníkov

Identifikačný kód účastníka (PIC) je kód vydávaný organizáciám, ktoré sa zaregistrovali na účastníckom portáli. Aj keď registrácia nie je povinná, registrované organizácie nebudú musieť s každou žiadosťou predkladať svoje právne a finančné informácie.

Na získanie PIC si musíte vytvoriť účet v EU Login; Informácie o získaní PIC nájdete v časti Najčastejšie otázky a používateľskej príručke.

Zabudli ste svoje PIC

Ak si stratili svoje PIC alebo si ho nepamätáte, postupujte podľa pokynov uvedených v časti Najčastejšie otázky.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.