Erasmus+

Materiały

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Erasmus+ przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+.

Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Przewodnik po programie na 2017 r. jest również dostępny w wersji online, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i w której znacznie łatwiej wyszukiwać informacje.

Dostępna jest również tabela z orientacyjnymi kwotami finansowania w przypadku niektórych działań scentralizowanych.

Kalkulator odległości Przewodnik online

 

Najważniejsze informacje

Co to takiego?

Przewodnik po programie Erasmus+ stanowi integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2017.

Organizacje i instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków muszą spełniać warunki uczestnictwa i finansowania przedstawione w tym przewodniku.

Dokument ten zawiera informacje na następujące tematy:

 • priorytety programu,
 • wspierane działania,
 • kwoty finansowania dostępne dla poszczególnych działań,
 • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jakie wersje językowe są dostępne?

Przewodnik po programie dostępny jest w następujących językach:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Wersja online jest również dostępna w języku angielskim (pozostałe wersje językowe zostaną udostępnione w 2017 r.).

Jak złożyć wniosek?

Organizacje powinny przesyłać wnioski drogą elektroniczną do agencji krajowych w poszczególnych państwach lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Obecnie trwa opracowywanie elektronicznych formularzy wniosków i powiązanych dokumentów na rok 2017 – zostaną one udostępnione na stronach agencji krajowych bądź Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w zależności od poszczególnych działań.

Osoby, które chciałyby się zgłosić do udziału w programie, powinny zasięgnąć informacji w swojej organizacji, instytucji lub placówce oświatowej.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2017 r. obejmują:

 • wprowadzenie pojęcia „europejskich priorytetów w kontekście krajowym” w ramach akcji 2 - partnerstwo strategiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych agencji krajowych.
 • dostosowanie zasad finansowania w przypadku niektórych działań zdecentralizowanych
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych nie będą już objęte ogólnym zaproszeniem do składania wniosków i przewodnikiem po programie, ale zostaną włączone do osobnego zaproszenia do składania wniosków ogłaszanym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podobnie jak w wersji z 2016 r, w przewodniku po programie na 2017 r. szczególny nacisk położono na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), jak również zapobieganie radykalizacji postaw.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Organizacje mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przebiegu procedury, kontaktując się ze swoją agencją krajową, biurem krajowym lub Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Gdzie można znaleźć poprzednie wersje przewodnika?

Poprzednia wersja Przewodnika po programie na 2016 r. obejmuje:

Poprzednie wersje przewodnika po programie na rok 2015 (który jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2015) są dostępne poniżej:

Dostępny jest również przewodnik po programie na rok 2014 r., ale jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2014.

Erasmus+: System wsparcia językowego online

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Za pomocą systemu wsparcia językowego online co roku ponad 350 tys. uczestników programu Erasmus+ sprawdza swoje umiejętności językowe, a dzięki kursom językowym oferowanym w systemie – poprawia swój poziom znajomości języka. Zazwyczaj uczestnicy, którzy korzystali z kursów, poprawiają swoją znajomość języka o co najmniej jeden poziom w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 

Najważniejsze informacje

Kto może z tego skorzystać?

Obecnie ze wsparcia językowego online mogą korzystać:

 • studenci szkół wyższych wyjeżdżający za granicę do jednego z krajów uczestniczących w programie w celu odbycia tam studiów przez okres od 3 do 12 miesięcy lub stażu trwającego od 2 do 12 miesięcy
 • osoby kształcące się i szkolące zawodowo, które przynajmniej przez 19 dni studiują lub odbywają staż za granicą
 • młodzi wolontariusze działający w ramach wolontariatu europejskiego trwającego od 2 do 12 miesięcy.

Wsparcie językowe online jest dostępne w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, chorwackim, węgierskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim i szwedzkim, które są głównymi językami ponad 90 proc. wszystkich uczestników wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

Jak to działa?

Przed wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus+ uczestnicy danego projektu mogą za pomocą systemu wsparcia językowego online ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą. Taka ocena jeszcze przed wyjazdem jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do udziału w danym projekcie. Chodzi o zagwarantowanie, że opanowali oni ten język w stopniu zalecanym przez organizację przyjmującą. Odstępstwa są możliwe w odniesieniu do osób posługujących się danym językiem jako ojczystym lub w należycie uzasadnionych przypadkach. Wyniki przeprowadzonej oceny nie uniemożliwiają uczestnictwa w programie Erasmus+.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowym kursie językowym przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych zajęć szkoleniowych typu „Live Coaching”, np. wirtualne klasy czy masowe otwarte kursy internetowe (MOOC). Uczestnicy, którzy władają już wystarczająco biegle głównym językiem (przynajmniej na poziomie B2) potrzebnym podczas pobytu za granicą, mogą wybrać kurs języka lokalnego, pod warunkiem że taki język jest dostępny w systemie.

W przypadku gdy główny język danego uczestnika nie jest objęty systemem wsparcia językowego online, wsparcie zostanie zapewnione w inny sposób przez instytucję macierzystą lub przyjmującą. Po powrocie uczestnicy przechodzą ostateczną ocenę, która daje im obraz postępów poczynionych podczas pobytu za granicą.

Jak z tego skorzystać?

Jeśli zostałeś już wybrany do wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ i spełniasz powyższe kryteria, od swojej organizacji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego online.

Więcej informacji można uzyskać w swojej instytucji macierzystej, agencji krajowej lub w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej systemu wsparcia językowego online.

Prawdziwe historie uczestników programu Erasmus+

Przeczytaj wywiady z uczestnikami programu Erasmus+, którzy nauczyli się języka lub poprawili swoje umiejętności językowe dzięki systemowi wsparcia językowego online:

Erasmus+: System wsparcia językowego online dla uchodźców

W następstwie kryzysu migracyjnego Komisja Europejska postanowiła udostępnić system wsparcia językowego online dla 100 tys. uchodźców. System ma być dla nich dostępny przez okres trzech lat na zasadzie dobrowolnej i bezpłatnie. Koszt tej inicjatywy to 4 mln euro. Celem jest wsparcie wysiłków krajów UE na rzecz włączenia uchodźców do europejskich systemów kształcenia i szkolenia oraz umożliwienie im rozwoju umiejętności. Od czasu rozpoczęcia tej inicjatywy uchodźcom w krajach uczestniczących udzielono dostępu do ponad 53 tys. kursów językowych.

Obejrzyj nagranie wideo i dowiedz się, jak Mohammad, mechanik z Afganistanu, który niedawno przybył do Belgii, poczynił ogromne postępy w znajomości języka francuskiego, korzystając z systemu wsparcia językowego online.

Więcej informacji na temat systemu wsparcia językowego online dla uchodźców w ramach Erasmus+

 

Dokumenty dla zainteresowanych udziałem w programie

Poniżej przedstawiamy informacje na temat różnych dokumentów, które są ważne dla osób i organizacji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.

 

Wzory formularzy zgłoszeniowych

Wzory formularzy zgłoszeniowych do wypełnienia przez osoby zainteresowane udziałem w projektach finansowanych z programu Erasmus+. Zgłoszenia zostaną przyjęte jedynie, jeśli zostaną należycie wypełnione i wysłane do agencji krajowej lub wykonawczej w terminie określonym w konkretnym zaproszeniu do składania wniosków.

Więcej informacji

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

System ECTS ma na celu ułatwienie mobilności studentów pomiędzy różnymi krajami.

Więcej informacji

Wzory umów o udzielenie dotacji

Wzory umów o udzielenie dotacji zawartych z beneficjentami programu Erasmus+

Więcej informacji

Porozumienie o programie zajęć

Porozumienie określa program zajęć lub stażu uczestnika programu. Musi być ono podpisane przez organizację wysyłającą i organizację przyjmującą oraz przez studenta lub osobę odbywającą staż.

Więcej informacji

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

Dokument, który określa ogólne zasady współpracy uczelni wyższych w ramach programu Erasmus+

Więcej informacji

Porozumienie o mobilności

Porozumienie o mobilności określa program zajęć lub szkoleń, jaki ma zostać zrealizowany przez pracownika uczelni. Musi być ono podpisane przez organizację wysyłającą i organizację przyjmującą oraz przez pracownika uczelni.

Więcej informacji

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia te są zawierane przez uczestniczące w programie Erasmus+ uczelnie wyższe, które oferują studentom lub pracownikom możliwość uczestnictwa w działaniach w zakresie mobilności.

Więcej informacji

Pakiet informacyjny wolontariatu europejskiego

Pakiet informacyjny zawiera informacje przydatne dla organizacji i osób prywatnych biorących udział w programie.

Więcej informacji

Karta wolontariatu europejskiego

Dokument określający podstawowe wartości oraz standardy, które powinny spełniać organizacje biorące udział w wolontariacie europejskim w ramach Erasmus+.

Więcej informacji

Karta Studenta Erasmusa

Dokument dla studentów wyselekcjonowanych do udziału w programie Erasmus+. Zawiera informacje o ich prawach i obowiązkach w trakcie trwania programu.

Więcej informacji

Zalecenia w sprawie objęcia programem Erasmus+ studentów i personelu uczelni wyższych dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą

Platformy i sieci kontaktów

Ze środków Erasmus+ finansowane są też inicjatywy, które zapewniają zaplecze wiedzy specjalistycznej konieczne do wdrażania programu.

Obejmuje to organy sporządzające analizy i zestawiające informacje, takie jak sieć Eurydice, a także internetowe platformy ułatwiające współpracę, takie jak platforma eTwinning dla nauczycieli z całej Europy.

 

Zobacz i porównaj

Platforma z wynikami projektów Erasmus+

Platforma zawiera informacje o projektach finansowanych z programu Erasmus+, w tym informacje na temat ich wyników (jeśli są dostępne), a także opisy wybranych dobrych praktyk i przykłady wzorcowych projektów. Platforma zawiera również informacje na temat organizacji odpowiedzialnych za te projekty, wśród których podmioty zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ mogą poszukać partnerów do współpracy.

Więcej informacji

Eurydice

Eurydice to sieć, którą stworzyły Komisja Europejska i państwa członkowskie po to, by wspierała współpracę w Europie w obszarze edukacji. Do Eurydice należą wszystkie kraje UE, a także część krajów spoza UE, które uczestniczą w programie Erasmus+. Eurydice pomaga usprawniać systemy szkolnictwa w Europie poprzez dostarczanie wysokiej jakości informacji na temat polityki i praktyk w dziedzinie edukacji. Udostępnia również opisy krajowych systemów kształcenia, analizy porównawcze, wskaźniki i statystyki.

Więcej informacji

eTwinning

eTwinning to platforma dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy itp.), za pośrednictwem której mogą oni kontaktować się ze sobą, nawiązywać współpracę, przygotowywać wspólne projekty i dzielić się doświadczeniami. Platforma jest dostępna dla szkół mających siedzibę w europejskich krajach uczestniczących w programie. 

Więcej informacji

Sieć Eurodesk

Eurodesk to jedno z najobszerniejszych źródeł bezpłatnych informacji na temat możliwości podjęcia nauki za granicą. Eurodesk udziela również wsparcia w 34 krajach, a także organizuje szkolenia w międzynarodowym środowisku.

Więcej informacji

Centra zasobów SALTO

SALTO to sieć centrów współpracy udostępniających materiały do uczenia się pozaformalnego osobom pracującym z młodzieżą i liderom grup młodzieżowych. Sieć zajmuje się również organizacją szkoleń przeznaczonych dla organizacji i agencji krajowych biorących udział w programie Erasmus+ oraz pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów między nimi.

Więcej informacji

Platforma School Education Gateway

School Education Gateway to platforma internetowa dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób pracujących w sektorze edukacji. Można tu znaleźć informacje o europejskiej polityce w dziedzinie edukacji, o aktualnych wydarzeniach i tendencjach, opinie ekspertów, opisy krajowych inicjatyw, projektów dla szkół, możliwości interakcji i najlepszych rozwiązań stosowanych podczas realizacji projektów edukacyjnych, a także inne materiały. Treści są dostępne w 23 językach.

Więcej informacji

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

EPALE to wielojęzyczna, ogólnodostępna społeczność nauczycieli, szkoleniowców, badaczy, pracowników akademickich, polityków i innych osób zawodowo związanych z uczeniem się dorosłych w całej Europie.

Więcej informacji

Kalkulator odległości

Aby uzyskać dofinansowanie kosztów podróży uczestników w ramach programu Erasmus+, należy za pomocą kalkulatora odległości obliczyć długość trasy.

 

Narzędzie to nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych, aby mogły ustalić kwotę dofinansowania, jaką powinny otrzymać. Kwota ta zależy od różnych czynników, w tym kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe.

W zależności od odległości wyrażonej w km należy w formularzach wniosków i sprawozdań wybrać odpowiedni przedział odległości.

Kalkulator odległości przeznaczony jest dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+, aby mogły obliczyć długość trasy w celu dofinansowania kosztów podróży osób indywidualnych.

Instrukcja

Aby skorzystać z symulatora:

 1. W polu „Z:” zacznij wpisywać nazwę miejsca wyjazdu:
  pojawi się lista, na której kliknięciem wskaż właściwe miejsce.
 2. W ten sam sposób wskaż miejsce docelowe w polu „Do:" .
 3. Kliknij na przycisk „Oblicz”, aby uzyskać odległość w kilometrach.

 

Jeśli nie klikniesz na opcję w polach „Z” i „Do”, nie wyświetli się żaden wynik.

Jeśli otrzymasz odległość NaN, odśwież stronę i postępuj zgodnie z instrukcją powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

Jeżeli masz problem z wyświetleniem kalkulatora odległości, możesz uzyskać dostęp do jego innej wersji na stronie internetowej na temat kształcenia i szkolenia. Będziemy też wdzięczni za poinformowanie nas, za pomocą specjalnego formularza, o zaistniałym problemie i podanie nam nazwy przeglądarki, z której korzystasz (w tym jej wersji).

Portal dla uczestników

Portal dla uczestników” to elektroniczna platforma służąca do zarządzania programem Erasmus+. W portalu tym muszą rejestrować się organizacje i eksperci planujący udział w inicjatywach realizowanych w ramach programu.

 

Portal oferuje wiele opcji, usług i narzędzi przeznaczonych dla uczestników Erasmusa+, które mają im ułatwić składanie wniosków oraz monitorowanie wniosków i projektów, a także zarządzanie nimi online.

Aby zarejestrować się w portalu, uczestnicy muszą najpierw założyć konto w systemie EU Login.

Więcej informacji na temat korzystania z portalu można znaleźć na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami i w podręczniku użytkownika.

Kod identyfikacyjny uczestnika

Kod identyfikacyjny uczestnika (PIC) to numer, który jest nadawany organizacjom, które zarejestrują się w portalu dla uczestników. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Jednak organizacje, które zarejestrowały się w portalu, nie będą musiały przekazywać informacji prawnych ani finansowych na swój temat za każdym razem, gdy składają wniosek.

Aby uzyskać kod identyfikacyjny uczestnika, trzeba utworzyć konto EU login. Informacje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami i w podręczniku użytkownika.

Nie pamiętasz swojego PIC?

Jeśli nie pamiętasz swojego kodu identyfikacyjnego uczestnika lub go zgubiłeś, zastosuj się do instrukcji przedstawionych na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.