Erasmus+

Resursi

Programmas vadlīnijas

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir galvenais dokuments ikvienam, kurš vēlas iegūt pilnīgu informāciju par šo programmu.

Dalībnieki un iesaistītās organizācijas tajās var iegūt sīku informāciju par visām "Erasmus+" piedāvātajām iespējām.

2017. gada programmas vadlīnijas ir pieejamas arī tiešsaistē lietotājam ērtā un vienkārši pieejamā formātā, kurā būs vieglāk sameklēt vajadzīgo informāciju.

Dažām centralizētām darbībām ir sniegta arī tabula ar orientējošām finansējuma summām.

Attāluma kalkulators Vadlīnijas tiešsaistē

 

Par vadlīnijām

Kas tieši tās ir?

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir dokuments, kas ietilpst 2017. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus "Erasmus+" darbībām.

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

 • programmas prioritātes,
 • atbalstītās darbības,
 • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
 • sīka informācija par dalību.

Valodas, kurās pieejamas vadlīnijas

Programmas vadlīnijas ir pieejams šādās valodās:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Angļu valodā ir pieejama tiešsaistes versija (pārējās valodās tā tiks sagatavota 2017. gada gaitā).

Kā pieteikties?

Aicinām organizācijas elektroniski iesniegt pieteikumus attiecīgās valsts aģentūrai vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Patlaban notiek 2017. gada elektronisko pieteikuma veidlapu un saistīto dokumentu sagatavošana. Šīs veidlapas un dokumenti būs pieejami vai nu valsts aģentūru, vai arī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē atkarībā no tā, par kuru darbību ir runa.

Privātpersonām, kuras vēlas pieteikties, jāsazinās ar savu organizāciju, iestādi, skolu vai augstskolu.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

2017. gada galvenās izmaiņas:

 • 2. pamatdarbības stratēģiskajā partnerībā ieviesta koncepcija "Eiropas prioritātes valsts kontekstā". Plašāku informāciju par to var atrast attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē,
 • sīkāk izstrādāti finansējuma noteikumi dažām decentralizētajām darbībām,
 • darbība "Nozaru prasmju apvienība" vairs neietilpst šā vispārējā uzaicinājuma un programmas vadlīniju darbības jomā, tai tiks izsludināts īpašs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, ko izziņos Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

2017. gadā tāpat kā 2016. gada programmas vadlīnijās īpaša uzmanība pievērsta tādu projektu izstrādes stimulēšanai, kuri veicina sociālo iekļautību (it īpaši bēgļu un imigrantu integrāciju), kā arī novērš radikalizāciju.

Kur uzzināt vairāk?

Organizācijas, kuras vēlas saņemt plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, var sazināties ar savu valsts aģentūru, valsts biroju vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru, kas atrodas Briselē.

Kur atrast iepriekšējās vadlīniju versijas?

2016. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

Programmas 2015. gada vadlīniju iepriekšējās versijas (tās attiecas tikai uz 2015. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus):

Var iepazīties arī ar programmas 2014. gada vadlīnijām, bet tās attiecas vienīgi uz 2014. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

“Erasmus+” tiešsaistes lingvistiskais atbalsts

Tiešsaistes lingvistiskais atbalsts (“online linguistic support” jeb OLS) izstrādāts tā, lai programmas “Erasmus+” dalībniekiem palīdzētu uzlabot tās svešvalodas zināšanas, kuru viņi izmantos, strādājot, studējot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs. Tas viņiem ļaus pēc iespējas vairāk iegūt no šīs pieredzes.

Tā kā svešvalodu neprasme joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas eiropiešiem neļauj izmantot izglītības, prakses un jauniešu mobilitātes iespējas, OLS lingvistisko atbalstu padara elastīgāku un ērtāku. Tas arī palīdz sasniegt konkrētu programmas “Erasmus+” mērķi — veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību.

Vairāk nekā 350 000 “Erasmus+” dalībnieku ar OLS ik gadu pārbauda savu valodu prasmi, un viņiem ir iespēja uzlabot līmeni ar OLS valodu kursu palīdzību. Dalībnieki, kas aktīvi mācās kursos, uzlabo svešvalodas prasmi vidēji vismaz par vienu CEFR (Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma) līmeni.

 

Par tiešsaistes lingvistisko atbalstu

Kas to var izmantot?

OLS pašlaik ir pieejams:

OLS ir pieejams bulgāru, čehu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, spāņu, somu, franču, horvātu, ungāru, itāļu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku un zviedru valodā. Tās ir galvenās valodas aptuveni 90 % no visām “Erasmus+” apmaiņām.

Kā tas darbojas?

Pirms apmaiņas programmas nokārtojot OLS piedāvāto valodas pārbaudi, “Erasmus+” dalībnieki var noteikt, cik labi viņi prot valodu, kuru izmantos mācībās, darbā vai brīvprātīgajā darbā. Augstskolu studentiem pirms došanās apmaiņā šī pārbaude ir obligāta, lai pārliecinātos, ka viņi valodu zina uzņemošās augstskolas ieteiktajā līmenī (izņemot tad, ja tā ir viņu dzimtā valoda, vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos). Dalībnieku valodas zināšanu pārbaudes rezultāti nekādi neietekmē viņu dalību programmā “Erasmus+”.

Dalībniekiem, kuri vēlas uzlabot savu valodas prasmi, ir iespēja piedalīties valodas mācību kursos tiešsaistē pirms apmaiņas un tās laikā. Valodu mācību kursos ir pieejami daudzveidīgi tiešsaistes apmācības pasākumi, kuru vidū ir individuālas mācību nodarbības un interaktīvi masveida atvērtie interneta kursi (MOOC). Dalībnieki, kuriem jau ir pietiekams prasmes līmenis galvenajā valodā, kuru viņi izmantos saziņai ārzemēs (vismaz B2 līmenis), var apgūt valodas kursu attiecīgās valsts valodā, ja tā ir pieejama OLS.

Tad, ja OLS neietver galveno valodu, nosūtošā vai uzņemošā organizācija lingvistisko atbalstu sniedz ar citiem līdzekļiem. Pēc atgriešanās dalībnieki veic galīgo pārbaudi, kas viņiem ļauj novērtēt, kā ārzemēs ir uzlabojusies viņu svešvalodas prasme.

Kā šo atbalstu var izmantot?

Ja jau esat izvēlēts “Erasmus+” apmaiņai un atbilstat iepriekš minētajiem kritērijiem, jūsu iestāde vai organizācija jums nosūtīs pieteikumvārdu un paroli, ar ko varēsiet piekļūt OLS valodas pārbaudei un mācību kursiem.

Sīkāku informāciju var iegūt nosūtītājiestādē, koordinējošajā organizācijā, valsts aģentūrā vai bieži uzdotajos jautājumos OLS tīmekļa vietnē.

Ko domā “Erasmus+” dalībnieki

Te ir intervijas ar “Erasmus+” dalībniekiem, kas iemācījās kādu valodu vai uzlaboja valodas prasmi ar OLS palīdzību:

“Erasmus+” tiešsaistes lingvistiskais atbalsts bēgļiem

Pēc nesenās migrācijas krīzes Eiropas Komisija ir atvērusi OLS 100 000 bēgļiem vairāk nekā 3 gadu periodam; tas ir pieejams uz brīvprātības pamata un bez maksas, un tam ir atvēlēti 4 miljoni eiro budžeta līdzekļu. Mērķis ir atbalstīt ES valstu centienus integrēt bēgļus Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un nodrošināt viņu prasmju pilnveidošanu. Kopš šīs iniciatīvas sākšanas bēgļi iesaistītajās valstīs ir saņēmuši iespēju apgūt vairāk nekā 53 000 valodu kursu.

Noskatieties video un uzziniet, kā nesen uz Beļģiju atbraukušais Muhameds, mehāniķis no Afganistānas, ar OLS palīdzību guva iespaidīgus panākumus franču valodas apguvē.

Sīkāka informācija par “Erasmus+” tiešsaistes lingvistisko atbalstu bēgļiem

 

Dokumenti pieteikuma iesniedzējiem

Kandidāti un organizācijas, kas vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”, šeit var atrast dažādus noderīgus dokumentus.

 

Pieteikuma veidlapu paraugi

Paraugi, kā tiem, kuri vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”, jāaizpilda pieteikuma veidlapas. Lai varētu piedalīties, pareizi aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, iekļaujoties termiņā, kas norādīts attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Lasiet vēl

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

EECTS ir kredītpunktu sistēma, kuras mērķis ir atvieglināt studentu mobilitāti starp dažādām valstīm.

Lasiet vēl

Dotāciju nolīgumu paraugi

To dotāciju nolīgumu paraugi, kas ir jāparaksta tiem, kuri saņem “Erasmus+” finansējumu.

Lasiet vēl

Mācību līgums

Tas nosaka studiju vai prakses programmu, kurā studentam ir jāpiedalās. Tas ir jāparaksta studentam vai praktikantam un abām organizācijām, kuras piedalās apmaiņā.

Lasiet vēl

“Erasmus” Augstākās izglītības harta

Hartā ir vispārīgie noteikumi un principi, pēc kuriem programmā “Erasmus+” notiek sadarbība starp augstskolām.

Lasiet vēl

Mobilitātes līgums

Līgumā ir aprakstīta pasniedzēja vai mācību programma, kurā piedalīsies darbinieks. Tas ir jāparaksta abām organizācijām, kuras piedalās apmaiņā, un attiecīgajam darbiniekam.

Lasiet vēl

Iestāžu līgums

Šos līgumus slēdz augstskolas, kuras piedalās studentu un personāla apmaiņā programmas “Erasmus+” ietvaros.

Lasiet vēl

Informatīvais materiāls par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS)

Informācija, kas domāta organizācijām un personām, kuras “Erasmus+” ietvaros piedalās EVS.

Lasiet vēl

Eiropas Brīvprātīgo dienesta harta

Dokuments, kurā izklāstītas pamatvērtības un normas, kas ir jāievēro organizācijām, kuras piedalās Eiropas Brīvprātīgo dienesta aktivitātēs programmas “Erasmus+” ietvaros.

Lasiet vēl

Studentu harta

Dokuments, kuru nosūta studentiem, kas atlasīti dalībai programmā “Erasmus+”, un kurā informēts par viņu tiesībām un pienākumiem apmaiņas laikā.

Lasiet vēl

Norādījumi par to, kā programmā “Erasmus+” iesaistāmi studenti un darbinieki, kuriem ir fiziskas vai garīgas veselības problēmas.

Platformas un tīkli

Programma “Erasmus+” finansē iniciatīvas, kas sniedz programmas īstenošanai vajadzīgās speciālās zināšanas.

Tās var būt struktūras, kas sniedz analīzi un rada informāciju, kā tīkls “Eurydice” vai tiešsaistes sadarbības platformas, piemēram, “eTwinning”, kas savieno skolotājus visā Eiropā.

 

Ienākt un izpētīt

“ERASMUS+” projekta rezultātu platforma

Šī platforma ir programmas “Erasmus+” finansēto projektu (ieskaitot informāciju par to rezultātiem, ja tāda ir pieejama) krātuve, un tajā ir pieejama arī paraugprakses piemēru un veiksmes stāstu izlase. Tajā atrodama arī informācija par organizācijām, kas ir atbildīgas par šiem projektiem, – tas ļauj atrast iespējamus nākotnes partnerus tiem, kurus interesē dalība programmā “Erasmus+”.

Uzzināt vairāk

“Eurydice”

“Eurydice” ir tīkls, ko izveidojusi Eiropas Komisija un dalībvalstis, lai atbalstītu un atvieglotu sadarbību izglītības jomā Eiropā. Tīklā “Eurydice” piedalās visas dalībvalstis, kā arī dažas valstis, kas nav Eiropas Savienībā, bet piedalās programmā “Erasmus+”. “Eurydice” palīdz uzlabot izglītības sistēmas Eiropā, sniedzot kvalitatīvu informāciju par izglītības politiku un praksi. Tajā sniegti valstu izglītības sistēmu apraksti, salīdzinošie pētījumi, indikatori un statistika.

Uzzināt vairāk

“eTwinning”

“eTwinning” piedāvā platformu attiecīgo ES valstu skolu personālam (skolotājiem, skolu direktoriem, bibliotekāriem utt.), kas viņiem sniedz iespēju sazināties, sadarboties, izstrādāt projektus, apmainīties ar pieredzi un iesaistīties Eiropas mācību kopienā. 

Uzzināt vairāk

“Eurodesk”

“Eurodesk” ir viens no visaptverošākajiem un pieejamākajiem avotiem, kurā atrodama brīvi pieejama informācija par mobilitātes iespējām mācību nolūkos. “Eurodesk” arī sniedz valsts līmeņa atbalstu 34 valstīs, kā arī piedāvā apmācības iespējas starptautiskā vidē.

Uzzināt vairāk

“SALTO-YOUTH”

“SALTO-YOUTH” ir centru tīkls, kas sniedz neformālas mācīšanās resursus speciālistiem, kuri strādā ar jauniešiem, un jauniešu pārstāvjiem, kā arī organizē apmācības un tīklošanās pasākumus, lai atbalstītu organizācijas un valsts aģentūras, kas piedalās programmā “Erasmus+”.

Uzzināt vairāk

“School Education Gateway”

“School Education Gateway” ir vienots kontaktpunkts skolotājiem, skolām, speciālistiem un citiem, kas strādā skolu izglītības jomā. Tajā atrodama informācija par Eiropas izglītības politiku, jaunumi, tendences, speciālistu raksti, valstu iniciatīvas, iniciatīvas skolām, mijiedarbības jomas, izglītības projektu paraugprakse un papildu resursi, kas pieejami 23 valodās.

Uzzināt vairāk

Elektroniskā platforma pieaugušo izglītībai Eiropā (EPALE)

EPALE ir daudzvalodu atvērtas dalības kopiena skolotājiem, pasniedzējiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, akadēmiskajām aprindām, politikas veidotājiem un citiem pieaugušo izglītības un apmācības speciālistiem no visas Eiropas.

Uzzināt vairāk

Attāluma kalkulators

Ceļa izdevumu atbalsta piešķiršanai saskaņā ar programmu “Erasmus +” ceļojuma attālums jāaprēķina, izmantojot attāluma kalkulatoru.

 

Šis rīks nav paredzēts privātpersonām, lai noteiktu, cik lielu finansējumu tās saņems; šīs summas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, tostarp administratīvajām izmaksām, kas radušās dalīborganizācijām un valstu aģentūrām.

Pieteikuma un ziņojuma veidlapās attiecīgais attāluma diapazons jāizvēlas, ņemot vērā attālumu kilometros.

Attāluma kalkulators ir paredzēts organizācijām, kas piedalās programmā “Erasmus +”, lai tās varētu aprēķināt ceļošanas attālumus, piešķirot atbalstu privātpersonām.

Norādījumi

Lai izmantotu kalkulatoru, rīkojieties šādi:

 1. Rakstiet vietas nosaukumu logā "No:",
  tiklīdz parādās attiecīgais nosaukums, izvēlieties pareizo.
 2. Atkārtojiet šīs darbības logā "Līdz:".
 3. Noklikšķiniet uz “Aprēķināt”, lai iegūtu attālumu kilometros.

 

Ja neaizpildīsiet logus “No” un “Līdz”, rezultāts neparādīsies.

Ja attāluma rezultāts ir NaN, atsvaidziniet lapu un sekojiet iepriekš minētajiem norādījumiem.

Sīkāku informāciju par finansēšanas noteikumiem skatīt programmas “Erasmus +” vadlīnijās.

 

Ja jums ir grūtības atvērt attāluma kalkulatoru, varat izmantot citu tā versiju izglītības un apmācības tīmekļa vietnē. Būsim pateicīgi, ja informēsiet mūs par problēmām, kā arī par lietoto pārlūkprogrammu (tostarp tās versiju), izmantojot atsauksmju veidlapu.

Dalībnieku portāls

Dalībnieku portāls ir elektroniska platforma, ko izmanto, lai pārvaldītu programmu “Erasmus+”. Organizācijām vai ekspertiem, kuri vēlas piedalīties programmā, ir jāreģistrējas portālā.

 

Portāls piedāvā dažādus līdzekļus, pakalpojumus un rīkus, kuru mērķis ir palīdzēt dalībniekiem pieteikties, kā arī sekot līdzi projektiem un tos pārvaldīt tiešsaistē.

Lai reģistrētos portālā, lietotājiem ir jāizveido konts Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmā “EU Login”.

Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties portāla biežajos jautājumos un lietotāju rokasgrāmatā.

Dalībnieka identifikācijas numurs

Dalībnieka identifikācijas numurs ir numurs, kas piešķirts organizācijām, kuras reģistrējas dalībnieku portālā. Kaut reģistrācija nav obligāta, organizācijām, kuras reģistrējušās portālā, nebūs katram pieteikumam jāsniedz juridiskā un finanšu informācija.

Lai iegūtu identifikācijas numuru, jums būs jāatver “EU Login” konts; informācija par to ir atrodama portāla biežu jautājumu sadaļā un lietotāju rokasgrāmatā.

Pazaudēts identifikācijas numurs

Ja esat pazaudējis savu identifikācijas numuru vai nevarat to atcerēties, sekojiet norādījumiem portāla sadaļā Bieži jautājumi.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.