Erasmus+

Ištekliai

Programos vadovas

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis dokumentas visiems, norintiems kuo daugiau sužinoti apie programą.

Dalyviai ir dalyvaujančios organizacijos jame ras išsamią informaciją apie visas pagal „Erasmus+“ remiamas galimybes.

Skelbiama ir 2017 m. programos vadovo internetinė versija – jos formatas patogesnis naudotojui ir prieinamesnis, tad informaciją vadove rasti lengviau.

Pateikiama ir kai kuriems centralizuotiems veiksmams skirta orientacinių finansavimo sumų lentelė.

Atstumo skaičiuoklėInternetinis vadovas

 

Apie vadovą

Turinys

Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama 2017 m. kvietimo teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ dalis.

Finansavimui gauti paraiškas teikiančios organizacijos ir institucijos privalo atitikti šiame vadove išdėstytas dalyvavimo ir finansavimo sąlygas.

Dokumente pateikiama informacija apie:

 • programos prioritetus,
 • remiamus veiksmus,
 • įvairiems veiksmams skirtą finansavimą,
 • dalyvavimą.

Kalbos

Programos vadovą šiuo metu galima skaityti šiomis kalbomis:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Taip pat skelbiama internetinė versija anglų kalba (redakcijos kitomis kalbomis bus paskelbtos 2017 m.).

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos gali teikti paraiškas internetu atitinkamų šalių nacionalinėms agentūroms arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

2017 m. internetinės paraiškų formos ir susiję dokumentai šiuo metu rengiami ir bus pateikiami nacionalinių agentūrų arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje, nelygu, kokie veiksmai.

Teikti paraiškas norintys asmenys turėtų susisiekti su savo organizacija, institucija arba švietimo įstaiga.

Pagrindiniai pokyčiai

Nuo 2017 m. pagrindiniai pokyčiai yra:

 • sąvokos „Europos prioritetai nacionalinėmis aplinkybėmis“ įdiegimas pagal veiksmą „Strateginė partnerystė“, remiamą pagal 2 pagrindinį veiksmą. Daugiau informacijos pateikiama visų atitinkamų nacionalinių agentūrų interneto svetainėse;
 • patikslintos kai kurių decentralizuotų veiksmų finansavimo taisyklės;
 • veiksmui „Sektorių įgūdžių sąjungos“ šis bendrasis kvietimas ir programos vadovas nebetaikomi; jam atskirai bus skirtas konkretus kvietimas teikti paraiškas, kurį paskelbs Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga.

Kaip ir 2016 m., 2017 m. programos vadove ypatingas dėmesys skiriamas projektų, kuriais remiama socialinė įtrauktis (visų pirma pabėgėlių ir migrantų), taip pat vykdoma radikalizmo prevencija, skatinimui.

Daugiau informacijos

Organizacijos, pageidaujančios daugiau informacijos apie procedūrą, gali kreiptis į savo nacionalinę agentūrą, nacionalinį biurą arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą Briuselyje.

Ankstesnės programos vadovo versijos

Ankstesnės 2016 m. programos vadovo versijos:

Ankstesnės 2015 m. programos vadovo (kuris tinka tik 2015 m. kvietimui teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“) versijos:

Pateikiamas ir 2014 m. programos vadovas, bet jis tinka tik 2014 m. kvietimui teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“.

„Erasmus+“ internetinė kalbinė parama

Internetinė kalbinė parama teikiama programos „Erasmus+“ dalyviams siekiant jiems padėti geriau išmokti kalbą, kuria jie studijuos arba kurią vartos dirbdami ar vykdydami savanorišką veiklą užsienyje. Taip siekiama, kad programos dalyviai užsienyje įgytų kuo vertingesnės patirties.

Internetinę kalbinę paramą imta teikti todėl, kad nepakankamas kalbų mokėjimas tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti Europos švietimo, mokymo ir jaunimo judumo galimybėmis. Ji yra lanksti ir paprasta priemonė, suteikianti galimybę tobulinti kalbų žinias. Ja padedama siekti ir konkretaus programos „Erasmus+“ tikslo skatinti kalbų mokymąsi ir kalbinę įvairovę.

Naudodamiesi internetine kalbine parama kasmet daugiau kaip 350 000 programos „Erasmus+“ dalyvių patikrina savo kalbų žinias ir turi galimybę jas pagerinti pasinaudoję internetinės kalbinės paramos kalbų kursais. Aktyvūs kursų dalyviai vidutiniškai pagerina savo žinias tiek, kad pereina į bent vieną aukštesnį CEFR (Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos) lygį.

 

Apie internetinę kalbinę paramą

Kas šia parama gali naudotis?

Internetine kalbine parama šiuo metu gali naudotis:

Internetinė kalbinė parama teikiama anglų, bulgarų, čekų, danų, graikų, ispanų, italų, kroatų, lenkų, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Tai pagrindinės kalbos, kurias tenka vartoti daugiau kaip 90 % visų pagal programą „Erasmus+“ į kitas šalis nuvykusių asmenų.

Kaip tai veikia?

Kalbos mokėjimo vertinimas į užsienį vykti besiruošiantiems programos „Erasmus+“ dalyviams suteikia galimybę nustatyti, kaip jie moka kalbą, kuria studijuos arba kurią vartos dirbdami ar užsiimdami savanoriška veikla. Prieš išvykstant atlikti šį vertinimą – būtina sąlyga aukštųjų mokyklų studentams. Taip siekiama įsitikinti, kad jie atitinka priimančiosios organizacijos rekomenduojamą lygį. Išimtis daroma asmenims, kuriems kalba yra gimtoji, arba tinkamai pagrįstais atvejais. Dalyvių atlikto kalbos mokėjimo vertinimo rezultatai netaps priežastimi neleisti jiems dalyvauti programoje „Erasmus+“.

Kalbų žinias norintys pagerinti dalyviai prieš išvykdami į užsienį ir būdami užsienyje turi galimybę dalyvauti kalbos kursuose internetu. Jie gali naudotis įvairiomis sąveikiomis mokymo priemonėmis, pavyzdžiui, dalyvauti užsiėmimuose su dėstytoju ir atviruose masinio nuotolinio mokymo kursuose (MOOC). Dalyviai, kurių pagrindinės kalbos, kuri bus vartojama užsienyje, žinios jau pakankamai geros (bent B2 lygis), užuot ją tobulinę, gali dalyvauti tos šalies kalbos kursuose, jei ta kalba siūloma teikiant internetinę kalbinę paramą.

Jei pagrindinė kalba nėra viena iš į internetinės kalbinės paramos sistemą įtrauktų kalbų, kalbinę paramą siunčiančioji arba priimančioji organizacija suteikia kitomis priemonėmis. Grįžę namo programos dalyviai atlieka galutinį vertinimą, kad galėtų nustatyti, kokią pažangą padarė būdami užsienyje.

Kaip pasinaudoti parama?

Jei jau esate atrinktas vykti į užsienį pagal programą „Erasmus+“ ir atitinkate nurodytus kriterijus, jūsų įstaiga arba organizacija jums atsiųs prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos įvedęs pateksite į internetinės kalbinės paramos vertinimo ir kalbos kurso puslapius.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į jus siunčiančią įstaigą, koordinuojančiąją organizaciją, nacionalinę agentūrą arba susipažinkite su dažnai užduodamais klausimais internetinės kalbinės paramos svetainėje.

„Erasmus+“ dalyvių nuomonė

Skaitykite pokalbius su „Erasmus+“ dalyviais, kurie išmoko kalbą arba pagerino savo kalbų žinias naudodamiesi internetine kalbine parama:

„Erasmus+“ internetinė kalbinė parama pabėgėliams

Atsižvelgusi į pastarojo meto migracijos krizę, Europos Komisija, sutelkusi 4 mln. eurų biudžetą, suteikė galimybę 3 metus internetine kalbine parama naudotis ir 100 000 pabėgėlių. Jie gali ja naudotis savanoriškai ir nemokamai. Taip siekiama padėti ES šalims integruoti pabėgėlius į Europos švietimo ir mokymo sistemas ir užtikrinti, kad jie galėtų ugdyti savo įgūdžius. Nuo šios iniciatyvos pradžios pabėgėliams dalyvaujančiose šalyse suteikta galimybė naudotis daugiau kaip 53 000 kalbų kursų.

Žiūrėkite vaizdo siužetą ir sužinokite, kaip neseniai į Belgiją iš Afganistano atvykęs mechanikas Mohammadas padarė įspūdingą pažangą pasinaudojęs internetine kalbine parama, kad išmoktų prancūzų kalbą.

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ internetinę kalbinę paramą pabėgėliams

 

Dokumentai pareiškėjams

Programoje „Erasmus+“ dalyvauti norintiems individualiems asmenims ir organizacijoms numatyta įvairių dokumentų.

 

Paraiškų formų pavyzdžiai

Paraiškų formų, kurias turės užpildyti pareiškėjai, pageidaujantys dalyvauti pagal programą „Erasmus +“ remiamoje veikloje, pavyzdžiai. Bus nagrinėjamos tik tinkamai užpildytos ir nacionalinei arba vykdomajai įstaigai iki konkrečiuose kvietimuose teikti paraiškas nurodytų terminų pateiktos paraiškų formos.

Daugiau informacijos

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)

ECTS yra kreditų sistema, kurios paskirtis – sudaryti studentams geresnes sąlygas vykti iš vienos šalies į kitą.

Daugiau informacijos

Pavyzdiniai dotacijų susitarimai

Dotacijų susitarimų, kurie pasirašomi su programos „Erasmus+“ lėšų gavėjais, šablonai.

Daugiau informacijos

Mokymosi susitarimas

Jame išdėstoma studento studijų arba stažuotės programa. Jį turi pasirašyti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir studentas arba stažuotojas.

Daugiau informacijos

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Dokumentas, kuriame išdėstoma bendroji bendradarbiavimo veiklos, kurią vykdys programoje „Erasmus+“ dalyvaujanti aukštojo mokslo įstaiga, sistema.

Daugiau informacijos

Judumo susitarimas

Jame išdėstoma darbuotojo mokymo arba mokymosi programa. Susitarimą turi pasirašyti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir darbuotojas.

Daugiau informacijos

Tarpinstitucinis susitarimas

Šiuos susitarimus sudaro programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos, siūlančios judumo veiklą studentams arba darbuotojams.

Daugiau informacijos

Europos savanorių tarnybos informacijos rinkinys

Rinkinys, kurio paskirtis – suteikti programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms organizacijoms ir individualiems asmenims reikiamos informacijos.

Daugiau informacijos

Europos savanorių tarnybos chartija

Dokumentas, kuriame išdėstomos pagrindinės vertybės ir standartai, kurių tikimasi iš organizacijų, kurios naudojasi Europos savanorių tarnybos teikiamomis galimybėmis pagal programą „Erasmus+“.

Daugiau informacijos

Studento chartija

Programoje „Erasmus+“ dalyvauti atrinktiems studentams suteikiamas dokumentas, kuriuo jie informuojami apie jų teises ir pareigas mainų laikotarpiu.

Daugiau informacijos

Rekomendacijos dėl specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turinčių aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų įtraukties į programą „Erasmus+“

Platformos ir tinklai

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojamos iniciatyvos, suteikiančios programai įgyvendinti būtinų žinių.

Tai gali būti analizę ir informaciją teikiančios struktūros, tokios kaip tinklas „Eurydice“, arba internetinės bendradarbiavimo platformos, tokios kaip „eTwinning“, suburianti mokytojus iš visos Europos.

 

Apsilankykite ir patyrinėkite

„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma

Ši platforma – tai pagal programą „Erasmus+“ finansuotų projektų saugykla, kurioje pateikiama informacija apie tų projektų rezultatus, kai ji turima, bei gerosios patirties ir sėkmės istorijų pavyzdžių. Platformoje taip pat pateikiama informacijos apie organizacijas, kurios atsakingos už tuos projektus, tad norintieji dalyvauti programoje „Erasmus+“ joje gali rasti galimų būsimų partnerių.

Daugiau informacijos

„Eurydice“

Tinklą „Eurydice“ Europos Komisija ir valstybės narės sukūrė siekdamos paremti ir palengvinti Europos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje. Tinklui priklauso visos ES valstybės narės ir kelios programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios ne ES valstybės. Tinklas „Eurydice“ padeda tobulinti Europos švietimo sistemas teikdamas kokybišką informaciją apie švietimo politiką ir praktiką. Jis teikia nacionalinių švietimo sistemų aprašymus, lyginamąsias studijas, rodiklius ir statistinius duomenis.

Daugiau informacijos

„eTwinning“

Platformoje „eTwinning“ dalyvaujančių Europos šalių mokyklų darbuotojai (mokytojai, direktoriai, bibliotekininkai ir kt.) gali bendrauti, bendradarbiauti, rengti projektus, dalytis patirtimi ir būti Europos mokymosi bendruomenės dalimi. 

Daugiau informacijos

„Eurodesk“

Tinklas „Eurodesk“ yra vienas iš išsamiausių ir prieinamiausių nemokamos informacijos apie judumo mokymosi tikslais galimybes šaltinių. Tinklas taip pat teikia nacionalinę paramą 34 šalyse ir tobulinimosi galimybių tarptautinėje aplinkoje.

Daugiau informacijos

SALTO-YOUTH

Šis centrų tinklas teikia neformaliojo mokymosi išteklių su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo lyderiams ir organizuoja mokymosi bei ryšių mezgimo veiklą, kad padėtų programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms organizacijoms ir nacionalinėms agentūroms.

Daugiau informacijos

„School Education Gateway“

Portalas „School Education Gateway“ veikia vieno langelio principu ir yra skirtas mokytojams, mokykloms, specialistams ir kitiems mokyklinio ugdymo srities subjektams. Jame pristatoma Europos švietimo politika, naujienos, tendencijos, specialistų straipsniai, nacionalinės iniciatyvos, mokykloms skirtos priemonės, sąveikos sritys, švietimo projektai, geriausios patirties pavyzdžiai ir teikiama papildomų išteklių 23 kalbomis.

Daugiau informacijos

Europos suaugusiųjų mokymosi e. platforma (EPALE)

EPALE – tai daugiakalbė dėstytojų, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, mokslininkų, akademinio pasaulio atstovų, politikos formuotojų ir visų kitų suaugusiųjų švietimo srities profesionalų iš visos Europos, bendruomenė. Narystė joje yra atvira.

Daugiau informacijos

Atstumo skaičiuoklė

Programos „Erasmus+“ kelionės išlaidų dotacijai atstumams apskaičiuoti privaloma naudotis atstumo skaičiuokle.

 

Priemonė nėra skirta asmenims nustatyti, kiek lėšų jie turėtų gauti; šios sumos priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant administracines išlaidas, kurių patiria dalyvaujančios organizacijos ir nacionalinės agentūros.

Atsižvelgiant į atstumą kilometrais, paraiškos ir ataskaitos formose turi būti pasirinkta atitinkama atstumų kategorija.

Atstumo skaičiuoklė skirta organizacijoms, dalyvaujančioms programoje „Erasmus+“, apskaičiuoti kelionės atstumus skiriant dotaciją asmenims.

Nurodymai

Naudodamasis skaičiuokle turėtumėte:

 1. Pradėti įvesti išvykimo vietos pavadinimą laukelyje „Iš“ („From:“);
  pasirodžius vietovių sąrašui spustelėkite tinkamą.
 2. Tokiu pačiu būdu įveskite paskirties vietą laukelyje „Į“ („To:“).
 3. Spustelėkite mygtuką „Skaičiuoti“ („Calculate“), kad gautumėte atstumą kilometrais.

 

Jei nespustelėsite priimtino varianto laukeliuose „Iš“ ir „Į“, nebus rodomas joks rezultatas.

Jei gautumėte atstumą „NaN“, atsisiųskite puslapį iš naujo ir laikykitės pirmiau pateiktų nurodymų.

Išsami informacija apie finansavimo taisykles pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

 

Jei jums kyla sunkumų matyti atstumo skaičiuoklę, ją galite rasti ir švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Būtume dėkingi, jei apie savo problemą, naudojamą naršyklę (nepamirškite nurodyti jos versijos) ir operacinę sistemą praneštumėte mums užpildęs atsiliepimų formą.

Dalyvių portalas

Dalyvių portalas yra elektroninė platforma, naudojama valdyti programai „Erasmus+“. Organizacijos arba specialistai, kurie norėtų dalyvauti programoje „Erasmus+“, turi portale užsiregistruoti.

 

Portale yra įvairių funkcijų, paslaugų ir priemonių, kad programos „Erasmus+“ dalyviams būtų lengviau teikti paraiškas ir stebėti bei valdyti pasiūlymus ir (arba) projektus internete.

Kad užsiregistruotų portale, dalyviai turi susikurti paskyrą naudodamiesi sistema „EU Login“.

Daugiau informacijos apie naudojimąsi portalu pateikiama dažnai užduodamų klausimų dalyje ir naudotojo vadove.

Identifikaciniai dalyvių kodai

Identifikacinis dalyvio kodas (PIC) yra kodas, suteikiamas Dalyvių portale užsiregistravusioms organizacijoms. Nors užsiregistruoti neprivaloma, tai padariusios organizacijos teikdamos paraiškas neturės kaskart pateikinėti savo teisinės ir finansinės informacijos.

Kad gautumėte PIC, turite susikurti „EU Login“ paskyrą; informacijos apie tai pateikiama portalo dažnai užduodamų klausimų dalyje ir naudotojo vadove.

Prarastas PIC

Jei prarastumėte savo PIC, laikykitės portalo dažnai užduodamų klausimų dalyje pateikiamų nurodymų.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.