Erasmus+

Acmhainní

An Treoirleabhar

Is é Treoirleabhar Erasmus+ an bundoiciméad le haghaidh aon duine ar mhaith leis mioneolas a chur ar chlár Erasmus+.

Is féidir le rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha teacht ar na sonraí ar fad maidir leis na deiseanna a dtacaíonn Erasmus+ leo.

leagan ar líne de Threoirleabhar 2017 ar fáil freisin, i bhformáid atá níos áisiúla don úsáideoir agus níos inrochtana, sa chaoi go bhfuil sé níos éasca duit teacht ar an eolas atá uait.

tábla de mhéideanna samplacha maoiniúcháin ar fáil freisin i dtaca le roinnt de na gníomhaíochtaí láraithe.

Áireamhán achair An Treoir Ar Líne

 

Eolas

Cad tá i gceist?

Dlúthchuid den Ghlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2017 is ea Treoirleabhar Erasmus+ 2017.

Ní mór d'eagraíochtaí agus d'institiúidí atá ag lorg maoiniú faoi chuimsiú an ghlao sin cloí leis na coinníollacha rannpháirtíochta agus maoiniúcháin atá leagtha amach sa Treoirleabhar.

Tá eolas sa doiciméad sin faoi na nithe seo a leanas:

 • tosaíochtaí an chláir,
 • na gníomhaíochtaí a gcuirtear tacaíocht ar fáil dóibh,
 • an maoiniú atá ar fáil i gcomhair gníomhaíochtaí éagsúla,
 • mionsonraí na rannpháirtíochta.

Cé na teangacha a bhfuil sé ar fáil iontu?

Tá an Treoirleabhar ar fáil sna teangacha seo a leanas i láthair na huaire:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

leagan ar líne ar fáil i mBéarla freisin (cuirfear leaganacha ar fáil sna teangacha eile in 2017).

Conas iarratas a dhéanamh?

Iarrtar ar eagraíochtaí iarratais a chur isteach ar líne chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa tír ábhartha nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tá na foirmeacha iarratais ar líne agus doiciméid ghaolmhara i gcomhair 2017 á n-ullmhú faoi láthair agus cuirfear ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir iad, ag brath ar an ngníomhaíocht atá i gceist.

Ní mór do dhaoine aonair ar mian leo iarratas a chur isteach dul i dteagmháil lena n-eagraíocht, lena n-institiúid nó lena bhforas oideachais féin.

Cad iad na príomhathruithe?

Is iad seo a leanas na príomhathruithe ón mbliain 2017 amach:

 • Tá an coincheap "Tosaíochtaí Eorpacha sa chomhthéacs náisiúnta" tugtha isteach faoi Chomhpháirtíocht Straitéiseach KA2. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an méid sin, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin gach Gníomhaireachta náisiúnta ábhartha.
 • Rinneadh mionchoigeartú ar na rialacha maidir le maoiniú i gcomhair roinnt gníomhaíochtaí díláraithe,
 • Ní thagann an ghníomhaíocht "Comhaontais Scileanna Earnála" faoin nGlao Ginearálta ná faoin Treoirleabhar seo agus pléifear léi ar leithligh faoi Ghlao Sonrach ar Thograí atá fógartha ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Mar a bhí in 2016, tá béim ar leith i dTreoirleabhar 2017 ar thionscadail a spreagadh a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn (go háirithe cuimsiú dídeanaithe agus imirceach), agus a chuireann cosc ar radacú freisin.

Tuilleadh eolais

Eagraíochtaí ar mhaith leo tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas, is féidir leo dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta nó leis an Oifig Náisiúnta ina dtír féin, nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil.

Cá bhfuil na seanleaganacha den Treoirleabhar le fáil?

Ar na seanleaganacha de Threoirleabhar 2016 tá:

Tá na seanleaganacha de Threoirleabhar 2015 (nach bhfuil feidhm acu ach maidir leis an nGlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2015) le fáil anseo:

Is féidir Treoirleabhar 2014 a cheadú freisin, ach ní bhaineann sé sin ach leis an nGlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2014.

Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+

Tá Tacaíocht Teanga Ar Líne (TTAL) deartha chun cabhrú le rannpháirtithe Erasmus+ a gcuid eolais ar an teanga a bheidh in úsáid acu le linn a dtréimhse oibre, staidéir nó oibre deonaí thar lear a fheabhsú ionas gur féidir leo a mór a dhéanamh den taithí sin.

Cé go bhfuil easpa scileanna teanga fós ar cheann de na príomh-bhacainní ó thaobh rannpháirtíocht in oideachas, oiliúint agus deiseanna soghluaisteachta don óige san Eoraip, is féidir tacaíocht teanga a rochtain ar bhealach solúbtha éasca a bhuí le TTAL. Rannchuidíonn sé freisin le cuspóir sonrach de chuid an chláir Erasmus+, mar atá foghlaim teanga agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn.

Úsáideann breis agus 350,000 rannpháirtí Erasmus+ TTAL in aghaidh na bliana chun a scileanna teanga a thástáil agus tugtar caoi dóibh ar an leibhéal teanga atá acu a fheabhsú trí chúrsaí teanga TTAL. Ar an meán, na rannpháirtithe sin a théann i gceann cúrsaí teanga go dícheallach, ritheann leo aon leibhéal CEFR (Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) amháin ar a laghad a bhaint amach de bhreis ar a leibhéal inniúlachta sa teanga roimhe sin.

 

Eolas faoi

Cé atá in ann leas a bhaint as?

TTAL ar fáil faoi láthair le haghaidh:

Tá TTAL ar fáil i gcomhair na dteangacha seo a leanas: Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, Fionlainnis, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóvaicis, Spáinnis, Sualainnis agus Ungáiris, ós iad sin na teangacha is mó a úsáidtear i 90% de na tréimhsí uile a chaitear thar lear faoi chuimsiú Erasmus+.

Conas a oibríonn sé?

Ach dul faoi mheasúnú teanga TTAL sula dté siad thar lear, beidh rannpháirtithe Erasmus+ in ann a dhéanamh amach cén cumas atá acu sa teanga a úsáidfidh siad le linn a dtréimhse oibre, staidéir nó oibre deonaí. Is réamhriachtanas é do mhic léinn ardoideachais an measúnú sin a dhéanamh sula n-imí siad thar lear, lena chinntiú go mbeidh an leibhéal atá molta ag a n-eagraíocht is faighteoir á gcomhlíonadh acu (déanfar eisceacht de chainteoirí dúchais nó i gcásanna eile a bhfuil údar cuí leo). Ní chuirfidh torthaí an mheasúnaithe teanga cosc ar rannpháirtithe páirt a ghlacadh in Erasmus+.

Beidh deis ag rannpháirtithe ar mian leo a n-inniúlacht teanga a fheabhsú cúrsa teanga ar líne a dhéanamh sula dté siad thar lear agus le linn dóibh a bheith ansin. Tá raidhse mhór slite ann chun cúrsa ar líne a dhéanamh, ar a n-áirítear gníomhaíochtaí oiliúna beo amhail seisiúin teagaisc, mar shampla, agus MOOCanna idirghníomhacha. Rannpháirtithe atá sách inniúil (leibhéal B2 ar a laghad) sa phríomh-theanga a labhraítear thar lear, is féidir leo, ina ionad sin, cúrsa teanga a dhéanamh i dteanga na tíre sin, ar an gcoinníoll go bhfuil an teanga sin ar fáil mar chuid de TTAL.

I gcás nach mbeidh oiliúint sa phríomh-theanga le fáil faoi TTAL, cuirfidh an eagraíocht sallchuir nó an eagraíocht is faighteoir tacaíocht teanga ar fáil ar bhealaí eile. Ar fhilleadh ar an eagraíocht sallchuir dóibh, déanfar measúnú deireanach ar na rannpháirtithe leis an dul chun cinn a rinne siad le linn na tréimhse ar an gcoigríoch a thomhas.

Conas páirt a ghlacadh?

Má roghnaíodh tú cheana féin le dul thar lear le Erasmus+ agus na critéir thuas comhlíonta agat, seolfaidh d'institiúid nó d'eagraíocht ainm úsáideora agus pasfhocal chugat chun rochtain a fháil ar mheasúnú agus cúrsa teanga TTAL, más gá sin.

Chun tuilleadh sonraí a fháil téigh i dteagmháil le d'eagraíocht sallchuir nó eagraíocht chomhordaithe, an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó féach ar na ceisteanna coitianta ar shuíomh gréasáin TTAL.

Tuairimí rannpháirtithe Erasmus+

Agallaimh a rinneadh le rannpháirtithe Erasmus+ ar éirigh leo teanga a fhoghlaim nó a gcuid scileanna teanga a fheabhsú a bhuí le TTAL:

Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ do Theifigh

I ngeall ar ghéarchéim na himirce tá TTAL curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach do 100,000 teifeach go ceann trí bliana. Tá rochtain acu ar an tseirbhís ar bhonn deonach, saor in aisce agus tá buiséad €4 mhilliún curtha ar fáil ina comhair. Is éard is aidhm di tacú le hiarrachtaí na mBallstát teifigh a lánpháirtiú i gcórais oideachais agus oiliúna na hEorpa agus a chinntiú go rithfidh leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna. Ó seoladh an tionscnamh seo, cuireadh breis agus 53,000 cúrsa teanga ar fáil do theifigh sna tíortha atá rannpháirteach sa scéim.

San fhíseán seo, tugtar léiriú dúinn ar scéal Mohammad, meicneoir ón Afganastáin a tháinig chun na Beilge le déanaí agus a bhfuil dul chun cinn éachtach déanta aige lena chuid Fraincise, a bhuíochas sin ar TTAL.

Tuilleadh eolais faoi Thacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ do Theifigh.

 

Doiciméid d’Iarratasóirí

Tá roinnt doiciméad tacaíochta ag an gClár Erasmus+ le haghaidh rannpháirtithe aonair agus le haghaidh eagraíochtaí.

 

Samplaí d'Fhoirmeacha Iarratais

Teimpléid de na foirmeacha iarratais atá le líonadh amach ag iarratasóirí ar mian leo páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ón gClár Erasmus+. Le go mbeidh d'iarratas incháilithe, ní mór na foirmeacha iarratais a chomhlánú mar is cuí agus iad a sheoladh isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin laistigh de na spriocdhátaí atá leagtha amach sna glaonna sonracha ar thograí.

Tuilleadh eolais

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS)

Córas creidiúna is ea ECTS atá ceaptha é a dhéanamh níos éasca do mhic léinn bogadh idir tíortha.

Tuilleadh eolais

Samplaí de Chomhaontuithe deontais

Teimpléid na gcomhaontuithe deontais a bhíonn le síniú ag tairbhithe mhaoiniú Erasmus+

Tuilleadh eolais

Comhaontú Foghlama

Tugtar cuntas ann ar an gclár staidéir nó ar an gcúrsa oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mac léinn. Caithfidh an eagraíocht lena mbaineann an mac léinn nó an t-oiliúnaí, an eagraíocht ina mbeidh sé nó sí, agus an mac léinn nó an t-oiliúnaí féin, an comhaontú seo a shíniú.

Tuilleadh eolais

Cairt Ardoideachais Erasmus

Doiciméad é seo ina dtugtar cuntas ar an gcreat ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair a bheidh le déanamh ag institiúid ardoideachais mar chuid den chlár Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Soghluaisteachta

Tugtar cuntas ann ar an gclár teagaisc nó oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mball foirne. Ní mór don eagraíocht lena mbaineann an ball foirne, an eagraíocht ina mbeidh an ball foirne agus an ball foirne féin é seo a shíniú.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Idirinstitiúideach

Is institiúidí ardoideachais atá rannpháirteach in Erasmus+ a leagann síos na comhaontuithe seo le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta le haghaidh mic léinn nó baill foirne.

Tuilleadh eolais

Pacáiste Eolais na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Pacáiste Eolais atá deartha chun an t-eolas a theastaíonn ó na heagraíochtaí agus na daoine aonair a bheidh páirteach sa chlár Erasmus+ a thabhairt dóibh.

Tuilleadh eolais

Cairt na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Doiciméad ina dtugtar cuntas ar na príomh-luachanna agus caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo ó eagraíochtaí a ghlacfaidh páirt i ndeiseanna na Seirbhíse Deonaí Eorpaí faoi chuimsiú Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Cairt Mic Léinn

Doiciméad a thugtar do mhic léinn a roghnaítear i gcomhair Erasmus+, ina gcuirtear a gcuid ceart agus freagrachtaí i rith a socrúcháin ar Erasmus+ in iúl dóibh.

Tuilleadh eolais

Moltaí maidir le mic léinn agus baill foirne ardoideachais atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb sláinte acu a chuimsiú faoin gclár Erasmus+

Ardáin agus líonraí

Maoiníonn Erasmus+ tionscnaimh a sholáthraíonn saineolas riachtanach chun an clár a chur chun feidhme.

D’fhéadfadh sé sin a bheith i bhfoirm comhlachtaí a chuireann anailís agus faisnéis ar fáil cosúil le líonra Eurydice nó ardáin chomhoibríocha ar líne cosúil le r-Nascadh, a nascann múinteoirí timpeall na hEorpa le chéile.

 

Bain triail astu seo a leanas

Ardán Torthaí Thionscadail Erasmus+

Is stór tionscadal atá á maoiniú ag Erasmus+ é an t-ardán seo, lena n-áirítear faisnéis faoi thorthaí na dtionscadal seo, nuair atá fáil orthu, mar aon le rogha dea-chleachtas agus scéalta ratha. Tá faisnéis ar an ardán freisin faoi na heagraíochtaí atá freagrach as na tionscadail sin, rud a sholáthraíonn comhpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith acu sa todhchaí dóibh siúd ar spéis leo páirt a ghlacadh in Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Eurydice

Is líonra é Eurydice a bhunaigh an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit chun tacú le comhoibriú Eorpach i réimse an oideachais agus chun é a éascú. Tá gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh páirteach in Eurydice, mar aon le roinnt tíortha nach bhfuil san Aontas ach atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+. Cuidíonn Eurydice le córais oideachais a fheabhsú san Eoraip trí bheartas agus cleachtas oideachais agus faisnéise ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tugann sé tuairiscí ar chórais oideachais náisiúnta, staidéir chomparáideacha, táscairí agus staidreamh.

Tuilleadh eolais

r-Nascadh

Cuireann r-Nascadh ardán ar fail do bhaill foirne (múinteoirí, príomhoidí, leabharlannaithe, etc.), atá ag obair i scoil i gceann de na tíortha Eorpacha atá rannpháirteach, d’fhonn cumarsáid agus comhoibriú a dhéanamh, tionscadail a fhorbairt, taithí a chomhroinnt agus a bheith mar chuid de phobal foghlama Eorpach. 

Tuilleadh eolais

Eurodesk

Tá Eurodesk ar cheann de na foinsí is cuimsithí agus is inrochtana dá bhfuil ann chun eolas in aisce a fháil faoi dheiseanna foghlama soghluaisteachta. Cuireann Eurodesk tacaíocht náisiúnta ar fáil freisin in 34 thír, chomh maith le deiseanna oiliúna i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Tuilleadh eolais

SALTO:YOUTH

Líonra lárionad é SALTO:YOUTH lena gcuirtear acmhainní foghlama neamhfhoirmeálta ar fáil d’oibrithe don óige agus do cheannairí don óige, mar aon le gníomhaíochtaí oiliúna agus líonraithe a eagrú d’eagraíochtaí tacaíochta agus do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta in Erasmus+

Tuilleadh eolais

School Education Gateway

Is pointe aonair iontrála é an School Education Gateway do mhúinteoirí, scoileanna, saineolaithe agus daoine eile sa réimse oideachais scoile. Tugann sé eolas ar bheartais oideachais na hEorpa, nuacht, treochtaí, gné-ailt ó shaineolaithe, tionscnaimh náisiúnta, gníomhaíochtaí le haghaidh scoileanna, réimsí idirghníomhaíochta, dea-chleachtais maidir le tionscadail oideachais agus acmhainní breise, agus iad ar fáil in 23 theanga.

Tuilleadh eolais

ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE)

Is pobal ballraíochta oscailte ilteangach é EPALE do mhúinteoirí, oiliúnóirí, taighdeoirí, acadóirí, lucht déanta beartas agus d’aon duine eile a bhfuil ról gairmiúil acu san fhoghlaim aosach ar fud na hEorpa.

Tuilleadh eolais

Áireamhán Achair

Chun tacaíocht deontais a fháil maidir le costais taistil sa Chlár Erasmus+, ní mór achair taistil a ríomh ag úsáid an áireamháin achair.

 

Níl an uirlis deartha le haghaidh daoine aonair le fáil amach cé mhéad ba cheart dóibh a fháil mar mhaoiniú; bíonn na suimeanna sin ag brath ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear costais riaracháin a bhíonn le híoc ag eagraíochtaí rannpháirteacha agus ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Bunaithe ar an achar a léirítear in km, ní mór an banda achair a chomhfhreagraíonn dó a roghnú sna foirmeacha iarratais agus tuarascála.

Tá an t-áireamhán achair deartha le haghaidh eagraíochtaí atá páirteach sa Chlár Erasmus+ chun achair taistil a ríomh ar mhaithe le tacaíocht deontais a chur ar fáil do dhaoine aonair.

Treoracha

D’fhonn an t-áireamhán a úsáid, ba cheart duit:

 1. Suíomh a chur isteach sa bhosca “Ó:"
  nuair a thugtar an liosta suíomhanna duit, cliceáil ar an gceann ceart.
 2. Déan an rud céanna sa bhosca “Chuig:”.
 3. Cliceáil “Ríomh” chun an t-achar a fháil, rud a thugtar i gciliméadair.

 

Mura gcliceálann tú ar rogha sna boscaí “Ó" agus “Chuig”, ní thaispeánfar aon toradh.

Má fhaigheann tú achar NaN, déan do leathanach a athnuachan agus lean na treoracha thuas.

Chun eolas mionsonraithe maidir leis na rialacha maoinithe a fháil, féach Treoirleabhar Erasmus+.

 

Má tá deacrachtaí agat an t-áireamhán achair a fheiceáil, féadfaidh tú leagan malartach a rochtain ar an suíomh gréasáin Oideachais agus Oiliúna. Bheimis buíoch freisin dá bhféadfá an fhadhb atá agat a chur in iúl dúinn, mar aon le do bhrabhsálaí (lena n-áirítear an leagan) agus do chóras oibriúcháin ar an bhfoirm aiseolais.

Tairseach do Rannpháirtithe

Is ardán leictreonach é an Tairseach do Rannpháirtithe a úsáidtear chun an clár Erasmus+ a bhainistiú. Caithfidh eagraíochtaí nó saineolaithe a bhfuil súil acu a bheith páirteach in Erasmus+ clárú leis an tairseach.

 

Cuireann an tairseach gnéithe, seirbhísí agus uirlisí éagsúla ar fáil do rannpháirtithe Erasmus+ ionas go mbeidh sé níos éasca orthu iarratas a dhéanamh ar thionscadail ar líne, monatóireacht a dhéanamh orthu agus iad a bhainistiú.

Chun clárú leis an tairseach, caithfidh úsáideoirí cuntas a oscailt le EU Login.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an tairseach a úsáid ar fáil ó na ceisteanna coitianta ar an Tairseach, agus sa Treoir d’Úsáideoirí.

Cóid Aitheantais na Rannpháirtithe

Is éard atá i gcóid aitheantais na rannpháirtithe cóid a eisítear do na heagraíochtaí a chláraíonn le Tairseach na Rannpháirtithe. Cé nach bhfuil sé éigeantach clárú leis an Tairseach, ní bhíonn ar na heagraíochtaí atá cláraithe a n-eolas dlíthiúil agus airgeadais a chur isteach le gach iarratas.

Le cód a fháil, caithfidh tú EU Login a oscailt; tá tuilleadh eolais ina thaobh sin le fáil sna Ceisteanna Coitianta agus sa Treoir Úsáideora.

Cód a cailleadh

Má tá do chód caillte agat, nó dearmad déanta agat air, lean na treoracha sna Ceisteanna Coitianta.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.