Erasmus+

Materjalid

Programmijuhend

Erasmus+ programmijuhend on peamine abivahend kõigile, kes soovivad programmiga põhjalikumalt tutvuda.

Osalejad leiavad sellest Erasmus+ toetuste kohta kogu vajaliku teabe.

2017. aasta programmijuhendist on olemas ka kasutajasõbralikum veebiversioon, kust on teavet lihtsam otsida.

Mõne tsentraliseeritud meetme puhul on tabelina esitatud ka ligikaudsed toetuste summad.

Vahemaa kalkulaator Veebiversioon

 

Tutvustus

Millega on tegemist?

Programmi Erasmus+ juhend on Erasmus+ 2017. aasta konkursikutse lahutamatu osa.

Konkursikutse raames toetust taotlevad organisatsioonid ja kõrgkoolid peavad täitma programmijuhendis esitatud osalemis- ja rahastamistingimused.

Programmijuhend sisaldab järgmist teavet:

 • programmi prioriteedid,
 • toetatavad meetmed,
 • meetmetele antava toetuse suurus,
 • üksikasjalik teave osalemise kohta.

Millistes keeltes on programmijuhend avaldatud?

Praegu on programmijuhend avaldatud järgmistes keeltes.

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Programmijuhendist on saadaval ka ingliskeelne veebiversioon (teised keeleversioonid avaldatakse 2017. aastal).

Kuidas taotleda?

Organisatsioonidel palutakse taotlused saata elektrooniliselt riiklikule büroole või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile.

Praegu käib töö 2017. aasta elektrooniliste taotlusvormide ja nendega seotud dokumentide ettevalmistamiseks ning need avaldatakse meetme laadist sõltuvalt kas riiklike büroode või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil.

Üksikisikud ei saa ise toetust taotleda, vaid peaksid võtma ühendust oma organisatsiooni, kõrgkooli või haridusasutusega.

Millised on peamised muudatused?

2017. aastal Erasmus+ programmis tehtud peamised muudatused:

 • 2. strateegilise partnerluse põhimeetme alla on lisatud põhimõte „Euroopa prioriteedid siseriiklikus kontekstis“. Selle kohta saab lisateavet riiklike büroode veebisaitidelt;
 • mõne detsentraliseeritud meetme toetuseeskirju on muudetud üksikasjalikumaks;
 • valdkondlike oskuste ühendused ei kuulu enam selle üldise konkursikutse ja programmijuhendi alla. Nende jaoks korraldatakse eraldi konkursikutse, mille kuulutab välja Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet.

2017. aasta programmijuhendis pööratakse sarnaselt eelmise aasta juhendile erilist tähelepanu (eelkõige pagulaste ja rändajate) sotsiaalset kaasamist toetavatele ning radikaliseerumise vastu võitlevatele projektidele.

Kust leida lisateavet?

Põhjalikumat teavet annavad riikide Erasmus+ bürood või ametid ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet, mis asub Brüsselis.

Kust leida programmijuhendi eelmisi versioone?

2016. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

Lingid 2015. aasta programmijuhendi eelmiste versioonide juurde (kehtivad ainult Erasmus+ 2015. aasta konkursikutse kohta):

Tutvuda saab ka 2014. aasta programmijuhendiga, kuid see kehtib ainult Erasmus+ 2014. aasta konkursikutse kohta.

Erasmus+ veebipõhine keeletugi

Veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support – OLS) on loodud selleks, et aidata programmis Erasmus+ osalejatel parandada selle keele oskust, mida nad hakkavad kasutama välismaal õppides, praktikal olles või vabatahtlikus tegevuses osaledes, et nad saaksid sellest kogemusest võimalikult palju kasu.

Kuna vähene keeleoskus on endiselt üks peamisi tõkkeid, mis takistab ELi pakutavate haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna liikuvusvõimaluste kasutamist, tehakse OLSi kaudu keeletugi kättesaadavaks paindlikult ja lihtsalt. Samuti aitab see saavutada programmi Erasmus+ erieesmärki edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust.

Igal aastal testib veebipõhise keeletoe vahendusel oma keeleoskust üle 350 000 programmis Erasmus+ osaleja. Nad saavad keeleoskust parandada OLSi keelekursuste abil. Need, kes võtavad kursusest aktiivselt osa, parandavad oma keeleoskust keskmiselt vähemalt ühe Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud taseme võrra.

 

Tutvustus

Kes saavad sellest kasu?

OLS on praegu kättesaadav:

Veebipõhine keeletugi on kättesaadav bulgaaria, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, soome, taani, tšehhi ja ungari keele jaoks. Need on põhikeeled rohkem kui 90% Erasmus+ osalejate puhul.

Kuidas see toimib?

Tänu OLSi keeleoskuse hindamisele saavad programmis Erasmus+ osalejad enne välisriiki siirdumist hinnata selle keele oskust, mida nad õppides, praktikal olles või vabatahtlikus tegevuses osaledes kasutama hakkavad. Üliõpilastele on keeleoskuse hindamine enne välisülikooli minekut kohustuslik, veendumaks, et nende keeleoskus vastab vastuvõtva organisatsiooni soovitatud tasemele. Erandid tehakse seda keelt emakeelena rääkivatele üliõpilastele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Keeleoskuse hindamise tulemused ei takista programmis Erasmus+ osalemist.

Osalejail, kes soovivad oma keeleoskust parandada, on võimalus läbida veebipõhine keelekursus enne välismaale minekut ning välismaal viibimise ajal. Keelekursusel osalemine sisaldab erinevat liiki interaktiivset juhendamist, mille hulka kuuluvad individuaalõppe tunnid ja laialt avatud e-õpe (MOOC). Osalejad, kes oskavad oma välismaal viibimise ajal vajaminevat põhikeelt juba piisavalt (vähemalt B2-tasemel), saavad läbida kohaliku keele kursuse, kui see keel on veebipõhises keeletoes olemas.

Kui veebipõhine keeletugi ei ole põhikeele jaoks kättesaadav, siis pakuvad saatev või vastuvõttev organisatsioon keeletuge mõnel muul viisil. Liikuvusperioodi lõpus sooritavad osalejad lõpphindamise, et teha kindlaks välismaal viibimise ajal tehtud edusammud.

Kuidas osaleda?

Kui teid on juba Erasmus+ raames välismaale minekuks välja valitud ning te vastate eespool nimetatud kriteeriumidele, saadab teie asutus või organisatsioon teile kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks OLSi keeleoskuse hindamisele ja keelekursustele.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teid saatva kõrgkooli, koordineeriva organisatsiooni või riikliku bürooga või lugege korduvaid küsimusi OLSi veebisaidi kohta.

Mida arvavad programmis Erasmus+ osalejad?

Lugege intervjuusid programmis Erasmus+ osalejatega, kes said veebipõhise keeletoe abil võõrkeele selgeks või parandasid oma keeleoskust.

Erasmus+ veebipõhine keeletugi pagulastele

Hiljutise rändekriisi tõttu avas Euroopa Komisjon veebipõhise keeletoe kolmeks aastaks ka 100 000 pagulasele. Neile mõeldud keeletugi on vabatahtlik ja tasuta ning selle eelarve on 4 miljonit eurot. Selle eesmärk on toetada ELi liikmesriike pagulaste integreerimisel Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse ning arendada nende oskusi. Pärast selle algatuse käivitamist on osalevates riikides pagulastele antud juurdepääs keelekursustele rohkem kui 53 000 korral.

Vaadake videot sellest, kuidas hiljuti Belgiasse saabunud Afganistani päritolu mehaanik Mohammad tegi prantsuse keeles veebipõhise keeletoe abil silmapaistvaid edusamme.

Lisateave: Erasmus+ veebipõhine keeletugi pagulastele.

 

Dokumendid taotlejatele

Programmi Erasmus+ raames on üksikisikutele ja organisatsioonidele koostatud mitmeid täiendavaid dokumente.

 

Taotluste näidisvormid

Sellelt lehelt leiate programmi Erasmus+ toetatavas tegevuses osalemise taotluste näidisvormid. Toetuse saamiseks tuleb taotluse vorm nõuetekohaselt täita ja esitada konkreetses konkursikutses märgitud tähtajaks riiklikule büroole või rakendusametile.

Lisateave

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS)

ECTS on ainepunktisüsteem, mille eesmärk on muuta eri riikide vahel liikumine üliõpilaste jaoks lihtsamaks.

Lisateave

Toetuslepingute näidised

Näidised toetuslepingutest, mis allkirjastatakse Erasmus+ toetusesaajatega.

Lisateave

Õppeleping

Selles on kindlaks määratud õppe- või praktikaprogramm, mida üliõpilane peab järgima. Selle peavad allkirjastama nii saatev kui ka vastuvõttev organisatsioon ning samuti üliõpilane või praktikant.

Lisateave

Erasmuse kõrgharidusharta

Selles dokumendis on esitatud üldine koostööalase tegevuse raamistik, millest kõrgkool peab Erasmus+ raames juhinduma.

Lisateave

Liikuvusleping

Selles on kindlaks määratud õpetamis- või koolitusprogramm, mida töötaja peab järgima. Selle peavad allkirjastama nii saatev kui ka vastuvõttev organisatsioon ning samuti töötaja.

Lisateave

Kõrgkoolidevaheline leping

Programmis Erasmus+ osalevad kõrgkoolid sõlmivad need lepingud üliõpilaste või töötajate õpirände korraldamiseks.

Lisateave

Euroopa vabatahtliku teenistuse teabematerjalid

Teabekogumik, mille eesmärk on pakkuda Erasmus+ kaasatud organisatsioonidele ja üksikisikutele vabatahtlikus tegevuses osalemiseks vajalikku teavet.

Lisateave

Euroopa vabatahtliku teenistuse harta

Selles dokumendis on esitatud põhiväärtused ja -standardid, mida peavad järgima need organisatsioonid, kes osalevad Erasmus+ raames EVTga seotud tegevuses.

Lisateave

Üliõpilase harta

Programmis Erasmus+ osalemiseks välja valitud üliõpilased saavad selle dokumendi, kus on esitatud nende õigused ja kohustused Erasmus+ perioodi ajal.

Lisateave

Soovitused füüsiliste-, vaimsete- või tervisega seotud erivajadustega üliõpilaste või kõrgharidustöötajate kaasamiseks Erasmus+ programmi

Platvormid ja võrgustikud

Erasmus+ raames rahastatakse algatusi, mis on programmi rakendamise seisukohast olulised.

Need võivad olla analüüse ja teavet pakkuvad võrgustikud (nt Eurydice) või veebipõhised koostööplatvormid (nt eTwinning, mis ühendab õpetajaid kõikjalt Euroopast).

 

Külastage ja tutvuge

Erasmus+ projektitulemuste platvorm

Sellele platvormile on kokku kogutud Erasmus+ raames rahastatud projektid. Siit leiate teabe nende tulemuste kohta, kui see on olemas, ning valiku headest tavadest ja edulugudest. Platvormi kaudu saab teavet ka projektide eest vastutavate organisatsioonide kohta. See võib aidata tulevikus Erasmus+ osalemisest huvitatutel võimalikke koostööpartnereid leida.

Lisateave

Eurydice

Eurydice on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide loodud võrgustik, mille eesmärk on toetada ja lihtsustada Euroopas haridusvaldkonnas tehtavat koostööd. Eurydice'i kuuluvad kõik ELi liikmesriigid ning ka mõned ELi mittekuuluvad riigid, mis osalevad programmis Erasmus+. Võrgustik aitab täiustada Euroopa haridussüsteeme, pakkudes hariduspoliitika ja -tavade kohta kvaliteetset teavet – riikide haridussüsteemide kirjeldusi, võrdlusuuringuid, näitajaid ja statistikat.

Lisateave

eTwinning

eTwinning on mõeldud osalevate Euroopa riikide koolide töötajatele (õpetajad, õppealajuhatajad, raamatukoguhoidjad jne), et omavahel suhelda, koostööd teha, projekte luua, kogemusi jagada ja osaleda Euroopa suurima õppekogukonna tegevuses. 

Lisateave

Eurodesk

Eurodesk on üks ulatuslikumaid ja kättesaadavamaid õpirändealase tasuta teabe allikaid. Eurodesk pakub tuge 34 riigis ja koolitusvõimalusi rahvusvahelises keskkonnas.

Lisateave

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH on võrgustik, mis koosneb noorsootöötajatele ja -juhtidele mitteformaalseid õppematerjale pakkuvatest keskustest. Võrgustik korraldab ka koolitus- ja kontaktide loomise üritusi, et toetada programmis Erasmus+ osalevaid organisatsioone ja riiklikke büroosid.

Lisateave

School Education Gateway

Portaal School Education Gateway on õpetajate, koolide, ekspertide ja teiste haridusvaldkonna osaliste jaoks mõeldud ühtne kontaktpunkt. Portaalist leiab teavet Euroopa hariduspoliitika kohta, uudiseid, suundumusi, ekspertide artikleid, riiklikke algatusi, koolidele mõeldud meetmeid, suhtlusvaldkondi, haridusprojektidega seotud parimaid tavasid ning lisamaterjale, mis on kättesaadavad 23 keeles.

Lisateave

Euroopa täiskasvanuõppe e-platvorm (EPALE)

EPALE on mitmekeelne avatud liikmesusega kogukond õpetajatele, koolitajatele, teadlastele, õppejõududele, poliitikakujundajatele ja kõigile teistele, kes osalevad Euroopas täiskasvanuõppe pakkumises.

Lisateave

Vahemaa kalkulaator

Selleks et saada programmi Erasmus+ raames toetust reisikulude katmiseks, tuleb vahemaade arvutamiseks kasutada vahemaa kalkulaatorit.

 

See vahend ei ole mõeldud eraisikutele, et uurida, kui suurt rahalist hüvitist neil on õigus saada; need summad sõltuvad mitmesugustest teguritest, sealhulgas osalevate organisatsioonide ja riiklike asutuste halduskuludest.

Sõltuvalt kilomeetrites mõõdetavast vahemaast tuleb vastav vahemik valida ka taotlus- ja aruandevormil.

Vahemaa kalkulaator on loodud programmis Erasmus+ osalevatele organisatsioonidele, et arvutada vahemaid, mille alusel üksikisikutele toetusi määrata.

Juhised

Kalkulaatori kasutamine

 1. Alustage asukoha sisestamist lähtekohta tähistavasse kasti „From:“.
  Valige lähtekohtade loetelust neist õige.
 2. Tehke sama sihtkohta tähistava kastiga „To:“.
 3. Klõpsake vahemaa arvutamiseks nupul „Calculate“, et arvutada vahemaa kilomeetrites.

 

Kui te ei tee kahes esimeses kastis ühtegi valikut, siis tulemusi ei kuvata.

Kui saate tulemuseks „NaN“, siis palun värskendage lehekülge ja järgige eespool kirjeldatud juhiseid.

Rahastamiseeskirjade kohta leiate üksikasjalikku teavet Erasmus+ programmijuhendist.

 

Kui teil on raskusi vahemaa kalkulaatori kasutamisega, siis leiate sellest teistsuguse versiooni hariduse ja koolituse veebisaidilt. Meil on hea meel, kui teatate meile konkreetsest probleemist, kasutatavast veebilehitsejast (sh selle versioon) ning operatsioonisüsteemist tagasiside vormi kaudu.

Osalejate portaal

Osalejate portaal on elektrooniline platvorm, mida kasutatakse programmi Erasmus+ haldamiseks. Organisatsioonid ja eksperdid, kes soovivad programmis osaleda, peavad end portaalis registreerima.

 

Portaal pakub osalejatele mitmesuguseid võimalusi, teenuseid ja vahendeid, et muuta projektitaotluste esitamine ning ettepanekute ja/või projektide jälgimine ja haldamine veebis lihtsamaks.

Portaalis registreerumiseks tuleb luua Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login konto.

Põhjalikuma teabe portaali kasutamise kohta leiate portaali korduvatest küsimustest ja kasutusjuhendist.

Osaleja tunnuskood

Osaleja tunnuskood on kood, mis antakse osalejate portaalis registreeritud organisatsioonidele. Portaalis registreeritud organisatsioonid ei pea iga üksiku taotluse puhul oma õiguslikku ja finantsteavet uuesti esitama.

Osaleja tunnuskoodi saamiseks peab teil olema EU Logini konto. Sellega seotud praktilist teavet leiate portaali korduvatest küsimustest ja kasutusjuhendist.

Osaleja tunnuskood kadunud?

Kui olete oma osaleja tunnuskoodi kaotanud või unustanud, siis järgige palun portaali korduvates küsimustes esitatud juhiseid.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.