Erasmus+

Ressourcer

Programguide

Programguiden for Erasmus+ er hovedkilden til viden for alle, der ønsker grundig indsigt i Erasmus+.

Her kan deltagere og deltagende organisationer finde alt om mulighederne for tilskud gennem Erasmus+.

Programguiden for 2017 findes også i en onlineudgave, som er mere brugervenlig og nemmere at bruge, når du skal søge information.

Du kan også se en oversigt over vejledende støttebeløb for en række såkaldte centraliserede aktioner.

Afstandsberegner Onlineguide

 

Om programguiden

Hvad indeholder den?

Programguiden er en vigtig del af indkaldelsen af forslag til Erasmus+ for 2017.

Organisationer og institutioner, der søger om støtte inden for rammerne af denne indkaldelse, skal overholde de betingelser for deltagelse og støtte, der er omtalt i denne guide.

I guiden kan du læse om:

  • programmets prioriteter
  • de aktiviteter, der kan få støtte
  • de midler, der er til rådighed til de forskellige aktiviteter
  • nærmere oplysninger om, hvordan man deltager.

Hvilke sprog findes den på?

Guiden findes på følgende sprog:

bulgarsk tjekkisk dansk tysk estisk græsk engelsk spansk fransk italiensk lettisk
litauisk kroatisk ungarsk maltesisk hollandsk polsk portugisisk rumænsk slovakisk slovensk finsk
svensk  

Programguiden findes også i en onlineudgave på engelsk (udgaver på andre sprog bliver lagt på websitet i løbet af 2017).

Hvordan ansøger man?

Organisationer kan sende deres ansøgninger online til det nationale kontor i deres hjemland eller til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Onlineansøgningsformularen for 2017 og relaterede dokumenter er i øjeblikket ved at blive forberedt og vil være tilgængelige på websitet for enten de nationale kontorer eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur afhængigt af hvilke aktiviteter, det drejer sig om.

Enkeltpersoner, der ønsker at ansøge, skal kontakte deres organisation, institution eller uddannelsessted.

Hvad er de vigtigste ændringer i programguiden?

De vigtigste ændringer, der er sket siden 2016:

  • Man har indført ideen om "europæiske prioriteter i en national kontekst" som led i Nøgleaktion 2 – Strategisk partnerskab. Du kan læse mere om dette på de enkelte nationale agenturers websites.
  • Støttereglerne for visse "decentraliserede aktioner" er blevet forbedret.
  • Aktionen "alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer" er ikke længere omfattet af denne generelle indkaldelse af forslag og denne programguide, men vil blive genstand for en specifik indkaldelse af forslag, som Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur står for.

Ligesom i sidste års programguide er der i guiden for 2017 særligt fokus på at tilskynde til projekter, som støtter social inklusion (særligt for flygtninge og indvandrere) og forebyggelse af radikalisering.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Organisationer, som vil vide mere om processen, kan kontakte det nationale agentur i deres hjemland, det relevante nationale kontor eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.

Hvor finder jeg tidligere udgaver af guiden?

Du kan se de tidligere udgaver af programguiden for 2016 her:

De tidligere udgaver af programvejledningen for 2015 (som kun gælder for indkaldelser af forslag til Erasmus+ for 2015) findes herunder:

Programvejledningen for 2014 kan også ses, men gælder kun for forslagsindkaldelsen for 2014.

Sproglig onlinesupport med Erasmus+

Sproglig onlinesupport (Online Linguistic Support eller OLS) skal hjælpe deltagere i Erasmus+ med at forbedre kendskabet til det sprog, de skal arbejde, studere eller udføre frivilligt arbejde på i udlandet, så de får mest muligt ud af opholdet.

Da manglende sprogfærdigheder stadig er en af de største hindringer for at deltage i europæisk uddannelse og mobilitet for unge, giver OLS adgang til sproghjælp på en let og fleksibel måde. Desuden bidrager det til et specifikt mål for Erasmus+, nemlig at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Over 350 000 deltagere af Erasmus+ tester hvert år deres sprogfærdigheder med OLS og har mulighed for at forbedre deres niveau med OLS-sprogkurser. De deltagere, som følger kurserne aktivt, forbedrer i gennemsnit deres sprogkundskaber med mindst ét CEFR-niveau (den fælles europæiske referenceramme for sprog).

 

Om OLS

Hvem kan få gavn af det?

OLS kan i øjeblikket benyttes af:

OLS er tilgængelig for bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, kroatisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, som er de vigtigste sprog for over 90 % af alle ophold med Erasmus+.

Hvordan fungerer det?

Ved at tage en OLS-sprogprøve inden opholdet kan deltagere i Eramus+ få fastlagt, hvor gode de er til det sprog, de vil bruge til at studere, arbejde eller udføre frivilligt arbejde. Studerende på videregående uddannelser skal tage prøven inden afrejse, så man er sikker på, at de opfylder værtsorganisationens anbefalede krav (dog ikke indfødte og i behørigt begrundede tilfælde). Resultaterne af den sprogprøve, deltagerne aflægger inden afrejsen, forhindrer dem ikke i at deltage i Erasmus+.

Deltagere, der ønsker at styrke deres sprogkundskaber, kan følge et onlinekursus før og under udlandsopholdet. Deltagelse i sprogkurserne omfatter mange forskellige live coaching-aktiviteter, heriblandt vejledningsmøder og interaktive åbne onlinekurser (MOOCs). Deltagere, der allerede har det nødvendige kendskab til det hovedsprog, der skal bruges i udlandet (mindst niveau B2), kan følge et sprogkursus i det lokale sprog i stedet, hvis dette sprog tilbydes af sproglig onlinesupport.

Hvis sproget ikke er omfattet af OLS, vil den afsendende eller modtagende organisation sørge for andre former for sproglig hjælp. Når deltagerne kommer hjem, kan de tage den afsluttende prøve, så de kan se, hvilke fremskridt de har gjort under deres ophold i udlandet.

Hvordan deltager man?

Hvis du allerede er blevet udvalgt til Erasmus+ og opfylder ovennævnte kriterier, sender din institution/organisation dig et brugernavn og et password til sprogprøven og sprogkurset, hvis det er relevant.

Du kan få mere at vide af din hjeminstitution/koordinerende organisation, det nationale agentur eller på siden med spørgsmål og svar på OLS-websitet.

Det mener deltagerne af Erasmus+

Læs interviews med deltagere af Erasmus+, som har lært et nyt sprog eller forbedret deres sprogfærdigheder med OLS:

OLS med Erasmus+ for flygtninge

Efter den seneste flygtningekrise har Europa-Kommissionen gjort OLS tilgængelig for 100 000 flygtninge i en periode på 3 år. Det er frivilligt og gratis at deltage, og der er afsat et budget på 4 mio. euro. Formålet er at hjælpe EU-landene med at integrere flygtninge i Europas uddannelsessystemer og sørge for, at de udvikler deres færdigheder. Siden initiativet blev iværksat, har flygtninge deltaget i over 53 000 sprogkurser i de deltagende lande.

Se denne video, og hør, hvordan mekanikeren Mohammad fra Afganisatan, som for nylig ankom til Belgien, har forbedret sit fransk ved hjælp af OLS.

Mere om OLS med Erasmus+ for flygtninge

 

Dokumenter til ansøgere

Der findes en række relevante dokumenter vedrørende Erasmus+ for både enkeltpersoner og organisationer.

 

Modeller for ansøgningsskemaer

Modeller til de ansøgningsformularer, som skal udfyldes af ansøgere, der ønsker at deltage i aktiviteter, der støttes af Erasmus+. For at blive anset som deltagerberettiget skal du udfylde ansøgningsformularerne korrekt og indsende dem til det nationale kontor eller forvaltningsorganet inden for de frister, der er fastsat i de enkelte indkaldelser.

Læs mere

Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS)

ECTS er et meritsystem, der har til formål at gøre det lettere for studerende at bevæge sig mellem forskellige lande.

Læs mere

Modeller for tilskudsaftaler

Modeller for tilskudsaftaler, der skal underskrives sammen med modtagerne af tilskud fra Erasmus+.

Læs mere

Uddannelsesaftale

Aftale, der skitserer det uddannelsesprogram eller den praktik, en studerende skal gennemgå. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den studerende eller praktikanten.

Læs mere

Erasmus-chartret for videregående uddannelse

Et dokument, som skitserer den overordnede ramme for de samarbejdsaktiviteter, en videregående uddannelsesinstitution gennemfører under Erasmus+.

Læs mere

Mobilitetsaftale

Aftale, der fastlægger det undervisning- eller uddannelsesprogram, som en ansat skal følge. Den skal underskrives af hjem- og værtsorganisationerne samt af den ansatte.

Læs mere

Aftaler mellem institutioner

Aftaler, der indgås mellem videregående uddannelsesinstitutioner, som deltager i mobilitetsaktiviteter for studerende og ansatte under Erasmus+.

Læs mere

Den europæiske volontørtjenestes infopakke

En pakke med de nødvendige informationer om frivilligt arbejde for organisationer og enkeltpersoner, som deltager i Erasmus+.

Læs mere

Chartret for Den Europæiske Volontørtjeneste

Et dokument om de grundlæggende værdier og standarder, som forventes overholdt af de organisationer, der deltager i den europæiske volontørtjenestes aktiviteter under Erasmus+.

Læs mere

Chartret for studerende

Et dokument, som gives til studerende, der udvælges til at deltage i Erasmus+, og som informerer dem om deres rettigheder og pligter under deres ophold.

Læs mere

Anbefalinger om inklusion af højere læreanstalters studerende og personale med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer i Erasmus+

Platforme og netværk

Erasmus+ støtter initiativer, der tilvejebringer den ekspertise, som er nødvendig for at gennemføre programmet.

Disse initiativer kan f.eks. udmønte sig i organer, der leverer analyser og information, som Eurydice eller onlinesamarbejdsplatforme som eTwinning, der sætter lærere i hele Europa i forbindelse med hinanden.

 

Gå på opdagelse på vores sites

Projektplatformen for Erasmus+

Denne platform er et register over projekter, som har fået støtte via Erasmus+. Registret indeholder desuden information om resultaterne af projekterne (hvis den er tilgængelig), eksempler på god praksis og succeshistorier. Derudover kan man via platformen finde oplysninger om de organisationer, som har ansvaret for projekterne, og som potentielt kan være fremtidige partnere for folk, der er ønsker at deltage i Erasmus+.

Få mere at vide

Eurydice-netværket

Eurydice er et netværk, som EU-Kommissionen og medlemslandene har oprettet i fællesskab for at understøtte og lette samarbejdet på uddannelsesområdet. Alle EU's medlemslande deltager i Eurydice sammen med en række ikke-EU-lande, som er involveret i Erasmus+. Eurydice bidrager til at forbedre uddannelsessystemerne i Europa via information af høj kvalitet om uddannelsespolitik og -praksis. Netværket leverer beskrivelser af de nationale uddannelsessystemer, sammenlignende studier, indikatorer og statistik.

Få mere at vide

eTwinning

eTwinning er en platform for ansatte (lærere, bibliotekarer osv.) på skoler i de deltagende europæiske lande. Den giver brugerne mulighed for at kommunikere, samarbejde, udvikle projekter, dele viden og være en del af et europæisk læringsfællesskab. 

Få mere at vide

Eurodesk

Eurodesk er en af de mest omfattende og lettilgængelige kilder til gratis information om muligheder for læringsmobilitet. Eurodesk tilbyder desuden national support i 34 lande og uddannelsesmuligheder i et internationalt miljø.

Få mere at vide

SALTO-ressourcecentre

SALTO-ressourcecentrene er et netværk af centre, der tilbyder ikke-formelle læringsressourcer til ungdomsarbejdere og ungdomsledere og desuden organiserer uddannelses- og netværksaktiviteter for støtteorganisationer og nationale agenturer, der beskæftiger sig med Erasmus+.

Få mere at vide

School Education Gateway

Skoleuddannelsesportalen School Education Gateway er en portal for lærere, skoler, eksperter og andre inden for skoleuddannelse. Her kan du finde oplysninger om europæisk uddannelsespolitik, nyheder, tendenser, artikler af eksperter, aktiviteter for skoler, samarbejdsområder, bedste praksis inden for uddannelsesprojekter m.m. på 23 sprog.

Få mere at vide

ePlatform for voksenuddannelse i Europa (EPALE)

EPALE er et flersproget, åbent medlemsfællesskab for lærere, undervisere, forskere, akademikere, politiske beslutningstagere og andre, der arbejder med voksenuddannelse i hele Europa.

Få mere at vide

Afstandsberegner

For at ansøge om tilskud til rejseomkostninger under Erasmus+, skal du beregne rejseafstanden ved hjælp af afstandsberegneren.

 

Dette værktøj er ikke beregnet til private, som vil finde ud af, hvor meget de kan regne med at få i tilskud. Beløbene afhænger af forskellige faktorer, f.eks. administrative udgifter, som de deltagende organisationer og nationale agenturer skal afholde.

Ud fra afstanden i kilometer skal det tilsvarende afstandsinterval vælges på ansøgnings- og rapportformularerne.

Afstandsberegneren er beregnet til organisationer, der deltager i Erasmus+, til at beregne rejseafstande til brug for støtte til enkeltpersoner.

Vejledning

For at bruge beregneren skal du:

  1. Begynde med at skrive et stednavn i feltet "Fra". Når du får en liste over steder, skal du klikke på det rigtige navn.
  2. Du gør det samme i feltet "Til".
  3. Klik på "Beregn" for at få afstanden i kilometer.

 

Hvis du ikke klikker på felterne "Fra" og "Til" får du ikke noget resultat.

Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du loade siden igen og følge ovenstående instruktioner.

Du finder flere detaljer om tilskudsreglerne i programguiden til Erasmus+.

 

Hvis du har problemer med at se afstandsberegneren, kan du finde en anden version på websitet for uddannelse og kurser. Vi vil også være taknemmelige, hvis du vil fortælle os om eventuelle problemer og om din browser (også versionen) og dit styresystem på feedbackformularen.

Deltagerportalen

Deltagerportalen er en elektronisk platform, der bruges til at administrere Erasmus+. Organisationer og eksperter, der ønsker at deltage i Erasmus+, skal registrere sig på portalen.

 

Portalen har en række funktioner, tjenester og værktøjer, som deltagerne i Erasmus+ kan bruge til at ansøge om, overvåge og administrere forslag og/eller projekter online.

For at registrere dig på portalen skal du oprette en konto på EU Login.

Du kan finde mere information om brugen af portalen i ofte stillede spørgsmål og i brugervejledningen.

Deltageridentifikationskoder

En deltageridentifikationskode er en kode, som udstedes til organisationer, som tilmelder sig deltagerportalen. Det er ikke obligatorisk at registrere sig, men de organisationer, der vælger at gøre det, slipper for at skulle indtaste deres retlige og finansielle oplysninger for hver ansøgning.

For at få en identifikationskode, skal du oprette en konto på EU Login. Du kan læse mere om dette på portalens side med spørgsmål og svar og i brugervejledningen.

Har du mistet identifikationskoden?

Hvis du har mistet eller glemt din identifikationskode, skal du følge instrukserne på portalens side med spørgsmål og svar.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.