Erasmus+

Zdroje

Příručka k programu Erasmus+

Příručka k programu Erasmus+ je klíčovým dokumentem pro každého, kdo se chce s tímto programem dobře obeznámit.

Účastníci a zúčastněné organizace tam najdou údaje o všech příležitostech, které program Erasmus+ nabízí.

Příručka k programu na rok 2017 je rovněž k dispozici v online verzi, jejíž formát vám umožní se lépe zorientovat a rychleji najít, co hledáte.

K dispozici je rovněž tabulka s orientačními finančními částkami, které jsou určeny na některé centralizované akce programu Erasmus+.

Kalkulačka vzdálenostíOnline příručka k programu

 

Informace o příručce

K čemu slouží?

Příručka k programu Erasmus+ tvoří nedílnou součást výzvy k předkládání návrhů v rámci programu v roce 2017.

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Ta obsahuje:

 • informace o prioritách programu
 • informace o podporovaných typech činností
 • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
 • podrobné informace o podmínkách účasti

Které jazykové verze jsou k dispozici?

Příručka je nyní k dispozici v těchto jazycích:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

V angličtině je rovněž k dispozici online verze příručky (ostatní jazykové verze budou zveřejněny v roce 2017).

Jak podat žádost o prostředky z programu?

Organizace podávají žádost online u národní agentury příslušné země nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V současné době se připravují online formuláře žádostí pro rok 2017 a související dokumenty. Budou dostupné buď na internetových stránkách národních agentur, anebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (podle toho, o jakou akci konkrétně jde).

Jednotlivci, kteří se chtějí do programu přihlásit, by se měli obrátit na svou organizaci nebo vzdělávací či jinou instituci.

Jaké hlavní změny nový ročník přináší?

V roce 2017 se mění následující:

 • Zavádí se koncept evropských priorit v národním kontextu, a to v rámci klíčové akce 2 (KA2) - strategické partnerství. Další informace získáte na stránkách příslušné národní agentury.
 • Byla upřesněna pravidla pro poskytování finančních prostředků na některé decentralizované akce.
 • Akce Aliance odvětvových dovedností již nespadá pod všeobecnou výzvu a příručku programu a bude jí věnována zvláštní výzva k předkládání návrhů, kterou vyhlásí Výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu.

V Příručce k programu na rok 2017 se podobně jako v roce 2016 klade zvláštní důraz na podporu projektů propagujících sociální začlenění (zejména začlenění uprchlíků a migrantů) a rovněž na prevenci radikalizace.

Chcete se dozvědět více?

Organizace, které mají zájem o další informace, jak postupovat, se mohou obracet na svou národní agenturu, národní kancelář nebo na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu.

Kde najít předešlé verze příručky k programu?

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2016 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručka k programu na rok 2015, které se vztahují pouze na výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015, jsou k dispozici níže:

Příručka k programu pro rok 2014 (tj. Průvodce programem Erasmus+) je rovněž k dispozici, ale vztahuje se pouze na výzvu k předkládání návrhů z roku 2014.

Online jazyková podpora programu Erasmus+

Účelem online jazykové podpory je pomoci účastníkům programu Erasmus+ zlepšit si znalost jazyka, ve kterém hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí, aby mohli tuto zkušenost co nejlépe zúročit.

Vzhledem k tomu, že nedostatek jazykových dovedností představuje i nadále jednu z hlavních překážek širší účasti mladých lidí na vzdělávání a odborné přípravě v zahraničí, představuje naše jazyková podpora snadnou a rychlou pomoc. Přispívá tak k plnění jednoho z konkrétních cílů programu Erasmus+, kterým je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti.

Každý rok si více než 350 000 účastníků programu Erasmus+ díky naší jazykové podpoře otestuje své jazykové znalosti a může si je vylepšit v našich jazykových kurzech. V průměru si účastníci našich kurzů zlepší svou znalost příslušného jazyka nejméně o jednu úroveň společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 

Základní informace

Komu online jazyková podpora slouží?

Tuto službu mohou v současné době využívat:

Jazyková podpora je k dispozici pro angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, italštinu, maďarštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, řečtinu, rumunštinu, slovenštinu, španělštinu a švédštinu. Tyto jazyky pokrývají přibližně 90 % všech pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Jak podpora funguje?

Účastníci programu Erasmus+ si mohou před odjezdem do zahraničí nechat ohodnotit své jazykové dovednosti a zjistit úroveň znalostí jazyka, který budou používat při studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti. Vysokoškolští studenti se musí před výjezdem tohoto hodnocení zúčastnit povinně, aby se potvrdilo, že splňují doporučenou úroveň, kterou doporučuje jejich přijímající organizace (s výjimkou rodilých mluvčích nebo řádně odůvodněných případů). Výsledky hodnocení jazykových znalostí nejsou pro možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nijak směrodatné.

Účastníci, kteří si chtějí zlepšit znalost cizího jazyka, mají možnost absolvovat jazykový kurz online před odjezdem do zahraničí nebo až během pobytu. Jazykový kurz zahrnuje různé formy interaktivního odborného vedení (tzv. live coaching), mimo jiné běžnou výukuinteraktivní skupinové online kurzy (tzv. MOOC). Účastníci, kteří již mají dostatečnou znalost (alespoň na úrovni B2) hlavního cizího jazyka, který budou během pobytu v zahraničí používat, mohou absolvovat kurz jiného cizího jazyka, který se v zemi pobytu používá, pokud ho naše jazyková podpora nabízí.

Pokud služba hlavní jazyk nenabízí, poskytne jazykovou podporu vysílající nebo přijímající organizace jinými prostředky. Po návratu účastníci projdou závěrečným posouzením, které jim umožní změřit dosažený pokrok.

Jak mohu služeb jazykové podpory využít?

Pokud jste již byli do programu Erasmus+ vybráni a splňujete výše uvedená kritéria, vaše instituce/organizace vám zašle uživatelské jméno a heslo pro přístup do platformy.

Další informace vám poskytne vaše instituce či koordinující organizace, národní agentura, nebo je najdete v sekci častých otázek na stránkách platformy.

Zkušenosti účastníků programu Erasmus+

Přečtěte si rozhovory s účastníky programu Erasmus+, kteří se díky naší jazykové podpoře naučili jazyk nebo si své jazykové znalosti vylepšili:

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pro uprchlíky

V důsledku nedávné migrační krize Evropská komise umožnila přístup k jazykové podpoře během 3letého období 100 000 uprchlíkům. Tato služba je jim přístupná na dobrovolném základě a je zdarma, protože disponuje rozpočtem ve výši 4 milionů eur. Účelem je podpořit úsilí zemí EU, které se snaží zapojit uprchlíky do evropských vzdělávacích systémů, a zajistit tak rozvoj jejich dovedností. Od zahájení této iniciativy se uprchlíci v účastnických zemích zúčastnili již více než 53 000 jazykových kurzů.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte, jak mechanik z Afghánistánu Mohammad, který nedávno přišel do Belgie, dosáhl díky jazykové podpoře obdivuhodného pokroku při studiu francouzštiny.

Další informace o online jazykové podpoře programu Erasmus+ pro uprchlíky

 

Dokumentace pro žadatele

Jednotlivci i organizace, jež se chtějí účastnit programu Erasmus+, musejí vyplnit několik podkladů.

 

Vzory formulářů žádosti o grant

Vzory formulářů žádostí pro žadatele, kteří se chtějí zúčastnit některé z činností podporovaných programem Erasmus+. Jednou z podmínek účasti v programu je řádné vyplnění žádosti a její předložení národní agentuře nebo výkonné agentuře ve lhůtě stanovené v konkrétní výzvě k předkládání návrhů.

Další informace

Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS)

ECTS je systém kreditů, které usnadňuje situaci těm, kteří v rámci vysokoškolského studia navštěvují univerzity v různých zemích.

Další informace

Vzory grantových dohod

Vzory grantových dohod, které podepisují příjemci prostředků z programu Erasmus+.

Další informace

Studijní smlouva

Smlouva uvádí přehled programu studia či stáže, které má student v zahraničí absolvovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i student či stážista.

Další informace

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Listina podává přehled o všeobecném rámci pro činnosti spolupráce, jež mají být realizovány vysokoškolskou institucí účastnící se programu Erasmus+.

Další informace

Dohoda o mobilitě

Dohoda obsahuje program výuky nebo odborné přípravy, kterou má pracovník v zahraničí realizovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i daný pracovník.

Další informace

Interinstitucionální dohoda

Tyto dohody mezi sebou uzavírají vysokoškolské instituce účastnící se programu Erasmus+. Obsahují specifika činností v rámci mobility studentů nebo zaměstnanců.

Další informace

Informační balíček Evropské dobrovolné služby

Je určen organizacím i jednotlivcům, kteří se účastní programu Erasmus+.

Další informace

Charta Evropské dobrovolné služby

Jde o dokument obsahující základní hodnoty a standard, jež by měly vykazovat organizace nabízející v rámci programu Erasmus+ příležitosti EDS.

Další informace

Charta studenta

Charta informuje studenty chystající se na pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ o jejich právech a povinnostech, které jim z účasti v tomto programu vyplývají.

Další informace

Doporučení ohledně zařazení vysokoškolských studentů a zaměstnanců s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy do programu Erasmus+

Platformy a sítě

Z programu Erasmus+ se financují iniciativy, které poskytují odborné poznatky nezbytné pro jeho provádění.

Může jít o subjekty, které provádějí analýzy a poskytují informace, jako je síť Eurydice, nebo online platformy pro spolupráci, jako je například iniciativa eTwinning, která propojuje učitele v celé Evropě.

 

Přehled

Platforma pro výsledky projektu Erasmus+

Tato platforma funguje jako archiv projektů financovaných z programu Erasmus+. Obsahuje informace o výsledcích těchto projektů, pokud jsou k dispozici, jakož i výběr osvědčených postupů a úspěchů různých projektů. Platforma rovněž přináší informace týkající se organizací odpovědných za dané projekty, takže vytipovává případné budoucí partnery pro ty, kteří mají zájem se programu Erasmus+ účastnit.

Další informace

Eurydice

Eurydice je síť zřízená Evropskou komisi a členskými státy, která podporuje a usnadňuje evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Součástí Eurydice jsou všechny členské státy EU a dále některé třetí země, které se účastní programu Erasmus+. Eurydice pomáhá zdokonalovat vzdělávací systémy v Evropě tím, že poskytuje vysoce kvalitní informace o vzdělávací politice a praxi. Poskytuje popis vzdělávacích systémů jednotlivých států, srovnávací studie, ukazatele a statistiky.

Další informace

eTwinning

eTwinning nabízí pracovníkům (učitelům, ředitelům škol, knihovníkům atd.), kteří pracují ve škole v některé ze zúčastněných evropských zemí, platformu pro komunikaci, spolupráci, společnou tvorbu materiálů, jejich sdílení atd. Představuje tak virtuální evropskou komunitu v oblasti vzdělávání. 

Další informace

Portál Eurodesk

Eurodesk je jedním z nejkomplexnějších a nejlépe dostupných zdrojů bezplatných informací o příležitostech k mobilitě ve vzdělávání. Eurodesk rovněž poskytuje vnitrostátní podporu v 34 zemích a prezentuje také možnosti odborné přípravy v mezinárodním kontextu.

Další informace

SALTO:YOUTH

SALTO:YOUTH je síť středisek poskytujících zdroje neformálního vzdělávání pracovníků s mládeží a mládežnických vedoucích a organizujících školicí a networkingové aktivity pro podpůrné organizace a národní agentury působící v rámci programu Erasmus+.

Další informace

School Education Gateway

School Education Gateway je centralizovaným zdrojem informací o školním vzdělávání pro učitele, školy, odborníky a další. Prezentuje evropské vzdělávací politiky, novinky, trendy, odborné články, iniciativy v jednotlivých státech, akce pro školy, možnosti spolupráce, vzdělávací projekty, osvědčené postupy a další zdroje, které jsou dostupné ve 23 jazycích.

Další informace

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)

EPALE je mnohojazyčná otevřená komunita členů z řad učitelů, školitelů, výzkumných pracovníků, akademických pracovníků, tvůrců politik a všech ostatních, kteří profesionálně působí v oblasti vzdělávání dospělých v celé Evropě.

Další informace

Kalkulačka vzdáleností

Pro účely podpory na úhradu cestovních údajů v rámci programu Erasmus + je potřeba k výpočtům cestovní vzdálenosti používat kalkulačku vzdáleností.

 

Tento nástroj neslouží k tomu, aby si jednotlivci vypočetli, kolik finančních prostředků by měli obdržet. Částka, kterou jednotlivec obdrží, totiž závisí na různých faktorech, včetně toho, jaké správní náklady vzniknou zúčastněným organizacím a národním agenturám.

Příslušná vzdálenost v km se povinně uvádí v přihláškách, žádostech a ve formulářích pro podávání zpráv.

Kalkulačka vzdáleností je určena organizacím účastnícím se programu Erasmus+, které si pomocí ní vypočtou vzdálenosti pro účely grantové podpory jednotlivcům.

Návod

Kalkulačka se používá takto:

 1. Nejdříve byste měli do části „Z:“ začít vepisovat název požadovaného města nebo obce.
  Objeví se seznam – v něm najdete příslušné místo a kliknete na něj.
 2. Totéž uděláte v případě pole „Do:“
 3. Pak kliknete na tlačítko „Vypočíst“ a objeví se vzdálenost v kilometrech.

 

Pokud na žádný název místa v seznamech při vyplňování částí „Z“ a „Do“ nekliknete, kalkulačka nefunguje a žádný výsledek se neobjeví.

Pokud obdržíte vzdálenost NaN, obnovte zobrazení vaší stránky v prohlížeči a celý postup opakujte.

Podrobné informace týkající se pravidel financování, uvádí Příručka k programu Erasmus+.

 

Pokud máte problémy se zobrazením kalkulačky vzdáleností, můžete zkusit alternativní verzi na internetových stránkách Vzdělávání a odborná příprava. Rádi bychom vás také požádali, abyste nás v případě takovýchto problémů prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu informovali o tom, jaký problém nastal, a uvedli, jaký používáte prohlížeč (včetně verze) a operační systém.

Portál účastníků

Portál účastníků je online platforma pro správu programu Erasmus+. Organizace nebo odborníci, kteří mají zájem se programu Erasmus+ zúčastnit, mají povinnost se na portálu zaregistrovat.

 

Portál nabízí řadu funkcí, služeb a nástrojů – jeho prostřednictvím mohou účastníci programu podávat přihlášky nebo například sledovat a spravovat své návrhy či projekty online.

K registraci na portálu je nutné mít zřízený účet EU Login.

Další informace o tom, jak portál používat, najdete v odpovědích na časté otázky nebo v uživatelské příručce.

Identifikační kód účastníka

Identifikační kód účastníka, neboli PIC, se přiřadí každé organizaci, která se na portálu účastníků zaregistruje. Ačkoliv kód není povinný, jakmile jej zaregistrovaná organizace použije, nemusí již při každém vyplňování žádosti znovu zadávat údaje o svém právním postavení a finanční způsobilosti.

K získání kódu PIC musíte mít účet Login. Více informací najdete v odpovědích na časté otázky a v uživatelské příručce.

Zapomněli jste kód PIC?

Pokud jste kód PIC zapomněli, postupujte podle pokynů v části časté otázky.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.