Erasmus+

Ресурси

Ръководство за програмата

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният документ за информация за всеки, който би желал да се запознае по-подробно с програмата.

Участниците и участващите организации могат да намерят подробна информация за всички възможности, подкрепяни с програмата.

Ръководството за програмата за 2017 г. е достъпно и под формата на онлайн версия, която е по-лесна за използване и търсене на информация.

За някои централизирани действия е налична и таблица с индикативен размер на финансирането.

Калкулатор за разстоянияОнлайн ръководство

 

За ръководството

За какво става въпрос?

Ръководството за програма „Еразъм+“ е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2017 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

 • приоритетите на програмата;
 • действията, които ще се подкрепят;
 • наличното финансиране за различните действия;
 • критериите за участие.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Достъпна е и онлайн версия на английски (версии на другите езици ще бъдат достъпни през 2017 г.).

Как да кандидатствате?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Онлайн формулярите за кандидатстване за 2017 г. и свързаните с тях документи се изготвят в момента и ще бъдат достъпни или на уебсайтовете на националните агенции, или на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в зависимост от съответните действия.

Физически лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Какви са основните промени?

Основните промени за 2017 г. включват:

 • Въвежда се концепцията за „европейски приоритети в национален контекст“ по КД2 „Стратегически партньорства“. За повече информация вижте уебсайта на съответната национална агенция.
 • Правилата за финансиране на някои децентрализирани действия са прецизирани.
 • Действието „Секторни алианси на уменията“ вече не попада в обхвата на общата покана и ръководството за програмата. То ще бъде предмет на специфична покана за представяне на предложения, която Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура ще организира.

Както и през 2016 г., в ръководството за програмата за 2017 г. се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които са в подкрепа на социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Къде можете да намерите повече информация?

Свържете се със съответната национална агенция, национално бюро или Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в Брюксел.

Къде можете да намерите предишни версии на ръководството?

Предишните версии на ръководството за програмата за 2016 г. включват:

Предишните версии на ръководството за програмата от 2015 г. (което важи само за поканата за представяне на предложения по Еразъм+ за 2015 г.) са достъпни по-долу:

Можете да видите и ръководството за програмата за 2014 г., но то се отнася само до поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2014 г.

„Еразъм+“ — Онлайн езикова подкрепа

Целта на онлайн езиковата подкрепа е да се помогне на участниците в „Еразъм+“ да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своята работа, обучение или доброволческа дейност в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от преживяването си.

Липсата на езикови умения продължава да бъде една от главните пречки за участие в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежката мобилност, а онлайн езиковата подкрепа представлява гъвкав и лесен начин за подобряване на езиковите умения. Тя допринася за една от целите на програмата „Еразъм+“ — насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие.

Повече от 350 000 участници в „Еразъм+“ всяка година изпробват и подобряват езиковите си умения с помощта на онлайн езиковата подкрепа. Активните участници в курсове в рамките на онлайн езиковата подкрепа подобряват равнището на езиковите си умения средно с поне едно ниво в рамките на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР).

 

Информация за онлайн езиковата подкрепа

Кой може да се възползва от нея?

Понастоящем онлайн езикова подкрепа се предоставя на:

Онлайн езикова подкрепа е достъпна за български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, фински, френски, хърватски, унгарски, италиански, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки и шведски език, които са основните езици за повече от 90 % от обученията по линия на „Еразъм+“.

Как действа онлайн езиковата подкрепа?

Като се подложат на оценка на езиковите си познания чрез онлайн езиковата подкрепа преди периода на мобилност, участниците в „Еразъм+“ могат да определят своите познания по езика, който ще използват за учене, работа или доброволческа дейност. За студентите тази оценка е задължителна преди отпътуване, за да се гарантира, че познанията им отговарят на препоръчителното ниво на приемащата организация (с изключение на студентите, чийто майчин език е езикът на приемащата организация, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от оценката на езиковите умения не са пречка за участие в „Еразъм+“.

Участниците, които желаят да подобрят езиковите си познания, имат възможността да се запишат за езиков курс онлайн преди или по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езикови курсове включва разнообразни дейности за обучение на живо, включително занятия с преподавател и групови отворени онлайн курсове. Участниците, които вече са достатъчно напреднали с основния език (най-малко ниво В2), който ще се използва, докато са в чужбина, могат вместо това да се запишат за езиков курс по местния език, ако този език се предлага в рамките на онлайн езиковата подкрепа.

Ако основният език не е обхванат от онлайн езиковата подкрепа, изпращащата или приемащата организация ще предоставя езикова подкрепа по друг начин. След завръщането на участниците езиковите им умения отново се оценяват, което им позволява да установят какъв напредък са постигнали по време на престоя си в чужбина.

Как да участвате?

Ако вашата кандидатура за престой в чужбина по линия на „Еразъм+“ вече е одобрена и отговаряте на горепосочените критерии, вашата институция или организация ще ви изпрати потребителско име и парола за достъп до инструмента за оценяване в рамките на онлайн езиковата подкрепа и до езиков курс, ако е необходимо.

За повече информация, моля, свържете се с вашата изпращаща институция или координираща организация, национална агенция или посетете рубриката за често задавани въпроси на уебсайта за онлайн езикова подкрепа.

Какво мислят участниците в „Еразъм+“

Прочетете интервюта с участници в „Еразъм+“, които са научили език или са подобрили езиковите си умения с помощта на онлайн езиковата подкрепа:

„Еразъм+“ — Онлайн езикова подкрепа за бежанци

След неотдавнашната миграционна криза Европейската комисия осигури достъп до онлайн езикова подкрепа за 100 000 бежанци за период от 3 години на доброволен принцип и безплатно, като мобилизира бюджет от 4 млн. евро. Целта е да се подкрепят усилията на държавите от ЕС да интегрират бежанците в европейските системи за образование и обучение и да гарантират развитието на техните умения. От началото на инициативата участващите страни са осигурили на бежанци достъп до повече от 53 000 езикови курса.

Вижте видеоклипа, за да научите как механикът от Афганистан Мохамад, пристигнал наскоро в Белгия, е постигнал впечатляващ напредък в овладяването на френския език благодарение на онлайн езиковата подкрепа.

Повече информация за „Еразъм+“ — Онлайн езикова подкрепа за бежанци

 

Документи за кандидатите

За програмата „Еразъм+“ има различни съпътстващи документи за отделните участници и за организациите.

 

Образци на формуляри за кандидатстване

Образци на формулярите, които трябва да бъдат попълнени от кандидатите, желаещи да участват в дейности по програма „Еразъм+“. Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат надлежно попълнени и изпратени до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция в сроковете, определени в конкретните покани за представяне на предложения.

Научете повече

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)

ECTS е система за кредити, чиято цел е да се улесняват студентите, които отиват да учат в друга страна.

Научете повече

Образци на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Образци на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, които трябва да бъдат подписани с получателите на финансиране по програма „Еразъм+“.

Научете повече

Споразумение за обучение

В него се описва какви са образователните програми или стажовете, които студентите трябва да преминат. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от студента или стажанта.

Научете повече

Харта за висше образование „Еразъм“

Това е документ, в който се описва общата рамка на дейностите по сътрудничество, с които висшето учебно заведение трябва да се ангажира.

Научете повече

Споразумение за мобилност

В него се посочва каква е образователната или обучителната програма, която преминават служителите. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от съответния служител.

Научете повече

Междуинституционално споразумение

Тези споразумения се създават от висшите учебни заведения, които участват в „Еразъм+“, по отношение на дейностите за мобилност за студентите или служителите.

Научете повече

Информационни документи за Европейската доброволческа служба

Набор от документи с информацията, необходима на организациите и отделните лица, които участват в „Еразъм+“.

Научете повече

Харта на Европейската доброволческа служба

В този документ се посочва какви са основните ценности и стандарти, които се очаква да имат организациите, участващи в Европейската доброволческа служба по „Еразъм+“.

Научете повече

Студентска харта

Това е документ за студентите по „Еразъм+“, който съдържа информация за техните права и отговорности по време на участието им в програмата.

Научете повече

Препоръки за включването на студенти и служители с физически, психични или други увреждания в програма „Еразъм+“

Платформи и мрежи

С програмата „Еразъм+“ се финансират инициативи, които предлагат необходимите експертни познания за изпълнението на програмата.

Те могат да бъдат предлагани от органи, които извършват анализи и предлагат информация, като мрежата „Евридика“, или онлайн платформи за съвместно използване, като мрежата за електронно побратимяване eTwinning, чрез която учителите в Европа осъществяват връзка помежду си.

 

Посетете и разгледайте

Платформа за резултати на проекти по „Еразъм+“

На тази платформа се събира информация за проектите, финансирани по „Еразъм+“, както и за резултатите от тях, ако вече има такива. Там можете да научите и за постигнати добри практики и за успешно завършени проекти. На платформата се публикува и информация за организациите, които отговарят за тези проекти, като така се предлагат евентуални бъдещи партньори за заинтересованите от участие в „Еразъм+“

Научете повече

Мрежата „Евридика“

Мрежата „Евридика“ е създадена от Европейската комисия и държавите членки в подкрепа и за улеснение на европейското сътрудничество в областта на образованието. Всички държави от ЕС са част от мрежата „Евридика“ заедно с няколко държави извън ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“. Мрежата „Евридика“ спомага за усъвършенстването на образователните системи в Европа, като предлага висококачествена информация за образователните политики и практики. Тя предлага информация за националните образователни системи, сравнителни проучвания, показатели и статистика.

Научете повече

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

eTwinning предлага платформа, чрез която служителите (учителите, директорите, библиотекарите и т.н.) в дадено училище от европейска държава, която участва в мрежата, могат да общуват помежду си, да си сътрудничат, да разработват съвместни проекти, да споделят познания и да бъдат част от една обща европейска образователна общност. 

Научете повече

Евродеск

Евродеск е един от най-изчерпателните и достъпни източници на свободно разпространявана информация за възможностите за мобилност с цел учене. Евродеск предлага също така национална подкрепа в 34 държави, както и възможности за обучение в международна среда.

Научете повече

Ресурсни центрове SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH е мрежа от центрове, които предоставят ресурси за неформално учене за работещи в областта на въпросите на младежта, както и ръководители на проекти в тази сфера. Мрежата се занимава и с организирането на обучения и с дейности за създаване на контакти в подкрепа на организациите и националните агенции, които извършват дейност по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Портал за училищно образование

Порталът за училищно образование е обща входна точка за учителите, училищата, експертите и останалите лица, работещи в областта на училищното образование. Той представя европейските образователни политики, новини, тенденции, специализирани статии, национални дейности, дейности за училищата, области на взаимодействие, образователни проекти, най-добри практики и допълнителни ресурси, които се предлагат на 23 езика.

Научете повече

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

EPALE е многоезична общност, отворена за членство за всички учители, обучаващи, научни работници, учени, лица, ангажирани с изготвянето на политики, както и всички, чиито професии са свързани с ученето на възрастни в Европа.

Научете повече

Калкулатор на разстояния

За безвъзмездни средства за покриване на пътни разходи в рамките на програма „Еразъм+“ пропътуваните разстояния трябва да се изчисляват с помощта на калкулатора за разстояния.

 

Инструментът няма за цел да помага на физически лица да определят размера на финансирането, което трябва да получат. Сумите зависят от различни фактори, включително от административните разходи на участващите организации и националните агенции.

Въз основа на разстоянието, изразено в километри, във формулярите за кандидатстване и докладване трябва да се избере съответният диапазон на разстояние.

Калкулаторът на разстояния е предназначен за организациите, участващи в програма „Еразъм +“. С негова помощ те могат да изчисляват разстоянията във връзка с отпускането на финансова помощ на физически лица.

Указания

За да използвате калкулатора, трябва да:

 1. Започнете да въвеждате местоположението в полето „From:“ (от).
  Когато то се появи в списъка с местоположения, щракнете върху него.
 2. Повторете процедурата за полето „То:“ (до) .
 3. Щракнете върху бутона „Calculate“ (изчисляване), за да видите разстоянието в километри.

Моля, имайте предвид, че трябва да изберете конкретен град или село, а не държава.

Ако не въведете местоположение в полетата „From:“ и „То:“, няма да получите резултат.

Ако получите резултат NaN, моля, опреснете страницата и следвайте инструкциите по-горе.

За подробна информация относно правилата за финансиране, моля, вижте ръководството за програма „Еразъм +“.

 

Ако изпитвате затруднения при визуализирането на калкулатора на разстояния, можете да пробвате алтернативната версия на този уебсайт. Ще сме ви благодарни, ако ни информирате за вашия проблем, като посочите вашия браузър (включително версията) и операционната система, чрез формуляра за обратна връзка.


Портал за участници

Порталът за участници е електронна платформа, използвана при работата по програмата „Еразъм+“. Организациите или експертите, които се надяват да участват в „Еразъм+“, ще трябва да се регистрират в портала.

 

Порталът предлага набор от възможности, услуги и инструменти за участниците в „Еразъм+“ с цел да се улесни кандидатстването за програмата и наблюдението и управлението на предложения и проекти онлайн.

За да се регистрират в портала, потребителите ще трябва да си направят профил в EU Login.

Повече информация за това как да използвате портала можете да намерите в неговия раздел често задавани въпроси, както и в наръчника за потребителите.

Идентификационен номер на участник

Идентификационният номер на участник представлява код, издаван на организациите, регистрирали се в портала за участници. Въпреки че регистрацията не е задължителна, на организациите, които са се регистрирали в портала, няма да се налага да предоставят своята правна и финансова информация при всяко заявление.

За да получите идентификационен номер на участник, трябва да си направите профил в EU login; информация за това можете да намерите в раздела често задавани въпроси на портала и наръчника за потребителите.

Изгубен идентификационен номер

Ако сте изгубили вашия идентификационен номер или не можете да си го спомните, моля, следвайте указанията в раздела често задавани въпроси на портала.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.