Erasmus+

Resources

Ръководство за програмата

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният документ за информация за всеки, който би желал да се запознае по-подробно с програмата.

Участниците и участващите организации могат да намерят подробна информация за всички възможности, подкрепяни с програмата.

 

За документа

За какво става дума?

Ръководството за програма „Еразъм+“ (версия 2 от 7 януари 2016 г., в която е включена поправката на ръководството от 15/12)) е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2016 г. и поправката към нея, публикувана на 22 октомври 2015 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

 • приоритетите на програмата;
 • действията, които ще се подкрепят;
 • наличното финансиране за различните действия;
 • подробна информация във връзка с участието.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Как да кандидатствате?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Онлайн формулярите за кандидатстване за 2016 г. и свързаните с тях документи са в процес на изготвяне и ще бъдат достъпни или на уебсайтовете на националните агенции, или на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в зависимост от съответните действия.

Физическите лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Какви са основните промени?

Основните промени от 2015 г. насам включват:

 • Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организациите да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на професионално образование и обучение (ПОО)
 • По-целенасочени стратегически партньорства (по-ясно разграничаване между проекти, подкрепящи иновации, и проекти, подкрепящи обмена на добри практики.
 • Преразгледан формат на секторните „съюзи на уменията“: две направления в подкрепа на определянето на нуждите и планирането и предлагането на (ПОО)
 • Нови възможности в спорта: малки партньорства за сътрудничество.

В цялото ръководство се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които са в подкрепа на социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Къде има допълнителна информация?

Организациите, които търсят допълнителна информация за процедурата, могат да се свържат със съответната национална агенция, национална служба или с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в Брюксел.

Къде мога да намеря предишни версии на ръководството?

Версия 1 на ръководството за програмата за 2016 г. беше актуализирано с поправка на 15.12.2015 г. Настоящата версия, версия 2, включва промените от поправката.

Предишните версии на ръководството за програмата от 2015 г. (което важи само за поканата за предложения по Еразъм+ за 2015 г.) са достъпни по-долу:

Можете да видите и ръководството за програмата за 2014 г., но то се отнася само до поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2014 г.

Онлайн езикова подкрепа

Целта на онлайн езиковата подкрепа е да се подпомогнат участниците в „Еразъм+“ да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своята работа, обучение или доброволческа дейност в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от преживяването си.

Липсата на езикови умения си остава една от главните пречки за участието в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежката мобилност, ОЕП прави достъпна езиковата подкрепа по гъвкав и лесен начин. Тя допринася за една от целите на програмата „Еразъм+“ — насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие.

 

За езиковата подкрепа

Кой може да се възползва от тях?

Онлайн ЕОП към момента е разработена за:

Онлайн езиковата подкрепа е достъпна на чешки, датски, гръцки, английски, френски, немски, италиански, испански, нидерландски, полски, португалски и шведски, които са основните езици на над 90% от всички обмени по „Еразъм+“.

Как функционират те?

Като се подложат  ОЕП езиковите си познания на изпит, преди да заминат в чужбина, участниците в „Еразъм+“ могат да определят своите познания по езика, който ще използват за учене, работа или доброволческа дейност. За студентите тази оценка е задължителна преди отпътуване, за да се гарантира, че познанията им отговарят на препоръчителното ниво на приемащата организация (с изключение на студентите, чийто майчин език е езикът на приемащата организация, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от оценката на езиковите умения няма да попречат на участието им в „Еразъм+“.

Участниците, които желаят да подобрят езиковите си познания, имат възможността да се запишат за езиков курс онлайн преди или по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езиковия курс включва и обучение на живо: учебни часове, масови отворени онлайн курсове (МООК), участие във форуми с модератор и др. Участниците, които вече са достатъчно напреднали с основния си език (най-малко постигнато ниво В2), който ще се използва, докато са в чужбина, могат вместо това да се запишат за езиков курс по местния език, при условие че този език се предлага сред гамата ОЕП.

Когато основният език не е включен в  ОЕП подкрепата в езиково отношение ще се предлага посредством други средства от изпращащата или приемащата организация. След завръщането на участниците езиковите им умения отново ще бъдат оценени, което ще им позволи да измерят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

Как да участвате?

Ако вашата кандидатура за престой в чужбина по „Еразъм+“ вече е одобрена и отговаряте на горепосочените критерии, вашата институция или организация ще ви изпрати потребителско име и парола за достъп до платформата за онлайн езикова подкрепа.

За повече информация, моля, свържете се с вашата изпращаща институция или координираща организация, национална агенция или посетете рубриката за често задавани въпроси на уебсайта на ОЕУ.

Видеоклип за онлайн езиковата подкрепа

Документи за кандидатите

За програмата „Еразъм+“ има различни съпътстващи документи за отделните участници и за организациите.

 

Образци на формуляри за кандидатстване:

Потенциалните кандидати ще трябва да попълнят примерните образци за кандидатстване посредством Портала за участниците и уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Споразумение за обучение

В него се описва какви са образователните програми или стажовете, които студентите трябва да преминат. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от студента или стажанта.

Научете повече

Харта за висше образование „Еразъм“

Това е документ, в който се описва общата рамка на дейностите по сътрудничество, с които висшето учебно заведение трябва да се ангажира.

Научете повече

Споразумение за мобилност

В него се посочва каква е образователната или обучителната програма, която преминават служителите. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от съответния служител.

Научете повече

Междуинституционални споразумения

Тези споразумения се създават от висшите учебни заведения, които участват в „Еразъм+“, по отношение на дейностите за мобилност за студентите или служителите.

Научете повече

Информационни документи за Европейската доброволческа служба

Набор от документи, предвиден за информацията, необходима на организациите и отделните лица, които участват в „Еразъм+“.

Научете повече

Харта на Европейската доброволческа служба

В този документ се посочват какви са основните ценности и стандарти, които се очаква да имат организациите, които участват в Европейската доброволческа служба по „Еразъм+“.

Научете повече

Студентска харта

Това е документ, предвиден за студентите, подбрани за участие в „Еразъм+“, с който те могат да се осведомят за правата и отговорностите си по време на участието си в програмата.

Научете повече

Платформи и мрежи

С програмата „Еразъм+“ се финансират инициативи, които предлагат необходимите експертни познания за изпълнението на програмата.

Те могат да бъдат предлагани от органи, които извършват анализи и предлагат информация, като мрежата „Евридика“, или онлайн платформи за съвместно използване, като мрежата за електронно побратимяване eTwinning, чрез която учителите в Европа осъществяват връзка помежду си.

 

Посетете и разгледайте

Платформа за резултати на проекти по „Еразъм+“

На тази платформа се събира информация за проектите, финансирани по „Еразъм+“, както и за резултатите от тях, ако вече има такива. Там можете да научите и за постигнати добри практики и за успешно завършени проекти. На платформата се публикува и информация за организациите, които отговарят за тези проекти, като така се предлагат евентуални бъдещи партньори за заинтересованите от участие в „Еразъм+“

Научете повече

Мрежата „Евридика“

Мрежата „Евридика“ е създадена от Европейската комисия и държавите членки в подкрепа и за улеснение на европейското сътрудничество в областта на образованието. Всички държави от ЕС са част от мрежата „Евридика“ заедно с няколко държави извън ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“. Мрежата „Евридика“ спомага за усъвършенстването на образователните системи в Европа, като предлага висококачествена информация за образователните политики и практики. Тя предлага информация за националните образователни системи, сравнителни проучвания, показатели и статистика.

Научете повече

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

eTwinning предлага платформа, чрез която служителите (учителите, директорите, библиотекарите и т.н.) в дадено училище от европейска държава, която участва в мрежата, могат да общуват помежду си, да си сътрудничат, да разработват съвместни проекти, да споделят познания и да бъдат част от една обща европейска образователна общност. 

Научете повече

Евродеск

Евродеск е един от най-изчерпателните и достъпни източници на свободно разпространявана информация за възможностите за мобилност с цел учене. Евродеск предлага също така национална подкрепа в 34 държави, както и възможности за обучение в международна среда.

Научете повече

Ресурсни центрове SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH е мрежа от центрове, които предоставят ресурси за неформално учене за работещи в областта на въпросите на младежта, както и ръководители на проекти в тази сфера. Мрежата се занимава и с организирането на обучения и с дейности за създаване на контакти в подкрепа на организациите и националните агенции, които извършват дейност по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Портал за училищно образование

Порталът за училищно образование е обща входна точка за учителите, училищата, експертите и останалите лица, работещи в областта на училищното образование. Той представя европейските образователни политики, новини, тенденции, специализирани статии, национални дейности, дейности за училищата, области на взаимодействие, образователни проекти, най-добри практики и допълнителни ресурси, които се предлагат на 23 езика.

Научете повече

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

EPALE е многоезична общност, отворена за членство за всички учители, обучаващи, научни работници, учени, лица, ангажирани с изготвянето на политики, както и всички, чиито професии са свързани с ученето на възрастни в Европа.

Научете повече

Калкулатор на разстояния

За безвъзмездни средства за покриване на пътни разходи в рамките на програма „Еразъм+“ пропътуваните разстояния трябва да се изчисляват с помощта на калкулатора за разстояния.

 

Инструментът няма за цел да помага на физически лица да определят размера на финансирането, което трябва да получат. Сумите зависят от различни фактори, включително от административните разходи на участващите организации и националните агенции.

Въз основа на разстоянието, изразено в километри, във формулярите за кандидатстване и докладване трябва да се избере съответният диапазон на разстояние.

Калкулаторът на разстояния е предназначен за организациите, участващи в програма „Еразъм +“. С негова помощ те могат да изчисляват разстоянията във връзка с отпускането на финансова помощ на физически лица.

Указания

За да използвате калкулатора, трябва да:

 1. Започнете да въвеждате местоположението в полето „From:“ (от).
  Когато то се появи в списъка с местоположения, щракнете върху него.
 2. Повторете процедурата за полето „То:“ (до).
 3. Щракнете върху бутона „Calculate“ (изчисляване), за да видите разстоянието в километри.

 

Ако не въведете местоположение в полетата „From:“ и „То:“, няма да получите резултат.

Ако получите резултат NaN, моля, опреснете страницата и следвайте инструкциите по-горе.

За подробна информация относно правилата за финансиране, моля, вижте ръководството за програма „Еразъм +“.

 

Ако изпитвате затруднения при визуализирането на калкулатора на разстояния, можете да пробвате алтернативната версия на уебсайта на ГД „Образование и обучение“. Ще сме ви благодарни, ако ни информирате за вашия проблем, като посочите вашия браузър (включително версията) и операционната система, чрез формуляра за обратна връзка.

Порталът за участниците е електронна платформа, използвана при работата по програмата „Еразъм+“. Организациите или експертите, които се надяват да участват в „Еразъм+“, ще трябва да се регистрират в портала.

Порталът предлага набор от възможности, услуги и инструменти за участниците в „Еразъм+“ с цел да се улесни кандидатстването по програмата, наблюдението и организирането на работата по нея.

За да се регистрират в портала, потребителите ще трябва да се регистрират в Системата на Европейската комисия за автентификация.

Повече информация за това как да използвате портала можете да намерите в рубриката му често задавани въпроси, както и в наръчника за потребителите.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.