An Treoirleabhar

Is é Treoirleabhar Erasmus+ an bundoiciméad le haghaidh aon duine ar mhaith leis mioneolas a chur ar chlár Erasmus+.

Is féidir le rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha teacht ar na sonraí ar fad maidir leis na deiseanna a dtacaíonn Erasmus+ leo.

leagan ar líne de Threoirleabhar 2018 ar fáil freisin, i bhformáid atá níos áisiúla don úsáideoir agus níos inrochtana, sa chaoi go bhfuil sé níos éasca duit teacht ar an eolas atá uait.

Eolas

Cad tá i gceist?

Dlúthchuid den Ghlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2018 is ea Treoirleabhar Erasmus+ 2018.

Ní mór d'eagraíochtaí agus d'institiúidí atá ag lorg maoiniú faoi chuimsiú an ghlao sin cloí leis na coinníollacha rannpháirtíochta agus maoiniúcháin atá leagtha amach sa Treoirleabhar.

Tá eolas sa doiciméad sin faoi na nithe seo a leanas:

  • tosaíochtaí an chláir,
  • na gníomhaíochtaí a gcuirtear tacaíocht ar fáil dóibh,
  • an maoiniú atá ar fáil i gcomhair gníomhaíochtaí éagsúla,
  • mionsonraí na rannpháirtíochta.

Cé na teangacha a bhfuil sé ar fáil iontu?

Tá an Treoirleabhar ar fáil sna teangacha seo a leanas i láthair na huaire:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


I bhformáid PDF, níl ach an leagan Béarla den Treoirleabhar le fáil le híoslódáil i láthair na huaire. Cuirfear na leaganacha teanga eile ar fáil a luaithe is féidir.

Má bhíonn ciall leaganacha teanga éagsúla ag teacht salach ar a chéile, is é an leagan Béarla atá údarásach.

Conas iarratas a dhéanamh?

Iarrtar ar eagraíochtaí iarratais a chur isteach ar líne chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta, :iarratas a dhéanamh tríd an suíomh gréasáin Erasmus+ Forms, sa tír ábhartha nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Tá na foirmeacha iarratais ar líne agus doiciméid ghaolmhara i gcomhair 2018 á n-ullmhú faoi láthair agus cuirfear ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir iad, ag brath ar an ngníomhaíocht atá i gceist.

Ní mór do dhaoine aonair ar mian leo iarratas a chur isteach dul i dteagmháil lena n-eagraíocht, lena n-institiúid nó lena bhforas oideachais féin.

Cad iad na príomhathruithe?

Is iad seo a leanas na príomhathruithe ón mbliain 2018 amach:

  • tá deiseanna breise ann do mhic léinn ardoideachais tréimhsí oiliúna a dhéanamh d’fhonn scileanna digiteacha a shealbhú;
  • tá ErasmusPro ann, tionscnamh atá ina chuid de na tionscadail um ghluaisteacht gairmoideachais agus gairmoiliúna agus arb é is aidhm dó gluaisteacht foghlaimeoirí gairmoideachais agus gairmoiliúna a neartú;
  • tá eagar nua ar na “Comhpháirtíochtaí um Malartuithe Scoile”, mar chuid de na Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha, chun cuidiú le scoileanna páirt a ghlacadh i dtionscadail comhair;
  • cuireadh isteach sa Treoirleabhar arís an ghníomhaíocht “Comhaontais Scileanna Earnála”;
  • rinneadh cuíchóiriú ar rialacha maoiniúcháin fhormhór na ngníomhaíochtaí.

Mar a bhí in 2017, tá béim ar leith i dTreoirleabhar 2018 ar thionscadail a spreagadh a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn (go háirithe cuimsiú dídeanaithe agus imirceach), agus a chuireann cosc ar radacú freisin.

Tuilleadh eolais

Eagraíochtaí ar mhaith leo tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas, is féidir leo dul i dteagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta nó leis an Oifig Náisiúnta ina dtír féin, nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil.

Cá bhfuil na seanleaganacha den Treoirleabhar le fáil?

Ar na seanleaganacha de Threoirleabhar 2018 tá:

Ar na seanleaganacha de Threoirleabhar 2017 tá:

Ar na seanleaganacha de Threoirleabhar 2016 tá:

Tá na seanleaganacha de Threoirleabhar 2015 (nach bhfuil feidhm acu ach maidir leis an nGlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2015) le fáil anseo:

Is féidir Treoirleabhar 2014 a cheadú freisin, ach ní bhaineann sé sin ach leis an nGlao ar Thograí i gcomhair Erasmus+ 2014.

Comhroinn an leathanach seo