Οδηγός του προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί το βασικό έγγραφο για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες, οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα, μπορούν να βρουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει το Erasmus+.

Ο οδηγός του προγράμματος 2018 διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική έκδοση, με ευκολότερα προσβάσιμο και πιο εύχρηστο μορφότυπο, ώστε να απλουστευθεί η αναζήτηση πληροφοριών.

Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος Τηλεφορτώστε το αρχείο PDF

Σχετικά με τον οδηγό

Περί τίνος πρόκειται

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2018.

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει στοιχεία σχετικά με:

  • τις προτεραιότητες του προγράμματος
  • τις δράσεις που υποστηρίζει
  • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις
  • τους όρους συμμετοχής.

Ποιες γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες

Ο οδηγός του προγράμματος είναι προς το παρόν διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες:

 

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι οργανισμοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον εθνικό φορέα της χώρας τους, μέσω του ιστότοπου Erasmus+ forms, ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Τα ηλεκτρονικά δελτία υποβολής αιτήσεων και τα σχετικά έγγραφα για το 2018 είναι επί του παρόντος υπό κατάρτιση και θα είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους είτε των εθνικών φορέων είτε του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ανάλογα με τις εκάστοτε δράσεις.

Τα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον οργανισμό, το ίδρυμα ή τον εκπαιδευτικό τους φορέα.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές

Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών που έγιναν το 2018 είναι οι εξής:

  • πρόσθετες δυνατότητες για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης Erasmus + να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση με στόχο την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων·
  • την πρωτοβουλία ErasmusPro στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας ΕΕΚ με στόχο την προώθηση της μακροπρόθεσμης κινητικότητας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ·
  • μια νέα μορφή «συμπράξεων ανταλλαγής μεταξύ σχολείων» στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των σχολείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεργασίας·
  • την επανένταξη της δράσης «Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στον εν λόγω οδηγό προγράμματος·
  • τη βελτίωση των κανόνων χρηματοδότησης για τις περισσότερες δράσεις.

Όπως και το 2017, ο οδηγός του προγράμματος 2018 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση σχεδίων που στηρίζουν την κοινωνική ένταξη (κυρίως των προσφύγων και των μεταναστών), καθώς και στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Οι οργανισμοί που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εθνικό φορέα ή το εθνικό γραφείο της χώρας τους ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στις Βρυξέλλες.

Πού μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2018 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2017 περιλαμβάνουν:

Οι προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2016 περιλαμβάνουν:

Παρακάτω θα βρείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού του προγράμματος 2015 (που ισχύουν μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2015):

Μπορείτε να συμβουλευτείτε επίσης τον οδηγό του προγράμματος 2014, ο οποίος όμως ισχύει μόνο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Erasmus+ 2014.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα