Samrådsresultat – halvtidsutvärderingen av programmet Erasmus+

Status

Avslutat

Område

Programmet Erasmus+

Målgrupper

Allmänheten och andra intressenter

Samrådsperiod

28 februari–31 maj 2017

Syfte

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från allmänheten och olika aktörer om Erasmusprogrammets mål och genomslag och hur effektivt programmet genomförs.

Vi vill också ta reda på om programmet är anpassat till utmaningarna och möjligheterna inom utbildning, ungdomsverksamhet och idrott, och om det tillför ett mervärde jämfört med nationella insatser.

Vi vill särskilt få in synpunkter från dig som ännu inte har fått komma till tals i något samråd om utvärderingen av programmet.

Samrådet omfattar också tidigare program (t.ex. programmet för livslångt lärande, Aktiv ungdom och Erasmus Mundus) och blickar framåt mot ett eventuellt uppföljningsprogram till Erasmus+ efter 2020.

Samrådsdokument

Samrådet utgörs av en webbenkät

Så lämnar du ditt bidrag

Vi ber dig att svara på webbenkäten om du vill framföra dina synpunkter. Det gör det lättare för oss att analysera och använda svaren. I slutet av enkäten kan du skriva egna kommentarer eller ladda upp ett dokument om aspekter som inte har tagits upp i samrådet.

I början av enkäten ber vi dig att lämna uppgifter om dig själv (ditt eller din organisations namn, typ av organisation eller företag och land där du är verksam). Observera att du måste lämna uppgifterna för att vi ska kunna behandla ditt svar. Du kan dock begära att svaret ska publiceras anonymt, eller inte alls (se avsnittet om skydd av personuppgifter nedan).

Enkäten innehåller både flervalsfrågor och öppna frågor. På vissa frågor kan du svara ”vet inte”. Det finns också textrutor där du kan lämna fler svarsalternativ. Det tar cirka 10–60 minuter att fylla i enkäten beroende på hur detaljerade dina svar är.

Du kan skriva på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Resultaten av samrådet och nästa steg

Resultaten av samrådet kommer tillsammans med andra uppgifter att bidra till halvtidsutvärderingen av programmet Erasmus+.

När utvärderingen är klar lägger kommissionen fram en rapport till Europaparlamentet och rådet, där man också grundar sig på andra studier och informationskällor. I rapporten ingår en sammanfattning av samrådsresultaten.

Skydd av personuppgifter

Se reglerna om skydd av personuppgifter på webbplatsen Europa.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

Du kan läsa mer i de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter.

Kontakt

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur
Enhet B.4 – Samordning av Erasmus+

E-post: EAC-ERASMUS-PLUS-CONSULT@ec.europa.eu

Bakgrundsmaterial

 

Dela denna sida