Results of the Open Public Consultation on the mid-term evaluation of the Erasmus+ Programme

Stav:

ukončená

Oblasť:

Program Erasmus+

Cieľová skupina:

Široká verejnosť/zainteresované strany

Trvanie konzultácie:

28. 2. 2017 – 31. 5. 2017

Cieľ:

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť pripomienky a postoje rôznych zainteresovaných strán a širokej verejnosti o relevantnosti cieľov programu Erasmus+, účinnosti opatrení prijatých na ich dosiahnutie a efektívnosti ich vykonávania.

V rámci konzultácie sa zozbierajú aj názory na celistvosť programu a jeho pridanú hodnotu vo vzťahu k výzvam a príležitostiam v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to v porovnaní s tým, čo by vedeli dosiahnuť členské štáty samostatne.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory najmä od tých, ktorí sa ešte nezúčastnili na nijakých osobitných prieskumoch súvisiacich s týmto hodnotením.

Konzultácia sa týka aj programov, ktoré predchádzali súčasnému programu Erasmus+ (napr. Celoživotné vzdelávanie, Mládež v akcii, Erasmus Mundus atď.) a obsahuje otázky týkajúce sa možného nástupcu programu Erasmus+ v roku 2020.

Konzultačný dokument:

Konzultácia má formu online dotazníka

Spôsob predkladania príspevkov:

Európska komisia dôrazne nabáda zúčastnené strany, aby na vyjadrenie názoru využili online dotazník. Tým sa optimalizuje analýza a zdieľanie odpovedí. Na konci online dotazníka majú respondenti možnosť vložiť voľný text alebo nahrať príspevok o otázkach, ktorým sa podľa nich konzultácia nevenovala.

Na začiatku vás požiadame o poskytnutie základných informácií (vaše meno alebo názov vašej organizácie, typ organizácie alebo firmy, krajina, v ktorej vykonávate činnosť). Pripomíname, že všetky tieto informácie sú potrebné na spracovanie vašich odpovedí. Napriek tomu existuje možnosť anonymného uverejnenia vašich odpovedí (pozri časť o ochrane osobných údajov nižšie).

Dotazník sa skladá z uzatvorených a otvorených otázok. Na niektoré uzatvorené otázky možno odpovedať „neviem“. K dispozícii sú aj voľné textové polia, ktoré vám umožnia pridať k predpísaným možnostiam alternatívnu odpoveď. Vyplnenie dotazníka by malo trvať 10 až 60 minút v závislosti od podrobnosti vašich odpovedí.

Odpovede môžu respondenti vpisovať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie.

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky: 

Výsledky verejnej konzultácie budú použité spolu s ostatnými údajmi a dôkazmi ako podklady prebiehajúceho nezávislého hodnotenia programu Erasmus+ v polovici trvania.

Po ukončení vyhodnotenia Európska komisia prijme správu určenú Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej bude vychádzať aj z iných štúdií a zdrojov informácií. Správa bude obsahovať zhrnutie výsledkov tejto konzultácie.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá o ochrane osobných údajov možno nájsť na portáli EUROPA.

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďalšie informácie nájdete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje:

European Commission
Directorate-General for Education, Youth, Culture and Sport
Unit B.4 –Erasmus+ Coordination

E-mail: EAC-ERASMUS-PLUS-CONSULT@ec.europa.eu

Referenčné dokumenty