Erasmus+

För organisationer

Översikt

Organisationer som vill delta i Erasmus+ kan bland annat satsa på fortbildning för personalen, kapacitetsuppbyggnad och samarbeten med organisationer från andra länder för att ta fram innovativa lösningar och utbyta bästa praxis.

Man kan också anordna utbyten för studenter, personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och ungdomar..

Erasmusprojekten ger flera positiva effekter, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltning, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, leda och följa upp projekt och ett attraktivare utbud för studenter och personal.

Avståndsberäknare

 

Programområden

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_svorganisations-mobility.svg

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, volontärer, ungdomsledare och unga. Organisationer kan skicka ut eller ta emot studenter och personal till eller från de deltagande länderna och anordna utbildning, praktik och volontärverksamhet.

Läs mer


Programområde 2 – Samarbete om innovation och bra lösningar

Syftet är att utveckla utbildnings- och ungdomsverksamheten genom olika samarbetsprojekt:

  1. Strategiska partnerskap stöder innovation och gemensamma initiativ för att främja samarbete och erfarenhetsutbyte.
  2. Kunskapsallianser ska främja innovation inom högskolan och näringslivet, utveckla nya metoder för undervisning och lärande, främja entreprenörskap i utbildningen och modernisera den högre utbildningen i Europa.
  3. Branschspecifika kunskapsallianser ska råda bot på kompetensbrister och anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov. Initiativen går ut på att modernisera yrkesutbildningen, utbyta kunskaper och bästa praxis, uppmuntra utlandserfarenheter och se till att kvalifikationerna erkänns.
  4. Kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.
  5. Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet ska stödja ungdomsverksamhet, icke-formellt lärande och volontärarbete samt främja utbyten för icke-formellt lärande med partnerländerna.

Läs mer

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_svorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Projekten ska ge de unga fler möjligheter att delta i det demokratiska livet och diskutera med beslutsfattare och öka kunskapen om utbildnings- och ungdomsfrågor.

Läs mer

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_svorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Insatser för undervisning, forskning och debatt om EU och dess politik.

Läs mer

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_svorganisations-sport.svg

Sport

Idrott

Projekten ska främja idrott och fysisk aktivitet, ta fram och genomföra innovativa idrottsaktiviteter och anordna ideella evenemang för att få fler att idrotta.

Läs mer

Utbyten för enskilda deltagare (programområde 1)

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och unga.

Organisationernas uppgift är att ansvara för själva verksamheten under utbytet. Det ger flera positiva effekter att delta i utbyten, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltning, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, leda och följa upp projekt, ett attraktivare utbud för studenter och personal och möjlighet att utveckla innovativa projekt med partner från hela världen.

 

Vilka möjligheter finns?

Högre utbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut eller ta emot studenter och personal från de deltagande länderna. Personal kan undervisa eller fortbilda sig utomlands, och studenter och doktorander kan studera eller praktisera utomlands en period.

Läs mer

Yrkesutbildning – studenter och personal

Organisationer kan skicka ut och ta emot lärlingar och studenter som vill praktisera utomlands. De kan också skicka sin personal på läraruppdrag eller fortbildning.

Läs mer

Skolpersonal

Organisationer kan skicka ut och ta emot personal som ska undervisa eller fortbilda sig.

Läs mer

Personal inom vuxenutbildning

Vuxenutbildningsorganisationer kan skicka ut eller ta emot personal för läraruppdrag och praktik, och kan också ge kurser.

Läs mer

Ungdomar och ungdomsledare

Organisationer kan ansöka om att driva projekt. För ungas del handlar det om ungdomsutbyten, där unga bor och arbetar tillsammans i upp till tre veckor, och projekt inom Europeiska volontärtjänsten i högst ett år. För ungdomsledare är projekten inriktade på fortbildning och nätverksarbete.

Läs mer

Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten

Erasmus+ stöder volontärprojekt med minst 30 volontärer som arbetar på heltid utomlands i upp till två månader.
Organisationerna ansvarar för aktiviteter, logi, uppehälle och transporter för deltagarna och stöder dem under hela projektet.

Läs mer

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Organisationer kan anordna gemensamma masterprogram och får EU-anslag för att anta studenter vid tre årliga ansökningsomgångar.

Läs mer

Studielån för masterstudenter

Masterstudenter kan få studielån för att läsa utomlands. Lånen garanteras av Erasmus+ men betalas ut av finansiella mellanhänder som banker och studiestödsnämnder.

Läs mer

Samarbete om innovation och bra lösningar (programområde 2)

Samarbetsprojekten för innovation och utbyte av bra lösningar har som mål att modernisera och stärka utbildningen och ungdomsverksamheten.

Genom att delta kan din organisation ta del av nya undervisningsmetoder, personalen får möjlighet till kompetensutveckling och ni utvecklar er förmåga till internationellt samarbete.

 

Vilka möjligheter finns?

Strategiska partnerskap

Partnerskapen ska bidra till innovativa metoder och gemensamma initiativ för att främja samarbete, lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Läs mer

Kunskapsallianser

Kunskapsallianserna ska stödja innovation inom högskolan och näringslivet, utveckla nya metoder för undervisning och lärande och främja entreprenörskap och kunskapsdelning.

Läs mer

Branschspecifika kunskapsallianser

Projekten ska råda bot på kompetensbrister och bättre anpassa yrkesutbildningarna så att de tillgodoser arbetsmarknaden kompetensbehov inom olika sektorer.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad (högre utbildning)

Projekten ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad (ungdomsverksamhet)

Initiativen ska främja samarbete och utbyten, förbättra ungdomsverksamheten och se till att den erkänns och stödja nya utbytesprogram för icke-formellt lärande i partnerländerna.

Läs mer

Stöd till politiska reformer (programområde 3)

Detta programområde bidrar till EU:s övergripande politik, samarbetsramen Utbildning 2020 och ungdomsstrategin.

Din organisation kan bidra till att höja utbildningens kvalitet och främja lärande och samarbete mellan myndigheter i olika länder. Ni kan också att vara med och ta fram beslutsunderlag för politiken och stödja nätverk och verktyg för att genomföra den.

Ytterligare ett mål är att ge de unga större möjligheter att delta i demokratin och diskutera med politiker.

 

Vilka möjligheter finns?

Strukturerad dialog

Möten mellan unga och beslutsfattare inom ungdomsfrågor för att främja de ungas demokratiska inflytande.

Läs mer

Samarbete med civilsamhället: ungdomsfrågor

Stöd till europeiska icke-statliga organisationer och EU-nätverk på ungdomsområdet. Organisationerna förväntas stärka de ungas chanser att få jobb, öka deras inflytande och delaktighet och bidra till deras utveckling på olika plan.

Läs mer

Samarbete med civilsamhället: utbildning

Stöd till europeiska icke-statliga organisationer och EU-nätverk på utbildningsområdet.
Organisationerna förväntas utveckla och genomföra innovativa, riktade och kreativa strategier och initiativ inom sina verksamhetsområden, i linje med EU:s utbildningsstrategier.

Läs mer

Initiativ för policyinnovation

Initiativen ska ta fram nya strategier eller förbereda genomförandet.
Det finns två typer av åtgärder: framåtblickande samarbetsprojekt som ska stimulera till innovativ policyutveckling och europeiska policyexperiment för att testa och utvärdera specifika insatser under ledning av myndigheter.

Läs mer

Övergripande policyramar för kontinuerlig yrkesutbildning

Projekten ska bidra till offentliga strategier för att samordna ett relevant och tillgängligt utbud av kontinuerlig yrkesutbildning av hög kvalitet. De ska också se till att möjligheterna till fortbildning utnyttjas i betydligt högre grad. Ansökningsomgången avslutades 2015.

Läs mer

Stöd till företag som vill satsa på lärlingsutbildning

Stödet ska hjälpa små och medelstora företag att erbjuda lärlingsutbildningar.
Det kan handla om att bygga upp kapaciteten hos förmedlande organ, använda större företags leverantörsled för att skapa stödstrukturer för småföretag eller främja samarbete mellan paraplyorganisationer för europeiska nätverk. Ansökningsomgången avslutades i januari 2016.

Läs mer

Jean Monnet-insatser

Jean Monnet-programmet omfattar sex insatser som ska främja spetskompetens inom undervisning och forskning i EU-kunskap.

Insatserna ska också främja dialogen mellan forskare och beslutsfattare i EU-frågor.

Fokus ligger på EU-integrationen, EU:s roll i en globaliserad värld och stöd till ett aktivt europeiskt medborgarskap och dialogen mellan folk och kulturer.

 

Insatserna

Moduler

Korta program som omfattar minst 40 timmar per läsår och gäller allmänna, specifika eller en kombination av ämnen i EU-kunskap.

Läs mer

Professurer

Tjänster för professorer som omfattar minst 90 timmars undervisning i EU-kunskap per läsår.

Läs mer

Kompetenscentrum

Centrum som samlar kunskap och kompetens om EU-frågor.

Läs mer

Bidrag till organisationer

Bidrag till studier av den europeiska integrationsprocessen som sammanför professorer, lärare och forskare med EU-kunskap som specialområde.

Läs mer

Nätverk

Verksamhet för att bilda och utveckla konsortier för EU-kunskap genom att samla information, bygga upp kunskap, utbyta praxis och främja EU-integrationen.

Läs mer

Projekt

Insatser för att främja innovation, kunskapsspridning och kommunikation om EU-frågor.

Läs mer

Insatser inom idrott

Erasmus+ stöder insatser som främjar idrottsutövning, fysisk aktivitet och frivilligverksamhet.

Insatserna ska också motverka hot mot idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer, verka för tolerans och social inkludering samt bidra till den europeiska idrottsveckan.

 

Vilka möjligheter finns?

Samarbetspartnerskap

Partnerskapen ska främja idrott och fysisk aktivitet, motverka dopning och uppgjorda matcher som hotar idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare, förbättra idrottens styrelseformer och verka för tolerans och social integration.

Läs mer

Ideella europeiska idrottsevenemang

Evenemangen ska uppmuntra idrottsverksamhet, genomföra EU:s strategier för social inkludering och lika möjligheter och bidra till den europeiska idrottsveckan.

Läs mer

Små samarbetspartnerskap

Partnerskapen ska främja idrott och fysisk aktivitet genom innovativa metoder och skapa och utveckla transnationella nätverk inom idrotten.

Läs mer

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.