Erasmus+

Organizácie

Prehľad

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov.

Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

 

Kľúčové akcie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_skorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom kľúčovej akcie 1 je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Organizácie z krajín účastniacich sa programu môžu vysielať alebo prijímať študentov a zamestnancov a organizovať výučbu, odbornú prípravu, ako aj vzdelávacie a dobrovoľnícke činnosti.

Ďalšie informácie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_skorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Kľúčová akcia 2: Inovácie a osvedčené postupy

Cieľom kľúčovej akcie 2 je rozvoj oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže prostredníctvom piatich hlavných činností:

  1. Strategické partnerstvá na podporu inovácií a spoločné iniciatívy na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností.
  2. Znalostné aliancie, ktoré majú podporovať inovácie v rámci a prostredníctvom vyššieho vzdelávania v spolupráci s podnikmi a tak prispievať k novým prístupom k výučbe a učeniu sa, podnikaniu vo vzdelávaní a modernizácii systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe.
  3. Aliancie sektorových zručností, ktoré slúžia na riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a na zabezpečenie lepšieho prepojenia odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce. Program ponúka možnosti na modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy, výmenu poznatkov a osvedčených postupov, podporovanie práce v zahraničí a zvýšenie uznávania kvalifikácií.
  4. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.
  5. Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti mládeže na podporu rozvoja práce s mládežou, neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckej práce, ako aj na uľahčenie príležitostí neformálneho vzdelávania s partnerskými krajinami.

Ďalšie informácie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_skorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politiky

Cieľom kľúčovej akcie 3 je zvýšiť účasť mladých ľudí na demokratickom živote (najmä prostredníctvom diskusií s tvorcami politík) a posilniť rozvoj znalostí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Ďalšie informácie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_skorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Príležitosti týkajúce sa výučby, výskumu a diskusie o EÚ a jej politikách.

Ďalšie informácie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_skorganisations-sport.svg

Sport

Šport

Cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a fyzickej aktivity, identifikovať a realizovať inovačné činnosti v oblasti športu a organizovať neziskové podujatia na zvýšenie zapojenia sa do športových aktivít.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom príležitostí v oblasti vzdelávacej mobility je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Úloha organizácií v tomto procese je organizovať tieto príležitosti pre jednotlivcov. Medzi prínosy pre zúčastnené organizácie patria lepšia schopnosť pôsobiť na medzinárodnej úrovni, kvalitnejšie riadiace schopnosti, prístup k väčšiemu počtu možností financovania a projektov, lepšia schopnosť pripraviť, riadiť a monitorovať projekty, atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov zo strany zúčastnených organizácií a možnosť rozvíjať inovačné projekty s partnermi z celého sveta.

 

Príležitosti v rámci KA1

Vysokoškolskí študenti a zamestnanci

Organizácie môžu vysielať študentov a zamestnancov do zúčastnených krajín alebo ich z týchto krajín prijímať. Zamestnanci môžu vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí a študenti a doktorandi môžu v zahraničí absolvovať odbornú stáž alebo časť svojho štúdia.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava študentov a zamestnancov

Organizácie môžu vysielať učňov a študentov na odborné stáže v zahraničí alebo ich zo zahraničia prijímať, ako aj vysielať zamestnancov na účely výučby alebo odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Pedagogickí pracovníci škôl

Tieto príležitosti umožňujú organizáciám vysielať a prijímať pracovníkov na účely výučby a profesionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie

Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých

Príležitosti sú k dispozícii pre organizácie vzdelávania dospelých, ktoré môžu vysielať alebo prijímať zamestnancov na účely výučby a odbornej prípravy, ako aj poskytovať kurzy.

Ďalšie informácie

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou

Organizácie môžu podať žiadosť, ak chcú realizovať projekty. Pre mladých ľudí ide o mládežnícke výmeny, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí spoločne žiť a pracovať počas najviac troch týždňov, a projekty Európskej dobrovoľníckej služby na obdobie najviac 12 mesiacov. Pre pracovníkov s mládežou sa projekty zameriavajú na odbornú prípravu a vytváranie sietí.

Ďalšie informácie

Veľké podujatia Európskej dobrovoľníckej služby

V rámci týchto príležitostí sa podporujú dobrovoľnícke projekty zahrňujúce aspoň 30 dobrovoľníkov EDS, ktorí vykonávajú neplatenú prácu na plný úväzok v zahraničí v trvaní najviac dvoch mesiacov. Organizácie sú zodpovedné za plánovanie a riadenie činností, ubytovanie, stravu a dopravu účastníkov, ako aj podporu počas činnosti.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Príležitosti pre organizácie v oblasti organizovania programov magisterského štúdia. EÚ poskytuje financovanie týchto programov v súvislosti s troma ročnými výbermi študentov.

Ďalšie informácie

Pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+

Príležitosti pre oprávnených finančných sprostredkovateľov v súvislosti s poskytovaním pôžičiek za osobitných podmienok študentom magisterského štúdia, ktorí študujú v zahraničí.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 2: Inovácie a osvedčené postupy

Cieľom príležitostí pre spoluprácu v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov je modernizovať a posilniť systémy vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Z hľadiska účastníckych organizácií by výsledkom týchto projektov mali byť nové prístupy k vzdelávaniu a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a angažovanejšie prostredie v rámci organizácie, ako aj lepšia schopnosť pôsobiť na úrovni EÚ, resp. na medzinárodnej úrovni.

 

Príležitosti v rámci kľúčovej akcie 2

Strategické partnerstvá

Zameriavajú sa na podporu inovatívnych postupov a spoločných iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu, partnerské učenie sa a výmenu skúseností.

Ďalšie informácie

Znalostné aliancie

Cieľom znalostných aliancií je podporiť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní, v podnikaní, vytvoriť nové prístupy k výučbe a vzdelávaniu, podnietiť podnikateľského ducha a podporiť výmenu znalostí.

Ďalšie informácie

Aliancie pre sektorové zručnosti

Ich cieľom je riešiť rozdiely v odborných zručnostiach a zlepšiť schopnosť systémov odborného vzdelávania a prípravy prispôsobiť sa potrebám trhu práce, ktoré sú špecifické z hľadiska jednotlivých odvetví a dopytu po nových zručnostiach.

Ďalšie informácie

Budovanie kapacít (vysokoškolské vzdelávanie)

Podporuje modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.

Ďalšie informácie

Budovanie kapacít (mládež)

Pozostáva z iniciatív zameraných na podporu spolupráce a výmen, zlepšenie kvality a uznávania práce s mládežou a na podporu nových systémov mobility zameranej na neformálne vzdelávanie v partnerských krajinách.

Ďalšie informácie

Kľúčová akcia 3: Podpora politickej reformy

Príležitosti v rámci tejto kľúčovej akcie prispievajú k podpore celkového politického programu EÚ, rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave na rok 2020 a stratégie EÚ pre mládež.

Organizácie prispievajú k zlepšovaniu kvality vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych systémov v Európe, ako aj podporujú nadnárodnú výmenu skúseností v oblasti vzdelávania a spoluprácu medzi verejnými orgánmi. Takisto sa podieľajú na vypracovaní základu pre tvorbu politiky založenú na overených údajoch, ako aj na podpore sietí a nástrojov na vykonávanie politík.

Organizácie tiež pracujú s cieľom lepšie zapájať mladých ľudí do demokratického života a dialógu s tvorcami politík.

 

Príležitosti v rámci kľúčovej akcie 3

Štruktúrovaný dialóg

Stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže majú za cieľ podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote.

Ďalšie informácie

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti: mládež

Cieľom ponúkaných možností je poskytnúť štrukturálnu podporu európskym mimovládnym organizáciám a celoeurópskym sieťam aktívne pôsobiacim v oblasti mládeže. Účastnícke organizácie by okrem iného mali podporovať zamestnateľnosť mladých ľudí, posilňovať ich postavenie, podporovať ich začlenenie a prispievať k ich osobnému a profesionálnemu rozvoju a vzdelávaniu.

Ďalšie informácie

Spolupráca v oblasti občianskej spoločnosti: vzdelávanie a odborná príprava

Cieľom ponúkaných možností je poskytnúť štrukturálnu podporu európskym mimovládnym organizáciám a celoeurópskym sieťam aktívne pôsobiacim v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto organizácie by mali vypracovať a vykonávať inovatívne, cielené a tvorivé stratégie a činnosti na podporu účinnej realizácie reforiem a opatrení v príslušných oblastiach svojej činnosti, a to v súlade s programami európskych politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Iniciatívy pre inováciu politík

Tieto iniciatívy sú zamerané na rozvoj nových politík alebo prípravu ich realizácie. Existujú dva druhy činností: projekty spolupráce zamerané na budúcnosť, ktorých cieľom je stimulovať inovačný rozvoj politík, a experimenty v oblasti európskych politík, ktoré vykonávajú verejné orgány na vysokej úrovni s cieľom preskúmať a vyhodnotiť vykonávanie konkrétnych politík.

Ďalšie informácie

Komplexné politické rámce pre kontinuálne odborné vzdelávanie a prípravu

Cieľom tejto výzvy, ktorá bola uzavretá v roku 2015, bolo podporiť rozvoj verejných politík zameraných na koordináciu zabezpečenia vysokokvalitného, relevantného a dostupného kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zaistiť významný nárast využívania ďalších možností odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Podpora pre malé a stredné podniky zapojené do učňovskej prípravy

Cieľom tejto výzvy uzavretej v januári 2016 bolo poskytnúť podporu projektom zameraným na pomoc malým a stredným podnikom pri zapájaní sa do učňovskej prípravy. Tieto projekty zahŕňali činnosti, ako sú budovanie kapacít sprostredkovateľských orgánov, využívanie dodávateľského reťazca väčších spoločností v záujme rozvoja a zriadenia podporných štruktúr pre MSP alebo podpora spolupráce medzi zastrešujúcimi organizáciami existujúcich európskych sietí.

Ďalšie informácie

Činnosti Jean Monnet

Činnosti Jean Monnet pozostávajú zo šiestich akcií zameraných na podporu excelentnosti vo výučbe a výskume, ktoré sa týkajú štúdií o EÚ na celom svete.

Akcie Jean Monnet majú podporovať dialóg o politikách EÚ medzi akademickou obcou a tvorcami politík.

Osobitný dôraz sa kladie na integráciu EÚ a úlohu Únie v globalizovanom svete, ako aj na podporu aktívneho občianstva a dialóg medzi ľuďmi a kultúrami.

 

Akcie Jean Monnet

Moduly

Krátke všeobecné, špecifické alebo multidisciplinárne programy výučby v oblasti štúdií o EÚ s obsahom najmenej 40 vyučovacích hodín za akademický rok.

Ďalšie informácie

Katedry

Pedagogické miesta pre univerzitných profesorov so špecializáciou v oblasti štúdií o EÚ, ktorých obsah je najmenej 90 hodín za akademický rok.

Ďalšie informácie

Centrá excelentnosti

Tieto centrá sú miestami, kde sa sústreďujú odborné skúsenosti a znalosti o témach súvisiacich s EÚ.

Ďalšie informácie

Podpora združení

Združenia spájajú profesorov, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na štúdie o EÚ, s cieľom prispievať k štúdiu európskeho integračného procesu.

Ďalšie informácie

Siete

Slúžia na vytváranie a rozvoj konzorcií, ktoré sa zaoberajú štúdiami o EÚ. Medzi ich činnosti patria zhromažďovanie informácií, výmena skúseností, budovanie poznatkov a podpora európskej integrácie.

Ďalšie informácie

Projekty

Prostredníctvom projektov Jean Monnet sa podporujú inovácie, výmena poznatkov a komunikácia o európskych záležitostiach.

Ďalšie informácie

Akcie v oblasti športu

Akcie v oblasti športu sa zameriavajú na podporu účasti na športe, telesnej aktivite a dobrovoľníckych činnostiach.

Ich cieľom je takisto riešenie problémov ohrozujúcich integritu športu, podpora dvojitej kariéry športovcov, zlepšenie dobrej správy v oblasti športu, podpora tolerancie a sociálneho začlenenia a plnenia cieľov Európskeho týždňa športu.

 

Akcie

Partnerstvá spolupráce

Ich cieľom je rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a telesnej aktivity, ako aj riešiť problémy ohrozujúce integritu športu (napr. doping alebo ovplyvňovanie výsledkov zápasov), podporovať dvojité kariéry športovcov, zlepšovať dobrú správu v oblasti športu a podporovať toleranciu a sociálne začleňovanie.

Ďalšie informácie

Neziskové európske športové podujatia

Tieto podujatia sa zameriavajú na propagáciu športových činností, vykonávanie stratégií EÚ v oblastiach sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí a podporu plnenia cieľov Európskeho týždňa športu.

Ďalšie informácie

Malé partnerstvá spolupráce

Tieto partnerstvá sú určené na podporu športu a telesnej aktivity prostredníctvom inovatívnych postupov, ako aj budovanie a rozvoj nadnárodných sietí v oblasti športu.

Ďalšie informácie

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.