Erasmus+

Organizații

Prezentare

Organizațiile care doresc să participe la Erasmus+ se pot implica în activități de dezvoltare și relaționare, cum ar fi îmbunătățirea strategică a competențelor profesionale ale personalului, creșterea capacității organizaționale și crearea de rețele de cooperare cu organizații din alte țări pentru a obține rezultate inovatoare și pentru a face schimb de bune practici.

În plus, organizațiile facilitează perioadele de mobilitate în scop educațional pentru studenți, personal, stagiari, ucenici, tineri, voluntari și lucrători de tineret.

Astfel, organizațiile își ameliorează capacitatea de a opera la nivel internațional, metodele de management, accesul la finanțare și proiecte, capacitatea de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte și, în același timp, le oferă cursanților și personalului un portofoliu mai atractiv de oportunități.

Calculator de distanțe

 

Acțiuni-cheie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_roorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional

Acțiunea-cheie 1 își propune să încurajeze mobilitatea studenților, a personalului, a voluntarilor, a animatorilor socioeducativi și a tinerilor. Organizațiile pot trimite sau primi studenți, cursanți și personal în și din țările participante și pot organiza activități de predare, formare, învățare și voluntariat.

Detalii

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_roorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Acțiunea-cheie 2: Inovarea și bunele practici

Acțiunea-cheie 2 are scopul de a dezvolta sectorul educației, al formării și al tineretului prin intermediul a cinci activități principale:

  1. Parteneriate strategice – sprijină inovarea în acest sector și inițiative comune care promovează cooperarea, învățarea reciprocă și schimbul de experiență.
  2. Alianțe ale cunoașterii – stimulează inovarea în învățământul superior, cu contribuția universităților și a întreprinderilor, caută noi abordări de predare și învățare, încurajează spiritul antreprenorial în educație și modernizează sistemele de învățământ superior în Europa.
  3. Alianțe ale competențelor sectoriale – acoperă deficitul de competențe și asigură o mai bună aliniere a educației și a formării profesionale la nevoile pieței forței de muncă. Există oportunități de modernizare a instituțiilor EFP, de facilitare a schimbului de informații și de bune practici, de încurajare a muncii în străinătate și de îmbunătățire a recunoașterii calificărilor.
  4. Proiecte de consolidare a capacităților din învățământul superior – sprijină modernizarea, îmbunătățirea accesului și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere.
  5. Proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului – sprijină dezvoltarea activităților pentru tineret, a învățării non-formale și a voluntariatului și promovează oportunități de învățare non-formală în țările partenere.

Detalii

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_roorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Acțiunea-cheie 3 are obiectivul de a spori participarea tinerilor la viața democratică, în special la discuțiile cu factorii de decizie politică, precum și de a dezvolta cunoștințele în domeniul educației, formării și tineretului.

Detalii

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_roorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Oportunități de a preda, cerceta și dezbate pe tema UE și a politicilor sale.

Detalii

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_roorganisations-sport.svg

Sport

Sport

Oportunități care au ca scop să dezvolte și să desfășoare activități comune de promovare a sportului și a activității fizice, să identifice și să deruleze acțiuni inovatoare în domeniul sportului și să gestioneze evenimente non-profit pentru creșterea participării la activități sportive.

Detalii

Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor

Acțiunea sprijină mobilitatea cursanților, a personalului, stagiarilor, ucenicilor, voluntarilor, lucrătorilor de tineret, precum și mobilitatea tinerilor.

În cadrul acestui proces, rolul organizațiilor este de a organiza posibilitățile de mobilitate. Printre avantajele de care beneficiază organizațiile participante se numără o capacitate mai mare de a opera la nivel internațional, competențe mai bune de gestionare, accesul la mai multe oportunități de finanțare și proiecte, o capacitate mai bună de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte, un portofoliu mai atractiv de oportunități pentru cursanții și personalul propriu, posibilitatea de a dezvolta proiecte inovatoare în colaborare cu parteneri din toată lumea.

 

Oportunități AC1

Mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior

Organizațiile pot trimite/primi studenți și personal în/din țările participante. Personalul poate preda sau se poate forma în străinătate, iar studenții și doctoranzii pot urma un stagiu sau o parte din studii în străinătate.

Detalii

Cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile pot trimite și primi ucenici și cursanți care doresc să efectueze stagii de formare profesională în străinătate. De asemenea, pot trimite personal pentru activități de predare sau de formare.

Detalii

Personalul din învățământul preuniversitar

Aceste oportunități le permit organizațiilor să trimită și să primească personal pentru activități de predare și dezvoltare profesională.

Detalii

Personalul din învățământul pentru adulți

Organizațiile din domeniul educației adulților au posibilitatea de a trimite sau primi personal pentru activități de predare și formare, precum și posibilitatea de a susține cursuri.

Detalii

Tinerii și lucrătorii de tineret

Organizațiile pot opta pentru derularea de proiecte. Poate fi vorba de schimburi în rândul tinerilor, care le permit acestora să locuiască și să lucreze împreună timp de maximum 3 săptămâni, sau de proiecte ale Serviciului european de voluntariat cu o durată de cel mult 12 luni. În cazul lucrătorilor din domeniul tineretului, proiectele se axează pe formare și crearea de rețele.

Detalii

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

Oportunități pentru proiecte de voluntariat cu participarea a cel puțin 30 de voluntari. Aceștia desfășoară activități neremunerate cu normă întreagă în străinătate, timp de maximum 2 luni. Organizațiile răspund de planificarea și gestionarea activităților, de asigurarea cazării, întreținerii și transportului participanților și de sprijinirea acestora pe parcursul activității.

Detalii

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

Oportunități pentru organizații, dedicate programelor de masterat. Finanțarea acordată de UE acestor programe este destinată selectării studenților în cadrul procedurilor organizate anual în acest scop, timp de 3 ediții consecutive.

Detalii

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat

Intermediari financiari eligibili pot oferi împrumuturi, în condiții speciale, masteranzilor care studiază în străinătate.

Detalii

Acțiunea-cheie 2: Inovarea și bunele practici

Oportunitățile disponibile pentru proiecte vizând inovarea și schimbul de bune practici urmăresc să modernizeze și să dezvolte sistemele de educație, formare și activități pentru tineret.

Organizațiile beneficiare ar urma să descopere noi abordări în domeniul educației și formării, într-un mediu profesional de calitate sporită, și să-și dezvolte capacitatea de a lucra la nivel european sau internațional.

 

Oportunitățile din cadrul acțiunii-cheie 2

Parteneriate strategice

Scop: sprijinirea practicilor inovatoare și a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a învățării între omologi și a schimbului de experiență.

Detalii

Alianțe ale cunoașterii

Scop: sprijinirea inovării în învățământul superior și în mediul de afaceri, dezvoltarea unor noi abordări în materie de predare și învățare, stimularea spiritului antreprenorial și promovarea schimbului de cunoștințe.

Detalii

Alianțe ale competențelor sectoriale

Scop: acoperirea lacunelor în materie de competențe și adaptarea instituțiilor de educație și formare profesională la nevoile pieței muncii din diferite sectoare și la cererea de noi competențe.

Detalii

Consolidarea capacităților în învățământul superior

Scop: sprijinirea modernizării, a îmbunătățirii accesibilității și a internaționalizării universităților din țările partenere.

Detalii

Consolidarea capacităților în domeniul activităților pentru tineret

Scop: stimularea cooperării și a schimburilor, îmbunătățirea calității activităților pentru tineret și recunoașterea acestora, sprijinirea sistemelor de mobilitate în învățământul non-formal din țările partenere.

Detalii

Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

Oportunitățile oferite în cadrul acestei acțiuni vin în sprijinul agendei politice a UE, în special al Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării 2020 și al Strategiei pentru tineret.

Organizațiile își vor aduce contribuția la ameliorarea calității sistemelor de educație și formare și a politicilor de tineret din Europa, precum și la promovarea cooperării transnaționale și a învățării reciproce între autoritățile competente. De asemenea, vor contribui la elaborarea unor politici bazate pe date concrete și la sprijinirea rețelelor și a instrumentelor destinate punerii în aplicare a acestor politici.

Nu în ultimul rând, organizațiile vor avea sarcina de a consolida participarea tinerilor la viața democratică și cooperarea acestora cu politicienii.

 

Oportunități AC3

Dialogul structurat

Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului, desemnați să promoveze participarea activă a tinerilor la viața democratică.

Detalii

Cooperarea cu societatea civilă: tineret

Oportunitățile vizează furnizarea de sprijin structural organizațiilor neguvernamentale și rețelelor europene active în sectorul tineretului. Organizațiile participante trebuie să încurajeze, printre altele, capacitatea de inserție profesională a tinerilor, să îi responsabilizeze, să susțină incluziunea socială a acestora și să contribuie la dezvoltarea lor personală, profesională și educațională.

Detalii

Cooperarea cu societatea civilă: educație și formare

Oportunitățile vizează furnizarea de sprijin structural organizațiilor neguvernamentale și rețelelor europene active în sectorul educației și formării. Aceste organizații trebuie să elaboreze și să pună în aplicare strategii și activități inovatoare, bine orientate și creative, pentru a susține aplicarea efectivă a reformelor și a măsurilor adoptate în domeniul lor de activitate, în concordanță cu programele politice ale UE din domeniul educației și formării.

Detalii

Inițiative în favoarea politicilor inovatoare

Aceste inițiative vizează dezvoltarea de noi politici și pregătirea punerii în aplicare a acestora. Există două tipuri de acțiuni: proiecte de cooperare prospectivă, care au ca scop să stimuleze elaborarea de politici inovatoare și experimentări ale politicii europene, conduse de autorități publice la nivel înalt, pentru a testa și evalua punerea în aplicare a politicilor specifice.

Detalii

Cadrul de acțiune global în favoarea educației și formării profesionale continue

Această cerere de exprimare a interesului, care s-a încheiat în 2015, a urmărit să sprijine elaborarea de politici publice destinate coordonării acțiunilor în materie de educație și formare profesională continuă și să stimuleze interesul pentru alte posibilități de formare.

Detalii

Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii care participă la programe de ucenicie

Obiectivul acestei cereri de exprimare a interesului, care s-a încheiat în ianuarie 2016, a fost acela de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să participe la programe de ucenicie. Proiectele puteau include activități menite să consolideze capacitatea organismelor intermediare, să utilizeze lanțul de aprovizionare al marilor întreprinderi pentru a introduce structuri de sprijin pentru IMM-uri sau să promoveze cooperarea dintre organizațiile-umbrelă ale rețelelor europene existente.

Detalii

Activitățile Jean Monnet

Activitățile Jean Monnet constau din 6 acțiuni care își propun să promoveze în toată lumea excelența în cercetarea și predarea studiilor privind Uniunea Europeană.

De asemenea, acțiunile vizează promovarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie.

Ele pun accent și pe integrarea europeană și pe rolul pe care îl joacă UE într-o lume globalizată, precum și pe promovarea unei cetățenii europene active și a dialogului între oameni.

 

Acțiunile

Module

Programe de predare de scurtă durată (cel puțin 40 de ore pe an universitar) a unor discipline generale, specifice sau multiple în domeniul studiilor privind UE.

Detalii

Catedre

Posturi didactice pentru profesori universitari cu specializarea studii europene (cel puțin 90 de ore pe an universitar).

Detalii

Centre de excelență

Aceste centre sunt puncte focale de expertiză și cunoștințe pe teme legate de UE.

Detalii

Sprijin pentru asociații

Menit să contribuie la studiul procesului de integrare europeană, prin reunirea cadrelor didactice și a cercetătorilor specializați în studii europene.

Detalii

Rețele

Menite să creeze și să dezvolte consorții în domeniul studiilor privind UE. Activitățile pot include colectarea de informații, schimburi de experiență și cunoștințe sau promovarea integrării europene.

Detalii

Proiecte

Sprijină inovarea, schimbul de cunoștințe și comunicarea pe teme legate de Uniunea Europeană.

Detalii

Acțiunile în domeniul sportului

Acțiunile în domeniul sportului sunt destinate să promoveze participarea la activități fizice, sportive și de voluntariat.

Ele au fost concepute și pentru a lupta împotriva amenințărilor la adresa integrității sportului, pentru a promova carierele duble ale sportivilor, pentru a ameliora buna guvernanță, pentru a încuraja toleranța și incluziunea socială și pentru a contribui la buna desfășurare a Săptămânii europene a sportului.

 

Acțiunile

Parteneriate de colaborare

Sunt destinate dezvoltării și implementării de activități comune având ca scop promovarea activității fizice și sportive, precum și lupta împotriva amenințărilor la adresa integrității sportului (dopaj, aranjarea meciurilor), promovarea carierelor duble ale sportivilor, îmbunătățirea bunei guvernanțe și promovarea toleranței și a incluziunii sociale.

Detalii

Evenimente sportive europene non-profit

Au scopul de a încuraja activitățile sportive, de a implementa strategiile UE de incluziune socială și de asigurare a egalității de șanse și de a contribui la buna desfășurare a Săptămânii europene a sportului.

Detalii

Parteneriate de colaborare de mici dimensiuni

Sunt destinate să promoveze activitatea fizică și sportivă cu ajutorul unor practici inovatoare și prin crearea și dezvoltarea de rețele transnaționale în domeniul sportului.

Detalii

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.