Erasmus+

Organisaties

Overzicht

Organisaties kunnen aan Erasmus+ meedoen aan allerlei opleidings- en netwerkactiviteiten, bijvoorbeeld voor de verbetering van de professionele vaardigheden van hun personeel, capaciteitsopbouw binnen de organisatie, of partnerschappen met organisaties uit andere landen om samen innovatie te stimuleren of goede praktijken uit te wisselen.

Bovendien kunnen zij studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren helpen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen.

De voordelen voor de organisaties zelf? Meetellen op internationaal niveau, betere managementmethoden, toegang tot extra financieringsmogelijkheden, meer ervaring met voorbereiding, beheer en follow-up van projecten, en ruimere mogelijkheden voor studenten en eigen personeel bij de overige deelnemende organisaties.

Afstandscalculator

 

Kernacties

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_nlorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Individuele leermobiliteit houdt in dat studenten, docenten, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren individueel voor een opleiding naar het buitenland gaan. Organisaties kunnen studenten en medewerkers uit deelnemende landen ontvangen, of hun eigen mensen uitzenden, voor onderwijs, een opleiding, leertrajecten of vrijwilligerswerk.

Meer informatie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_nlorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Kernactie 2: Innovatie en beproefde methoden

Kernactie 2 mikt op de ontwikkeling van de sectoren onderwijs, opleidingen en jongerenwerk via de volgende vijf activiteiten:

  1. Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie in de sector en gezamenlijke initiatieven voor meer samenwerking, intercollegiaal leren (peer learning) en de uitwisseling van ervaringen
  2. Kennisallianties ter bevordering van onderwijsinnovatie door samenwerking met en tussen bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere organisaties. Ze moeten bijdragen tot vernieuwing van onderwijs en lesmethoden, aan ondernemerschap in het onderwijs, tot de modernisering van het hoger onderwijs in Europa
  3. Bedrijfstakspecifieke allianties moeten de vaardighedenkloof dichten en het onderwijs en de opleidingen beter afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt Er liggen kansen voor de modernisering van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het uitwisselen van kennis en goede praktijken, het aanmoedigen van werken in het buitenland en de erkenning van kwalificaties.
  4. Capaciteitsopbouw in en rond het hoger onderwijs moet bijdragen aan de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.
  5. Capaciteitsopbouw voor de jeugd moet tot meer arbeidskansen, niet-formele leermogelijkheden en vrijwilligerswerk voor jongeren leiden, en het niet-formele leren in partnerlanden promoten.

Meer informatie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_nlorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen

Deze kernactie is erop gericht de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te bevorderen, met name door hen met beleidsmakers in debat te laten gaan. Verder moet de kennis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken worden verbeterd.

Meer informatie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_nlorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

„Jean Monnet“

Subsidie voor onderwijs, onderzoek en debat over de EU en haar beleid.

Meer informatie

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_nlorganisations-sport.svg

Sport

Sport

Steun voor gezamenlijke activiteiten om sport en lichaamsbeweging te promoten, voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve maatregelen op het gebied van sport, en voor de organisatie van non-profitevenementen om actieve sportbeoefening aan te moedigen.

Meer informatie

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

De bedoeling van leermobiliteit is studenten, docenten en ander personeel, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jongerenwerkers en jongeren te stimuleren om een uitwisselingsproject in het buitenland te doen.

De betrokken organisaties moeten dit mogelijk maken. Zij bereiken hiermee dat zij internationaal meer gaan meetellen, hun managementervaring verbeteren, hun financieringsmogelijkheden verruimen, aan meer projecten kunnen deelnemen, projecten beter leren opzetten, beheren en volgen, aantrekkelijker worden voor studenten en medewerkers van andere organisaties, en de kans krijgen om innovatieve projecten op te zetten met deelnemers uit de hele wereld.

 

Mogelijkheden

Studenten en personeelsleden uit het hoger onderwijs

Organisaties kunnen studenten en medewerkers uitzenden naar de deelnemende landen of studenten en medewerkers uit die landen ontvangen. Medewerkers kunnen in het buitenland lesgeven of zich bijscholen, studenten kunnen er stage lopen of er een deel van hun opleiding volgen.

Meer informatie

Leerlingen en personeelsleden uit het beroepsonderwijs

Organisaties kunnen leerlingen, studenten of personeelsleden voor een stage of opleiding uitzenden naar het buitenland, maar ze kunnen ook optreden als gastorganisatie.

Meer informatie

Personeelsleden van scholen

Organisaties kunnen personeelsleden uitzenden naar het buitenland om les te geven of zich bij te scholen, maar ze kunnen ook optreden als gastorganisatie.

Meer informatie

Personeelsleden uit het volwassenenonderwijs

Organisaties voor volwassenenonderwijs kunnen personeelsleden uitzenden om les te geven, zich bij te scholen of cursussen te geven, maar ze kunnen ook als gastorganisatie optreden.

Meer informatie

Jongeren en jongerenwerkers

Organisaties kunnen projectaanvragen indienen. Voor jongeren gaat het onder meer om uitwisselingsprojecten waarbij groepen jongeren maximaal drie weken bij elkaar wonen en met elkaar samenwerken. Voor Europese vrijwilligersprojecten is de maximumduur twaalf maanden. Bij projecten voor jongerenwerkers ligt het accent op opleiding en netwerking.

Meer informatie

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk (EVS)

Er zijn mogelijkheden voor vrijwilligersprojecten met minstens 30 EVS-vrijwilligers om maximaal twee maanden onbetaald fulltime in het buitenland te gaan werken. De organisaties zijn verantwoordelijk voor planning en organisatie van de activiteiten, en onderdak, levensonderhoud, vervoer en ondersteuning van de deelnemers in de hele periode.

Meer informatie

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Mogelijkheden voor organisaties om samen masterprogramma's op te zetten. De EU financiert deze programma's zodat er jaarlijks drie keer studenten kunnen worden geselecteerd.

Meer informatie

Erasmus+-leningen voor masterstudenten

Er zijn mogelijkheden voor financiële bemiddelingsinstanties om masterstudenten die in het buitenland studeren een gunstige lening te geven.

Meer informatie

Kernactie 2: Innovatie en beproefde methoden

Deze samenwerkingsmogelijkheden hebben tot doel het onderwijs, (beroeps)opleidingen en faciliteiten voor jongen te moderniseren en te versterken.

Deelnemende organisaties krijgen de kans gebruik te maken van innovatieve methoden voor onderwijs en opleiding, een meer professionele aanpak in hun organisatie en meer mogelijkheden om op EU- of internationaal niveau te werken.

 

Mogelijkheden in het kader van KA2

Strategische partnerschappen

moeten innovatieve werkwijzen en gemeenschappelijke initiatieven voor samenwerking en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen ondersteunen.

Meer informatie

Kennisallianties

zijn in het leven geroepen om innovatie in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven te ondersteunen, nieuwe lesmethoden te ontwikkelen, ondernemerschap te stimuleren en het delen van kennis te bevorderen.

Meer informatie

Bedrijfstakspecifieke allianties

moeten de kloof tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt dichten.

Meer informatie

Capaciteitsopbouw (hoger onderwijs)

steunt de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.

Meer informatie

Capaciteitsopbouw (jeugd)

bestaat uit initiatieven om samenwerking en uitwisseling te stimuleren, de kwaliteit en erkenning van jongerenwerk te verbeteren en nieuwe uitwisselingsprogramma's voor niet-formeel leren in partnerlanden te ondersteunen.

Meer informatie

Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen

Acties in het kader van deze kernactie dragen bij tot de algemene beleidsagenda van de EU, het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) en de EU-strategie voor jongeren.

Organisaties gaan bijdragen tot een betere kwaliteit van het onderwijs, opleidingen, en jongerenvoorzieningen in Europa, en gaan internationaal leren en samenwerking tussen autoriteiten bevorderen. Zij zullen ook bijdragen tot de ontwikkeling van empirisch onderbouwde beleidsvorming, en netwerken en hulpmiddelen voor de uitvoering van beleid ondersteunen.

Ten slotte gaan organisaties bijdragen tot de betrokkenheid van jongeren bij het democratisch proces en contacten met politici.

 

Mogelijkheden

Gestructureerde dialoog

Bijeenkomsten van jongeren en beleidsmakers op het gebied van jongerenbeleid, bedoeld om actieve deelname van jongeren aan het democratisch proces te bevorderen.

Meer informatie

Samenwerking van maatschappelijke organisaties: jeugdzaken

Mogelijkheden om structurele steun te verlenen aan Europese ngo's en EU-brede netwerken die zich bezighouden met jeugdzaken. Deelnemende organisaties moeten o.a. de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten, jongeren mondiger maken, hun inclusie bevorderen of bijdragen tot hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en hun opleiding.

Meer informatie

Samenwerking van maatschappelijke organisaties: onderwijs en opleiding

Mogelijkheden om structurele steun te verlenen aan Europese ngo's en EU-brede netwerken die zich bezighouden met onderwijs en opleiding. Deze organisaties moeten o.a. innovatieve, gerichte en creatieve strategieën en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, ter ondersteuning van efficiënte hervormingen en maatregelen op hun werkterrein, overeenkomstig de Europese ontwikkelingsagenda's op het gebied van onderwijs en opleiding.

Meer informatie

Initiatieven voor beleidsinnovatie

Deze initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid . Er zijn twee soorten acties: toekomstgerichte samenwerkingsprojecten, die innovatief beleid bevorderen, en Europese beleidsexperimenten, geleid door openbare instanties op hoog niveau, om de uitvoering van specifiek beleid te te evalueren.

Meer informatie

Brede beleidskaders voor voortgezet beroepsonderwijs en -opleidingen

Dit onderdeel, dat liep tot 2015, had tot doel het ondersteunen van de beleidsontwikkeling ter coördinatie van degelijk, relevant en toegankelijk voortgezet beroepsonderwijs en het verhogen van de deelname aan voortzette opleidingen.

Meer informatie

Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen die stageplaatsen bieden

Dit onderdeel, dat liep tot januari 2016, gaf steun aan kleine en middelgrote bedrijven die stageplaatsen boden. Projecten konden verschillende activiteiten omvatten, zoals capaciteitsopbouw bij bemiddelende instanties, gebruik van de toeleveringsketen van grotere bedrijven om ondersteunende structuren voor het MKB op te zetten, en bevordering van de samenwerking binnen de overkoepelende organisatie van bestaande Europese netwerken.

Meer informatie

Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnet-activiteiten omvatten zes acties ter stimulering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies in de hele wereld.

Ze moeten ook de dialoog over EU-beleid tussen academici en beleidsmakers aanmoedigen.

Verder ligt de nadruk vooral op EU-integratie en de rol van de EU in de wereld, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen.

 

Waar gaat het om?

Modules

Korte lesprogramma's, minstens 40 uur per academiejaar, over algemene, gespecialiseerde of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies.

Meer informatie

Leerstoelen

Een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten voor ten minste 90 uur per academiejaar.

Meer informatie

Expertisecentra

Centra waar expertise en kennis over EU-onderwerpen wordt gebundeld.

Meer informatie

Steun aan verenigingen

Financiële steun voor studies over Europese integratie waaraan wordt meegewerkt door universitair docenten en onderzoekers die zijn gespecialiseerd in Europese studies.

Meer informatie

Netwerken

Steun om samenwerkingsverbanden voor Europese studies tot stand te brengen of uit te breiden. Het kan gaan om het verzamelen van informatie, het uitwisselen van methoden, het opbouwen van kennis en het bevorderen van de Europese integratie.

Meer informatie

Projecten

Steun voor innovatie, kennisdeling en communicatie op het gebied van Europese zaken.

Meer informatie

Sportacties

Acties op dit gebied moeten mensen aanzetten tot sporten, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk.

Ze zijn ook bedoeld om de integriteit in de sport te beschermen, een tweede carrière voor atleten te stimuleren, goed bestuur te bevorderen en tolerantie en inclusie te bevorderen. Bovendien kunnen de acties bijdragen aan de Europese Week van de sport.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

Samenwerkingspartnerschappen

Organisaties kunnen samen acties op touw zetten om sport en lichaamsbeweging te promoten, de integriteit in de sport te beschermen (strijd tegen doping, match-fixing etc.), een tweede carrière voor sporters aan te moedigen, het bestuur te verbeteren en tolerantie en sociale inclusie te bevorderen.

Meer informatie

Europese non-profit sportevenementen

Dit zijn evenementen om actieve sportbeoefening aan te moedigen, EU-strategieën voor sociale inclusie en gelijke kansen uit te voeren en bij te dragen aan de Europese Week van de sport.

Meer informatie

Kleine samenwerkingspartnerschappen

Samen met een beperkt aantal organisaties kunt u sport en lichaamsbeweging bevorderen door innovatieve methoden of de oprichting en ontwikkeling van transnationale netwerken op sportgebied.

Meer informatie

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.