Erasmus+

Organizacijos

Apžvalga

Programoje „Erasmus+“ norinčios dalyvauti organizacijos gali dalyvauti įvairioje tobulinimo ir ryšių mezgimo veikloje, pavyzdžiui, tobulinti strateginius jų darbuotojų profesinius įgūdžius, stiprinti organizacinius gebėjimus ir kurti tarptautinio bendradarbiavimo su kitų šalių organizacijomis partnerystes siekiant novatoriškų rezultatų ir keistis geriausia patirtimi.

Be to, organizacijos sudaro palankesnes sąlygas studentų, darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, savanorių, su jaunimu dirbančių darbuotojų ir jaunimo judumui mokymosi tikslais.

Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, taikyti tobulesnius valdymo metodus, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti ir valdyti projektus bei imtis tolesnių su jais susijusių veiksmų, taip pat gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių dalyvaujančių organizacijų besimokantiems asmenims ir darbuotojams.

Atstumo skaičiuoklė

 

Pagrindiniai veiksmai

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_ltorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

1 pagrindinis veiksmas. Individualių asmenų judumas mokymosi tikslais

1 pagrindiniu veiksmu siekiama skatinti studentų, darbuotojų, savanorių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo judumą. Organizacijos gali siųsti studentus ir darbuotojus į kitas dalyvaujančias šalis arba juos priimti iš kitų dalyvaujančių šalių, taip pat organizuoti mokymo(si), stažavimosi ir savanorišką veiklą.

Daugiau informacijos

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_ltorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

2 pagrindinis veiksmas. Inovacijos ir geroji patirtis

2 pagrindinis veiksmas yra skirtas švietimo, mokymo ir jaunimo sektorių plėtrai vykdant penkių rūšių pagrindinę veiklą:

  1. Strateginių partnerysčių paskirtis – remti inovacijas sektoriuje, taip pat bendras iniciatyvas, kuriomis skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir dalijimasis patirtimi;
  2. Žinių sąjungomis siekiama skatinti aukštojo mokslo ir įmonių tarpusavio inovacijas ir plėtoti naujus mokymo ir mokymosi, verslumo švietimo sistemoje ugdymo ir aukštojo mokslo sistemų modernizavimo metodus Europoje;
  3. Sektorių įgūdžių sąjungų tikslas – šalinti įgūdžių spragas ir geriau pritaikyti profesinį mokymą prie darbo rinkos poreikių. Yra galimybių vykdant projektus modernizuoti profesinį rengimą ir mokymą, keistis žiniomis ir geriausia patirtimi, skatinti dirbti užsienyje ir siekti, kad būtų labiau pripažįstamos kvalifikacijos;
  4. Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projektais siekiama remti aukštojo mokslo šalyse partnerėse modernizavimą, prieinamumą ir tarptautinimą;
  5. Jaunimo srities gebėjimų stiprinimo projektais remiamas darbas su jaunimu, neformalusis mokymasis, savanoriškas darbas ir skatinamos neformaliojo mokymosi galimybės šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_ltorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

3 pagrindiniu veiksmu siekiama didinti jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime, ypač diskusijose su politikos formuotojais, bei plėtoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių žinias.

Daugiau informacijos

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_ltorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

„Jean Monnet“

Mokymo, mokslinių tyrimų bei politinių diskusijų apie ES ir jos politiką galimybės.

Daugiau informacijos

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_ltorganisations-sport.svg

Sport

Sportas

Vykdant projektus rengiama ir įgyvendinama bendra veikla, kuria skatinamas sportas ir fizinis aktyvumas, ir novatoriškos praktikos sporto srityje nustatymas ir įgyvendinimas bei renginių, kuriais nesiekiama pelno, organizavimas, kad būtų aktyviau dalyvaujama sporto veikloje.

Daugiau informacijos

1 pagrindinis veiksmas. Individualių asmenų judumas mokymosi tikslais

Suteikiant judumo mokymosi tikslais galimybių siekiama skatinti studentų, darbuotojų, stažuotojų, pameistrių, savanorių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo judumą.

Šiame procese dalyvaujančių organizacijų užduotis – sudaryti sąlygas atskiriems asmenims pasinaudoti šiomis galimybėmis. Organizacijoms dalyvauti naudinga tuo, kad padidėja jų pajėgumas veikti tarptautiniu lygmeniu, pagerėja valdymo gebėjimai, atsiranda daugiau finansavimo galimybių ir projektų, jos įgunda geriau rengti, valdyti ir vykdyti projektus, gali pasiūlyti patrauklesnių galimybių savo studentams bei darbuotojams ir rengti novatoriškus projektus drauge su partneriais iš viso pasaulio.

 

Galimybės pagal 1 pagrindinį veiksmą

Aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai

Organizacijos gali siųsti studentus ir darbuotojus į programoje dalyvaujančias šalis arba juos iš tų šalių priimti. Darbuotojai užsienyje gali dėstyti arba mokyti, o studentai ir doktorantūros studijų studentai užsienyje gali stažuotis arba išeiti dalį studijų programos.

Daugiau informacijos

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai

Organizacijos gali siųsti į užsienį ir priimti iš užsienio pameistrius ir moksleivius atlikti profesinės praktikos, o darbuotojus – dėstyti arba mokyti.

Daugiau informacijos

Bendrojo ugdymo darbuotojai

Organizacijos gali siųsti ir priimti darbuotojus mokyti ir tobulinti kvalifikaciją.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimo darbuotojai

Suaugusiųjų švietimo organizacijos gali siųsti arba priimti darbuotojus, norinčius dėstyti ir mokyti, ir rengti kursus.

Daugiau informacijos

Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys

Organizacijos gali teikti paraiškas vykdyti projektus. Jaunimui suteikiama galimybių dalyvauti jaunimo mainų projektuose, pagal kuriuos jaunimo grupės gali drauge gyventi ir dirbti iki trijų savaičių, ir Europos savanorių tarnybos projektuose, trunkančiuose iki 12 mėnesių. Su jaunimu dirbančių asmenų projektų pagrindiniai tikslai – mokymas ir ryšių mezgimas.

Daugiau informacijos

Europos savanorių tarnybos didelio masto renginiai

Remiami savanoriškos veiklos projektai, kuriuose turi dalyvauti ir užsienyje iki dviejų mėnesių nemokamai dirbti visą darbo dieną bent 30 Europos savanorių tarnybos savanorių. Organizacijos atsakingos už dalyvių veiklos planavimą ir valdymą, apgyvendinimą, maitinimą, transportą, jos taip pat turi padėti dalyviams vykdyti veiklą.

Daugiau informacijos

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Organizacijos turi galimybių rengti magistrantūros studijų programas. ES teikia šioms programoms lėšų, kad studentai būtų kasmet atrenkami dalyvauti trejų metų programoje.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Reikalavimus atitinkantiems finansų tarpininkams suteikiama galimybių laikantis tam tikrų sąlygų teikti paskolas užsienyje studijuojantiems magistrantūros studentams.

Daugiau informacijos

2 pagrindinis veiksmas. Inovacijos ir geroji patirtis

Bendradarbiavimo siekiant inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi galimybės skirtos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemoms modernizuoti ir stiprinti.

Šiomis galimybėmis besinaudojančioms organizacijoms turėtų būti naudingi nauji švietimo ir mokymo būdai, profesionalesnė ir didesnių pajėgumų profesionali aplinka jose pačiose bei didesni pajėgumai dirbti ES ir tarptautiniu lygmeniu.

 

Galimybės pagal 2 pagrindinį veiksmą

Strateginės partnerystės

Siekiama remti novatorišką praktiką ir bendras iniciatyvas skatinant bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi patirtimi.

Daugiau informacijos

Žinių sąjungos

Jos skirtos remti aukštojo mokslo ir verslo inovacijas, rengti naujus mokymo ir mokymosi būdus, skatinti verslumą ir dalijimąsi žiniomis.

Daugiau informacijos

Sektorių įgūdžių sąjungos

Jos skirtos mažinti įgūdžių trūkumą ir gerinti profesinio mokymo sistemų pritaikomumą konkrečių sektorių darbo rinkos poreikiams ir naujų įgūdžių paklausai.

Daugiau informacijos

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Remiamas aukštojo mokslo šalyse partnerėse modernizavimas, prieinamumas ir tarptautinimas.

Daugiau informacijos

Gebėjimų stiprinimo projektai jaunimo srityje

Vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti bendradarbiavimą ir mainus, darbo su jaunimu kokybę ir pripažinimą, remti naujus judumo neformaliojo mokymosi tikslais mechanizmus šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos

3 pagrindinis veiksmas. Politikos reformų rėmimas

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus.

Organizacijos padės gerinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų Europoje kokybę ir skatins tarpvalstybinį mokymąsi bei valdžios institucijų bendradarbiavimą. Jos taip pat padės kurti pagrindą, kuris būtinas formuojant faktais grindžiamą politiką, ir tinklus bei priemones, padedančius politiką įgyvendinti.

Be to, organizacijos padės įtraukti jaunimą į demokratinį gyvenimą ir paskatins jį aktyviau bendrauti su politikais.

 

Galimybės pagal 3 pagrindinį veiksmą

Struktūrinis dialogas

Jaunimo ir už sprendimus jaunimo srityje atsakingų asmenų susitikimai, skirti skatinti aktyvų jaunuolių dalyvavimą demokratiniame gyvenime.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimas su pilietine visuomene jaunimo srityje

Galimybėmis siekiama suteikti struktūrinę paramą Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems jaunimo reikalų srityje. Dalyvaujančios organizacijos, be kita ko, turėtų rūpintis jaunuolių galimybėmis įsidarbinti, suteikti jaunuoliams galių, remti jų įtrauktį ir padėti jiems tobulėti asmeniškai, profesinėje srityje bei lavintis.

Daugiau informacijos

Bendradarbiavimas su pilietine visuomene švietimo ir mokymo srityje

Galimybėmis siekiama suteikti struktūrinę paramą Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems švietimo ir mokymo srityje. Šios organizacijos turėtų rengti ir įgyvendinti novatoriškas, tikslines ir kūrybiškas strategijas ir veiklą, kuriomis būtų remiamas veiksmingas reformų ir jų veiklos srities veiksmų įgyvendinimas, atsižvelgiant į Europos politikos darbotvarkes švietimo ir mokymo srityje.

Daugiau informacijos

Politikos inovacijų iniciatyvos

Šių iniciatyvų tikslas – kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. Veiksmai gali būti dviejų rūšių: perspektyvūs bendradarbiavimo projektai, kuriais siekiama skatinti novatoriškos politikos kūrimą, ir Europos politikos bandomieji projektai, kuriuos atlieka aukšto lygio valdžios institucijos, kad išbandytų ir įvertintų konkrečių politikos priemonių įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politikos sistemos

Šio kvietimo teikti paraiškas, baigto 2015 m., tikslas buvo padėti rengti viešąją politiką, kuria siekta koordinuoti kokybiško, aktualaus ir prieinamo tęstinio profesinio mokymo teikimą, ir užtikrinti, kad tolesnio mokymosi galimybėmis būtų naudojamasi gerokai daugiau.

Daugiau informacijos

Parama pameistrystės galimybes siūlančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Šio kvietimo teikti paraiškas, baigto 2016 m. sausį, tikslas buvo paremti projektus, kuriais mažosioms ir vidutinėms įmonėms padedama siūlyti pameistrystės galimybes. Projektai galėjo apimti tokią veiklą kaip tarpinių institucijų pajėgumų didinimas, didesnių įmonių tiekimo grandinės naudojimas rengiant ir kuriant paramos MVĮ struktūras arba esamų Europos tinklų skėtinių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.

Daugiau informacijos

„Jean Monnet“ veikla

„Jean Monnet“ veiklą sudaro šeši veiksmai, kuriais siekiama didinti ES dalykų dėstymo ir mokslinių tyrimų meistriškumą visame pasaulyje.

Be to, šių veiksmų tikslas – skatinti akademinio pasaulio ir politikos formuotojų dialogą ES politikos klausimais.

Itin daug dėmesio skiriama ES integracijai ir ES vaidmeniui globalizuotame pasaulyje, taip pat aktyvaus pilietiškumo ir žmonių bei kultūrų dialogo skatinimui.

 

Veiksmai

Moduliai

Trumpos, ne mažiau kaip 40 valandų per mokslo metus, mokymo programos, į kurias įtrauktos bendrosios arba specialiosios ES studijų srities disciplinos arba daugiadalykiai ES studijų srities kursai.

Daugiau informacijos

Profesūra

Tai universitetų profesoriams, kurių specializacija – ES studijos, skirtos dėstytojų pareigos. Dėstyti privaloma ne mažiau kaip 90 valandų per mokslo metus.

Daugiau informacijos

Kompetencijos centrai

Šie centrai yra pagrindiniai kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungą centrai.

Daugiau informacijos

Parama asociacijoms

Skirta padėti prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų, sutelkia profesorius, dėstytojus ir mokslininkus, kurių specializacija – ES studijos.

Daugiau informacijos

Tinklai

Paskirtis – kurti ir plėtoti konsorciumus ES studijų srityje. Jų veikla gali būti, pavyzdžiui, informacijos rinkimas, dalijimasis patirtimi, žinių kaupimas ir ES integracijos proceso viešinimas.

Daugiau informacijos

Projektai

Siekiama remti inovacijas, dalijimąsi žiniomis ir informacijos Europos Sąjungos klausimais sklaidą.

Daugiau informacijos

Sporto veikla

Sporto srities veiklos tikslas – skatinti dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Ja taip pat siekiama įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti valdymą ir prisidėti prie Europos sporto savaitės įgyvendinimo.

 

Veikla

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Jų tikslas – rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Daugiau informacijos

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Jų tikslas – skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties ir lygių galimybių strategijas ir padėti įgyvendinti Europos sporto savaitę.

Daugiau informacijos

Smulkieji bendradarbiavimo partnerystės projektai

Jų tikslas – skatinti sportą ir fizinį aktyvumą novatoriška praktika, kurti ir plėtoti tarptautinius sporto srities tinklus.

Daugiau informacijos

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.