Erasmus+

Eagraíochtaí

Overview

Organisations wanting to participate in Erasmus+ may engage in a number of development and networking activities, including strategic improvement of the professional skills of their staff, organisational capacity building, and creating transnational cooperative partnerships with organisations from other countries in order to produce innovative outputs or exchange best practices.

In addition, organisations facilitate the learning mobility opportunities for students, staff, trainees, apprentices, volunteers, youth workers and young people.

The benefits for involved organisations include an increased capacity to operate at an international level, improved management methods, access to more funding opportunities and projects, increased ability to prepare, manage, and follow-up projects, as well as a more attractive portfolio of opportunities for learners and staff at participating organisations.

Distance calculator

 

Key Actions

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_gaorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Key Action 1 aims to encourage the mobility of students, staff, volunteers, youth workers, and young people. Organisations can arrange to send or receive students and staff to or from participating countries, as well as organise teaching, training, learning and volunteering activities.

Learn more

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_gaorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Key Action 2: Innovation and good practices

Key Action 2 is designed to develop the education, training, and youth sectors through five main activities:

  1. Strategic partnerships to support innovation in the sector as well as joint initiatives to promote cooperation, peer-learning, and the sharing of experience.
  2. Knowledge Alliances to foster innovation in and through higher education together with businesses, and beyond, contributing to new approaches to teaching and learning, entrepreneurship in education, and the modernisation of higher education systems in Europe.
  3. Sector Skills Alliances to tackle skills gap and ensure a better alignment of vocational education and training with labour market needs. There are opportunities to modernise VET, exchange knowledge and best practices, encourage working abroad, and increase the recognition of qualifications.
  4. Capacity-building projects in the field of higher education to support the modernisation, accessibility, and internationalisation of higher education in Partner Countries.
  5. Capacity-building projects in the field of youth to support the development of youth work, non-formal learning, and volunteer work, as well as promote non-formal learning opportunities with Partner Countries

Learn more

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_gaorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Key Action 3: Support for policy reform

Key Action 3 aims to increase the participation of young people in democratic life, especially in discussions with policy makers, as well as developing knowledge in the fields of education, training, and youth.

Learn more

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_gaorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Learn more

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_gaorganisations-sport.svg

Sport

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Learn more

Príomhbheart 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair

Is éard is aidhm do dheiseanna soghluaisteachta foghlama soghluaisteacht mac léinn, ball foirne, oiliúnaithe, printíseach, oibrithe deonacha, oibrithe don óige agus daoine óga a éascú.

Is é an ról atá ag na heagraíochtaí sa phróiseas seo na deiseanna sin a eagrú do dhaoine aonair. Ar na buntáistí a bheidh ann do na heagraíochtaí rannpháirteacha tá cumas méadaithe feidhmiúcháin ar an leibhéal idirnáisiúnta, scileanna feabhsaithe bainistíochta, teacht ar bhreis deiseanna maoinithe agus breis tionscadal, cumas méadaithe chun tionscadail a réiteach, a bhainistiú agus a leanúint, punann deiseanna do mhic léinn agus do bhaill foirne na n-eagraíochtaí rannpháirteacha a bheidh níos tarraingtí agus an deis chun tionscadail nuálacha a fhorbairt i gcomhar le comhpháirtithe ar fud an domhain.

 

Deiseanna PB1

Mic léinn agus baill foirne i réimse an ardoideachais

Féadfaidh eagraíochtaí mic léinn agus baill foirne a sheoladh chuig tíortha rannpháirteacha ar an gcoigríoch nó glacadh le mic léinn ó institiúidí sna tíortha sin. Féadfaidh baill foirne teagasc a dhéanamh ar an gcoigríoch nó oiliúint a chur ar fáil ansin; chomh fada le mic léinn agus iarrthóirí Dochtúireachta de féadfaidh siad sin tréimhse oiliúna a chur isteach ar an gcoigríoch nó cuid dá gcúrsa léinn a dhéanamh ann.

Tuilleadh eolais

Foghlaimeoirí agus baill foirne i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna

Féadfaidh eagraíochtaí printísigh nó mic léinn a sheoladh ar an gcoigríoch le haghaidh tréimhsí gairmoiliúna nó glacadh leo agus iad ar cuairt chucu chomh maith le baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch chun múinteoireacht a dhéanamh nó oiliúint a chur ar fáil.

Tuilleadh eolais

Baill foirne i scoileanna

De thoradh na ndeiseanna sin is féidir le heagraíochtaí baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, más le haghaidh múinteoireacht a dhéanamh é nó forbairt ghairmiúil.

Tuilleadh eolais

Baill foirne i réimse an oideachais aosach

Tá deiseanna ann d'eagraíochtaí oideachais aosach baill foirne a sheoladh ar an gcoigríoch, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, chun múinteoireacht a dhéanamh, nó oiliúint agus cúrsaí a chur ar fáil.

Tuilleadh eolais

Daoine óga agus oibrithe don óige

Féadfaidh eagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar thionscadail a reáchtáil. Chomh fada le daoine óga, áirítear orthu sin malartuithe ógra, a ligfeadh do ghrúpaí daoine óga maireachtáil le chéile agus obair a dhéanamh ar feadh tréimhse suas le trí seachtaine, nó tionscadail de chuid na Seirbhíse Deonaí Eorpaí a mhairfeadh ar feadh tréimhse suas le 12 mhí. Chomh fada le hoibrithe don óige, tionscadail dírithe ar an oiliúint nó ar an líonrú atá i gceist.

Tuilleadh eolais

Mór-imeachtaí na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Cuirtear tacaíocht ar fáil do thionscadail oibre deonaí ina mbíonn 30 oibrí deonach de chuid na Seirbhíse ag obair ar an gcoigríoch ar bhonn lánaimseartha gan phá. Is iad na heagraíochtaí féin a bheidh freagrach as na gníomhaíochtaí a phleanáil agus a bhainistiú, as lóistín a fháil do rannpháirtithe, as iad a chothabháil, as modhanna iompair a shocrú dóibh agus as tacú leo le linn na gníomhaíochta.

Tuilleadh eolais

Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Tugtar an deis d'eagraíochtaí cláir léinn Máistreachta a eagrú. Cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil le haghaidh na gclár léinn seo ionas gur féidir mic léinn a roghnú ina gcomhair uair sa bhliain go ceann trí bliana.

Tuilleadh eolais

Iasachtaí Máistreachta Erasmus+

Is féidir le hidirghabhálaithe airgeadais incháilitheacha iasachtaí a thabhairt ar choinníollacha áirithe do mhic léinn Mháistreachta a bheidh i mbun staidéir ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais

Príomhbheart 2: Nuálaíocht agus dea-chleachtais

Is chun córais oideachais, oiliúna agus córais don óige a neartú agus a nuachóiriú a cheaptar deiseanna chun comhar a dhéanamh i dtaca leis an nuálaíocht agus le dea-chleachtais a mhalartú.

Na heagraíochta sin a bheidh páirteach sna deiseanna seo, seasfaidh leo na modhanna nua i leith an oideachais agus na hoiliúna, timpeallacht oibre níos gairmiúla agus níos cumasaí laistigh dá n-eagraíocht féin, agus cumas níos fearr feidhmiú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh nó ar an leibhéal idirnáisiúnta.

 

Deiseanna KA2

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

Is é is aidhm dóibh seo tacú le cleachtais nuálacha agus tionscnaimh chomhpháirteacha agus an comhar, an phiarfhoghlaim, agus malartuithe taithí a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Comhghuaillíochtaí Eolais

Deartar iad seo chun tacú leis an nuálaíocht san ardoideachas agus i gcúrsaí gnó chun modhanna nua a fhorbairt i leith an teagaisc agus na foghlama, agus an fhiontraíocht agus roinnt an eolais a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Comhaontais Scileanna idir Earnálacha

Dul i ngleic le bearnaí sna scileanna agus feabhas a chur ar inoiriúnaitheacht na gcóras VET i dtaca le riachtanais an mhargaidh saothair in earnálacha sonracha, agus leis an éileamh atá ar scileanna nua.

Tuilleadh eolais

Fothú acmhainní (an t-ardoideachas)

Tacaíonn seo le nuachóiriú, inrochtaineacht, agus idirnáisiúnú an ardoideachais sna Tíortha Comhpháirteacha.

Tuilleadh eolais

Fothú acmhainní (an óige)

Tionscnaimh arb aidhm dóibh an comhar agus malartuithe a chothú, feabhas a chur ar cháilíocht na hoibre don óige agus ar an aitheantas a thugtar don obair sin, agus tacú le scéimeanna nua soghluaisteachta don fhoghlaim neamhfhoirmiúil sna Tíortha Comhpháirteacha.

Tuilleadh eolais

Príomhbheart 3: Tacaíocht d'Athchóiriú Beartas

Le deiseanna faoin bPríomhbheart seo cuirtear leis an tacaíocht d'ollchlár beartais an Aontais, don chreat comhair um Oideachas agus Oiliúint 2020, agus don Straitéis i leith Daoine Óga.

Cuideoidh eagraíochtaí le caighdeán an oideachais, na hoiliúna agus córas i leith Daoine Óga san Eoraip a fheabhsú agus le foghlaim thrasnáisiúnta agus comhar idir údaráis a chur chun cinn. Cuideoidh an méid sin freisin le forbairt an bhunúis atá le beartas fianaisebhunaithe a dhéanamh, agus le tacaíocht do líonraí agus d'uirlisí i leith beartais a chur chun feidhme.

Cuideoidh eagraíochtaí chomh maith le rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach agus a ngaol le polaiteoirí a fheabhsú.

 

Deiseanna KA3

Idirphlé struchtúraithe

Cruinnithe idir daoine óga agus lucht déanta cinntí i réimse na hóige atá ceaptha rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach a chur chun cinn.

Foghlaim tuilleadh

Comhar leis an tSochaí Shibhialta: daoine óga

Deiseanna atá ceaptha tacaíocht struchtúrach a chur ar fáil d'eagraíochta neamhrialtasacha Eorpacha agus do líonraí atá gníomhach ar fud na hEorpa i réimse na hóige. Táthar ag súil go ndéanfaidh na heagraíochtaí rannpháirteacha infhostaitheacht daoine óga a chur chun cinn, daoine óga a chumhachtú, cuidiú lena gcuimsiú agus cur lena bhforbairt phearsanta, ghairmiúil agus oideachasúil, i measc nithe eile.

Foghlaim tuilleadh

Comhar leis an tSochaí Shibhialta: oideachas agus oiliúint

Deiseanna atá ceaptha tacaíocht struchtúrach a chur ar fáil d'eagraíochta neamhrialtasacha Eorpacha agus do líonraí atá gníomhach ar fud na hEorpa i réimse an oideachais agus na hoiliúna. Táthar ag súil go ndéanfaidh na heagraíochtaí sin straitéisí agus gníomhaíochtaí nuálacha, spriocdhírithe, cruthaitheacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun tacú le cur chun feidhme éifeachtach athchóirithe agus gníomhartha ina réimsí gníomhaíochta faoi seach, i gcomhréir le cláir bheartais i réimsí an oideachais agus na hoiliúna.

Foghlaim tuilleadh

Tionscnaimh maidir le nuálaíocht beartais

Tá na tionscnaimh seo beartaithe beartais nua a fhorbairt nó ullmhú chun iad a chur chun feidhme. Tá dhá chineál gnímh i gceist,comharthionscnaimh réamhbhreathnaitheacha, atá beartaithe forbairt beartais nuálach a spreagadh agus tionscnaimh turgnamh beartais Eorpaigh faoi cheannas údaráis ardleibhéil phoiblí le cur chun feidhme beartas sonracha a thriail agus a mheasúnú.

Tuilleadh eolais

Creata beartais cuimsitheacha don Oideachas agus don Oiliúint Ghairmiúil leanúnach

Ba é aidhm don ghlaoch sin, a dúnadh in 2015, tacú le forbairt beartas poiblí lena bhféachadh go ndéanfaí comhordú ar an soláthar oideachais agus gairmoiliúna ábhartha inrochtana leanúnach ardleibhéil, agus lena a chinntiú go dtiocfadh méadú suntasach ar an ráta glactha do dheiseanna breisoiliúna.

Foghlaim tuilleadh

Tacaíocht d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a ghlacann le printíseachtaí

Ba é aidhm don ghlaoch sin, a dúnadh in 2016, tacú le tionscadail cuidiú le fiontair bheaga agus mheánmhéide chun glacadh le printíseachtaí. Gníomhaíochtaí ar nós acmhainní comhlachtaí idirmheánacha a fhothú trí shlabhra soláthair cuideachtaí a úsáid chun struchtúir thacaíochta d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a fhorbairt agus a bhunú, agus comhar idir scáthghrúpaí de líonraí Eorpacha atá ann cheana a chur chun cinn, d'fhéadfadh gníomhaíochtaí den chineál sin bheith san áireamh sna tionscadail sin.

Foghlaim tuilleadh

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

Is éard atá i nGníomhaíochtaí Jean Monnet sé Ghníomh lena bhféachtar le feabhas sa teagasc agus sa taighde ar léann an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn ar fud an domhain.

Tá na gníomhaíochtaí ceaptha freisin idirphlé maidir le beartais an Aontais a chothú idir an lucht acadúil agus lucht déanta beartas.

Tá béim ar leith chomh maith ar lánpháirtiú san Aontas agus ar ról an Aontais sa saol domhandaithe, agus déantar saoránaíocht ghníomhach agus idirphlé idir daoine agus cultúir a chur chun cinn.

 

Na Gníomhaíochtaí

Modúil

Cláir teagaisc ghearra, ina bhfuil 40 uair an chloig le linn bliain acadúil, ar dhisciplíní ginearálta, saindisciplíní agus ildisciplíní i réimse léann an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais

Ollúnachtaí

Poist teagaisc d'ollúna ollscoile, a dhéanann speisialtóireacht i réimse léann an Aontais Eorpaigh, de 90 uair an chloig le linn bliain acadúil.

Tuilleadh eolais

Ionaid Barr Feabhais

Is lárphointí saineolais agus eolais na hionad seo d'ábhair léinn a bhaineann leis an Aontas.

Tuilleadh eolais

Tacaíocht a thabhairt do chomhlachais

Tá na hionaid seo deartha cuidiú le staidéar a dhéanamh ar an bpróiseas lánpháirtithe Eorpach trí ollúna, teagascóirí agus taighdeoirí a dhéanann speisialtóireacht i réimse léann an Aontais Eorpaigh a thabhairt le chéile.

Tuilleadh eolais

Líonraí

Deartha chun cuibhreannais i ndáil le léann an Aontais a chruthú agus a fhorbairt. Féadann gníomhaíochtaí ar nós faisnéis a bhailiú, cleachtais a mhalartú, eolas a fhorbairt agus comhthathú an Aontais a bheith san áireamh.

Tuilleadh eolais

Tionscadail

Tá siad ceaptha tacú le nuálaíocht, comhroinnt eolais agus cumarsáid faoi shaincheisteanna Eorpacha.

Tuilleadh eolais

Gníomhaíochtaí spóirt

Tá gníomhaíochtaí i réimse an spóirt ceaptha rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí spóirt, fisiciúla agus deonacha a chur chun cinn.

Tá siad ceaptha freisin dul i ngleic le bagairtí d'ionracas an spóirt, dé-ghairmréimeanna do lúthchleasaithe a chur chun cinn, dea-rialachas a fheabhsú, caoinfhulaingt agus cuimsiú sóisialta a chothú, agus cuidiú le heagrú Sheachtain Eorpach an Spóirt.

 

Na Gníomhaíochtaí

Comhpháirtíochtaí

Ceaptha comhghníomhaíochtaí a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn, agus déileáil leis na bagairtí atá ann d'ionracas an spóirt (e.g. dópáil agus cúbláil cluichí), dé-ghairmréimeanna do lúthchleasaithe a chur chun cinn, dea-rialachas a fheabhsú, agus caoinfhulaingt agus cuimsiú sóisialta a chothú.

Tuilleadh eolais

Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip

Ceaptha gníomhaíochtaí spóirt a spreagadh, straitéis an Aontais maidir le cuimsiú sóisialta agus comhdheiseanna a chur chun feidhme, agus cuidiú le Seachtain Eorpach an Spóirt a eagrú.

Tuilleadh eolais

Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha Beaga

Ceaptha spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn a bhuí le cleachtais nuálacha, agus cruthú agus forbairt líonraí trasnáisiúnta i réimse an spóirt a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.