Erasmus+

Organisaatioille

Yleistä

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa osallistuville organisaatioille monentyyppistä kehitys- ja verkostoitumistoimintaa, kuten henkilöstön ammattitaidon strategista kehittämistä, organisaation kapasiteetin vahvistamista ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja vaihtaa parhaita käytänteitä.

Tämän lisäksi organisaatiot tarjoavat oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia opiskelijoille, henkilöstölle, harjoittelijoille, vapaaehtoisille, nuorisotyöntekijöille ja nuorille.

Osallistuvat organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan sekä valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Etäisyyslaskuri

 

Avaintoimet

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_fiorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Avaintoimen 1 tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, vapaaehtoisten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta. Organisaatiot voivat lähettää osallistuviin maihin ja vastaanottaa niistä opiskelijoita ja henkilökuntaa ja järjestää opetusta, koulutusta sekä oppimis- ja vapaaehtoistoimintaa.

Lisätietoa

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_fiorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Avaintoimi 2: Innovointi ja hyvät käytännöt

Avaintoimen 2 tavoitteena on kehittää nuoriso- ja koulutusalan eri sektoreita 5 päätoimintamuodon kautta:

  1. Strategisilla kumppanuushankkeilla tuetaan innovointia sekä yhteisiä aloitteita, joilla edistetään yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa.
  2. Tietoyhteenliittymillä edistetään korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä innovointia ja tuodaan uusia lähestymistapoja opettamiseen, opiskeluun, koulutusalan yrittäjyyden edistämiseen ja korkeakouluopiskelun uudistamiseen Euroopassa.
  3. Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on korjata osaamisvajeita ja parantaa ammatillisen koulutuksen mukauttamista työmarkkinoiden tarpeisiin. Hankkeissa voidaan uudenaikaistaa ammatillista koulutusta, jakaa osaamista ja parhaita käytäntöjä, edistää ulkomailla työskentelyä sekä lisätä pätevyyden tunnustamista.
  4. Kapasiteetin vahvistamishankkeiden tavoitteena on tukea kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.
  5. Nuorisoalan kapasiteetin vahvistamishankkeilla tuetaan nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoistyön kehittämistä kumppanimaissa.

Lisätietoa

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_fiorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Avaintoimella 3 pyritään lisäämään nuoren osallistumista demokraattiseen toimintaan, erityisesti keskusteluun päättäjien kanssa, sekä kehittämään osaamista koulutus- ja nuorisoalalla.

Lisätietoa

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_fiorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Mahdollisuuksia EU-aiheiseen opettamiseen, tutkimukseen ja EU:n politiikkaa koskevaan keskusteluun.

Lisätietoa

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_fiorganisations-sport.svg

Sport

Urheilu

Hankkeissa luodaan ja toteutetaan yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilu- ja liikuntaharrastusta, innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä urheilun alalla sekä voittoa tavoittelemattomien tapahtumien järjestämistä urheiluharrastuksen lisäämiseksi.

Lisätietoa

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Liikkuvuustoimien tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, vapaaehtoisten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta.

Liikkuvuustoimien järjestelyistä vastaavat niihin osallistuvat organisaatiot. Organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan, valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja tilaisuus kehittää innovatiivisia hankkeita eri puolilla maailmaa toimivien kumppanien kanssa.

 

Avaintoimen 1 mahdollisuudet

Korkea-asteen opiskelijat ja henkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää osallistuviin maihin ja vastaanottaa niistä opiskelijoita ja henkilökuntaa. Henkilöstön jäsenet voivat opettaa tai kouluttautua toisessa maassa, ja korkeakouluopiskelijat ja tohtorikoulutettavat voivat suorittaa harjoittelun tai osan opinnoistaan ulkomailla.

Lisätietoa

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilökunta

Organisaatiot voivat lähettää tai vastaanottaa oppisopimusopiskelijoita ammatillisille harjoittelujaksoille ulkomailla sekä lähettää henkilöstöä opetus- tai harjoittelujaksoille.

Lisätietoa

Opetushenkilöstö

Organisaatiot voivat lähettää ja ottaa vastaan opetushenkilöstöä opetustehtäviin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoa

Aikuisoppilaitosten henkilöstö

Aikuiskoulutusorganisaatiot voivat lähettää ja ottaa vastaan opetushenkilöstöä opetustehtäviin ja koulutukseen sekä tarjota kursseja.

Lisätietoa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät

Organisaatiot voivat hakea mahdollisuutta toteuttaa hankkeita. Nuoret voivat tällaisissa hankkeissa osallistua nuorisovaihtoihin, joiden yhteydessä ryhmä nuoria asuu ja työskentelee yhdessä enintään kolmen viikon ajan, sekä eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeisiin enintään 12 kuukauden ajan. Nuorisotyöntekijöille suunnatut hankkeet painottuvat koulutukseen ja verkostoitumiseen.

Lisätietoa

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) laajamittaiset tapahtumat

Tuettavissa vapaaehtoishankkeissa EVS-vapaaehtoiset (vähintään 30 henget ryhmät) tekevät palkatonta vapaaehtoistyötä ulkomailla enintään kahden kuukauden ajan. Organisaatiot vastaavat hankkeiden suunnittelusta ja hallinnosta sekä osallistujien majoituksesta, oleskelusta ja kuljetuksista sekä näille koko jakson ajan tarjottavasta tuesta.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -maisteritutkinto

Organisaatioilla on mahdollisuus järjestää maisteriohjelmia. EU-rahoituksella tuetaan ohjelmien vuosittain tehtäviä opiskelijavalintoja kolmen vuoden ajan.

Lisätietoa

Erasmus+ -maisteritutkintolainat

Rahoituslaitokset voivat myöntää erityisedellytyksin lainoja ulkomailla opiskeleville maisteriopiskelijoille.

Lisätietoa

Avaintoimi 2: Innovointi ja hyvät käytännöt

Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävien yhteistyömahdollisuuksien tavoitteena on nykyaikaistaa ja vahvistaa koulutus- ja nuorisoalaa.

Osallistujaorganisaatioiden odotetaan hyötyvän uusista lähestymistavoista koulutukseen, tehokkaammasta ja ammattimaisemmasta organisaation sisäisestä toimintaympäristöstä sekä paremmista ammatillisista valmiuksista toimia EU:n tai maailmanlaajuisella tasolla.

 

Avaintoimen 2 mahdollisuudet

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategisilla kumppanuushankkeilla tuetaan innovatiivisia käytäntöjä ja yhteisiä aloitteita, joilla edistetään yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa.

Lisätietoa

Tietoyhteenliittymät

Tietoyhteenliittymien tarkoituksena on tukea innovointia korkeakoulutuksessa ja yritysmaailmassa, luoda uusia lähestymistapoja opettamiseen ja opiskeluun sekä edistää yrittäjyyttä ja tiedon jakamista.

Lisätietoa

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on korjata osaamisvajeita ja parantaa ammatillisten koulutusjärjestelmien kykyä vastata työmarkkinoiden alakohtaisiin tarpeisiin ja uusien taitojen kysyntään.

Lisätietoa

Valmiuksien parantaminen korkeakoulutuksen alalla

Hankkeilla tuetaan kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Lisätietoa

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Nuorisoalalla toteutettavien kapasiteetin vahvistamishankkeiden tavoitteena on edistää yhteistyötä ja vaihtoja, parantaa nuorisotyön laatua ja tunnustamista sekä tukea epävirallista oppimista koskevia liikkuvuuden järjestelmiä kumppanimaissa.

Lisätietoa

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Tällä avaintoimella tuetuilla toimilla edistetään EU:n yleisen toimintaohjelman, koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) ja nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Osallistuvat organisaatiot pyrkivät parantamaan koulutus- ja nuorisojärjestelmiä sekä edistämään rajat ylittävää oppimista ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Lisäksi ne auttavat luomaan perustan näyttöön pohjautuvan päätöksenteon tueksi sekä verkostoja ja välineitä politiikan toteuttamista varten.

Tavoitteena on myös lisätä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan ja vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa.

 

Avaintoimen 3 mahdollisuudet

Jäsennelty vuoropuhelu

Nuorten ja nuorisoalan päättäjien välisillä tapaamisilla edistetään nuorten aktiivista osallistumista demokraattiseen toimintaan.

Lisätietoa

Kansalaisyhteiskuntaan liittyvä yhteistyö nuorisoalalla

Hankkeilla annetaan rakenteellista tukea nuorisoalalla toimiville eurooppalaisille kansalaisjärjestöille ja EU:n laajuisille verkostoille. Osallistuvien organisaatioiden odotetaan muun muassa parantavan nuorten työllistymistä, lisäävän heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallisuuttaan sekä tukevan heidän henkilökohtaista, ammatillista ja koulutuksellista kehitystään.

Lisätietoa

Kansalaisyhteiskuntaan liittyvä yhteistyö koulutusalalla

Hankkeilla tuetaan koulutusalalla toimivia eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja EU:n laajuisia verkostoja. Osallistuvien organisaatioiden odotetaan kehittävän ja toteuttavan innovatiivisia, kohdennettuja ja luovia strategioita ja toimintoja, joilla tuetaan uudistusten ja toimien täytäntöönpanoa niiden omalla toiminta-alalla koulutusalan eurooppalaisten toimintaohjelmien mukaisesti.

Lisätietoa

Innovaatiopolitiikan hankkeet

Hankkeiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tai valmistella niiden toteuttamista. Hankkeita on kahdentyyppisiä: innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita ja eurooppalaisia kokeiluhankkeita, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy toimintamallien testaaminen ja arviointi kenttäkokein.

Lisätietoa

Kattavat poliittiset viitekehykset ammatilliselle jatkokoulutukselle

Ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea sellaisen julkisen politiikan valmistelua, jonka avulla voidaan koordinoida laadukkaan, tarkoituksenmukaisen ja helposti saatavan ammatillisen jatkokoulutuksen tarjontaa ja lisätä merkittävästi tarjolla olevien jatkokoulutusmahdollisuuksien hyödyntämistä. Ehdotuspyyntö päättyi vuonna 2015.

Lisätietoa

Tuki oppisopimuskoulutusta antaville pienille ja keskisuurille yrityksille

Ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea hankkeita, jotka auttavat pk-yrityksiä tarjoamaan oppisopimuskoulutusta. Hankkeissa voidaan esim. kehittää välittäjätahojen valmiuksia, kehittää ja muodostaa suurempien yritysten toimitusketjujen avulla pk-yritysten tukirakenteita tai lisätä olemassa olevien eurooppalaisten verkostojen kattojärjestön piirissä tehtävää yhteistyötä. Ehdotuspyyntö päättyi tammikuussa 2016.

Lisätietoa

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -toiminnot koostuvat kuudesta toimesta, joiden tavoitteena on edistää Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen huippuosaamista kaikkialla maailmassa.

Toimilla pyritään myös edistämään tiedemaailman ja päättäjien välistä vuoropuhelua EU:n toimintapolitiikoista.

Erityisinä painopisteinä ovat EU:n yhdentyminen ja sen rooli globalisoituneessa maailmassa sekä aktiivisen kansalaisuuden ja kansojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä.

 

Toimet

Moduulit

Jean Monnet -moduulit ovat lyhyitä EU-aiheisia opintokokonaisuuksia, joiden vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa. Moduuleissa voidaan käsitellä EU-aiheita yleisesti, keskittyä johonkin oppiaineeseen tai lähestyä aiheita monitieteisesti.

Lisätietoa

Oppituolit

Jean Monnet -oppituoli on opetusvirka, joka on tarkoitettu EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille. Oppituolin haltijan on annettava EU-aiheista opetusta vähintään 90 tuntia lukuvuodessa.

Lisätietoa

Osaamiskeskukset

Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat EU-oppiaineita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia.

Lisätietoa

Tuki laitoksille ja järjestöille

Jean Monnet -ohjelmalla tuetaan laitoksia ja järjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää Euroopan yhdentymisprosessin tutkimusta. Niiden on oltava avoimia EU-opintoihin erikoistuneille professoreille, opettajille ja tutkijoille.

Lisätietoa

Verkostot

Jean Monnet -verkostot edistävät Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä. Niiden tehtävänä on kerätä tietoa, vaihtaa hyviä toimintatapoja, hankkia tietämystä ja tehdä Euroopan yhdentymisprosessia tunnetuksi.

Lisätietoa

Hankkeet

Jean Monnet -hankkeilla tuetaan innovointia, tiedon jakamista ja Euroopan unionia koskevan tiedon levittämistä.

Lisätietoa

Urheilualan toimet

Urheilualan toimilla pyritään lisäämään urheilu- ja liikuntaharrastusta ja vapaaehtoistoimintaa.

Lisäksi niillä voidaan esimerkiksi torjua urheilun rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen kohdistuvia uhkia sekä edistää urheilijoiden opiskelua, parantaa urheilun hallintokäytäntöjä, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja urheilun eurooppalaisen teemaviikon toteuttamista.

 

Toimet

Yhteistyökumppanuudet

Yhteistyökumppanuuksien avulla luodaan ja toteutetaan yhteisiä toimia, joilla voidaan esimerkiksi edistää urheilu- ja liikuntaharrastusta, torjua urheilun rehellisyyteen kohdistuvia uhkia, kuten dopingia ja ottelutulosten manipulointia, edistää urheilijoiden opiskelua, parantaa urheilualan hallintokäytäntöjä sekä edistää suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta.

Lisätietoa

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Urheilutapahtumilla voidaan muun muassa edistää urheiluharrastusta, toteuttaa sosiaalisen osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien tukemiseen tähtäävää EU:n politiikkaa ja tukea urheilun eurooppalaisen teemaviikon järjestämistä.

Lisätietoa

Pienet yhteistyökumppanuudet

Pienimuotoisten yhteistyökumppanuuksien avulla voidaan muun muassa tukea innovatiivisia käytäntöjä, joilla edistetään urheilu- ja liikuntaharrastusta, sekä kannustaa organisaatioita perustamaan ja kehittämään kansainvälisiä urheilualan verkostoja.

Lisätietoa

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.