Erasmus+

Organisatsioonid

Ülevaade

Organisatsioonid, kes soovivad osaleda programmis Erasmus+, võivad tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise, organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.

Lisaks hõlbustavad organisatsioonid üliõpilaste, töötajate, praktikantide, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte õpirännet.

Osalevad organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning tekivad võimalused pakkuda osalevate organisatsioonide üliõpilastele ja töötajatele ligitõmbavamaid võimalusi.

Vahemaa kalkulaator

 

Peamised meetmed

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_etorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

1. põhimeede: üksikisikute õpiränne

1. põhimeetme eesmärk on soodustada üliõpilaste, töötajate, praktikantide, õpipoiste, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte liikuvust. Organisatsioonid saavad korraldada üliõpilaste ja töötajate saatmist või vastuvõtmist osalevatest riikidest, samuti organiseerida õpetamis-, koolitus-, õppe- ja vabatahtlikku tegevust.

Lisateave

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_etorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

2. põhimeede: innovatsioon ja head tavad

2. põhimeetme eesmärk on arendada haridus-, koolitus- ja noortevaldkonda viie peamise meetme kaudu.

  1. Strateegilised partnerlused – innovatsiooni toetamine asjaomases valdkonnas, ühisalgatused koostöö, vastastikuse õppe ning kogemuste jagamise edendamiseks
  2. Teadmusühendused – innovatsiooni soodustamine kõrghariduses ning kõrghariduse kaudu koostöös ettevõtjatega, panustamine õpetamist ja õpet käsitlevatesse uutesse lähenemisviisidesse, ettevõtluse hõlmamisesse hariduses ning kõrgharidussüsteemide ajakohastamisse Euroopas
  3. Valdkondlikud oskusühendused – oskuste nappuse probleemi lahendamine ning parema kooskõla tagamine kutsehariduse ja -koolituse ning tööturu vajaduste vahel. Oskusühendused pakuvad võimalusi kutsehariduse ja -koolituse ajakohastamiseks, teadmiste ja parimate tavade vahetamiseks, välismaal töötamise julgustamiseks ning kutsekvalifikatsioonide tunnustamise edendamiseks
  4. Suutlikkuse suurendamise projektid kõrghariduse valdkonnas – kõrghariduse ajakohastamise sellele juurdepääsu andmise ning selle rahvusvaheliseks muutmise toetamine partnerriikides
  5. Suutlikkuse suurendamise projektid noorte valdkonnas – noorsootöö, mitteformaalse õppimise ja vabatahtliku töö arendamine ning mitteformaalse õppe võimaluste edendamine partnerriikides.

Lisateave

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_etorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

3. põhimeede: Poliitikareformi toetamine

3. põhimeetme eesmärk on suurendada noorte osalemist demokraatlikus elus, eelkõige aruteludes poliitikakujundajatega, ning arendada teadmisi sellistes valdkondades nagu haridus, koolitus ja noored.

Lisateave

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_etorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

ELi ja selle poliitikaga seotud võimalused õpetamiseks, teadusuuringuteks ja poliitiliseks aruteluks.

Lisateave

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_etorganisations-sport.svg

Sport

Sport

Nende võimaluste eesmärk on töötada välja ja rakendada ühiseid meetmeid spordi ja kehalise aktiivsuse edendamiseks, määratleda ja rakendada uuenduslikke meetmeid spordi valdkonnas ning hallata mittetulunduslikke üritusi, et suurendada spordis osalemist.

Lisateave

1. põhimeede: üksikisikute õpiränne

Õpirände alaste võimalustega püütakse soodustada üliõpilaste, töötajate, praktikantide, õpipoiste, vabatahtlike, noorsootöötajate ja noorte liikuvust.

Organisatsioonide ülesanne on üksikisikutele selliseid võimalusi luua ja pakkuda. Osalevad organisatsioonid saavad samuti kasu – suureneb suutlikkus tegutseda rahvusvahelisel tasandil, paranevad juhtimisoskused, laieneb juurdepääs rahastamisvõimalustele ja projektidele, paraneb projektide ettevalmistamise, haldamise ja järelmeetmete kvaliteet ning tekivad võimalused pakkuda osalevate organisatsioonide üliõpilastele ja töötajatele ligitõmbavamaid võimalusi ning arendada innovatiivseid projekte koostöös partneritega kogu maailmast.

 

1. põhimeetmega seotud võimalused

Üliõpilased ja kõrgkoolide töötajad

Organisatsioonid saavad üliõpilasi ja töötajaid osalevatesse riikidesse saata või neid sealt vastu võtta. Töötajad saavad välismaal õpetada või koolitustel osaleda, üliõpilased ja doktorandid aga praktikal olla või veeta seal osa oma õpinguperioodist.

Lisateave

Kutseharidus- ja -koolitusasutuste õppurid ning töötajad

Organisatsioonid saavad saata õpipoisse ja õppureid välismaal toimuvale kutsehariduspraktikale või neid sealt vastu võtta. Samuti on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama või koolitustel osalema.

Lisateave

Üldhariduse valdkonna töötajad

Organisatsioonidel on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama ja end kutsealaselt täiendama ning neid sealt vastu võtta.

Lisateave

Täiskasvanuõppe valdkonna töötajad

Täiskasvanuõppe valdkonna organisatsioonid saavad saata töötajaid välismaale õpetama, koolitusel osalema ning kursusi korraldama või neid sealt vastu võtta.

Lisateave

Noored ja noorsootöötajad

Organisatsioonid saavad taotleda projektide korraldamist. Noorte puhul kujutavad need endast noortevahetusi, mille raames noorterühmad saavad kuni kolm nädalat koos elada ja töötada, ning kuni 12 kuud kestvaid Euroopa vabatahtliku teenistuse projekte. Noorsootöötajate puhul keskenduvad projektid koolitusele ja võrgustike loomisele.

Lisateave

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) suurüritused

Toetatakse kuni kaks kuud kestvaid ja välismaal korraldatavaid vabatahtliku tegevuse projekte, millesse on kaasatud vähemalt 30 EVT vabatahtlikku, kes teevad tasustamata ja täistööajaga vabatahtlikku tööd. Organisatsioonid vastutavad projekti kavandamise ja juhtimise, osalejate majutuse, toitlustamise ja transpordi ning nende toetamise eest kogu projekti jooksul.

Lisateave

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Organisatsioonidel on võimalus korraldada magistriõppekavasid, mida rahastab Euroopa Liit, ning neile võetakse üliõpilasi vastu kord aastas kolme aasta jooksul.

Lisateave

Erasmus+ laenud magistrantidele

Osalemiskõlblikel finantsvahendajatel on võimalik anda välismaal õppivatele magistrantidele eritingimustel laene.

Lisateave

2. põhimeede: innovatsioon ja head tavad

Innovatsiooni ja heade tavade vahetamise alaste koostöövõimaluste eesmärk on haridus-, koolitus- ja noorsoosüsteemide ajakohastamine ja tugevdamine.

Nendes projektides osalevad organisatsioonid peaksid kasu saama uutest lähenemisviisidest haridusele ja koolitusele, võimekamast ja professionaalsemast organisatsioonisisesest töökeskkonast ning paremast suutlikkusest töötada ELi või rahvusvahelisel tasandil.

 

2. põhimeetmega seotud võimalused

Strateegilised partnerlused

Nende eesmärk on toetada innovatiivseid lahendusi ja ühiseid algatusi koostöö, vastastikuse õppimise ja kogemuste vahetamise edendamiseks.

Lisateave

Teadmusühendused

Teadmusühendused on loodud selleks, et toetada innovatsiooni kõrghariduses ja ettevõtluses, töötada välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendada ettevõtlust ja teadmiste jagamist.

Lisateave

Valdkondlike oskuste ühendused

Need ühendused püüavad lahendada oskustöötajate nappuse probleemi ning aitavad kohandada kutseharidus- ja -koolitussüsteeme vastavalt sektoripõhistele tööturuvajadustele ja nõudlusele uute oskuste järele.

Lisateave

Suutlikkuse suurendamine (kõrgharidus)

Sellega toetatakse partnerriikides kõrghariduse valdkonna ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.

Lisateave

Suutlikkuse suurendamine (noored)

See hõlmab algatusi, mille eesmärk on hõlbustada koostööd ja vahetusi, täiustada noorsootöö kvaliteeti ja tunnustamist ning toetada uusi mitteformaalseid õpirändekavasid partnerriikides.

Lisateave

3. põhimeede: poliitikareformi toetamine

Selle meetme raames toetatakse võimalusi, mis aitavad kaasa ELi üldise poliitilise tegevuskava, hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistiku (HK 2020) ja noorte strateegia rakendamisele.

Meetmes osalevad organisatsioonid peavad andma panuse Euroopa hariduse, koolituse ja noorte valdkonna töö kvaliteedi parandamisse ning soodustama riikidevahelist õppetegevust ning asutuste koostööd. Nad peavad osalema tõenditel põhineva poliitikakujunduse aluste väljatöötamises ning toetama poliitika elluviimiseks vajalikke võrgustikke ja vahendeid.

Peale selle peavad organisatsioonid kaasama noori demokraatlikesse protsessidesse ja soodustama nende suhtlust poliitikutega.

 

3. põhimeetmega seotud võimalused

Struktureeritud dialoog

Noorte ja noorsoo valdkonna poliitikakujundajate kohtumised, mis soodustavad noorte osalemist demokraatlikes protsessides.

Lisateave

Kodanikuühiskonna koostöö: noored

Nende võimaluste eesmärk on pakkuda noortevaldkonnas aktiivsetele Euroopa vabaühendustele ja kogu ELi hõlmavatele võrgustikele struktuurset toetust. Osalevad organisatsioonid peavad edendama noorte tööhõivet, andma noortele rohkem sõnaõigust, toetama nende kaasamist ning aitama muu hulgas kaasa nende isiklikule, kutsealasele ja haridustaseme arengule.

Lisateave

Kodanikuühiskonna koostöö: haridus ja koolitus

Nende võimaluste eesmärk on pakkuda haridus- ja koolitusvaldkonnas aktiivsetele Euroopa vabaühendustele ja kogu ELi hõlmavatele võrgustikele struktuurset toetust. Need organisatsioonid peavad arendama ja rakendama innovatiivseid, sihipäraseid ja loomingulisi strateegiaid ning tegevusi, et toetada oma valdkonnas reformide ja meetmete edukat elluviimist kooskõlas Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonna poliitikastrateegiatega.

Lisateave

Poliitika uuendamise algatused

Nende algatuste eesmärk on töötada välja uusi poliitikastrateegiaid või valmistuda nende elluviimiseks. Siia kuuluvad kahte liiki meetmed. Need on kaugeleulatuvad koostööprojektid, mis hoogustavad innovatiivset poliitikakujundust ja Euroopa eksperimentaalsed poliitikameetmed, mida juhivad kõrgetasemelised ametiasutused, et katsetada ja hinnata konkreetsete poliitikastrateegiate rakendamist.

Lisateave

Kutsealase täiendõppe ja -koolituse terviklikud poliitikaraamistikud

Selles valdkonnas 2015. aastal lõppenud konkursikutse eesmärk oli arendada riiklikku poliitikat, mille eesmärk on koordineerida kvaliteetse, asjakohase ja kättesaadava kutsealase täiendõppe ja -koolituse andmist ning suurendada märkimisväärselt täiendõppes osalemise määra.

Lisateave

Õpipoisiõpet pakkuvate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) toetamine

Selles valdkonnas 2016. aastal lõppenud konkursikutse eesmärk oli toetada projekte, mis hõlmasid õpipoisiõppe pakkumist VKEdes. Projektidesse võisid kuuluda sellised meetmed nagu vahendajate suutlikkuse suurendamine, suuremate ettevõtete tarneahela kasutamine VKEdele tugistruktuuride väljatöötamiseks ja kasutuselevõtmiseks ning olemasolevate Euroopa võrgustike katusorganisatsioonide vahelise koostöö parandamine.

Lisateave

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ meetmed sisaldavad kuut meedet, mille eesmärk on edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustegevuses.

Samuti püütakse nende meetmetega edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel.

Erilist rõhku pannakse Euroopa lõimumisprotsessile ja Euroopa rollile globaliseerunud maailmas, aktiivseks Euroopa kodanikuks olemisele ning inimeste ja kulutuuride vahelise dialoogi edendamisele.

 

Meetmed

Moodulid

Lühikesed õppeprogrammid, mis peavad akadeemilises aastas sisaldama vähemalt 40 õppetöötundi ning ELi uuringute üldiseid või konkreetseid valdkondi või mitut valdkonda.

Lisateave

Õppetoolid

Kõrgkooli professorite õpetamiskohad, mis on spetsialiseerunud ELi uuringute õpetamisele ning mille maht ühes akadeemilises aastas on vähemalt 90 õppetöötundi.

Lisateave

Tippkeskused

ELi uuringute teemalise õppe ja teadustöö valdkonna kontaktpunktid.

Lisateave

Toetus akadeemilistele ühendustele

Akadeemiliste ühenduste eesmärk on aidata kaasa Euroopa lõimumisprotsessi uurimisele ning tuua kokku ELi uuringutele spetsialiseerunud professorid, õpetajad ja teadlased.

Lisateave

Võrgustikud

Võrgustike ülesanne on luua Euroopa Liidu uuringute valdkonnas konsortsiume. Need aitavad koguda teavet, vahetada tavasid, täiendada teadmisi ja toetada Euroopa lõimumisprotsessi.

Lisateave

Projektid

Projektid toetavad innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust.

Lisateave

Spordivaldkonna meetmed

Spordivaldkonna meetmete eesmärk on spordi harrastamise ning kehalise ja vabatahtliku tegevuse edendamine.

Samuti püütakse nendega kaitsta spordi ausust, soodustada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning toetada sallivust ja sotsiaalset kaasatust. Spordivaldkonna meetmed toetavad ka Euroopa spordinädala elluviimist.

 

Meetmed

Koostööpartnerlused

Need on loodud selleks, et arendada ja ellu viia ühistegevusi spordi ja kehalise tegevuse valdkonnas, tegeleda spordi ausust ohustavate probleemidega (nagu dopingu kasutamine ja tulemuste kokkuleppimine), edendada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning toetada sallivust ja sotsiaalset kaasatust.

Lisateave

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Need on loodud selleks, et julgustada spordiga tegelema, rakendada sotsiaalse kaasatuse ja võrdsete võimalustega seotud ELi strateegiaid ning toetada Euroopa spordinädala elluviimist.

Lisateave

Väikesed koostööpartnerlused

Need on loodud selleks, et uuenduslike tavade kaudu toetada spordi harrastamist ja kehalist tegevust ning luua ja arendada spordi valdkonnas riikidevahelisi võrgustikke.

Lisateave

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.