Erasmus+

Organisationer

Oversigt

Organisationer, som ønsker at deltage i Erasmus +, kan indgå i en række udviklings- og netværksaktiviteter som strategisk forbedring af personalets faglige kvalifikationer, kapacitetsopbygning på det organisatoriske område og oprettelse af samarbejdende partnerskaber med organisationer fra andre lande for at levere innovative resultater og udveksle bedste praksis.

Desuden gør Erasmus+ det muligt for de deltagende organisationer at hjælpe studerende, personale, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsledere og unge med at komme på læringsophold i udlandet.

Fordelene for de involverede organisationer er en større evne til at operere på internationalt plan, bedre forvaltningsmetoder, adgang til flere finansieringsmuligheder og projekter, styrkelse af forberedelsen, forvaltningen og opfølgningen på projekter samt et mere attraktivt udvalg af muligheder for deres studerende og ansatte.

Afstandsberegner

 

Nøgleaktioner

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_daorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Nøgleaktion 1: Enkeltpersoners læringsmobilitet

Nøgleaktion 1 skal fremme mobiliteten for studerende, personale, frivillige, ungdomsledere og unge. Organisationer kan vælge at sende studerende og ansatte til udlandet, modtage udenlandske studerende og ansatte eller organisere undervisning, læring og frivilligt arbejde.

Få mere at vide

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_daorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Nøgleaktion 2: Innovation og god praksis

Formålet med nøgleaktion 2 er at udvikle uddannelses- og ungdomssektoren gennem fem hovedaktiviteter:

  1. Strategiske partnerskaber, der skal støtte innovation på uddannelses- og ungeområdet og fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og udveksling af erfaringer.
  2. Videnalliancer, der skal fremme innovation inden for og via de videregående uddannelser i samarbejde med virksomheder og andre, og dermed bidrage til nye former for undervisning og læring, iværksætteri inden for uddannelse og modernisering af de videregående uddannelsessystemer i Europa.
  3. Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, , der skal gøre en indsats mod manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikre en bedre tilpasning af erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov. Der er mulighed for at modernisere erhvervsuddannelser, udveksle viden og bedste praksis, tilskynde til arbejde i udlandet og forbedre anerkendelsen af kvalifikationer.
  4. Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse med det formål at støtte moderniseringen af, adgangen til og internationaliseringen af de videregående uddannelser i partnerlandene.
  5. Kapacitetsopbygningungdomsområdet med det formål at støtte udvikling af ungdomsarbejde, ikke-formel læring og frivilligt arbejde samt at fremme ikke-formelle læringsmuligheder for partnerlande.

Få mere at vide

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_daorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Nøgleaktion 3: Støtte til politisk reform

Nøgleaktion 3, der tager sigte på at øge unges deltagelse i det demokratiske liv, navnlig i debat med de politiske beslutningstagere, og på at udvikle viden på uddannelses- og ungeområdet.

Få mere at vide

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_daorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Muligheder for undervisning, forskning og debat om EU's politikker.

Få mere at vide

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_daorganisations-sport.svg

Sport

Idræt

Formålet er at udvikle og gennemføre fælles aktiviteter til fremme af sport og fysisk aktivitet, finde frem til og udføre innovative aktiviteter på idrætsområdet og stå for almennyttige arrangementer for at øge deltagelsen i sportsaktiviteter.

Få mere at vide

Nøgleaktion 1 - Den enkeltes læringsmobilitet

Mulighederne for læringsmobilitet skal gøre studerende, personale, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge mere mobile.

Disse organisationers rolle i processen er at organisere mulighederne for de enkelte deltagere. Fordelene for de deltagende organisationer er øget kapacitet til at fungere internationalt, bedre administrationskvalifikationer, øget adgang til finansieringsmuligheder og projekter, større evne til at forberede, administrere og følge op på projekter, et mere interessant udvalg af muligheder for studerende og personale i de deltagende organisationer og mulighed for at udvikle innovative projekter sammen med partnere fra hele verden.

 

Muligheder inden for nøgleaktion 1

Studerende og ansatte på højere læreanstalter

Organisationer kan udsende eller modtage studerende og personale til eller fra deltagende lande. Ansatte kan undervise eller deltage i kurser i udlandet, mens studerende og ph.d-kandidater kan gennemføre et praktikophold eller en del af deres uddannelse i udlandet.

Læs mere

Erhvervsuddannelse og kurser for studerende og personale

Organisationer kan udsende eller modtage lærlinge og studerende i erhvervspraktik til og fra udlandet og udsende personale, der skal undervise eller gå på kursus.

Læs mere

Personale på skoleuddannelser

Organisationer har mulighed for at sende og modtage personale, der skal undervise eller udvikle sig fagligt.

Læs mere

Personale på voksenuddannelser

Organisationer inden for voksenuddannelse kan sende eller modtage personale, som kan undervise, tage ellertilbyde kurser.

Læs mere

Unge og ungdomsarbejde

Organisationer kan ansøge om at drive projekter. For unge mennesker kan der være tale om ungdomsudvekslinger, så grupper af unge kan bo og arbejde sammen i op til tre uger, og den europæiske volontørtjeneste (EVS) har projekter, der varer op til 12 måneder. For ungdomsarbejdernes vedkommende fokuserer projekterne på oplæring og netværk.

Læs mere

Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste

Der er mulighed for volontørprojekter med mindst 30 EVS-volontører, som udfører ubetalt fuldtidsarbejde i udlandet i op til to måneder. Organisationerne har ansvaret for at planlægge og administrere aktiviteter, indkvartering, leveomkostninger og transport for deltagerne og at støtte dem under opholdet.

Læs mere

Erasmus Mundus fælles kandidatuddannelser

Organisationer kan tilrettelægge programmer på kandidatniveau. EU giver finansiering til disse programmer, så de kan foretage tre årlige udvælgelser af studerende.

Læs mere

Lån til kandidatuddannelser under Erasmus+

Der er mulighed for, at egnede finansielle mæglere kan yde lån til kandidatstuderende i udlandet på særlige betingelser.

Læs mere

Nøgleaktion 2: Innovation og god praksis

Det er hensigten med samarbejdsaktiviteterne inden for innovation og udveksling af god praksis at modernisere og uddannelsessystemer og ordninger for unge.

Aktiviteterne skal føre til, at de deltagende organisationer får gavn af nye metoder inden for uddannelse, et mere professionelt og kompetent internt fagligt miljø og en bedre evne til at arbejde på EU-niveau eller internationalt.

 

Muligheder inden for nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber understøtter innovativ praksis og fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og erfaringsudveksling.

Få mere at vide

Videnalliancer

Videnalliancer understøtter innovation på de videregående uddannelser og i erhvervslivet, udvikler nye metoder inden for undervisning og læring og fremmer iværksætteri og vidensdeling.

Få mere at vide

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer arbejder på at fremme den nødvendige opkvalificering af arbejdsstyrken og tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets sektorspecifikke behov og efterspørgslen efter nye kompetencer.

Få mere at vide

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse understøtter moderniseringen af, adgangen til og internationaliseringen af de videregående uddannelser i partnerlande.

Få mere at vide

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet har til formål at styrke samarbejde og udveksling, forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde og understøtte nye, ikke-formelle læringsophold i partnerlande.

Få mere at vide

Nøgleaktion 3: Støtte til politisk reform

Mulighederne inden for denne nøgleaktion bidrager til at støtte EU's overordnede politiske dagsorden, samarbejdsrammen om uddannelse 2020 og ungdomsstrategien.

Organisationerne bidrager til højere kvalitet i undervisning, kurser og programmer for unge i Europa og fremmer transnational læring og samarbejde mellem myndigheder. De vil også bidrage til at udvikle grundlaget for evidensbaseret politik og støtte netværk og redskaber til gennemførelse af politikker.

Organisationerne vil også bidrage til at øge de unges engagement i det politiske liv og deres samspil med politikerne.

 

Muligheder inden for nøgleaktion 3

Struktureret dialog

Møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet, som skal øge de unges aktive deltagelse i det demokratiske liv.

Læs mere

Samarbejde i civilsamfundet: unge

Der skabes muligheder, som skal give strukturel støtte til europæiske ngo'er og netværk på tværs af EU, som er aktive på ungdomsområdet. De medvirkende organisationer forventes at gøre de unge mere beskæftigelsesegnede, styrke dem, støtte deres inklusion og bidrage til bl.a. deres personlige, faglige og uddannelsesmæssige udvikling.

Læs mere

Samarbejde i civilsamfundet: uddannelse

Der skabes muligheder, som skal give strukturel støtte til europæiske ngo'er og netværk på tværs af EU, som er aktive på uddannelsesområdet. Disse organisationer forventes at udvikle og gennemføre innovative, målrettede og kreative strategier og aktiviteter for at støtte en effektiv gennemførelse af reformer og initiativer på deres forskellige områder i overensstemmelse med EU's politiske dagsorden for uddannelse.

Læs mere

Initiativer til politisk innovation

Disse initiativer skal udvikle nye politikker eller bane vejen for, at de kan gennemføres. Der er to slags initiativer, fremadrettede samarbejdsprojekter, som skal stimulere udvikling af innovative politikker, og forsøg med europæiske politikker under ledelse af offentlige myndigheder på højt niveau, som tester og evaluerer gennemførelsen af bestemte politikker.

Læs mere

Omfattende politikrammer for erhvervsrettet efteruddannelse

Formålet med denne indkaldelse, som lukkede i 2015, var at støtte udviklingen af offentlige politikker til koordinering af god, relevant og tilgængelig erhvervsrettet efteruddannelse og samtidig sikre en stor stigning i udnyttelsen af videregående læringsmuligheder.

Læs mere

Støtte til små og mellemstore virksomheder, der tilbyder lærepladser

Formålet med denne indkaldelse, som lukkede i januar 2016, var at støtte projekter, der hjalp små og mellemstore virksomheder med at tilbyde lærepladser. Projekterne kan omfatte aktiviteter som opbygning af kapaciteten i formidlende organer ved at bruge forsyningskæden i større virksomheder til at udvikle og oprette støttestrukturer for smv'er eller styrke samarbejdet inden for paraplyorganisationen for de nuværende europæiske netværk.

Læs mere

Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-aktiviteterne omfatter seks aktiviteter, der har til formål at fremme undervisning og forskning på højt niveau i EU-studier over hele verden.

Det er desuden meningen, at aktiviteterne skal styrke dialogen mellem akademikere og EU's beslutningstagere.

Der lægges særlig vægt på integrationen i EU, EU's rolle i en globaliseret verden og aktivt medborgerskab og dialog mellem mennesker og kulturer.

 

Aktiviteterne

Moduler

Kortvarige undervisningsprogrammer, der omfatter mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år og fokuserer på generelle, specifikke eller tværfaglige emner inden for EU-studier.

Få mere at vide

Professorater

Undervisningsstillinger for universitetsprofessorer inden for EU-studier, der omfatter mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år.

Få mere at vide

Ekspertisecentre

Disse centre er samlingspunkter for viden og kompetencer inden for EU-spørgsmål.

Få mere at vide

Støtte til sammenslutninger

Formålet med støtte til sammenslutninger er at bidrage til studiet af den europæiske integrationsproces ved at samle professorer, undervisere og forskere med speciale i EU-studier.

Få mere at vide

Netværk

Netværkene skal føre til udvikling og oprettelse af fællesskaber inden for EU-studier. Aktiviteterne kan omfatte indsamling af information, udveksling af god praksis, vidensopbygning og fremme af den europæiske integration.

Få mere at vide

Projekter

Jean Monnet-projekter støtter innovation, vidensdeling og kommunikation om europæiske emner.

Få mere at vide

Idrætsaktioner

Idrætsaktioner skal fremme deltagelse i sport, fysisk aktivitet og frivillige aktiviteter.

De skal også imødegå trusler mod sportens integritet, styrke dobbeltkarrierer for atleter, fremme god styring og stimulere tolerance og social inklusion samt bidrage til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge.

 

Aktionerne

Samarbejdende partnerskaber

Skal udvikle og gennemføre fælles aktiviteter, der udbreder sport og fysisk aktivitet og bekæmper trusler mod sportens integritet (f.eks. doping eller aftalt spil), fremme dobbeltkarrierer for atleter, god styring samt tolerance og social inklusion.

Læs mere

Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Skal opmuntre til idrætsaktiviteter, gennemføre EU's strategier for social inklusion og lige muligheder og bidrage til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge.

Læs mere

Små samarbejdende partnerskaber.

Skal udbrede idræt og fysisk aktivitet gennem innovativ praksis sammen med oprettelse og udvikling af transnationale netværk inden for sport.

Læs mere

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.