Erasmus+

Organizace

Přehled

Organizace, které se chtějí zúčastnit programu Erasmus+, se mohou zúčastnit řady rozvojových a networkingových akcí. Jedná se např. o strategické zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, organizační budování kapacit a vytváření nadnárodních partnerství pro spolupráci s organizacemi z ostatních zemí za účelem dosažení inovativních výsledků nebo výměny osvědčených postupů.

Kromě toho organizace také zprostředkovávají možnosti mobility ve vzdělávání pro studenty, zaměstnance, stážisty, učně, dobrovolníky, pracovníky s mládeží a mladé lidi.

Přínosem pro zúčastněné organizace je výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, dokonalejší metody řízení, přístup k většímu počtu možností financování a projektů, lepší příprava, řízení a monitorování projektů, jakož i přitažlivější spektrum možností, které zúčastněné organizace mohou nabídnout studentům i zaměstnancům.

Kalkulačka vzdáleností

 

Klíčové akce

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_csorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Účelem klíčové akce 1 je podpořit mobilitu studentů, pracovníků, dobrovolníků, pracovníků s mládeží a mladých lidí. Organizace mohou zajistit vyslání či přijetí studentů a pracovníků do/ze zúčastněných zemí a také mohou zorganizovat výuku, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost.

Další informace

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_csorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Klíčová akce 2: Inovace a osvědčené postupy

Klíčová akce 2 je určena k rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomocí pěti hlavních aktivit:

  1. Strategická partnerství – podporují inovace v tomto odvětví a realizují společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a sdílení zkušeností.
  2. Znalostní aliance – podporují inovace v rámci a prostřednictvím postsekundárního vzdělávání ve spolupráci s podniky a dalšími zainteresovanými subjekty a přispívají k rozvoji nových přístupů k výuce a učení, rozvoji tématu podnikání ve vzdělávání a k modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě.
  3. Aliance odvětvových dovedností – přispívají k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a k většímu sladění odborného vzdělávání a přípravy s potřebami trhu práce. Dále jsou nabízeny příležitosti k modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, k výměně poznatků a osvědčených postupů, propagaci práce v zahraničí a dokonalejšímu uznávání kvalifikací.
  4. Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.
  5. Projekty budování kapacit v oblasti mládeže– podporují rozvoj práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnické práce a také nabízejí možnosti výměnných programů neformálního učení s partnerskými zeměmi.

Další informace

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_csorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Cílem klíčové akce 3 je zvýšit účast mladých lidí na demokratickém životě, zejména při jednáních s tvůrci politik, a dále rozvíjet znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Další informace

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_csorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Jean Monnet

Možnosti výuky, výzkumu a politické diskuze o EU a jejích politikách.

Další informace

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_csorganisations-sport.svg

Sport

Sport

Vytvářejí a pořádají společné akce propagující sport a tělesnou aktivitu, vytvářejí a uskutečňují inovativní aktivity v oblasti sportu a pořádají neziskové akce ke zvýšení účasti ve sportu.

Další informace

Klíčová akce č. 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Vzdělávací mobilita má za cíl podporovat mobilitu studentů, zaměstnanců, stážistů, učňů, dobrovolníků, pracovníků s mládežímladých lidí.

Organizace jsou v tomto procesu pověřeny organizací mobility pro jednotlivce. Přínosem pro zúčastněné organizace je větší mezinárodní aktivita, zvýšení manažerských schopností, přístup k většímu počtu možností finančních prostředků a projektů, lepší možnostem přípravy, řízení a monitorování projektů a atraktivnějšímu výběru možností nabízených studentům a zaměstnancům v zúčastněných organizacích a možnost vytvářet inovativní projekty s partnery z celého světa.

 

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 1

Studenti a pracovníci postsekundárního vzdělávání

Organizace mohou vysílat nebo přijímat studenty a zaměstnance do resp. ze zemí účastnících se programu. Pracovníci mohou vyučovat či se školit v zahraničí, zatímco studenti a doktorandi mohou absolvovat stáž nebo část svých studií v zahraničí.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava studentů a pracovníků

Organizace mohou vysílat nebo přijímat učně a studenty odborných stáží do resp. ze zahraničí, jakož i vysílat své zaměstnance za účelem pedagogického působení nebo odborné přípravy.

Další informace

Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání

Tyto příležitosti umožňují organizacím vysílat a přijímat zaměstnance pro účely výuky a odborného rozvoje.

Další informace

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých

Organizace pro vzdělávání dospělých vysílají nebo přijímají pracovníky vyučovat, školit se nebo poskytovat kurzy.

Další informace

Mladí lidé a pracovníci s mládeží

Organizace mohou požádat o podporu na realizaci projektů. Mladým lidem jsou určeny výměny mládeže (skupiny mladých lidí vyjíždějí na pracovní pobyt, kde jsou společně po dobu tří týdnů) a projekty Evropské dobrovolné služby (trvající až 12 měsíců). Pro pedagogické pracovníky existuje možnost realizace projektů se zaměřením na odbornou přípravu a networking.

Další informace

Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

Jde o možnosti podpory dobrovolnických projektů s nejméně 30 dobrovolníky EDS na neplacené práci na plný úvazek v zahraničí po dobu až dvou měsíců. Organizace odpovídají za plánování a řízení činností, ubytování, diety a dopravu účastníků, jakož i podporu v průběhu celé aktivity.

Další informace

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Organizace mají možnost realizovat magisterské programy. Evropská unie tyto programy finančně podporuje, přičemž každoročně se konají tři výběrová řízení studentů.

Další informace

Půjčky na magisterské studium v rámci programu Erasmus+

Za zvláštních podmínek mohou způsobilí finanční zprostředkovatelé poskytovat půjčky studentům magisterského studia v zahraničí.

Další informace

Klíčová akce č. 2: Inovace a osvědčené postupy

Možnosti spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů s cílem modernizovat a posílit vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží.

Organizace realizující tyto projekty by měly využít nových přístupů ke vzdělávání a odborné přípravě a profesionálnějšího a vyspělejšího pracovního prostředí ve své organizaci a získat výraznější schopnosti pracovat na úrovni EU nebo v mezinárodním měřítku.

 

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 2

Strategická partnerství

Cílem je podpořit inovační postupy a společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností.

Další informace

Znalostní aliance

Podporují inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání a podnikání, vyvíjejí nové přístupy k výuce a učení, rozvíjejí podnikatelského ducha a podporují sdílení znalostí.

Další informace

Aliance odvětvových dovedností

Řeší nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a zvyšují adaptabilitu systémů odborného vzdělávání na vývoj potřeb na trhu práce v jednotlivých odvětvích a na poptávku po nových dovednostech.

Další informace

Budování kapacit (v postsekundárním vzdělávání)

Podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.

Další informace

Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Zahrnuje iniciativy zaměřené na podporu spolupráce a výměn mládeže, na zkvalitnění a uznávání práce s mládeží a na podporu nových programů mobility v oblasti neformálního učení v partnerských zemích.

Další informace

Klíčová akce č. 3: Podpora reformy politiky

Příležitosti, které jsou k dispozici v rámci této klíčové akce, přispívají k podpoře realizace celkové politiky EU a splnění cílů rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) a cílů evropské strategie pro mládež.

Organizace přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží v Evropě, jakož i k většímu rozšíření nadnárodního vzdělávání a spolupráci mezi orgány. Dále přispějí k tomu, že bude postaven základ k tvorbě politik opírající se o prokázané skutečnosti, a ke vzniku podpůrných sítí a nástrojů pro provádění politiky.

Organizace rovněž přispějí k hlubšímu zapojení mladých lidí do demokratických procesů a k jejich intenzivnější interakci s politiky.

 

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 3

Strukturovaný dialog

Setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže, jejichž cílem je podporovat aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě.

Další informace

Spolupráce občanské společnosti: mládež

Cílem je poskytnout strukturální podporu evropským nevládním organizacím a celounijním sítím působícím v oblasti mládeže. Zúčastněné organizace by měly mimo jiné podporovat zaměstnatelnost mladých lidí, lepší postavení mladých lidí ve společnosti a jejich snazší začlenění a přispívat k jejich osobnímu, profesnímu a intelektuálnímu rozvoji.

Další informace

Spolupráce občanské společnosti: vzdělávání a odborná příprava

Příležitosti přinášející strukturální podporu evropským nevládním organizacím a celounijním sítím působícím v oblasti mládeže a odborné přípravy. Tyto organizace mají rozvíjet a uplatňovat inovativní, cílené a tvůrčí strategie a činnosti na podporu účinného provádění reforem a opatření v příslušných oblastech, a to v souladu s evropskými politickými programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Další informace

Iniciativy pro inovace politik

Jsou koncipovány tak, aby se v jejich rámci vyvíjely nové politiky nebo se připravovalo jejich provádění. Existují dva druhy akcí, a to projekty perspektivní spolupráce, jejichž cílem je stimulovat vývoj inovativních politik, a evropské experimentální politiky vedené orgány veřejné moci na vysoké úrovni, které testují a vyhodnocují provádění konkrétních politik.

Další informace

Komplexní rámec politiky pro další odborné vzdělávání a přípravu

Cílem této výzvy, která byla uzavřena v roce 2015, bylo podporovat rozvoj veřejných politik, které se snaží koordinovat poskytování vysoce kvalitního, relevantního a dostupného dalšího odborného vzdělávání a přípravy a rovněž zajistit výrazný nárůst účasti na dalším odborném vzdělávání.

Další informace

Podpora pro malé a střední podniky zapojené do učňovské přípravy

Cílem této výzvy k předkládání návrhů, jež skončila v lednu 2016, bylo poskytnout podporu na projekty, jejichž cílem je pomoci malým a středním podnikům, aby se zapojily do učňovské přípravy. Projekty mohly zahrnovat aktivity, jako je budování kapacit zprostředkujících subjektů s využitím dodavatelského řetězce větších podniků s cílem vyvinout a zavést podpůrné struktury pro malé a střední podniky a zintenzivnit spolupráci se zastřešující organizací stávajících evropských sítí.

Další informace

Činnosti programu Jean Monnet

Činnosti programu Jean Monnet jsou rozděleny do šesti akcí, jejichž cílem je podporovat vysoce kvalitní výuku a výzkum v oblasti studií EU po celém světě.

Tyto akce mají rovněž stimulovat dialog mezi akademickou obcí a tvůrci politik EU.

Zvláštní důraz je kladen na proces evropské integrace a roli Unie v globalizovaném světě a dále na prosazování aktivního občanství a dialogu mezi národy a kulturami.

 

Akce

Moduly

Krátkodobé výukové programy na všeobecné, konkrétní či kombinované téma v oblasti studií EU. Doba trvání: minimálně 40 hodin výuky za akademický rok.

Více informací

Katedry

Pedagogické pozice pro univerzitní profesory se specializací na studia EU. Doba trvání: minimálně 90 hodin výuky za akademický rok.

Více informací

Centra excelence

Střediska odborných znalostí a poznatků v oblasti studií EU.

Více informací

Podpora sdružení

Sdružení profesorů, učitelů a výzkumných pracovníků se specializací na studia EU. Cílem je přispět ke studiu evropského integračního procesu.

Více informací

Sítě

Cílem je vytvořit a dále rozvíjet konsorcia zaměřená na studia EU. Jejich činnost zahrnuje například shromažďování informací, sdílení osvědčených postupů, prohlubování znalostí a propagaci evropské integrace.

Více informací

Projekty

Cílem je podpora inovací, sdílení znalostí a komunikace o evropských tématech.

Více informací

Akce v oblasti sportu

Akce v oblasti sportu mají podporovat účast na sportovních a fyzických aktivitách a dobrovolnické činnosti.

Mají rovněž význam pro boj proti hrozbám pro integritu sportu, podporují dvojí kariéru sportovců a řádnou správu věcí veřejných, prosazují toleranci a sociální začlenění a přispívají ke zdárné realizaci Evropského týdne sportu.

 

Akce

Partnerství založená na spolupráci

V jejich rámci vznikají a probíhají společné akce na podporu sportovních a fyzických aktivit. Tato partnerství rovněž řeší hrozby pro integritu sportu (doping nebo manipulace s výsledky zápasů), podporují dvojí kariéru sportovců a řádnou správu věcí veřejných a prosazují toleranci a sociální začlenění.

Další informace

Neziskové evropské sportovní akce

Cílem je podporovat sportovní aktivity, provádění strategií EU v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí a přispívat k realizaci Evropského týdne sportu.

Další informace

Partnerství pro spolupráci malého rozsahu

Jejich úkolem je podporovat sportovní a fyzické aktivity prostřednictvím inovativních postupů, jakož i vytvářet a rozvíjet nadnárodní sítě v oblasti sportu.

Další informace

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.