Erasmus+

За организации

Общ преглед

Организациите, желаещи да участват в „Еразъм +“, могат да провеждат различни дейности за развитие и изграждане на мрежи от контакти, включително стратегическо подобряване на професионалните умения на служителите, изграждане на организационен капацитет и създаване на международни партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел създаване на новаторски продукти или обмен на най-добри практики.

Освен това организациите улесняват възможностите за мобилност с учебна цел за студенти, служители, стажанти, обучаващи се работници, доброволци, младежки работници и млади хора.

Ползите за участващите организации включват увеличаване на капацитета им за работа на международно равнище, подобряване на методите на управление, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка и управление на проекти и последващи дейности, както и по-привлекателен набор от възможности за учащите и служителите в участващите организации.

Калкулатор на разстояния

 

Основни действия

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_bgorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

Основно действие 1: Мобилност с учебна цел на физически лица

Основно действие 1 има за цел да насърчи мобилността на студенти, служители, доброволци, младежки работници и млади хора. Организациите могат да организират изпращане или приемане на студенти и служители от участващите страни, както и преподаване, обучение, учене и доброволчески дейности.

Научете повече

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_bgorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

Основно действие 2: Иновации и добри практики

AОсновно действие 2 е насочено към развитие на секторите на образованието, обучението и младежта чрез пет главни дейности:

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите в сектора, както и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, обучението между равнопоставени партньори и обмена на опит.
  2. Алианси на познанията за насърчаване на иновациите във висшето образование и съвместно с предприятията допринасяне за нови подходи за преподаване и учене, предприемачество в образованието и модернизиране на системите за висше образование в Европа.
  3. Секторни алианси на уменията за справяне с недостига на умения и осигуряване на по-добро съответствие между професионалното образование и обучение и потребностите на пазара на труда. Налице са възможности за модернизиране на ПОО, обмен на знания и най-добри практики, насърчаване на работа в чужбина и разширяване на признаването на квалификациите.
  4. Проекти за изграждане на капацитет в областта нависшето образование с цел подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в държавите партньори.
  5. Проекти за изграждане на капацитет в областта намладежта в подкрепа на развитието на работата с младежите, неформалното обучение и доброволческата работа, както и насърчаване на възможности за неформално учене с държавите партньори.

Научете повече

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_bgorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

Основно действие 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Основно действие 3 има за цел увеличаване на участието на младите хора в демократичния живот, особено в дискусиите с политици, както и развитието на знания в областта на образованието, обучението и младежта.

Научете повече

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_bgorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

„Жан Моне“

Възможности за преподаване, научни изследвания и политически дебат по отношение на ЕС и неговите политики.

Научете повече

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_bgorganisations-sport.svg

Sport

Спорт

Целта е разработване и изпълнение на съвместни дейности за насърчаване на спорта и физическата активност, определяне и прилагане на новаторски дейности в областта на спорта и управление на прояви с нестопанска цел за увеличаване на участието в спортни мероприятия.

Научете повече

Основно действие 1: Мобилност на физически лица с учебна цел

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, млади хора и работещи с младежи.

В този процес организациите организират възможностите за физическите лица. Ползите за участващите организации включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите в участващите организации, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

 

Възможности по Основно действие 1

Мобилност на студенти и служители в областта на висшето образование

Организациите могат да изпращат и приемат студенти и служители от и до участващите държави. Служителите могат да преподават и да се обучават в чужбина, а студентите и докторантите могат да провеждат стажове или част от обучението си в чужбина.

Научете повече

Професионално образование и обучение на учащи и служители

Организациите могат да изпращат и приемат стажанти и обучаващи се за професионални стажове в чужбина, както и да изпращат служители за преподаване или обучение.

Научете повече

Служители в училища

Благодарение на тези възможности организациите могат да изпращат и приемат служители с цел преподаване и професионално развитие.

Научете повече

Служители в областта на образованието за възрастни

Има възможности организациите за образование за възрастни да изпращат и приемат служители с цел преподаване и обучение, както и за предоставяне на курсове.

Научете повече

Младежи и младежки работници

Организациите могат да кандидатстват за организиране на проекти. За младите хора има обмен на младежи, благодарение на който групи от млади хора могат да живеят и работят заедно до три седмици, и проекти на Европейската доброволческа служба с продължителност до 12 месеца. За работещите с младежи проектите са насочени към обучение и създаване на мрежи от контакти.

Научете повече

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

С възможностите се подкрепят доброволчески проекти с поне 30 участници от ЕДС за неплатена работа на пълно работно време с продължителност до два месеца. Организациите отговарят за планирането и управлението, подслона, издръжката и транспорта на участниците, както и за подкрепата за тях по време на дейността им.

Научете повече

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Възможности организациите да организират програми за магистърска степен. ЕС предоставя финансиране за тези програми за подбор на студенти три пъти годишно.

Научете повече

Заеми за обучение в магистърска програма в рамките на „Еразъм+“

Съществуват възможности отговарящите на условията финансови посредници да предоставят при специални условия заеми на студенти за обучение в магистърска програма в чужбина.

Научете повече

Ключово действие 2: Иновации и добри практики

Възможностите за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики са разработени с цел модернизиране и укрепване на системите за образование, обучение и младеж.

Организациите, участващи в тези възможности, ще се възползват от новите подходи в сферата на образованието и обучението, от по-добра професионална среда в тяхната организация и по-добър капацитет за работа на европейско или международно равнище.

 

Възможности по ключово действие 2

Стратегически партньорства

Имат за цел подпомагане на новаторски практики и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, партньорските обучения и обмена на опит.

Научете повече

Алианси на познанията

Подпомагане на иновации във висшето образование и бизнеса, разработване на нови подходи за преподаване и обучение, насърчаване на предприемачеството, както и на обмена на знания.

Научете повече

Секторни алианси на уменията

Справяне с недостига на умения и подобряване на приспособимостта на системите за професионално образование и обучение към специфичните нужди на трудовия пазар в определени сектори и търсенето на нови умения.

Научете повече

Изграждане на капацитет (висше образование)

Подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в страните партньори.

Научете повече

Изграждане на капацитет (младеж)

Инициативи за стимулиране на сътрудничеството и обмените, подобряване на качеството и признаването на младежката работа и подпомагане на нови схеми за мобилност в сферата на неформалното образование в страните партньори.

Научете повече

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките

Възможностите в рамките на тази ключова дейност допринасят за подкрепа на цялостния политически дневен ред на ЕС, на рамката за сътрудничество „Образование и обучение 2020“ и на стратегията за младежта.

Организациите ще допринасят за повишаването на качеството на образованието, обучението и системите за работа с младежта в Европа, както и за насърчаване на трансграничното учене и сътрудничество между органите. Те също така ще допринасят за разработване на база за основано на факти създаване на политики, както и за подкрепа на мрежи и инструменти за изпълнение на политики.

Организациите ще дават своя принос и за засилване на участието на младите хора в демократичния живот и тяхното общуване с политиците.

 

Възможности по ключова дейност 3

Структуриран диалог

Срещи между млади хора и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта, с цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот.

Научете повече

Сътрудничество с гражданското общество: младежи

Възможностите имат за цел оказване на структурна подкрепа на европейските неправителствени организации и мрежи, работещи в областта на младежта. От участващите организации се очаква да повишават пригодността за заетост на младите хора, да засилват тяхната роля, да подкрепят приобщаването им и да допринасят — наред с останалото — за тяхното личностно, професионално и образователно развитие.

Научете повече

Сътрудничество с гражданското общество: образование и обучение

Възможностите имат за цел оказване на структурна подкрепа на европейските неправителствени организации и мрежи, работещи в областта на образованието и обучението. От тези организации се очаква да разработват и прилагат новаторски, целенасочени и творчески стратегии и дейности в подкрепа на ефективното изпълнение на реформи и действия в своите области на дейност, в съответствие с европейските политически програми в областта на образованието и обучението.

Научете повече

Инициативи за иновации в политиката

Тези инициативи имат за цел разработване на нови политики или подготовка на тяхното изпълнение. Има два вида действия — ориентирани към бъдещето проекти за сътрудничество, които имат за цел да стимулират разработването на новаторски политики, и европейски експериментални инициативи в областта на политиката, които се ръководят от публични органи на високо равнище и имат за за цел изпробване и оценяване на прилагането на определени политики.

Научете повече

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение

Целта на тази покана, чийто срок изтече през 2015 г., бе да се подкрепи разработването на обществени политики за координиране на предоставянето на висококачествено, съобразено с нуждите и достъпно професионално образование и обучение, както и да се гарантира, че значително ще се подобри използването на по-нататъшните възможности за обучение.

Научете повече

Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка

Целта на тази покана, чийто срок изтече през януари 2016 г., бе да се подкрепят проекти, подпомагащи включването на малки и средни предприятия в професионална подготовка. Проектите можеха да включват дейности като изграждане на капацитет на организации посредници, използване на веригата на доставка на по-големи компании за подготовка и създаване на структури за подкрепа на МСП или насърчаване на сътрудничеството между представителни организации на съществуващи европейски мрежи и техните членове.

Научете повече

Дейности „Жан Моне“

Дейностите „Жан Моне“ се състоят от 6 действия, които имат за цел насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на европеистиката в целия свят.

Тези действия също така са насочени към стимулиране на диалог за политиките на ЕС между академичната общност и създателите на политики.

Специален акцент се поставя върху интеграцията на ЕС и ролята на Съюза в глобализиран свят като днешния, както и върху насърчаването на активното гражданско участие и диалога между хора и култури.

 

Действия

Модули

Краткосрочни програми за обучение от поне 40 часа на академична година по обща или конкретна дисциплина или по няколко дисциплини в областта на европеистиката.

Научете повече

Катедри

Позиции със специализация в областта на европеистиката за университетски преподаватели, които трябва да преподават поне 90 часа на академична година.

Научете повече

Центрове за високи постижения

Това са центрове на експертен опит и познания по теми, свързани с ЕС.

Научете повече

Подкрепа за сдружения

Подкрепата има за цел да допринесе за изучаването на процеса на европейската интеграция, като се събират преподаватели и изследователи, специализиращи в областта на европеистиката.

Научете повече

Мрежи

Целта е да се създават и развиват консорциуми в областта на европеистиката. Сред техните дейностите могат да са събиране на информация, обмен на практики, обогатяване на знанията и популяризиране на интеграцията на ЕС.

Научете повече

Проекти

Целта е да се подкрепят иновациите, обменът на знания и комуникацията в областта на европейските въпроси.

Научете повече

Действия в областта на спорта

Действията в областта на спорта имат за цел насърчаване на спортуването, физическата активност и доброволческите дейности.

Други техни цели са борбата със заплахите за почтеността в спорта, насърчаването на двойната кариера на спортистите, подобряването на управлението и подкрепата за толерантността и социалното приобщаване, както и участието в провеждането на европейската седмица на спорта.

 

Действията

Партньорства за сътрудничество

Имат за цел подготовка и изпълнение на съвместни дейности за популяризиране на спорта и физическата активност, както и борба със заплахите за почтеността в спорта (като употреба на допинг или уреждане на мачове), насърчаване на двойната кариера на спортистите, подобряване на управлението и подкрепа за толерантността и социалното приобщаване.

Научете повече

Европейски спортни събития с нестопанска цел

Имат за цел насърчаване на спортната дейност, изпълнение на стратегиите на ЕС за социално приобщаване и равни възможности и участие в провеждането на европейската седмица на спорта.

Научете повече

Малки партньорства за сътрудничество

Имат за цел насърчаване на спортуването и физическата активност чрез новаторски практики, както и създаване и развитие на транснационални мрежи в областта на спорта.

Научете повече

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.