Strategické partnerstvá

Ako sa prihlásiť

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená.

Čo je cieľom?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov a podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Vo všeobecnosti je cieľom strategických partnerstiev riešenie horizontálnych priorít, ako aj osobitných priorít v týchto oblastiach:

 • vysokoškolské vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava,
 • vzdelávanie na školách,
 • vzdelávanie dospelých a
 • mládež.

Existujú dva druhy strategických partnerstiev – strategické partnerstvá na podporu inovácie a na výmenu osvedčených postupov.

Viac informácií o osobitných prioritách nájdete v sprievodcovi programom.

Aké príležitosti existujú?

Strategické partnerstvá poskytujú rôznym verejným, súkromným a mimovládnym organizáciám príležitosti na širokú škálu činností, napríklad podporu:

 • spolupráce a vytvárania sietí medzi organizáciami,
 • vývoja, testovania a zavádzania inovatívnych postupov,
 • uznávania a validácie znalostí, zručností a kompetencií,
 • spolupráce medzi regionálnymi orgánmi pri vytváraní nových systémov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • študentov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami a uľahčenie ich prechodu na trh práce,
 • odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom posilniť rovnosť, rozmanitosť a začlenenie vo vzdelávaní,
 • integrácie nových migrantov a zvyšovania informovanosti o utečeneckej kríze v Európe,
 • podnikateľského ducha a aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi.

Strategické partnerstvá môžu mať odlišné rozmery a vykonávať rôzne činnosti v závislosti od cieľov projektu, zapojených organizácií, očakávaného vplyvu a iných skutočností.

Medzi ciele projektu patria takisto príležitosti pre žiakov, študentov, vzdelávajúcich sa a zamestnancov na štúdium, odbornú prípravu, prípadne vyučovanie v zahraničí v prípade, že tieto pedagogické, školiace a vzdelávacie nadnárodné činnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Ako to funguje?

Zúčastnené organizácie, ktoré chcú využiť túto príležitosť, musia mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Žiadosť musí podať organizácia so sídlom v krajine účastniacej sa programu a spravidla musí zahŕňať najmenej tri organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu.

Vo výnimočných prípadoch postačí, ak budú partnerstvá v oblasti školského vzdelávania a mládeže tvoriť aspoň dve organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu. Pri partnerstvách v týchto oblastiach je možné uplatňovať aj osobitné formáty partnerstiev zameraných na školské výmeny a nadnárodných iniciatív pre mládež. Pri týchto formátoch sa uplatňuje jednoduchší postup podávania žiadostí a mierne upravený súbor pravidiel.

Do žiadostí sa môže zaradiť akýkoľvek počet organizácií, ako aj organizácie z partnerských krajín, ak pre projekt predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Strategické partnerstvá môžu mať rôzne trvanie v závislosti od oblasti:

 • vysokoškolské vzdelávanie: od 24 do 36 mesiacov,
 • vzdelávanie dospelých, školské vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava: od 12 do 36 mesiacov,
 • mládež: od 6 do 36 mesiacov.

Výška grantov na projekty je obmedzená na 150 000 EUR ročne. Výška grantov v prípade osobitného formátu partnerstiev zameraných na školské výmeny je obmedzená na 99 000 EUR ročne.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre tej krajiny účastniacej sa programu, v ktorej má organizácia podávajúca žiadosť svoje sídlo.

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o kritériách, postupoch a termínoch nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ďalšie informácie o strategických partnerstvách možno nájsť v brožúrke o financovaní projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť súhrn projektov, ktoré už boli vybrané:

Ďalšie informácie vám poskytnú národné agentúry alebo v partnerských krajinách národné kancelárie (ak sú k dispozícii). Obrátiť sa môžete aj na Európsku komisiu.

Video: Program Erasmus+: poskytnúť mladým ľuďom zručnosti zajtrajška

Školy

Príručka pre vedenie škôl poskytuje informácie o tom, aký môže mať program prínos pre školy.

Uverejnený bol aj sprievodca programom dlhodobej mobility žiakov v rámci strategických partnerstiev.

Zdieľajte túto stránku