Strategické partnerstvá

How to Apply

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená.

Čo je cieľom?

Strategické partnerstvá sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov a podporu spolupráce, partnerského učenia sa a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Vo všeobecnosti je cieľom strategických partnerstiev riešenie horizontálnych priorít, ako aj osobitných priorít v týchto oblastiach:

 • vysokoškolské vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava,
 • školské vzdelávanie,
 • vzdelávanie dospelých,
 • mládež.

Existujú dva druhy strategických partnerstiev – strategické partnerstvá na podporu inovácie a na výmenu osvedčených postupov.

Viac informácií o osobitných prioritách nájdete v sprievodcovi programom.

Aké príležitosti existujú?

Strategické partnerstvá poskytujú rôznym verejným, súkromným a mimovládnym organizáciám príležitosti uskutočňovať širokú škálu činností, napríklad podporovať:

 • spoluprácu a vytváranie sietí medzi organizáciami,
 • vývoj, testovanie a zavádzanie inovatívnych postupov,
 • uznávanie a validáciu znalostí, zručností a kompetencií,
 • spoluprácu medzi regionálnymi orgánmi s cieľom vytvoriť nové systémy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • študentov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami a uľahčiť ich prechod na trh práce,
 • odborníkov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom posilniť rovnosť, rozmanitosť a začlenenie vo vzdelávaní,
 • integráciu nových migrantov a zvyšovať povedomie o utečeneckej kríze v Európe,
 • podnikateľského ducha a aktívne občianstvo medzi mladými ľuďmi.

Strategické partnerstvá môžu mať rôznu veľkosť a vykonávať rôzne činnosti v závislosti od cieľov projektu, zapojených organizácií, očakávaného vplyvu a iných prvkov.

Medzi ciele projektu patria takisto príležitosti pre žiakov, študentov a zamestnancov v oblasti štúdia, odbornej prípravy a výučby v zahraničí, pokiaľ tieto nadnárodné činnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Ako program funguje?

Zúčastnené organizácie, ktoré chcú podať žiadosť v súvislosti s touto príležitosťou, musia mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Žiadosť musí podať organizácia zriadená v krajine účastniacej sa programu a spravidla musí zahŕňať najmenej tri organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu.

Výnimočne, partnerstvá v oblasti školského vzdelávania a mládeže môžu zahŕňať najmenej dve organizácie z rôznych krajín účastniacich sa programu.

Žiadosti môžu zahŕňať akýkoľvek počet organizácií, ako aj organizácie z partnerských krajín, ak pre projekt predstavujú významnú pridanú hodnotu.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Strategické partnerstvá môžu mať rôzne trvanie v závislosti od oblasti:

 • vysokoškolské vzdelávanie: od 24 do 36 mesiacov,
 • vzdelávanie dospelých, školské vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava: od 12 do 36 mesiacov,
 • mládež: od 6 do 36 mesiacov.

Výška grantov na projekty je obmedzená na 150 000 EUR ročne.

Ako sa môžete prihlásiť?

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená.

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o kritériách, postupoch a termínoch nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Viac informácií o strategických partnerstvách je dostupných v brožúrke o financovaní projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Národné agentúry, prípadne národné kancelárie (v partnerských krajinách) vám poskytnú viac informácií. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Video: Erasmus+: poskytnúť mladým ľuďom zručnosti zajtrajška