Pedagogickí pracovníci škôl

How to Apply

Za proces podávania žiadosti zodpovedá národná agentúra krajiny, v ktorej má žiadajúca organizácia alebo konzorcium sídlo.

Aké príležitosti existujú?

Program Erasmus+ poskytuje možnosť vyslania alebo prijatia školských zamestnancov na účely vyučovania alebo profesijného rozvoja.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú využiť tieto možnosti, sa môžu prihlásiť ako individuálna organizácia alebo ako súčasť národného konzorcia pre mobility (skupiny organizácií riadenej jedinou koordinačnou organizáciou).

Tieto organizácie patria do jednej z týchto troch kategórií:

  • Žiadateľské organizácie – sú zodpovedné za uplatňovanie a riadenie projektu. Žiadateľskou organizáciou môže byť jedna škola (v takomto prípade je zároveň vysielajúcou organizáciou) alebo koordinátor konzorcia podávajúci prihlášku v mene skupiny škôl,
  • Vysielajúce organizácie – škola zodpovedná za výber zamestnancov, ktorí sa majú vyslať do zahraničia, a za spravovanie grantov,
  • Prijímajúce organizácie – zodpovedné za prijímanie pracovníkov zo zahraničia.

Národné konzorciá pre mobility musia tvoriť minimálne tri organizácie z tej istej krajiny účastniacej sa programu, pričom všetky musia byť známe vo fáze podávania žiadosti. Koordinátorom konzorcia môže byť miestna alebo regionálna školská správa, alebo iný typ orgánu koordinujúceho školy. Školy, ktoré sú súčasťou konzorcia, musia byť organizačne prepojené s koordinátorom konzorcia.

Rámcom mobility školských zamestnancov musí byť európsky plán rozvoja vysielajúcej organizácie a musí zodpovedať jasne identifikovaným potrebám rozvoja jej zamestnancov. Žiadatelia musia zabezpečiť náležitý výber, prípravu a nadväzujúce opatrenia, riadne uznávanie výsledkov vzdelávania zúčastnených zamestnancov, ako aj výmenu a široké využitie výsledkov vzdelávania v rámci organizácie.

Ako podať žiadosť?

Za proces podávania žiadosti zodpovedá národná agentúra krajiny, v ktorej má žiadajúca organizácia alebo konzorcium sídlo. Organizácia alebo konzorcium môžu v rámci výberového kola podať žiadosť iba raz, aj keď koordinátor konzorcia môže koordinovať viacero konzorcií.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+. Podrobné informácie o kritériách poskytnutia grantu, kritériách oprávnenosti a pravidlách financovania nájdete v oddiele B.

Národné agentúry (v prípade krajín účastniacich sa programu) a národné kancelárie (v prípade partnerských krajín) vám poskytnú viac informácií.

eTwinning je platforma pre školy, v rámci ktorej môžu jednotlivci pracujúci v európskych školách komunikovať, spolupracovať, rozvíjať projekty, vymieňať si skúsenosti a byť súčasťou najväčšej vzdelávacej komunity v Európe.

Portál School Education Gateway je platforma, prostredníctvom ktorej môžu učitelia, školy, odborníci a ďalší záujemcovia nájsť informácie o aktualitách, trendoch, politikách, iniciatívach a činnostiach v oblasti školského vzdelávania a prispievať diskusiami a riešeniami dôležitých otázok.