Baill foirne i scoileanna

How to Apply

Bíonn an próiseas iarratais á bhainistiú ag Gníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht nó cuibhreannas iarrthach lonnaithe.

Cén deis atá ann?

Cuireann Erasmus+ deis ar fáil chun foireann scoile a sheoladh thar lear, nó glacadh le baill foirne agus iad ar cuairt chucu, ar chúiseanna teagaisc nó le haghaidh forbairt ghairmiúil.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíochtaí atá ag iarraidh tairbhe a bhaint as na deiseanna sin, is féidir leo iarratas a dhéanamh ina gcáilíocht mar eagraíocht aonair, nó mar chuid "de chuibhreannas náisiúnta soghluaiseachta", is é sin grúpa eagraíochtaí atá á bhainistiú ag eagraíocht chomhordúcháin aonair.

Baineann na heagraíochtaí sin le ceann amháin de na trí phríomhchatagóir seo a leanas:

  • Eagraíochtaí Iarrthacha - freagrach as iarratas a dhéanamh ar an tionscadal agus é a bhainistiú. Féadfaidh an eagraíocht iarrthach a bheith ina scoil aonair (más ea, is í an eagraíocht sallchuir í freisin) nó comhordaitheoir cuibhreannais ag déanamh iarratais thar ceann grúpa scoileanna,
  • Eagraíochtaí Sallchuir - scoil a bhfuil sé de chúram uirthi foireann a roghnú le cur thar lear agus íocaíochtaí deontais a bhainistiú,
  • Eagraíochtaí Glactha - freagrach as foireann a ghlacadh ón gcoigríoch.

Ní mór trí eagraíocht ar a laghad ón tír chláir chéanna a bheith i gcuibhreannas náisiúnta soghluaiseachta, agus iad ar fad ainmnithe ag céim an iarratais. Féadfaidh údarás scoile áitiúil nó réigiúnach nó cineál eile de chomhlacht comhordaithe scoile a bheith mar cheannaire ar an gcuibhreannas. Ní mór do scoileanna atá ag glacadh páirt i gcuibhreannas nasc eagraíochtúil a bheith acu le comhordaitheoir an chuibhreannais.

Ní foláir soghluaisteacht fhoireann na scoile a shuíomh laistigh de Phlean Forbartha Eorpach na heagraíochta sallchuir, agus ní mór di freastal ar riachtanais forbartha foirne atá sonraithe go soiléir. Ní mór don iarrthóir a chinntiú go bhfuil bearta cuí ar bun don roghnúchán, don ullmhúchán agus do ghníomhartha leantacha, go n-aithnítear i gceart torthaí foghlama na foirne atá rannpháirteach, agus go ndéanfar na torthaí foghlama a chomhroinnt agus a úsáid go forleathan laistigh den eagraíocht.

Conas iarratas a dhéanamh

Bíonn an próiseas iarratais á bhainistiú ag Gníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht nó cuibhreannas iarrthach lonnaithe. Ní féidir le heagraíocht nó cuibhreannas ach iarratas amháin a dhéanamh in aghaidh gach babhta de roghnúcháin, ach is féidir le comhordaitheoir cuibhreannais a bheith ina chomhordaitheoir ar roinnt cuibhreannas.

Tuilleadh eolais

Is é Treoirleabhar Erasmus+ an phríomhfhoinse faisnéise maidir leis na deiseanna seo; is féidir faisnéis faoi na critéir dhámhachtana, critéir incháilitheachta agus rialacha maoinithe a fháil i Roinn B.

Féadfaidh na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó, i gcás tíortha Comhpháirtíochta, féadfaidh Oifigí Náisiúnta (más ann dóibh), tuilleadh faisnéise a sholáthar.

Pobal do scoileanna atá i gceist le Ríomhnascadh inar féidir le daoine aonair atá ag obair i scoileanna san Eoraip teagmháil a dhéanamh le chéile, comhoibriú, tionscadail a fhorbairt, taithí a roinnt le chéile agus páirt a ghlacadh sa phobal foghlama is mó san Eoraip.

Ardán do mhúinteoirí, scoileanna, saineolaithe agus daoine nach iad atá i gceist le Tairseach Oideachais Scoile inar féidir faisnéis a fháil maidir le nuacht, treochtaí, beartais, tionscnaimh agus gníomhaíochtaí i réimse na scolaíochta, chomh maith le páirt a ghlacadh ann trí cheisteanna tábhachtacha a phlé agus a chur trí chéile le piaraí.