Studerende og ansatte på højere læreanstalter

How to Apply

Den årlige ansøgningsproces for mobilitetsprojekter styres af det relevante nationale agentur.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver højere læreanstalter mulighed for at sende studerende og ansatte til udlandet (andre programlande eller andre partnerlande) for at studere, undervise eller gå på kursus på deltagende læreanstalter eller deltage i et praktikophold.

De kan også være værter for studerende og personale fra udlandet. Der er ikke mulighed for praktikophold mellem programlande og partnerlande endnu.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ønsker at benytte disse muligheder, kan enten ansøge som individuel højere læreanstalt eller som del af et "nationalt mobilitetskonsortium", en gruppe af organisationer, der styres af en enkelt koordinerende organisation.

Disse organisationer falder inden for en eller flere hovedkategorier:

  • Ansøgerorganisationer – er ansvarlige for at ansøge om og styre projektet, men kan også fungere som hjemorganisation
  • Hjemorganisationer – er ansvarlige for at udvælge studerende/ansatte, der skal sendes til udlandet, eller modtage udenlandske studerende/ansatte fra partnerlandene og indbudt personale fra erhvervslivet
  • Værtsorganisationer – er ansvarlige for at modtage studerende/ansatte fra udlandet og tilbyde et studie-/praktikprogram
  • Formidlerorganisationer – fungerer som partnere i et konsortium og kan udfylde en støttefunktion i organisationens arbejde.

Højere læreanstalter i et programland skal have et Erasmuscharter for videregående uddannelse (ECHE), uanset om de ansøger individuelt eller som del af et konsortium.

Konsortier, der ønsker at deltage, skal også akkrediteres som mobilitetskonsortium.

Andre organisationer fra programlandene kan også deltage, men behøver ikke noget ECHE.

Selv om organisationer fra partnerlandene kan deltage i mobilitetsaktiviteter, kan højere læreanstalter fra partnerlandene ikke få udstedt et ECHE. De skal i stedet forpligte sig til at følge principperne i chartret og specificere, hvilken støtte de vil give deltagerne i den interinstitutionelle aftale.

Efter at have opnået Erasmus-chartret for videregående uddannelse og/eller akkreditering som mobilitetskonsortium, kan ansøgerorganisationerne ansøge om EU-finansiering.

Hvad mere skal du vide?

De studieaktiviteter, der tilbydes de studerende, skal indgå i deres studieprogram, og de aktiviteter, som tilbydes studerende i praktik, bør også integreres i deres studieprogram. Både hjem- og værtsorganisationen samt den studerende skal underskrive en læringsaftale, der skitserer:

  • de uddannelseselementer, som den studerende skal gennemgå på værtsinstitutionen
  • de uddannelseselementer, der skal erstattes i den studerendes uddannelse på værtsinstitutionen, når uddannelsesprogrammet i udlandet er gennemført
  • parternes rettigheder og pligter.

Udsendte ansattes aktiviteter skal aftales på forhånd af både hjem- og værtsorganisationen.

I lighed med andre tilfælde skal alle parter i mobilitetsaktiviteten underskrive en mobilitetsaftale, der skitserer:

  • læringsmålene
  • bestemmelserne om formel anerkendelse (f.eks. gennem ECTS) og
  • parternes rettigheder og pligter.

Derudover skal alle organisationer, der har underskrevet Erasmus-chartret for videregående uddannelse også sørge for den nødvendige støtte til deltagerne, herunder sproglig forberedelse. Ved længerevarende mobilitetsaktiviteter på over to måneder tilbyder EU-Kommissionen sproglig onlinestøtte til vurdering og forbedring af sprogkundskaber.

Hvordan ansøger du?

Den årlige ansøgningsproces for mobilitetsprojekter styres af det relevante nationale agentur. For de enkelte organisationer er det det nationale agentur i det land, hvor organisationen hører hjemme, og for konsortier er det det nationale agentur i konsortiumskoordinatorens hjemland.

En indkaldelse af forslag til ECHE iværksættes hvert år og administreres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur. Chartret er gyldigt i hele programmets løbetid.

Hvert år foretager de nationale agenturer en indkaldelse i forbindelse med akkreditering af konsortier. En konsortieakkreditering gælder i tre år. Organisationer kan ansøge om akkreditering og tilskud samtidig.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om mulighederne for studerende og ansatte på højere læreanstalter. Du kan finde detaljerede oplysninger om adgangskriterier, tildelingskriterier og tilskudsregler i afsnit B.

Organisationer, der er interesseret i mobilitetsprojekter mellem programlande og partnerlande, bør tjekke siden med spørgsmål og svar.

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger, eller du kan kontakte EU-Kommissionen.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum for netværk, faglig udvikling og interkulturel udveksling.