Štúdium v zahraničí

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi  krajinami účastniacimi sa programupartnerskými krajinami.

Vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Prečítajte si viac o prínosoch zahraničných výmen.

Obdobie, ktoré ste strávili štúdiom v krajine účastniacej sa programu, môžete skombinovať so stážou, čo je mimoriadne výhodné v prípade, ak sa chystáte vstúpiť na pracovný trh.

Táto možnosť je dostupná pre študentov na bakalárskej a magisterskej úrovni a pre doktorandov.

V prípade, že sa vaša mobilita týka krajín účastniacich sa programu, využite prístup k online jazykovej podpore Erasmus+ a naučte sa jazyk, ktorý budete používať pri svojich štúdiách v zahraničí.

Zdravotne znevýhodnení študenti Erasmus+ môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky.

Trvanie

Študijný pobyt v zahraničí trvá minimálne 3 mesiace (alebo 1 akademický semester alebo trimester) a maximálne 12 mesiacov.

Možnosť výmenného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžete ako študent alebo stážista využiť viackrát. Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane období štúdia v zahraničí) nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného študijného cyklu.

„Cyklus“ znamená úroveň štúdia vymedzenú v európskom kvalifikačnom rámci (EQF):

  • prvý cyklus (bakalársky alebo rovnocenný) EQF – 5/6,
  • druhý cyklus (magisterský alebo rovnocenný) EQF 7,
  • tretí cyklus (doktorandský alebo rovnocenný) EQF 8,

V prípade jednocyklového vzdelávania (napr. medicína alebo architektúra) môžete v rámci programu Erasmus+ stráviť v zahraničí až 24 mesiacov.

Podmienky

Aby ste mohli študovať v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musíte byť zaregistrovaný v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaný na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo kvalifikácie terciárneho stupňa. Ak ste študentom prvého cyklu, musíte byť aspoň v druhom ročníku.

Obdobie štúdia v zahraničí musí byť relevantné z hľadiska vášho študijného odboru a osobnostného rozvoja a musí byť súčasťou vášho študijného programu.

Aby ste mohli študovať v rámci programu Erasmus+, vaša domáca a prijímajúca inštitúcia musia mať uzavretú medziinštitucionálnu dohodu.

Obe inštitúcie musia byť signatármi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ak ide o krajiny účastniace sa programu). Inštitúcie z partnerských krajín sa zaviažu dodržiavať zásady charty pri podpísaní medziinštitucionálnych dohôd.

Uznanie akademického vzdelania

Pred začatím študijného pobytu v zahraničí

  1. Aby sa zabezpečila transparentná a efektívna príprava zahraničnej výmeny, vy, vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musíte podpísať zmluvu o štúdiu a dohodnúť sa, ako sa úspešne ukončené činnosti uznajú. Tento dokument stanovuje práva a povinnosti jednotlivých strán
  2. Od svojej vysielajúcej inštitúcie dostanete chartu študenta Erasmus+ s vysvetlením vašich práv a povinností, pokiaľ ide o váš študijný pobyt v zahraničí.

Po ukončení študijného pobytu v zahraničí

  1. Prijímajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí vám a vašej vysielajúcej inštitúcii poskytnúť výpis výsledkov štúdia, ktoré potvrdzujú absolvovanie schváleného programu a dosiahnuté výsledky.

  2. Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania musí uznať kredity (pomocou kreditov ECTS alebo ekvivalentného systému), ako bolo pred pobytom dohodnuté v zmluve o štúdiu, a započítať ich do vašich výsledkov bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek.

  3. Ak je vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, vaše obdobie mobility by sa takisto malo zaznamenať v dodatku k diplomu.

Ďalšie informácie o usmerneniach o používaní zmluvy o štúdiu.

Finančná podpora

Ak máte záujem o príspevok na pokrytie vašich cestovných a životných nákladov, môžete požiadať o grant Erasmus+. Granty sa môžu líšiť v závislosti od rozdielov v životných nákladoch medzi vašou krajinou a krajinou určenia, počtu študentov, ktorí žiadajú o grant, vzdialenosti medzi krajinami a dostupnosti iných grantov.

Ak sa výmena uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, požiadajte svoju národnú agentúru a vysielajúcu inštitúciu vysokoškolského vzdelávania o informácie o platných sadzbách. K dispozícii je aj osobitná podpora pre študentov, ktorí odchádzajú na stáž, študentov zo znevýhodneného prostredia alebo zo vzdialených krajín alebo regiónov účastniacich sa programu.

Výška grantov a pevné sadzby pre výmeny medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami sú uverejnené v sprievodcovi programom Erasmus+.

Bez ohľadu na to, či dostanete grant Erasmus+ v určitej alebo nulovej výške, podpíšete zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej sa uvedie dĺžka vášho pobytu, výška vášho grantu a špecifikujú vaše práva a povinnosti.  

Ak sa výmena uskutoční v rámci krajín účastniacich sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia podpíše vašu zmluvu o poskytnutí grantu a bude zodpovedná za všetky príslušné platby.

Ak sa výmena uskutoční v rámci krajiny účastniacej sa programu a partnerskej krajiny, zmluvu o poskytnutí grantu podpíše krajina účastniaca sa programu. Vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia rozhodnú, ktorá z nich vám bude vyplácať vaše platby.

Ako študent Erasmus+ budete oslobodený od poplatkov za registráciu, štúdium, skúšky, ako aj od poplatkov za prístup do laboratórií a knižníc v prijímajúcej inštitúcii. Je však možné, že budete musieť zaplatiť drobné poplatky za poistenie alebo členstvo v študentskej organizácii.

Môžete mať nárok na dodatočné granty od vašej inštitúcie, vlády atď. Viac informácií nájdete na stránkach European Funding Guide (Európsky sprievodca financovaním) alebo na stránkach Study portals (Študijné portály).

Ďalšou možnosťou je požiadať o štipendium pre spoločný magisterský alebo doktorandský program.

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa môže prostredníctvom oddelenia pre medzinárodne záležitosti alebo Erasmus+ vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Výberový proces, ktorý používa vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, by mal byť spravodlivý a transparentný.

Opatrenia pre zdravotne znevýhodnených študentov

Zdravotne znevýhodnení študenti môžu požiadať o dodatočné finančné prostriedky po tom, čo boli vybraní na štúdium v zahraničí.

Ďalšie informácie

Zoznámte sa svojimi právami, ktoré máte počas svojho štúdia alebo stáže v zahraničí.

Študenti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach účasti na programe Erasmus+, by si mali pred tým, ako kontaktujú svoju vzdelávaciu inštitúciu, preštudovať najčastejšie otázky alebo kontaktovať národné agentúry v prípade krajín účastniacich sa programu, prípadne národné kancelárie v prípade partnerských krajín.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.

Video: Erasmus+: cesta k novej kariére, rozhovor s Brechje Schwachoferovou, holandskou veľvyslankyňou na Cypre, o tom, ako jej výmenný pobyt v rámci programu Erasmus pomohol v kariérnom raste v zahraničných službách Holandska.