Erasmus+

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

Jaki jest cel?

Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty mające na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Projekty te koncentrują się na priorytetach horyzontalnych, a także konkretnych priorytetach w następujących dziedzinach:

 • szkolnictwo wyższe
 • kształcenie i szkolenie zawodowe
 • edukacja szkolna
 • kształcenie dorosłych
 • młodzież.

Istnieją dwa rodzaje partnerstw strategicznych: na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat priorytetów określonych w danych dziedzinach można znaleźć w Przewodniku po programie.

Jakie są możliwości?

Dzięki projektom organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe mogą realizować różne działania, m.in. w zakresie:

 • umacniania współpracy i tworzenia sieci kontaktów między organizacjami
 • wspierania opracowywania, testowania i wdrażania innowacyjnych praktyk
 • wspierania uznawania i poświadczania wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • wspierania współpracy między organami regionalnymi, mającej na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży
 • wspierania niepełnosprawnych osób uczących się i osób uczących się o specjalnych potrzebach w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy
 • wspierania pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia z myślą o promowaniu równości, różnorodności i edukacji dla wszystkich
 • wspierania integracji nowo przybyłych imigrantów oraz zwiększania świadomości na temat kryzysu uchodźczego w Europie
 • promowania przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej wśród osób młodych.

W zależności od celów danego projektu, zaangażowanych organizacji uczestniczących, oczekiwanego wpływu oraz innych elementów partnerstwa strategiczne mogą mieć różną skalę i podejmować różne działania.

Ponadto w ramach projektów uczniowie, studenci, praktykanci i pracownicy mogą studiować, odbywać szkolenie lub uczyć za granicą, o ile przyczynia się to do osiągnięcia celów danego projektu.

Jak to działa?

Do udziału w programie mogą zgłaszać się organizacje mające siedzibę w kraju uczestniczącym w programie.

Wniosek musi złożyć jedna organizacja koordynująca mająca siedzibę w kraju uczestniczącym w programie. Projekt musi być realizowany przez przynajmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie.

W wyjątkowych przypadkach w projektach w dziedzinie edukacji szkolnej i młodzieży mogą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje z różnych krajów uczestniczących w programie.

We wniosku można podać dowolną liczbę organizacji. Mogą to być również organizacje z krajów partnerskich, jeżeli ich uczestnictwo wnosi istotną wartość dodaną do projektu.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania partnerstw strategicznych może różnić się w zależności od dziedziny:

 • szkolnictwo wyższe: od 24 do 36 miesięcy
 • kształcenie dorosłych, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe: od 12 do 36 miesięcy
 • młodzież: od 6 do 36 miesięcy.

Dotacje na projekty wynoszą maksymalnie 150 tys. euro rocznie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat kryteriów, procedur i terminów można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Więcej informacji na temat partnerstw strategicznych przedstawiono w broszurze o finansowaniu projektów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Dodatkowych informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich biura krajowe (o ile istnieją). Można również skontaktować się z Komisją Europejską.

Wideo: Erasmus+ pomaga młodzieży zdobyć umiejętności z myślą o przyszłości

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.