Erasmus+

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk

Waar gaat het om?

Strategische partnerschappen zijn projecten in meer dan één land om vernieuwende methoden te ontwikkelen en te delen, en samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk te stimuleren.

Zij zijn zowel gericht op algemene doelstellingen als op specifieke prioriteiten van:

 • hoger onderwijs
 • beroepsonderwijs en -opleiding
 • schoolonderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • jongerenorganisaties

Er zijn twee soorten strategische partnerschappen: sommige zijn vooral gericht op innovatie, andere op de uitwisseling van beproefde methoden.

Meer informatie over de specifieke prioriteiten vindt u in de Programmagids.

Wat zijn de mogelijkheden?

Strategische partnerschappen geven allerlei openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties de gelegenheid om een brede waaier van activiteiten te ontplooien, zoals

 • samenwerking en netwerking tussen organisaties
 • ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende methoden
 • erkenning en validering van kennis, vaardigheden en bekwaamheden
 • samenwerking tussen regionale overheden met het oog op vernieuwing in onderwijs, opleiding en jeugdbeleid
 • steun aan gehandicapten en mensen met bijzondere behoeften in het onderwijs en bij de overgang naar het beroepsleven
 • steun aan lesgevers bij de bevordering van gelijke rechten, diversiteit en inclusie
 • integratie van pas aangekomen migranten en voorlichting over de vluchtelingencrisis in Europa
 • ondernemerschap en actief burgerschap bij jongeren

De schaal en de aard van de activiteiten van strategische partnerschappen hangen af van de doelstellingen, de betrokken organisaties, de verwachte impact en andere elementen.

Ook kunnen leerlingen, studenten, cursisten en personeel in het buitenland les volgen of geven, voor zover dat bijdraagt tot de eigenlijke doelstellingen van het project.

Hoe werkt het?

Organisaties die een aanvraag willen indienen, moeten gevestigd zijn in een programmaland.

Bij een project moeten minstens drie organisaties uit verschillende programmalanden betrokken zijn; één daarvan dient de aanvraag in.

Scholen en jongerenorganisaties kunnen uitzonderlijk ook projecten met slechts twee organisaties uit verschillende programmalanden indienen.

Er is geen maximumaantal deelnemende organisaties. Ook organisaties uit partnerlanden mogen deelnemen, als zij een belangrijke toegevoegde waarde voor het project betekenen.

In een programmaland gevestigde instellingen voor hoger onderwijs moeten houder zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs.

Wat u nog meer moet weten

Strategische partnerschappen hebben een beperkte duur:

 • hoger onderwijs: 24 tot 36 maanden
 • volwassenenonderwijs, schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding: 12 tot 36 maanden
 • jongerenwerk: 6 tot 36 maanden

Een project kan maximaal 150 000 euro subsidie per jaar ontvangen.

Aanvragen indienen

U moet uw aanvraag indienen bij het nationaal agentschap in het programmaland waar uw organisatie gevestigd is.

Meer informatie

Alle details over criteria, procedures en indieningstermijnen vindt u in de Programmagids van Erasmus+.

Er is ook een brochure over subsidies voor strategische partnerschappen beschikbaar (in het Engels, Frans of Duits).

De nationale agentschappen of, voor partnerlanden, de nationale bureaus (voor zover aanwezig) kunnen nadere informatie geven. U kunt ook contact opnemen met de Europese Commissie.

Video: Erasmus+: Jongeren de vaardigheden van morgen meegeven

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.