Erasmus+

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās

Kādi ir mērķi?

Stratēģiskas partnerības ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi, kā arī veicināt sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu izglītības, apmācības un jaunatnes jomās.

Kopumā šīs partnerības pievēršas horizontālām vai specifiskām prioritātēm šādās jomās:

 • augstākā izglītība;
 • profesionālā izglītība un apmācība;
 • skolu izglītība;
 • pieaugušo izglītība;
 • jaunatne.

Ir divu veidu stratēģiskās partnerības: tās, kuras atbalsta inovāciju, un tās, kuras sekmē labas prakses apmaiņu.

Ieskatieties programmas vadlīnijās, lai uzzinātu vairāk par specifiskiem mērķiem.

Ko piedāvā “Erasmus+”?

Stratēģiskās partnerības piedāvā iespēju plašam publisko, privāto un nevalstisko organizāciju lokam īstenot dažādas darbības, kuru mērķis ir:

 • nostiprināt sadarbību un tīklu izveidi starp organizācijām;
 • sekmēt inovatīvas prakses izstrādi, izmēģināšanu un ieviešanu;
 • veicināt iegūto zināšanu, spēju un prasmju atzīšanu un validēšanu;
 • veicināt sadarbību starp reģionu iestādēm, lai izstrādātu jaunas sistēmas izglītības, apmācības un jaunatnes jomās;
 • atbalstīt izglītojamās personas ar invaliditāti vai specifiskām vajadzībām un atvieglināt viņu pāreju uz darba tirgu;
 • palīdzēt izglītības un apmācības speciālistiem mācību procesā veicināt līdztiesību, dažādību un iekļautību;
 • veicināt jaunatbraukušo migrantu integrāciju un veidot izpratni par bēgļu krīzi Eiropā;
 • sekmēt uzņēmējdarbības garu un aktīvu pilsoniskumu jaunatnes vidū.

Stratēģisko partnerību lielums un ierosinātās darbības atšķiras atkarībā no projekta mērķa, dalības organizācijām, sagaidāmās ietekmes un citiem elementiem.

Atkarībā no projekta darbības jomas mācību, apmācības un pasniegšanas iespējas ārzemēs var tikt piedāvātas skolēniem, studentiem, izglītojamām personām un personāla locekļiem, ja vien šīs starptautiskās darbības palīdz īstenot projekta mērķi.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kuras vēlas iesniegt pieteikumu, ir jābūt reģistrētām programmas valstī.

Pieteikumu iesniedz programmas valstī reģistrēta organizācija. Principā ir jāpiedalās vismaz trijām vairāku programmas valstu organizācijām.

Izņēmuma kārtā partnerības skolu izglītības un jaunatnes jomā drīkst ietvert tikai divas organizācijas no vairākām programmas valstīm.

Pieteikumā iekļauto organizāciju skaits nav ierobežots. Partnervalstu organizācijas arī var piedalīties ar nosacījumu, ka tās projektam nodrošina būtisku pievienoto vērtību.

Programmas valstu augstskolām ir arī jāpieņem “Erasmus” Augstākās izglītības harta.

Kas vēl ir jāzina?

Stratēģisko partnerību ilgums var atšķirties atkarībā no aptvertās jomas:

 • augstākā izglītība: no 24 līdz 36 mēnešiem;
 • pieaugušo izglītība, skolu izglītība un profesionālā izglītība un apmācība: no 12 līdz 36 mēnešiem;
 • jaunatne: no 6 līdz 36 mēnešiem.

Šiem projektiem piešķirto subsīdiju griesti ir 150 000 eiro gadā.

Kā pieteikties?

Pieteikumi ir jāiesniedz valsts aģentūrai tajā programmas valstī, kurā ir reģistrēta kandidātorganizācija.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir detalizēta informācija par kritērijiem, procedūrām un termiņiem.

Lai uzzinātu vairāk par stratēģiskajām partnerībām, ieskatieties brošūrā par finansējumu projektiem izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

Jūs var informēt valstu aģentūras vai atsevišķās partnervalstīs valstu “Erasmus+” biroji. Varat arī sazināties ar Eiropas Komisiju.

Videomateriāls: ““Erasmus+”: Equipping young people with the skills of tomorrow

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.