Erasmus+

Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

Tavoitteet

Strategiset kumppanuushankkeet ovat kansainvälisiä hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää ja jakaa innovatiivisia käytäntöjä ja edistää yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa koulutus- ja nuorisoalalla.

Niissä pyritään vaikuttamaan horisontaalisiin ja sektorikohtaisiin painopisteisiin seuraavilla aloilla:

 • korkeakoulutus
 • ammatillinen koulutus
 • yleissivistävä koulutus
 • aikuiskoulutus
 • nuorisoala.

Strategisia kumppanuushankkeita on kahdenlaisia: innovointia tukevia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevia.

Lisätietoa sektorikohtaisista painopisteistä on ohjelmaoppaassa.

Tuettava toiminta

Strategisten kumppanuushankkeiden puitteissa julkiset ja yksityiset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt voivat toteuttaa monenlaisia toimia, esimerkiksi:

 • vahvistaa organisaatioiden välistä yhteistyötä ja niiden välistä verkostoja
 • edistää innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä, kokeilua ja toteutusta
 • helpottaa tietojen, taitojen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
 • edistää alueviranomaisten yhteistyötä koulutus- ja nuorisoalan uusien järjestelmien kehittämiseksi
 • tukea oppijoita, joilla on erityistarpeita, ja helpottaa heidän siirtymistään työmarkkinoille
 • tukea opetus- ja koulutusalan ammattilaisia tasapuolisuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistämisessä opetuksessa
 • helpottaa vastasaapuneiden maahanmuuttajien integraatiota ja levittää tietoa Euroopan pakolaiskriisistä
 • edistää nuorten yrittäjyyttä ja aktiivista kansalaisuutta.

Strategisten kumppanuushankkeiden laajuus voi vaihdella, ja ne voivat toteuttaa erilaisia toimia hankkeen tavoitteiden, osallistujaorganisaatioiden, odotettujen vaikutuksien ja muiden tekijöiden mukaan.

Koululaiset, opiskelijat ja muut oppijat sekä opettajat voivat opiskella, kouluttautua tai opettaa myös ulkomailla, mikäli nämä maidenväliset oppimis-, opetus- ja koulutustoimet edistävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Toimintaperiaate

Osallistujaorganisaatioiden on sijaittava ohjelmamaassa.

Hakemuksen jättää ohjelmamaahan sijoittautunut organisaatio, ja mukana on yleensä oltava vähintään 3 organisaatiota eri ohjelmamaista.

Yleissivistävän koulutuksen ja nuorisoalan kumppanuuksiin voi poikkeuksellisesti kuulua vähintään 2 organisaatiota eri ohjelmamaista.

Hakemus voi kattaa kuinka monta organisaatiota tahansa. Mukana voi olla myös kumppanimaiden organisaatioita, mikäli ne tuovat hankkeeseen olennaista lisäarvoa.

Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Hankkeiden kesto ja tuen määrä

Strategisten kumppanuushankkeiden kesto voi vaihdella seuraavasti:

 • korkeakoulutus: 24–36 kuukautta
 • aikuiskoulutus, yleissivistävä koulutus ja ammatillinen koulutus: 12–36 kuukautta
 • nuorisoala: 6–36 kuukautta

Tukea myönnetään enintään 150 000 euroa vuodessa.

Hakumenettely

Hakemus on toimitettava sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Lisätietoja

Yksityiskohtaisia tietoja kriteereistä, menettelystä ja määräajoista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Lisätietoja strategisista kumppanuushankkeista on koulutus- ja nuorisoalan hankkeiden rahoitusta koskevassa esitteessä.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista, joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä ja Euroopan komissiosta.

Video: Erasmus+: Ammattitaitoa nuorille tulevaisuutta varten

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.