Erasmus+

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Каква е целта?

Стратегическите партньорства са трансгранични проекти, имащи за цел разработване и обмен на новаторски практики и насърчаване на сътрудничеството, взаимното обучение и обмена на опит в областта на образованието, обучението и младежта.

Като цяло стратегическите партньорства трябва да са насочени към хоризонтални приоритети, както и към специфични приоритети в следните области:

 • висше образование
 • професионално образование и обучение
 • училищно образование
 • образование за възрастни и
 • младеж.

Има два вида стратегически партньорства: партньорства, които подкрепят иновациите, и партньорства, които подкрепят обмена на добри практики.

Повече информация за тези специфични за дадена област приоритети е достъпна в ръководството за програмата.

Какви възможности има?

Стратегическите партньорства дават възможност на различни обществени, частни и неправителствени организации да изпълняват широк кръг дейности, включително:

 • укрепване на сътрудничеството и изграждането на мрежи от контакти между организации,
 • насърчаване на разработването, изпробването и прилагането на новаторски практики,
 • насърчаване на признаването и валидирането на знания, умения и компетенции,
 • насърчаване на сътрудничеството между регионални органи с цел разработване на нови системи в областта на образованието, обучението и младежта,
 • подкрепа за учащите с увреждания и специални образователни потребности и улесняване на прехода им към трудовия пазар,
 • подкрепа за работещите в секторите на образованието и обучението за стимулиране на равенството, многообразието и приобщаването в ученето,
 • насърчаване на интеграцията на новопристигналите мигранти и повишаване на осведомеността за бежанската криза в Европа,
 • насърчаване на предприемачеството и активното гражданство сред младите хора.

Стратегическите партньорства могат да бъдат с различни мащаби и да извършват различни дейности в зависимост от целта на проекта, участващите в него организации, очакваното въздействие и други елементи.

В рамките на целите на проекта съществуват и възможности за ученици, студенти, учащи и преподаватели да учат, да се обучават или да преподават в чужбина при условие, че тези трансгранични дейности по преподаване, обучение и учене допринасят за постигане на целите на проекта.

Как функционира?

Участващите организации, които имат намерение да кандидатстват за възможност, трябва да са установени в държава по програмата.

Кандидатурата трябва да бъде подадена от организация, установена в държава по програмата, и по принцип трябва да включва най-малко три организации от различни държави по програмата.

По изключение партньорствата в областта на училищното образование и младежта могат да включват най-малко две организации от различни държави по програмата.

Броят на включените в кандидатурите организации не е ограничен. Те могат също така да включват организации от държавите партньори, ако те допринасят за съществено увеличаване на добавената стойност на проекта.

Висшите учебни заведения, установени в държави по програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Какво друго трябва да знаете?

Стратегическите партньорства могат да имат различна продължителност в зависимост от тяхната област:

 • Висше образование: между 24 и 36 месеца
 • Образование за възрастни, училищно образование и професионално образование и обучение: между 12 и 36 месеца
 • Младеж: между 6 и 36 месеца

Лимитът за безвъзмездните средства за проекти е 150 000 евро на година.

Как да кандидатствате?

Кандидатурите се подават до националната агенция в държавата по програмата, в която е установена кандидатстващата организация.

Научете повече

Подробна информация за критериите, процедурите и сроковете може да бъде намерена в ръководството за програмата „Еразъм+“.

Повече информация за стратегическите партньорства е достъпна в брошурата относно финансирането за проекти в сферата на образованието, обучението и младежта.

Националните агенции, или в страните партньори — националните бюра, могат да ви предоставят допълнителна информация, а освен това можете да се свържете с Европейската комисия.

Видео: „Еразъм+“: осигуряване на младите хора на необходимите за бъдещето умения

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.