Erasmus+

Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Co je cílem?

Projekty zaměřené na budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou projekty nadnárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích, především mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání z programových a způsobilých partnerských zemích.

Cílem těchto projektů je podpořit způsobilé partnerské země v:

 • modernizaci, internacionalizaci a zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání
 • řešení výzev, jimž čelí instituce a systémy vysokoškolského vzdělávání těchto zemí
 • intenzivnější spolupráci s EU
 • dobrovolném přiblížení vývoji EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • zintenzivnění mezilidských kontaktů a rozšíření mezikulturního povědomí a porozumění

Tyto cíle se realizují v rámci dvou klíčových politických dokumentů a politiky vymezené čtyřmi doplňkovými finančními nástroji

Co program nabízí?

Program Erasmus + nabízí příležitosti organizacím ze způsobilých partnerských zemí (především vysokoškolským institucím) s cílem prohloubit spolupráci pomocí akcí, které:

 • zlepšují kvalitu vysokoškolského vzdělávání a přizpůsobují jej potřebám trhu práce
 • prostřednictvím nových vzdělávacích programů zvyšují úroveň dovedností na půdě vysokoškolských institucí
 • posilují schopnost řízení a správy a podporují inovace a internacionalizace
 • budují kapacity orgánů daných zemí, které jsou nutné k modernizaci tamějšího systému vysokoškolského vzdělávání
 • podporují regionální integraci a spolupráci mezi různými regiony světa

Projekty budování kapacit se obvykle zaměřují na jednu ze tří hlavních činností:

 • vypracování studijních programů a osnov
 • modernizace správy a řízení vysokoškolských institucí a systémy
 • posílení vazeb mezi vysokoškolským vzděláváním a širším ekonomickým a sociálním prostředím

Organizace si mají možnost vybrat mezi dvěma druhy projektů:

 1. společné projekty, jejichž cílem je podporovat organizace z partnerských zemí (např. prostřednictvím rozvoje studijních programů a osnov, modernizace řízení atd.) a
 2. strukturální projekty, které mají posílit systémy vysokoškolského vzdělávání a podpořit reformy na celostátní nebo regionální úrovni

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, musejí být součástí konsorcia. V případě projektů zaměřených na jednu partnerskou zemi musí konsorcium v zásadě zahrnovat tři programové země a dále:

 • alespoň jednu vysokoškolskou instituci z každé programové země, která se projektu účastní
 • nejméně tři vysokoškolské instituce z dané partnerské země
 • nejméně tolik vysokoškolských institucí z partnerské země jako z programové země

V případě projektů zaměřených na více než jednu partnerskou zemi musejí být zapojeny alespoň dvě způsobilé partnerské země a nejméně tři programové země. Konsorcium musí v zásadě zahrnovat:

 • alespoň jednu vysokoškolskou instituci z každé programové země, která se projektu účastní
 • nejméně dvě vysokoškolské instituce z každé partnerské země, která se účastní
 • nejméně tolik vysokoškolských institucí z partnerské země jako z programové země

Způsobilé partnerské země jsou z regionů 1–4 a 6–11. Projekty týkající se regionu 8 (Latinská Amerika) musí zahrnovat přinejmenším dvě partnerské země z tohoto regionu a projekty zahrnující Ruskou federaci (region 4) musí zahrnovat alespoň jednu další partnerskou zemi z jiného regionu. Všechny strukturální projekty musí zahrnovat také ministerstvo, které je v dané partnerské zemi odpovědné za školství.

Konsorcium musí vést žadatel, tzn. organizace, která předkládá návrh jménem partnerů projektu a odpovídá za celkové provedení projektu. Žadatelem musí být:

 • vysokoškolská instituce (v ideálním případě z partnerské země)
 • sdružení nebo organizace vysokoškolských institucí
 • v případě strukturálních projektů právně uznaná organizace rektorů, pedagogů nebo studentů

Žadateli nemůžou být organizace z Libye, Sýrie a Ruské federace.

Partnerem projektu může být buď vysokoškolská instituce, nebo jakákoli veřejná či soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tyto organizace se mohou účastnit jako:

 • plnoprávní partneři, kteří se aktivně účastní projektu pod vedením žadatele, nebo
 • přidružení partneři, kteří přispívají ke specifickým úkolům nebo činnostem

Přidružení partneři se nepovažují za součást konsorcia a jako takoví nemohou z projektu obdržet žádnou finanční podporu.

Co byste ještě měli vědět

Projekty budování kapacit se obvykle zaměřují na tři hlavní činnosti:

 • vypracování studijních programů a osnov
 • modernizace správy a řízení vysokoškolských institucí
 • posílení vazeb mezi vysokoškolským vzděláváním a širším ekonomickým a sociálním prostředím

Projekty obvykle trvají 2 až 3 roky a grant se pohybuje mezi 500 000 a 1 milionem eur. Lze jej použít na pokrytí nákladů na zaměstnance, cestovní a pobytové náklady a na náklady na zařízení a subdodavatelské činnosti.

Vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Projekty zaměřené na regiony 1, 2 nebo 3 také mohou zahrnovat prvek specifické mobility studentů nebo zaměstnanců pro účely studia, odborné přípravy nebo výuky v zahraničí. Nicméně ne všechny projekty obdrží na tento prvek mobility finanční prostředky, a proto by tento prvek neměl bránit celkovému dosažení cílů projektu.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají online v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o příležitostech týkajících se budování kapacit je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Pokud jste ze země v regionu 1, 2, 3, 4 nebo 7 – nebo pokud máte zájem o spolupráci s institucemi z jedné z těchto zemí – zkuste kontaktovat také národní kancelář Erasmus+ v konkrétní partnerské zemi.

Pokud jste z jedné z programových zemí, můžete také využít kontaktní bod pro mezinárodní spolupráci, který je zřízen ve vaší národní agentuře.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.