Erasmus+

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Prehľad

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) vám umožňuje získať kompletné štipendium na medzinárodný program magisterského štúdia.

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus sa odlišuje svojou akademickou excelentnosťou a vysokou úrovňou integrácie kurzov v rámci rôznych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus riadia medzinárodné konzorciá tvorené aspoň tromi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín účastniacich sa programu Erasmus+. Okrem toho sa do konzorcia môžu začleniť aj jedna alebo viac inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín.

Trvanie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus trvá 12 až 24 mesiacov.

V rámci spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus budete študovať minimálne v dvoch krajinách účastniacich sa programu a zahrnutých v medzinárodnom konzorciu.

Môžete študovať, vykonávať výskum alebo odbornú prax v partnerskej krajine v závislosti od zloženia daného konzorcia.

Môžete študovať, vykonávať výskum alebo odbornú prax v príslušnej organizácii, ktorá nie je zastúpená v konzorciu, ak sa tak deje pod priamym dohľadom jednej z účastníckych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Podmienky

Na programe sa môžu zúčastniť študenti z celého sveta.

Skôr ako si podáte žiadosť o štipendium na spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus, uistite sa, že spĺňate tieto podmienky:

  • musíte mať vysokoškolský titul prvého stupňa štúdia alebo preukázať uznané rovnocenné vzdelanie podľa právnych predpisov a praxe v krajinách, ktoré budú udeľovať magisterský titul. Presnejšie informácie o podmienkach účasti na programe nájdete na webovom sídle každého EMJMD,
  • ak ste už získali štipendium na spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus, nie ste oprávnený žiadať o ďalšie.

Nemôžete byť príjemcom iného štipendijného programu EÚ v čase, keď máte štipendium na spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus.

Kredit

Za spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus získate od vášho konzorcia vysokoškolského vzdelávania buď dvojitý titul alebo spoločný diplom, ktorý je úradne uznaný v krajinách udeľujúcich titul.

Či bude váš titul uznaný v inej krajine EÚ alebo tretej krajine bude závisieť od platných dohôd medzi dotknutými krajinami. EÚ do týchto dohôd nemôže zasahovať.

Vaše spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus zodpovedá 60, 90 alebo 120 kreditom európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov v závislosti od dĺžky trvania štúdia.

Ak chcete zistiť, či vaše spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus bude uznané v určitej krajine, obráťte sa na príslušné orgány a poskytnite im oficiálny názov kurzu.

Finančná podpora

Štipendiá spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus kryjú cestovné výdavky, náklady na účasť, poplatky a životné náklady počas celého trvania magisterského štúdia. Celková výška štipendia sa môže líšiť v závislosti od dĺžky trvania vášho štúdia a vašej štátnej príslušnosti (študenti z krajín mimo EÚ dostávajú vyššie štipendiá).

 

Cieľ

Štipendista z krajiny účastniacej sa programu

Štipendista z partnerskej krajiny

Príspevok na cestovné náklady

1 000 EUR ročne

2 000 EUR ročne (vzdialenosť do 4 000 km od koordinujúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania EMJMD)
3 000 EUR ročne (vzdialenosť nad 4 000 km od koordinujúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania EMJMD)

Príspevok na náklady na usídlenie

Neuplatňuje sa

1 000 EUR

Príspevok na životné náklady sa líši v závislosti od dĺžky a krajiny/regiónu pobytu študenta

Najviac 1 000 EUR mesačne

Najviac 1 000 EUR mesačne

Príspevok na náklady účasti
(konzorcium EMJMD musí kryť každú sumu, ktorá presiahne tento limit)

do 4 500 EUR ročne

do 9 000 EUR ročne

 

Aby ste získali štipendium na spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus, musíte byť najprv prijatý na štúdium organizujúcim konzorciom. Na štúdium sa môžu zapísať aj študenti, ktorí si ho financujú sami.

Ako podať žiadosť

O štipendium na spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus musíte požiadať priamo konzorcium, ktoré organizuje štúdium a ktoré vám poskytne informácie o podmienkach účasti a o postupe a spôsobe podania žiadosti.

Zoznam všetkých dostupných titulov nájdete na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Tento zoznam sa každé leto dopĺňa o nový súbor vybraných programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Pre všetky programy sa žiadosti podávajú v poslednom štvrťroku v prípade študentov, ktorí začnú v septembri alebo októbri nasledujúceho roka.

Každý rok sa vyberie približne 15 štipendistov z jedného kurzu a najmenej 75 % štipendií sa udeľuje kandidátom z partnerských krajín.

Ďalšie informácie o štipendiách sú dostupné na stránkach Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Zoznámte sa svojimi právami, ktoré máte počas svojho štúdia v zahraničí.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností.

Národné agentúry (pre krajiny účastniace sa programu) a národné kancelárie (pre partnerské krajiny) odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.

Asociácia ESAA (Asociácia študentov a absolventov Erasmus+) ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.

Video: Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus – spoločne k excelentnosti, rozhovor s Shqipe Neziri, riaditeľkou Rozvojového programu Organizácie Spojených národov a Protikorupčného programu v Kosove a bývalými študentmi magisterského štúdia Erasmus Mundus v oblasti verejnej politiky, ktorí v rokoch 2009 – 10 študovali na univerzite v Yorku (Spojené kráľovstvo) a v rokoch 2010 – 11 na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Maďarsko)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.