Erasmus+

Jednotlivci

Prehľad

EÚ už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničnej inštitúcii alebo organizácii vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

 

Príležitosti:


Študenti

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Ďalšie informácie


Pedagogickí zamestnanci

Program Erasmus+ ponúka učiteľskú prax vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí. Tieto možnosti na výmenu poznatkov a skúseností sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania, ako aj pre jednotlivcov pracujúcich mimo tohto sektora.

Ďalšie informácie


Odborná príprava zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka možnosti pracovníkom v oblasti vzdelávania, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom. Pobyty odbornej prípravy v zahraničí sa môžu uskutočniť vo forme mentorských programov, pozorovania kolegov pri práci alebo špecifického kurzu odbornej prípravy.

Ďalšie informácie


Stážisti

Vďaka programu Erasmus+ získate cenné skúsenosti v pracovnom prostredí prostredníctvom stáží v zahraničí. Podpora z tohto programu, ktorá sa týka stáží, je dostupná pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov, ako aj študentov odborných škôl, účastníkov odbornej prípravy a učňov.

Ďalšie informácie


Mladí ľudia

Program Erasmus+ je dostupný pre všetkých mladých ľudí, nie len pre tých, ktorí sú zapísaní na štúdium alebo zaradení do odbornej prípravy. Prostredníctvom tohto programu môžete vyskúšať dobrovoľníctvo v celej Európe aj mimo nej alebo sa zúčastniť na študentskej výmene v zahraničí.

Ďalšie informácie


Pracovníci s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom školení alebo vytváraním sietí v zahraničí počas určitého obdobia. Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Ďalšie informácie

Príležitosti pre študentov

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou.

Tieto možnosti sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Príležitosti

Štúdium v zahraničí

Z programu Erasmus+ môžete získať podporu počas vášho štúdia v zahraničí, a to v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine.

Ďalšie informácie

Stáže v zahraničí

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (odborné stáže atď.) v zahraničí pre študentov, ktorí sú zapísaní na vysokoškolské štúdium v krajine účastniacej sa programu. Stáže môžu využiť aj čerství absolventi.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus vám umožňuje získať kompletné štipendium na medzinárodný program magisterského štúdia. Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus sa odlišuje svojou akademickou excelentnosťou a vysokou úrovňou integrácie kurzov v rámci rôznych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v jednotlivých krajinách.

Ďalšie informácie

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium

Pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium majú priaznivé podmienky splácania, za ktoré ručí EÚ a ktoré vám pomôžu financovať magisterské štúdium (1 – 2 roky) v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Zdravotne znevýhodnení študenti

Dostupné sú dodatočné finančné prostriedky a študenti majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni študenti.

Ďalšie informácie

Príležitosti výučby pre zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka príležitosti dočasne vyučovať vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Tieto príležitosti sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania a jednotlivcov z oblasti podnikania, ktorí sú pozvaní, aby sa podelili so študentmi o svoje poznatky v určitom sektore, oblasti alebo problematike.

Program Erasmus+ ponúka príležitosti učiť v zahraničí vo vzdelávacích inštitúciách fungujúcich na všetkých úrovniach.

 

Príležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu učiteľom počas ich pôsobenia v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Ak pracujete v oblasti vysokoškolského vzdelávania, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov v krajine účastniacej sa programu Erasmus+ alebo v partnerskej krajine. Záujemcovia z oblasti podnikania môžu získať podporu na pôsobenie v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu s cieľom výučby a výmeny poznatkov.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v zahraničí. Ak pracujete v oblasti OVP, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Školské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Vďaka výučbe v zahraničí môžete nadobudnúť širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňať si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberať osvedčené postupy. Tieto výmeny pre učiteľov sa uskutočňujú medzi školami v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Ak pracujete v oblasti vzdelávania dospelých, môžete sa zúčastniť výmeny pre učiteľov alebo školiteľov v inej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+. Takáto skúsenosť a výmena môžu pomôcť pri zlepšovaní jazykových a kultúrnych znalostí a poskytnúť novú perspektívu o postupoch výučby a prístupoch k nej.

Ďalšie informácie

Jean Monnet

Jean Monnet je súčasť programu Erasmus+ venovaná podpore excelentnosti v oblasti štúdií o EÚ v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania na celom svete. Dôraz sa kladie na štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ a v pochopení miesta, ktoré Európa má v globalizovanom svete.

Ďalšie informácie

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

SMŠEM podporuje zapojenie špičkových akademických pracovníkov/hosťujúcich prednášajúcich s cieľom zvýšiť príťažlivosť programov. Ak máte vynikajúce akademické a/alebo profesijné skúsenosti, môžete sa zapojiť do SMŠEM.

Ďalšie informácie

Zamestnanci so špeciálnymi potrebami v dôsledku fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie

K dispozícii sú dodatočné finančné prostriedky a zamestnanci majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni zamestnanci.

Ďalšie informácie

Odborná príprava pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka príležitosti odbornej prípravy, ktoré sú dostupné pre učiteľov aj nepedagogických zamestnancov v školstve.

Odborná príprava v zahraničí môže zahŕňať mentorské programy, pozorovanie kolegov pri práci, kurzy profesionálneho rozvoja alebo podujatia na rozvoj osobitných kompetencií.

Program Erasmus+ podporuje vzdelávacie inštitúcie aj relevantné organizácie, ktoré nepôsobia v sektore vzdelávania.

Príležitosti na účasť v činnostiach profesionálneho rozvoja sú dostupné pre zamestnancov na všetkých úrovniach vzdelávania.

 

Príležitosti

Vysokoškolské vzdelávanie

Z programu Erasmus+ sa poskytuje podpora na pobyty odbornej prípravy pre zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus+ môžete absolvovať odbornú prípravu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa tohto programu alebo v partnerskej krajine. Ak pracujete v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu, môžete absolvovať odbornú prípravu aj v organizácii pôsobiacej mimo sektora vzdelávania v krajine účastniacej sa programu.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava

Program Erasmus+ poskytuje podporu na odborný rozvoj ľudí pracujúcich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom pobytov odbornej prípravy v zahraničí. Tieto obdobia zahŕňajú pracovnú stáž alebo mentorské programy či pozorovanie kolegov pri práci v inštitúcii OVP alebo inej relevantnej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Školské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu na činnosti odbornej prípravy v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo iných podujatiach, mentorských programoch v školách alebo v akejkoľvek relevantnej organizácii zapojenej do školského vzdelávania.

Ďalšie informácie

Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu na pobyty odbornej prípravy v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo podujatiach odbornej prípravy v zahraničí, mentorských programoch alebo pozorovaní kolegov pri práci v školách alebo v akejkoľvek relevantnej organizácii.

Ďalšie informácie

Zdravotne znevýhodnení študenti

K dispozícii sú dodatočné finančné prostriedky a študenti majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni študenti.

Ďalšie informácie

Stáže

Vďaka programu Erasmus+ môžete získať cennú pracovnú skúsenosť prostredníctvom stáží (v podnikoch, spoločnostiach atď.) v zahraničí.

Kultúrne porozumenie a jazykové zručnosti, ktoré nadobudnete prácou v inej krajine, vám môžu uľahčiť nájsť si prácu po ukončení vášho štúdia.

Navyše vám práca v relevantnej organizácii otvára študijné perspektívy, ktoré vám semináre a školenia nedokážu poskytnúť.

Tieto príležitosti sú dostupné pre študentov a čerstvých absolventov. Stáže sa môžu uskutočniť v ktorejkoľvek relevantnej organizácii.

 

Príležitosti

Vysokoškolskí študenti a čerství absolventi

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (v podnikoch, spoločnostiach atď.) v zahraničí pre študentov zapísaných v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v krajinách účastniacich sa na programe. Tieto príležitosti sú dostupné aj pre čerstvých absolventov.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava študentov, učňov a čerstvých absolventov

Z programu Erasmus+ sa podporujú stáže (v podnikoch) pre študentov zapísaných do programu odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Tieto príležitosti sú dostupné aj pre učňov vykonávajúcich prax v spoločnostiach a čerstvých absolventov OVP.

Ďalšie informácie

Príležitosti pre mladých ľudí

Program Erasmus+ ponúka príležitosti pre všetkých mladých ľudí, nielen pre študentov a účastníkov odbornej prípravy. S programom Erasmus+ môžete v rámci mládežníckej výmeny v zahraničí pracovať ako dobrovoľník v Európe alebo za jej hranicami.

 

Príležitosti

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba je dostupná pre mladých ľudí vo veku 17 – 30 rokov. Umožňuje vycestovať do zahraničia na obdobie od 2 do 12 týždňov, počas ktorého sa zapojíte do projektu na dobrovoľnom základe. Projekty sú dostupné v mnohých oblastiach, ako napr. sociálna starostlivosť, životné prostredie a kultúra.

Ďalšie informácie

Výmeny mládeže

Výmeny mládeže umožňujú skupinám mladých ľudí z rôznych krajín, aby sa stretávali a aby spoločne strávili až 21 dní. Medzi aktivity, do ktorých je možné sa počas mládežníckej výmeny zapojiť, patria semináre, cvičenia, diskusie, simulované hry, aktivity v prírode atď.

Ďalšie informácie

Príležitosti pre pracovníkov s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí.

 

Príležitosti

Vytváranie sietí a odborná príprava

Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Ďalšie informácie

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.