Erasmus+

Osoby prywatne

Informacje ogólne

Od prawie 30 lat UE finansuje program Erasmus, w ramach którego już ponad trzy miliony studentów miały okazję odbyć część studiów na uczelni wyższej w innym kraju w Europie lub odbyć tam staż.

Erasmus+ oferuje wiele możliwości studentom, pracownikom uczelni, stażystom, wykładowcom, wolontariuszom i wielu innym grupom. Te możliwości nie są zarezerwowane dla Europy i Europejczyków – dzięki programowi Erasmus+ mogą z nich korzystać osoby z całego świata.

 

Oferta dla konkretnych grup:


Studenci

Dowiedziono, że pobyt za granicą, który jest najważniejszym elementem Erasmusa+, poprawia perspektywy zawodowe jego uczestników. Jest on również okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia większej niezależności, a co za tym idzie, wzmocnienia wiary we własne siły, jak również poznania nowych kultur.

Więcej informacji


Pracownicy (wykłady)

W ramach Erasmusa+ wykładowcy mogą prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach wyższych. Mogą to być zarówno wykładowcy zatrudnieni w sektorze edukacji, jak i osoby zatrudnione w innym sektorze i zaproszone z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Więcej informacji


Pracownicy (szkolenia)

Możliwości szkolenia są otwarte dla wszystkich pracowników uczelni: wykładowców oraz osób niebędących wykładowcami. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing), okresy obserwacji lub konkretne kursy szkoleniowe.

Więcej informacji


Stażyści

Erasmus+ umożliwia uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży. Z tych możliwości skorzystać mogą studenci uczelni wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia, a także studenci uczelni zawodowych, uczniowie zawodu i absolwenci, którzy niedawno zakończyli naukę.

Więcej informacji


Młodzież

Erasmus+ jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, którzy kontynuują naukę. W ramach programu można wyjechać jako wolontariusz do innego kraju w Europie lub na świecie oraz uczestniczyć w zagranicznych wymianach młodzieżowych.

Więcej informacji


Osoby pracujące z młodzieżą

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i mające na celu budowanie sieci kontaktów. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Więcej informacji

Oferta dla studentów

Najważniejszym elementem programu Erasmus+ jest pobyt za granicą. Okazuje się, że to właśnie on zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Studia za granicą są okazją do tego, by doskonalić swoją znajomość języków obcych, zyskać wiarę w swoje możliwości i nauczyć się niezależności oraz poznać nową kulturę.

Dzięki Erasmusowi+ można połączyć studia za granicą ze stażem.

Oferta skierowana jest do studentów na poziomie licencjatu, magisterium oraz doktoratu.

 

Możliwości

Staże za granicą

Studenci uczelni mających siedzibę w krajach uczestniczących w programie mogą otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+ na staże za granicą. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać również absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Więcej informacji

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

W ramach tych programów można uzyskać stypendium na pełny międzynarodowy program studiów magisterskich. Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus charakteryzują się wysokim poziomem jakości oraz integracji programów nauczania na różnych uczelniach w wielu krajach.

Więcej informacji

Erasmus+ – Pożyczki dla studentów studiów magisterskich

Pożyczki dla studentów studiów magisterskich to pożyczki na studia magisterskie (jednoroczne lub dwuletnie) w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Pożyczki te posiadają unijne gwarancje i są udzielane na warunkach korzystnych pod względem spłaty.

Więcej informacji

Studenci dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a studenci mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni studenci instytucji przyjmującej.

Więcej informacji

Możliwości w zakresie nauczania dla pracowników

W ramach programu Erasmus+ można prowadzić zajęcia w zagranicznych placówkach edukacyjnych.

Możliwości takie oferowane są zarówno pracownikom zatrudnionym w sektorze edukacji, jak i pracownikom przedsiębiorstw, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą fachową z danej dziedziny, na temat danego sektora czy na inny temat.

Erasmus+ oferuje możliwości nauczania za granicą w placówkach edukacyjnych różnego szczebla.

 

Możliwości

Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć. Pracownicy uczelni wyższych mogą przez jakiś czas nauczać na uczelni w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie zajęć i dzielenie się swoją wiedzą w instytucjach szkolnictwa wyższego w krajach uczestniczących w programie.

Więcej informacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+ wspiera wyjazdy za granicę w celu gościnnego prowadzenia zajęć w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego za granicą. Pracownicy instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego mogą przez jakiś czas prowadzić zajęcia lub szkolenia w innej instytucji, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie szkolne

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą. Ucząc za granicą, można uzyskać nowe spojrzenie na edukację, wymienić się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i odkryć nowe pomysły na nauczanie. W programie mogą wziąć udział szkoły z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie dorosłych

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji dorosłych w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą. Pracownicy sektora edukacji dorosłych mogą przez jakiś czas prowadzić zajęcia lub szkolenia w placówce w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Zdobyte doświadczenie może przyczynić się do poprawy umiejętności językowych i wiedzy o kulturze, a także do uzyskania nowego spojrzenia na metody nauczania.

Więcej informacji

Jean Monnet

Celem działań „Jean Monnet” jest propagowanie doskonałości w nauczaniu w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Działania koncentrują się na analizach i badaniach dotyczących integracji europejskiej i roli UE w zglobalizowanym świecie.

Więcej informacji

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus wspierają zwiększanie atrakcyjności programu wykładów poprzez udział wyspecjalizowanych badaczy i gościnnych wykładowców. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać osoby o wybitnym profilu akademickim lub zawodowym.

Więcej informacji

Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a pracownicy mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni pracownicy instytucji przyjmującej.

Więcej informacji

Szkolenia dla pracowników

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie szkolenia dla pracowników sektora edukacji, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników.

Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje.

Szkolenia mogą odbywać się zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w organizacjach spoza sektora edukacyjnego.

Możliwości doskonalenia zawodowego są dostępne dla pracowników pracujących na wszystkich poziomach edukacji.

 

Możliwości

Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ oferuje możliwości szkolenia dla pracowników uczelni wyższych. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie, mogą również odbyć szkolenie w organizacji spoza sektora w kraju partnerskim programu.

Więcej informacji

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (), oferując im szkolenia zawodowe za granicą. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi praktyki zawodowe, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w instytucjach lub organizacjach w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Więcej informacji

Kształcenie szkolne

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej. Mogą to być m.in. zorganizowane kursy lub inne formy szkolenia bądź praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) w szkołach i innych organizacjach sektora edukacji szkolnej.

Więcej informacji

Kształcenie dorosłych

Erasmus+ wspiera szkolenia za granicą dla pracowników sektora edukacji dorosłych. Mogą to być m.in. zorganizowane kursy, szkolenia za granicą, praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing) lub okresy obserwacji w szkołach i innych organizacjach.

Więcej informacji

Pracownicy dotknięci niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną lub chorobą

Dostępne są dodatkowe fundusze, a pracownicy mają prawo do takich samych usług wsparcia jak lokalni pracownicy instytucji przyjmującej.

Więcej informacji

Staże

Z programu Erasmus+ wspierane są staże za granicą, umożliwiające zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Znajomość innych kultur oraz umiejętności językowe zdobyte podczas stażu mogą przydać się podczas poszukiwania pierwszej pracy.

Poza tym podczas stażu w odpowiedniej organizacji zdobywa się umiejętności praktyczne, jakie trudno wynieść z zajęć, wykładów lub szkoleń.

Staże odbywać mogą uczniowie, studenci oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli naukę. Można ubiegać się o staż w dowolnej organizacji, której działalność jest związana z kierunkiem studiów.

 

Możliwości

Studenci i absolwenci

Studenci uczelni mających siedzibę w krajach uczestniczących w programie mogą otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+ na staże za granicą. Staż taki mogą również odbyć absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia.

Więcej informacji

Uczniowie szkół zawodowych, osoby przyuczające się do zawodu i absolwenci szkół zawodowych

Erasmus+ oferuje dofinansowanie na staże zagraniczne dla osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Ta oferta przeznaczona jest również dla uczniów odbywających staż przyuczający do zawodu w firmie oraz dla niedawnych absolwentów szkół zawodowych.

Więcej informacji

Oferta dla młodzieży

Oferta programu Erasmus+ jest skierowana do wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, którzy kontynuują naukę. W ramach programu można wyjechać jako wolontariusz do innego kraju w Europie lub na świecie oraz uczestniczyć w zagranicznych wymianach młodzieżowych.

 

Możliwości

Wolontariat europejski

W ramach wolontariatu europejskiego ludzie w wieku od 17 do 30 lat mogą spędzić za granicą od 2 do 12 miesięcy w charakterze wolontariusza. Realizowane są różne projekty w wielu dziedzinach, m. in. opieki społecznej, ochrony środowiska i kultury.

Więcej informacji

Wymiany młodzieżowe

Dzięki wymianom młodzieżowym grupy młodych ludzi z różnych krajów mogą spędzić wspólnie do 21 dni, biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach. Zajęcia podczas wymian obejmują warsztaty, ćwiczenia, debaty, gry fabularne, zajęcia sportowe i wiele, wiele innych.

Więcej informacji

Oferta dla osób pracujących z młodzieżą

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i pobyty mające na celu tworzenie sieci kontaktów.

 

Możliwości

Szkolenia i tworzenie sieci kontaktów

Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Więcej informacji

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.