Erasmus+

Individualūs asmenys

Apžvalga

ES jau beveik 30 metų finansuoja programą „Erasmus“, kuri daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

Programa „Erasmus+“ atveria šias galimybes visiems – studentams, dėstytojams, stažuotojams, mokytojams, savanoriams ir kitiems. Be to, ši programa nėra skirta vien Europai ir europiečiams – „Erasmus+“ teikiamos galimybės skirtos žmonėms iš viso pasaulio.

 

Galimybės:


Studentams

Studijos užsienyje yra svarbiausias „Erasmus+“ elementas. Tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms. Tai taip pat proga patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą.

Daugiau informacijos


Mokyti vykstantiems darbuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių tam tikrą laiką mokyti užsienio švietimo įstaigoje. Šiomis galimybėmis gali naudotis tiek švietimo sektoriaus darbuotojai, tiek jame nedirbantys asmenys, pakviesti pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi.

Daugiau informacijos


Darbuotojų mokymasis

Pagal programą „Erasmus+“ švietimo sektoriaus darbuotojams (tiek mokantiems, tiek ir kitiems) suteikiama tobulinimosi galimybių. Tobulinantis užsienyje galima dalyvauti darbo stebėjimo programose arba specialiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Daugiau informacijos


Stažuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ remiant stažuotes užsienyje padedama įgyti vertingos darbo patirties. „Erasmus+“ stažuočių parama skiriama aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, taip pat profesinių mokyklų ir mokymo įstaigų moksleiviams, pameistriams ir neseniai jas baigusiems asmenims.

Daugiau informacijos


Jaunimui

Programa „Erasmus+“ gali naudotis visi, t. y. ne tik tik šiuo metu besimokantys ar praktiką atliekantys jaunuoliai. Naudodamiesi „Erasmus+“ galite savanoriauti Europoje ir už jos ribų arba dalyvauti jaunimo mainų programose užsienyje.

Daugiau informacijos


Su jaunimu dirbantiems asmenims

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas profesinis su jaunimu dirbančių asmenų tobulinimasis tam tikrą laiką keliant kvalifikaciją arba mezgant ryšius užsienyje. Tuo tikslu galima dalyvauti mokomuosiuose kursuose, studijų komandiruotėse, darbo stebėjimo programose atitinkamose organizacijose ir kt.

Daugiau informacijos

Galimybės studentams

Studijos užsienyje yra svarbiausias „Erasmus+“ elementas. Tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms. Tai taip pat galimybė patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą.

Pagal programą „Erasmus+“ taip pat siūloma galimybė kartu studijuoti ir stažuotis užsienyje.

Numatytos galimybės bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams.

 

Galimybės

Studijos užsienyje

Pagal „Erasmus+“ galite gauti paramą studijų užsienyje laikotarpiui tiek programos „Erasmus+“ šalyse, tiek šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos

Stažuotės užsienyje

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos stažuotės (praktikos, gamybinės praktikos ir pan.) užsienyje, skirtos programos šalių aukštojo mokslo įstaigų studentams. Šiomis galimybėmis taip pat gali naudotis ir neseniai mokslus baigę absolventai.

Daugiau informacijos

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Pagal „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas galite gauti visos tarptautinių magistro studijų programos stipendiją. „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos pasižymi puikia akademine kokybe ir dideliu daugelio įvairių šalių aukštojo mokslo įstaigų kursų integracijos lygiu.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms yra ES garantuotos paskolos su palankiomis grąžinimo sąlygomis. Jos gali padėti jums sumokėti už magistrantūros studijas (1 arba 2 metų) programos „Erasmus+“ šalyse.

Daugiau informacijos

Studentai su fizine, psichikos negalia ar su sveikata susijusiais sutrikimais

Numatyta papildomų lėšų, o studentai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos studentams.

Daugiau informacijos

Mokymo galimybės darbuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių tam tikrą laiką mokyti užsienio mokymo įstaigoje.

Šiomis galimybėmis gali naudotis tiek švietimo sektoriaus darbuotojai, tiek verslu užsiimantys asmenys, pakviesti pasidalyti savo žiniomis apie konkretų sektorių, temą arba klausimą su studentais.

Pagal programą „Erasmus+“ galima mokyti visų lygių užsienio švietimo įstaigose.

 

Galimybės

Aukštasis mokslas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti užsienio aukštojo mokslo įstaigose. Jeigu dirbate aukštojo mokslo sektoriuje, galite tam tikrą laiką dėstyti programos „Erasmus+“ šalies arba šalies partnerės įstaigoje. Verslu užsiimantys asmenys gali gauti paramą mokyti ir dalytis žiniomis su programos šalių aukštojo mokslo įstaigomis.

Daugiau informacijos

Profesinis mokymas

Pagal „Erasmus+“ remiamas laikinas dėstymas profesinio mokymo (PMįstaigose užsienyje. Jei dirbate PM, galite tam tikrą laiką mokyti kitoje organizacijoje, esančioje programos „Erasmus+“ šalyje.

Daugiau informacijos

Mokyklinis ugdymas

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų komandiruotės mokyti užsienio mokyklose. Mokydami užsienyje galite praplėsti savo akiratį švietimo srityje, pasidalyti žiniomis su užsienio kolegomis, susipažinti su gerosios švietimo praktikos pavyzdžiais. Šios galimybės suteikiamos programos „Erasmus+“ šalių mokykloms.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimas

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje. Jeigu dirbate suaugusiųjų švietimo sektoriuje, galite išvykti tam tikrą laikotarpį mokyti kitoje organizacijoje programos „Erasmus+“ šalyje. Tokia patirtis ir mainai gali padėti tobulinti kalbų įgūdžius, įgyti daugiau žinių apie kitos šalies kultūrą, taip pat suteikia galimybę naujai pažvelgti į mokymo praktiką ir metodus.

Daugiau informacijos

„Jean Monnet“

„Jean Monnet“ yra programos „Erasmus+“ dalis, skirta gerinti ES studijas pasaulio aukštojo mokslo įstaigose. Daugiausia dėmesio skiriama ES integracijos bei Europos vietos globalizuotame pasaulyje studijoms ir moksliniams tyrimams.

Daugiau informacijos

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programomis remiamas aukšto lygio dėstytojų arba kviestinių dėstytojų dalyvavimas, siekiant padidinti kurso patrauklumą. Jeigu esate daug pasiekęs akademinėje arba profesinėje veikloje, galite dalyvauti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programoje.

Daugiau informacijos

Fizinę, psichikos negalią ar su sveikata susijusių sutrikimų turintys darbuotojai

Numatyta papildomų lėšų, o darbuotojai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos darbuotojams.

Daugiau informacijos

Darbuotojų mokymosi galimybės

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama mokymosi galimybių švietimo srityje dirbantiems darbuotojams – ir dėstytojams, ir nedėstantiems darbuotojams.

Darbuotojai gali, pavyzdžiui, tam tikrą laikotarpį stebėti darbą, dalyvauti profesinio tobulinimosi kursuose arba specialiuose kompetencijos gerinimo renginiuose užsienyje.

Pagal „Erasmus+“ remiamas ir darbuotojų mokymasis švietimo įstaigose, ir atitinkamose ne sektoriuje veiklą vykdančiose organizacijose.

Galimybėmis dalyvauti profesinio tobulinimosi veikloje gali pasinaudoti visų švietimo lygmenų darbuotojai.

 

Galimybės

Aukštasis mokslas

Pagal „Erasmus+“ remiamas aukštojo mokslo įstaigose dirbančių darbuotojų laikinos išvykos mokytis į užsienį. Pagal „Erasmus+“ galite mokytis „Erasmus+“ programos šalies arba šalies partnerės aukštojo mokslo įstaigoje. Jei dirbate programos šalies aukštojo mokslo įstaigoje, taip pat galite kurį laiką pasimokyti programos šalies ne sektoriaus organizacijoje.

Daugiau informacijos

Profesinis mokymas

Pagal „Erasmus+“ remiamas profesinio mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas suteikiant galimybę tam tikrą laikotarpį pasimokyti užsienyje. Mokymosi laikotarpiu gali būti atliekama mokomoji praktika arba stebimas darbas profesinio mokymo įstaigoje arba kitoje atitinkamoje organizacijoje, esančioje „Erasmus+“ programos šalyje.

Daugiau informacijos

Mokyklinis ugdymas

Pagal „Erasmus+“ remiamos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo specialistų laikinos išvykos mokytis į užsienį. Tai gali būti struktūriniai kursai arba kiti renginiai, darbo stebėjimas mokyklose arba kitose atitinkamose organizacijose, veikiančiose mokyklinio ugdymo srityje.

Daugiau informacijos

Suaugusiųjų švietimas

Pagal „Erasmus+“ remiamas laikinos darbuotojų išvykos mokytis suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje. Tai gali būti struktūriniai kursai, mokymosi užsienyje laikotarpiai, darbo stebėjimas mokyklose arba kitose atitinkamose organizacijose.

Daugiau informacijos

Darbuotojai su fizine, psichikos negalia ar su sveikata susijusiais sutrikimais

Numatyta papildomų lėšų, o darbuotojai turi teisę į tokias pačias paramos paslaugas, kaip ir priimančių įstaigų teikiamos paslaugos vietos darbuotojams.

Daugiau informacijos

Galimybės stažuotis

Pagal „Erasmus+“ remiamos stažuotės (mokomosios ir kitokios praktikos) užsienyje, todėl ši programa gali padėti jums įgyti vertingos darbo patirties.

Pažintis su kitokia kultūra dirbant užsienyje ir įgytos užsienio kalbų žinios gali padėti jums lengviau susirasti darbą, kai baigsite studijas.

Be to, darbas atitinkamoje organizacijoje suteikia galimybių pamatyti savo studijas kitoje perspektyvoje, kurios per seminarus ir praktinius užsiėmimus galbūt ir neįžvelgsite.

Šiomis galimybėmis gali pasinaudoti šiuo metu besimokantys arba neseniai mokslus baigę asmenys, Stažuotes galima atlikti bet kurioje atitinkamoje organizacijoje.

 

Galimybės

Aukštųjų mokyklų studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos stažuotės (praktikos, gamybinės praktikos ir pan.) užsienyje, skirtos programos šalių aukštojo mokslo įstaigų studentams. Šiomis galimybėmis taip pat gali naudotis ir neseniai mokslus baigę absolventai.

Daugiau informacijos

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys, pameistriai ir neseniai mokslą šiose įstaigose baigę asmenys

Pagal „Erasmus+“ remiamos profesinio mokymo įstaigose įregistruotų moksleivių stažuotės (gamybinė praktika). Šiomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įmonių pameistriai bei neseniai profesines mokyklas baigę asmenys.

Daugiau informacijos

Jaunimo galimybės

Programa „Erasmus+“ gali naudotis visi – ne tik besimokantys – jaunuoliai. Naudodamiesi „Erasmus+“ galite savanoriauti Europoje ar už jos ribų arba dalyvauti jaunimo mainuose užsienyje.

 

Galimybės

Europos savanorių tarnyba

Europos savanorių tarnybos veikloje gali dalyvauti 17–30 metų jaunuoliai. Ji sudaro jums sąlygas išvykti į užsienį nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių trunkančiam laikotarpiui ir savo noru dalyvauti projekte. Galimi įvairiausi daugybės sričių – socialinės rūpybos, aplinkos, kultūros ir kt. – projektai.

Daugiau informacijos

Jaunimo mainai

Jaunimo mainų programose dalyvaujančio įvairių šalių jaunimo grupės gali drauge praleisti laikotarpį, galintį trukti iki 21 dienos. Jaunimo mainų programos suteikia galimybę dalyvauti seminaruose, pratybose, diskusijose, vaidmenų žaidimuose, renginiuose po atviru dangumi ir kt.

Daugiau informacijos

Su jaunimu dirbančių asmenų galimybės

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas profesinis su jaunimu dirbančių asmenų tobulinimasis tam tikrą laiką keliant kvalifikaciją arba mezgant ryšius užsienyje.

 

Galimybės

Ryšių mezgimas ir mokymasis

Tuo tikslu galima dalyvauti mokomuosiuose kursuose, studijų komandiruotėse, darbo stebėjimo programose atitinkamose organizacijose ir kt.

Daugiau informacijos

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.