Erasmus+

Daoine Aonair

Forléargas

Le beagnach 30 bliain anuas, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach don chlár Erasmus, clár a thug an deis do níos mó ná trí mhilliún mac léinn as an Eoraip seal a chaitheamh in institiúid ardoideachais eile nó le heagraíocht ar an gcoigríoch.

Anois, faoi Erasmus+, tá an deis sin ag cách: mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí, oibrithe deonacha agus daoine eile nach iad. Ní taobh leis an Eoraip ná le muintir na hEorpa amháin atáthar ach oiread – faoi Erasmus+, is féidir le pobal mór na cruinne na deiseanna seo a thapú.

 

Deiseanna le haghaidh:


Mic léinn

Gné lárnach de Erasmus+ is ea staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch, agus tá fianaise ann go mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta ina dhiaidh sin. Is deis é freisin chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, chun féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú agus chun tú féin a thumadh i gcultúr nua.

Tuilleadh eolais


An fhoireann (teagasc)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna ar fáil chun tamall a thabhairt ag teagasc in institiúid oideachais ar an gcoigríoch. Tá na deiseanna sin ar fáil dóibh siúd atá ag obair i réimse an oideachais, agus do dhaoine aonair atá fostaithe lasmuigh den réimse sin ar mian leo a gcuid saineolais agus taithí a roinnt chomh maith.

Tuilleadh eolais


An fhoireann (oiliúint)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, bídís ag teagasc nó ná bíodh. Ar na deiseanna sin, tá scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe agus sainchúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais


Oiliúnaithe

A bhuí leis an tacaíocht a thugann Erasmus+ do chúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch, is féidir leat taithí luachmhar a fháil san ionad oibre. Tá tacaíocht le fáil ó Erasmus+ i dtaca le cúrsaí oiliúna do mhic léinn ardoideachais, dóibh siúd atá díreach tar éis an chéim a bhaint amach, do mhic léinn de chuid an ghairmoideachais, dóibh siúd atá ar oiliúint agus do phrintísigh.

Tuilleadh eolais


Daoine óga

Tá Erasmus+ ann do gach duine óg, ní daoine ar chúrsa oideachais nó atá faoi oiliúint amháin. Faoi Erasmus+, is féidir leat obair dheonach a dhéanamh san Eoraip nó lasmuigh di, nó páirt a ghlacadh i malartú ógra ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais


Oibrithe don Óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don óige, trí thacaíocht a thabhairt chun sealanna a chaitheamh ar an gcoigríoch le hoiliúint nó líonrú a dhéanamh, go háirithe cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe le heagraíochtaí ábhartha.

Tuilleadh eolais

Deiseanna do mhic léinn

Gné lárnach de Erasmus+ é an staidéar thar lear, agus tá sé léirithe gur gné é a mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta an duine ina dhiaidh sin. Is deis é freisin ar fheabhas a chur ar scileanna teanga, féinmhuinín a chothú agus tú féin a thumadh i gcultúr nua.

Tugann Erasmus+ an deis staidéar thar lear agus cúrsa oiliúna a chomhcheangal.

Tá deiseanna Erasmus+ ar fáil ar leibhéal na Baitsiléireachta, na Máistreachta agus na Dochtúireachta.

 

Deiseanna

Staidéar a dhéanamh thar lear

Is féidir le Erasmus+ tacaíocht airgeadais agus eile a thabhairt duit le linn do thréimhse staidéir thar lear: bíodh sé i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+ nó i dtír Comhpháirtíochta.

Tuilleadh eolais

Cúrsaí oiliúna thar lear

Cuireann Erasmus+ cúrsaí oiliúna thar lear (socrúcháin oibre, tréimhsí oiliúna, etc.) ar fáil do mhic léinn atá cláraithe sa chóras ardoideachais i dTír Chláir. Tá na deiseanna sin ar fáil do chéimithe nua chomh maith.

Tuilleadh eolais

Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Le Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus, féadfaidh tú scoláireacht céime iomlán a fháil le haghaidh clár staidéir idirnáisiúnta ar leibhéal Máistreachta. Tá ardchlú bainte amach ag Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus as a bhfeabhas acadúil agus a chomhtháite atá a gcuid cúrsaí in iliomad institiúidí ardoideachais i dtíortha éagsúla.

Tuilleadh eolais:

Iasachtaí Chéim Mháistreachta Erasmus+

Iasachtaí atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach is ea iad Iasachtaí Chéime Mháistreachta Erasmus+ a bhfuil téarmaí aisíoctha fabhracha ag gabháil leo, rud a chuideoidh leat cúrsa Máistreachta (bliana amháin nó dhá bhliain) a mhaoiniú i dTír Chláir.

Tuilleadh eolais

Mic léinn a bhfuil fadhb fhisiciúil, intinne nó shláinte acu

Tá maoiniú breise ar fáil agus tá an ceart ag mic léinn teacht a bheith acu ar na seirbhísí tacaíochta céanna a chuireann na hinstitiúidí a dtéann siad chucu ar fáil do mhic léinn áitiúla.

Foghlaim tuilleadh

Deiseanna oiliúna don fhoireann

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna ar fáil chun tamall a thabhairt ag teagasc in institiúid oideachais ar an gcoigríoch.

Tá na deiseanna seo ar fáil do bhaill foirne atá ag obair in earnáil an oideachais agus do dhaoine aonair i ngnólachtaí a gcuirtear cuireadh orthu a gcuid eolais faoi earnáil, ábhar nó saincheist ar leith a roinnt le mic léinn.

Tá deiseanna ann chun tamall a thabhairt ag teagasc ar an gcoigríoch le Erasmus+ in institiúidí oideachais beag beann ar an leibhéal lena mbaineann siad.

 

Deiseanna

An tArdoideachas

Tacaíonn Erasmus+ le tréimhsí teagaisc in eagraíochtaí ardoideachais ar an gcoigríoch. Má tá tú ag obair i réimse an ardoideachais, is féidir leat tréimhse a chaitheamh ag teagasc in eagraíocht i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+ nó i dtír chomhpháirtíochta de chuid Erasmus+. Is féidir le daoine atá ag obair i ngnólachtaí tacaíocht a fháil d'fhonn teagasc a dhéanamh agus eolas a roinnt le hinstitiúidí oideachais atá lonnaithe i dtír chláir.

Tuilleadh eolais

An gairmoideachas agus an ghairmoiliúint

Tacaíonn Erasmus+ le socrúcháin mhúinteoireachta (VETinstitiúidí ar an gcoigrích. Má tá tú ag obair i VET, is féidir leat tamall a chaitheamh ag teagasc in eagraíocht eile i dtír chláir atá páirteach i gClár Erasmus+.

Tuilleadh eolais

An scolaíocht

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh socrúcháin mhúinteoireachta do ghairmithe atá páirteach san oideachas réamhscoile, bunscoile nó iarbhunscoile. De thoradh babhta teagaisc a dhéanamh ar an gcoigríoch, is féidir leat léargas níos leithne a fháil ar an oideachas, eolas a roinnt le do chomhghleacaithe i dtír eile agus dea-chleachtais oideachais a fhoghlaim. Tá na deiseanna seo ar fáil idir scoileanna atá lonnaithe i dtíortha cláir de chuid Erasmus+.

Tuilleadh eolais

An tOideachas aosach

Tacaíonn Erasmus+ le socrúcháin mhúinteoireachta in eagraíochtaí oideachais aosach ar an gcoigríoch. Má tá tú ag obair i réimse an oideachais aosaigh, is féidir leat tréimhse a chaitheamh ag teagasc nó is féidir leat oiliúint a chur ar fáil in eagraíocht eile i dtír chláir de chuid Erasmus+. Le linn tréimhse den sórt sin i dtír eile, is féidir feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga agus ar an eolas cultúrtha atá agat. Ina theannta sin, gheobhaidh tú léargas nua ar chleachtais agus ar mhúnlaí a bhaineann leis an múinteoireacht.

Tuilleadh eolais

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

Is cuid de Chlár Erasmus+ é Jean Monnet arb aidhm dó an barrfheabhas a chur chun cinn i Léann an Aontais Eorpaigh in institiúidí ardoideachais ar fud an domhain. Leagtar béim ar staidéar agus taighde a dhéanamh ar chomhtháthú an Aontais Eorpaigh agus ar áit na hEorpa i saol domhandaithe an lae inniu a thuiscint.

Tuilleadh eolais

Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Cuireann EMJMD tacaíocht ar fáil chun scoláirí/aoi-léachtóirí ardleibhéil a mhealladh ar mhaithe le cur leis an éileamh a bhíonn ar chúrsa. Más duine acu siúd tú féin, féadfaidh tú páirt a ghlacadh in EMJMD.

Tuilleadh eolais

Baill foirne a bhfuil riocht fisiciúil, intinne nó riocht a bhaineann leis an tsláinte orthu

Tá breis maoinithe le fáil. Tá sé de cheart ag baill foirne na seirbhísí tacaíochta céanna a fháil agus a chuireann na hinstitiúidí glactha ar fáil do bhaill foirne áitiúla.

Tuilleadh eolais

Deiseanna oiliúna don fhoireann

A bhuí le Erasmus+ tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, cibé acu atá múinteoireacht ar siúl acu nó nach bhfuil.

I dtaca le tréimhsí oiliúna, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe, cúrsaí forbartha gairmiúla nó imeachtaí sonracha atá dírithe ar inniúlachtaí a fhorbairt.

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh oiliúint in institiúidí oideachais agus in eagraíochtaí ábhartha atá ag feidhmiú lasmuigh den earnáil.

Tá deiseanna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair ar gach leibhéal den oideachas páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí forbartha gairmiúla.

 

Deiseanna

Ardoideachas

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh tréimhsí oiliúna do bhaill foirne atá ag obair in institiúidí ardoideachais. A bhuí le Erasmus+ féadfaidh tú dul faoi oiliúint in institiúid ardoideachais i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+ nó i dtír chomhpháirtíochta. Má tá tú ag obair in institiúid ardoideachais i dtír atá páirteach sa Chlár, tá an deis ann freisin oiliúint a fháil in eagraíocht lasmuigh den earnáil atá lonnaithe i dtír chláir.

Tuilleadh eolais

Gairmoideachas agus gairmoiliúint

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh forbairt ghairmiúil daoine atá ag obair i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna trí thréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch. I dtaca leis na tréimhsí oiliúna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: socrúcháin oibre nó scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe in institiúid ghairmoideachais agus ghairmoiliúna nó in eagraíocht ábhartha eile atá bunaithe i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+

Tuilleadh eolais

Scolaíocht

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna do ghairmithe atá páirteach san oideachas réamhscoile, bunscoile nó iarbhunscoile. Maidir leis na deiseanna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí struchtúrtha nó imeachtaí eile, nó scáthfhoghlaim i scoileanna nó in eagraíochtaí ábhartha eile atá páirteach sa scolaíocht.

Tuilleadh eolais

Oideachas aosach

Tacaíonn Erasmus+ le socrúcháin oiliúna in eagraíochtaí oideachais aosach ar an gcoigríoch. Maidir leis na deiseanna sin, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí struchtúrtha, tréimhsí oiliúna ar an gcoigríoch, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe i scoileanna nó in eagraíochtaí ábhartha eile.

Tuilleadh eolais

Baill foirne a bhfuil riocht fisiciúil, intinne nó riocht a bhaineann leis an tsláinte orthu

Tá breis maoinithe le fáil. Tá sé de cheart ag baill foirne na seirbhísí tacaíochta céanna a fháil agus a chuireann na hinstitiúidí glactha ar fáil do bhaill foirne áitiúla.

Tuilleadh eolais

Deiseanna oiliúnachta

Is féidir le Erasmus+ cuidiú leat taithí oibre fhiúntach a fháil trí thacú le hoiliúnachtaí (socrúcháin oibre, intéirneachtaí, etc) thar lear.

Fágann an tuiscint chultúrtha agus na scileanna teanga a fhaigheann tú as dul ag obair i dtír eile go mbíonn sé níos fusa post a aimsiú nuair atá an staidéar thart.

Sa bhreis air sin, tar éis bheith ag obair in eagraíocht ábhartha méadaítear do thuiscint ar do chuid staidéar, tuiscint nach bhfuil le fáil ó sheimineáir ná ó cheardlanna.

Is féidir le daoine atá i mbun oideachais faoi láthair agus céimithe nua leas a bhaint as na deiseanna seo. Is féidir oiliúnachtaí a dhéanamh in eagraíocht ábhartha ar bith.

 

Deiseanna

Mic léinn ardoideachais agus céimithe nua

Cuireann Erasmus+ oiliúnachtaí thar lear (socrúcháin oibre, intéirneachtaí, etc.) ar fáil do mhic léinn atá cláraithe in institiúidí ardoideachais i dtír atá páirteach sa Chlár.. Tá na deiseanna seo ar fáil do chéimithe nua chomh maith.

Tuilleadh eolais:

Mic léinn, printísigh agus céimithe nua gairmoideachais agus gairmoiliúna

Cuireann Erasmus+ oiliúnachtaí (socrúcháin oibre) ar fáil do mhic léinn atá cláraithe in institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna (VET). Is féidir le printísigh atá ag obair i gcuideachtaí agus céimithe nua VET na deiseanna sin a thapú freisin.

Tuilleadh eolais

 

Deiseanna do dhaoine óga

Ní do na daoine atá gafa le hoideachas agus le hoiliúint amháin atá Erasmus + ar fáil ach tá sé oscailte do gach duine óg. Trí Chlár Erasmus+. is féidir leat dul ag obair mar oibrí deonach san Eoraip nó lasmuigh di nó páirt a ghlacadh i malartú ógra thar lear.

 

Deiseanna

An tSeirbhís Dheonach Eorpach

Is do dhaoine óga atá 17-30 bliain d'aois an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus féadfaidh tú taisteal thar lear ar feadh tréimhse idir 2 sheachtain agus 12 mhí chun páirt a ghlacadh i dtionscadal ar bhonn deonach. Tá raon leathan tionscadal ann i roinnt mhaith réimsí ar nós cúram sóisialta, an chomhshaoil agus cultúir.

Tuilleadh eolais

Malartuithe ógra

Tugann Malartuithe Ógra grúpaí daoine óga ó thíortha éagsúla le chéile le maireachtáil le chéile ar feadh tréimhsí suas le 21 lá. Má dhéanann tú malartú, beidh tú páirteach i ngníomhaíochtaí cosúil le ceardlanna, cleachtaí, díospóireachtaí, rólimirt, gníomhaíochtaí amuigh faoin aer, etc.

Tuilleadh eolais:

Deiseanna d'oibrithe don óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don Óige trí shealanna a chur ar fáil dóibh le hoiliúint nó líonrú a dhéanamh thar lear.

 

Deiseanna

Líonrú agus oiliúint

I dtaca le tréimhsí thar lear, d'fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas a bheith i gceist: cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe.

Tuilleadh eolais

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.