Erasmus+

Henkilöille

Yleiskatsaus

EU on jo lähes 30 vuoden ajan rahoittanut Erasmus-ohjelmaa, jonka ansiosta yli kolme miljoonaa eurooppalaista opiskelijaa on voinut suorittaa osan opinnoistaan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai muussa organisaatiossa.

Erasmus+ tuo mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen kaikkien ulottuville. Ohjelmaan voivat nyt osallistua opiskelijoiden lisäksi muiden muassa opettajat ja oppilaitosten muu henkilökunta, harjoittelijat ja vapaaehtoistyöhön lähtevät. Ohjelmaa ei ole myöskään rajattu pelkästään Eurooppaan tai eurooppalaisille, vaan se on avoin kaikille.

 

Erasmus+ -ohjelman mahdollisuudet


Opiskelijat

Ulkomailla opiskelu on keskeinen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijan myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin. Lisäksi se on hyvä tilaisuus parantaa kielitaitoa, itsenäistyä ja saada itseluottamusta sekä tutustua uusiin kulttuureihin.

Lisätietoa


Henkilöstö (opetus)

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia opettaa ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa. Opetusmahdollisuudet on tarkoitettu sekä oppilaitosten henkilöstölle että opetusalan ulkopuolella työskenteleville yksityishenkilöille, jotka kutsutaan jakamaan alansa erityisosaamista ja -kokemusta opiskelijoille.

Lisätietoa


Henkilöstö (täydennyskoulutus)

Erasmus+ -ohjelmassa on tarjolla myös kouluttautumismahdollisuuksia opetusalan henkilöstölle, sekä opettajille että muulle henkilöstölle. Ulkomailla suoritettavaan koulutusjaksoon voi sisältyä työhöntutustumista, työnseurantaa tai erityiskursseja.

Lisätietoa


Harjoittelijat

Erasmus+ -ohjelman tuella on mahdollista hankkia arvokasta työkokemusta ulkomailla. Ulkomaanharjoitteluun voivat saada tukea korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet sekä ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, oppisopimuskoulutettavat ja hiljattain ammattiin valmistuneet.

Lisätietoa


Nuoret

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua kaikki nuoret, myös koulutuksen ulkopuolella olevat. Erasmus+ mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoistoimintaan tai nuorisovaihtoon Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Lisätietoa


Nuorisotyöntekijät

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ulkomailla suoritettavien koulutus- tai verkostoitumisjaksojen avulla. Kyseessä voi olla esimerkiksi kurssi, opintomatka tai työnseuranta- tai tarkkailujakso alan organisaatiossa.

Lisätietoa

Opiskelijat

Ulkomailla opiskelu on keskeinen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijan myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin. Lisäksi se on hyvä tilaisuus parantaa kielitaitoa, itsenäistyä ja saada itseluottamusta sekä tutustua uusiin kulttuureihin.

Erasmus+ tarjoaa myös mahdollisuuden yhdistää ulkomailla opiskelu työharjoitteluun.

Nämä mahdollisuudet ovat avoinna kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoa suorittaville.

 

Osallistumismahdollisuudet

Opiskelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelmasta voi saada tukea ulkomaanjakson ajaksi, olipa kyseessä Erasmus+ -ohjelmamaa tai kumppanimaa.

Lisätietoa

Harjoittelu ulkomailla

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan sellaisten opiskelijoiden työharjoittelua ulkomailla, jotka ovat korkeakouluopiskelijoita jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa. Harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -maisteritutkinto

Erasmus Mundus -ohjelman yhteisessä maisteriohjelmassa voi saada apurahan kansainvälisessä maisteritason koulutusohjelmassa suoritettavaa tutkintoa varten. Nämä maisteriohjelmat ovat akateemisesti korkeatasoisia, ja ne toteutetaan eri maissa toimivien korkea-asteen oppilaitosten tiiviinä yhteistyönä.

Lisätietoa

Erasmus+ -maisteritutkintolainat

Erasmus+ -maisteritutkintolainat ovat EU:n takaamia lainoja, joilla on edulliset takaisinmaksuehdot. Lainalla voi rahoittaa maisteriopintoja (1 tai 2 vuotta) Erasmus+ -ohjelmamaassa.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja opiskelijoilla on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omilla opiskelijoilla.

Lisätietoa

Opetusmahdollisuuksia henkilöstölle

Erasmus+ tarjoaa opetusmahdollisuuksia ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa.

Opetusmahdollisuudet on tarkoitettu sekä oppilaitosten henkilöstölle että yrityksissä työskenteleville yksityishenkilöille, jotka kutsutaan jakamaan alansa erityisosaamista opiskelijoille.

Opetusmahdollisuudet ulkomailla ovat kaikilla tasoilla toimivien oppilaitosten haettavissa.

 

Opetusmahdollisuudet

Korkea-asteen koulutus

Erasmus+ tukee opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa korkeakouluissa. Jos työskentelet korkeakoulussa, voit saada opetusaikaa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa tai ‑kumppanimaassa sijaitsevassa oppilaitoksessa. Yrityksissä työskentelevät voivat saada tukea opetustyöhön ja osaamisen jakamiseen ohjelmamaassa sijaitsevissa korkeakouluissa.

Lisätietoa

Ammatillinen koulutus

Erasmus+ tukee opetusjaksoja ammatillisissa oppilaitoksissa ulkomailla. Jos työskentelet ammatillisen koulutuksen alalla, voit saada opetusaikaa Erasmus+ -ohjelmamaassa sijaitsevassa organisaatiossa.

Lisätietoa

Kouluopetus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa kouluissa. Opetustehtävät on tarkoitettu esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstölle. Opettaminen ulkomailla laajentaa näkökulmaa koulutukseen, tarjoaa tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ulkomaisten kollegojen kanssa ja antaa uusia virikkeitä opetustyöhön. Opetusjaksoja voi suorittaa Erasmus+ ‑ohjelmamaissa sijaitsevissa kouluissa.

Lisätietoa

Aikuiskoulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan opetusjaksoja aikuiskoulutusorganisaatioissa ulkomailla. Jos työskentelet aikuiskoulutuksen alalla, voit saada opetus- tai koulutusaikaa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa sijaitsevassa organisaatiossa. Ulkomaanvaihtojakso parantaa kielitaitoa, tutustuttaa uusiin kulttuureihin ja antaa uusia näkökulmia opetukseen.

Lisätietoa

Jean Monnet

Erasmus+ ‑ohjelman Jean Monnet -osuus tukee EU:ta koskevaa huippuosaamista korkeakouluissa kaikkialla maailmassa. Tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tarkastella Euroopan asemaa globalisoituneessa maailmassa.

Lisätietoa

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat tukevat korkeatasoisten tutkijoiden ja vierailevien luennoitsijoiden osallistumista opetukseen, millä pyritään lisäämään kurssien vetovoimaa. Erasmus Mundus -yhteisiin maisteriohjelmiin osallistuvilta tutkijoilta edellytetään huomattavaa akateemista ja/tai ammatillista kokemusta.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja henkilöstöllä on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omalla henkilöstöllä.

Lisätietoa

Henkilöstön täydennyskoulutus

Erasmus+ -ohjelmassa on tarjolla kouluttautumismahdollisuuksia opetusalan henkilöstölle, sekä opettajille että muulle henkilöstölle.

Ulkomailla suoritettavaan kouluttautumisjaksoon voi sisältyä työhöntutustumista, työnseurantaa, ammatillista täydennyskoulutusta tai valmiuksien kehittämiseen liittyviä erityistapahtumia.

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan kouluttautumista sekä oppilaitoksissa että soveltuvissa opetusalan ulkopuolisissa organisaatiossa.

Ammattitaitoa kehittävät toimet ovat avoimia kaikilla koulutusasteilla toimivalle henkilöstölle.

 

Kouluttautumismahdollisuudet

Korkea-asteen koulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan korkea-asteen oppilaitosten henkilöstön kouluttautumisjaksoja Erasmus+ -ohjelmamaiden tai -kumppanimaiden korkea-asteen oppilaitoksissa. Ohjelmamaiden oppilaitosten henkilöstö voi osallistua koulutusjaksolle myös jossakin ohjelmamaassa sijaitsevassa opetusalan ulkopuolisissa organisaatiossa.

Lisätietoa

Ammatillinen koulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ammatillisen koulutuksen piirissä työskentelevien ammatillista kehittymistä ulkomailla suoritettavien kouluttautumisjaksojen avulla. Näitä ovat työharjoittelu- tai työnseuranta/-tarkkailujaksot Erasmus+ ‑ohjelmamaassa sijaitsevassa ammattikoulutuslaitoksessa tai muussa organisaatiossa.

Lisätietoa

Kouluopetus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan esiasteen, perusasteen ja keskiasteen kouluopetuksen henkilöstölle tarkoitettuja kouluttautumisjaksoja ulkomailla. Kyseessä voi olla kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen tai työnseuranta- tai tarkkailujakso koulussa tai muussa organisaatiossa.

Lisätietoa

Aikuiskoulutus

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan kouluttautumisjaksoja aikuiskoulutusorganisaatioissa ulkomailla. Kyseessä voi olla kurssille tai muuhun koulutukseen osallistuminen tai työnseuranta- tai tarkkailujakso koulussa tai muussa organisaatiossa.

Lisätietoa

Erityisjärjestelyt fyysisen, henkisen tai terveydellisen tilanteen vuoksi

Erasmus+ -erityistuesta on saatavilla lisärahoitusta, ja henkilöstöllä on oikeus samoihin tukipalveluihin kuin vastaanottavan korkeakoulun omalla henkilöstöllä.

Lisätietoa

Harjoittelumahdollisuudet

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ulkomailla suoritettavia harjoittelujaksoja, joiden avulla voi hankkia arvokasta työkokemusta.

Ulkomaanharjoittelussa voi myös parantaa kielitaitoaan ja muiden kulttuurien tuntemusta. Näistä kaikista on apua työnhaussa opintojen jälkeen.

Työskentely oman alan organisaatiossa avaa myös opintoihin uuden näkökulman, jota ei saa luennoilla eikä seminaareissa.

Harjoitteluun voivat osallistua sekä opiskelijat että vastavalmistuneet. Harjoittelupaikkana voi olla mikä tahansa sopiva organisaatio.

 

Kohderyhmät

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan sellaisten korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua ulkomailla, jotka suorittavat kandidaatin-, maisterin- tai tohtorintutkintoa jossakin Erasmus+ -ohjelmamaassa. Harjoitteluun voivat osallistua myös vastavalmistuneet.

Lisätietoa

Ammattiopiskelijat, oppisopimusopiskelijat ja vastavalmistuneet

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien harjoittelua ulkomailla. Harjoitteluun voivat osallistua myös yritysten oppisopimusopiskelijat ja vastavalmistuneet.

Lisätietoa

Nuoret

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua kaikki nuoret, myös koulutuksen ulkopuolella olevat. Erasmus+ mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoistoimintaan tai nuorisovaihtoon Euroopassa ja sen ulkopuolella.

 

Osallistumismahdollisuudet

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu

Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun voivat osallistua 17–30-vuotiaat nuoret. Ulkomailla järjestettävään vapaaehtoishankkeeseen osallistuminen kestää 2 viikosta 12 kuukauteen. Tarjolla on monenlaisia hankkeita esimerkiksi sosiaalihuollon, ympäristön ja kulttuurin aloilla.

Lisätietoa

Nuorisovaihdot

Nuorisovaihtohankkeissa ryhmä eri maista kotoisin olevia nuoria saa tilaisuuden tavata toisiaan sekä viettää aikaa yhdessä. Hankkeen kesto on enintään 21 päivää. Vaihtojaksoon voi kuulua monenlaisia aktiviteetteja, kuten työpajoja, tehtäviä, keskusteluja, ilmaisutaidon harjoituksia, ulkoilua yms.

Lisätietoa

Nuorisotyöntekijät

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisotyöntekijöiden ulkomaisia koulutus- ja verkostoitumisjaksoja, jotka edistävät heidän ammatillista kehittymistään.

 

Tuettava toiminta

Koulutus ja verkostoituminen

Ulkomaanjakso voi sisältää esimerkiksi kurssin, opintomatkan tai työnseuranta- tai tarkkailuperiodin alan organisaatiossa.

Lisätietoa

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.