Erasmus+

Üksikisikud

Ülevaade

Juba peaaegu 30 aastat on Euroopa Liit rahastanud Erasmuse programmi, tänu millele on rohkem kui kolm miljonit Euroopa üliõpilast saanud veeta osa oma õpinguajast mõnes teises Euroopa kõrgkoolis või organisatsioonis.

Programmiga Erasmus+ avanevad samad võimalused lisaks üliõpilastele ka paljudele teistele – õppejõududele, praktikantidele, õpetajatele, vabatahtlikele jne. Enam ei piirdu programm ka ainult Euroopa või eurooplastega – Erasmus+ on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

 

Võimalused


Üliõpilased

Võimalus õppida välismaal on programmi Erasmus+ tähtsaim osa ning uuringute kohaselt aitab see osalejatel hiljem ka kergemini tööd leida. Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust ning võimaldab põhjalikult tundma õppida teisi kultuure.

Lisateave


Töötajad (õpetamine)

Erasmus+ raames saavad õppejõud ja õpetajad ajutiselt töötada välismaa haridusasutuses. Seda võimalust saavad kasutada nii haridusvaldkonnas töötavad inimesed kui ka muude valdkondade töötajad, keda kutsutakse jagama oma teadmisi ja kogemusi.

Lisateave


Töötajad (koolitus)

Erasmus+ pakub koolitusvõimalusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte. Koolitused välismaal võivad toimuda töövarjuks või vaatlejaks olemise või konkreetse koolituskursuse vormis.

Lisateave


Praktikandid

Erasmus+ toetab praktikavõimalusi välismaal ning aitab teil seeläbi omandada väärtuslikku töökogemust. Erasmus+ praktikatoetus on mõeldud kõrgharidust omandavatele üliõpilastele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanutele, samuti kutseharidust omandavatele õpilastele, õpipoistele ja hiljuti kutseõppeasutuse lõpetanutele.

Lisateave


Noored

Erasmus+ on avatud kõigile noortele, mitte ainult neile, kel parajasti kõrg- või kutsekool pooleli. Programmi raames saate töötada vabatahtlikuna välismaal või osaleda noortevahetuses Euroopas ja mujalgi.

Lisateave


Noorsootöötajad

Erasmus+ toetab noorsootöötajate kutsealast arengut, võimaldades neil osaleda koolitustel ja võrgustikes välismaal. Noorsootöötajad saavad käia välismaal koolitustel ja õppekülastustel või olla töövarjuks või vaatlejaks oma tööga seotud organisatsioonides.

Lisateave

Üliõpilaste võimalused

Võimalus õppida välismaal on programmi Erasmus+ tähtsaim osa ning uuringute kohaselt aitab see osalejatel hiljem ka kergemini tööd leida. Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust ning võimaldab põhjalikult tundma õppida teisi kultuure.

Ühtlasi pakub Erasmus+ võimalust ühendada välismaal viibides õpingud ja praktika.

Osaleda saavad nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe üliõpilased.

 

Võimalused

Õppimine välismaal

Erasmus+ pakub teile toetust õpinguteks välismaal – õppima saab minna nii Erasmus+ programmiriikidesse kui ka partnerriikidesse.

Lisateave

Praktika välismaal

Erasmus+ toetab programmiriigi kõrgkoolis õppivate üliõpilaste praktikat (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne) välismaal. Praktikavõimalused on avatud ka hiljuti kõrg- või kutsekooli lõpetanutele.

Lisateave

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade puhul on võimalik taotleda täisstipendiumi osalemiseks rahvusvahelises magistriõppe programmis. Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on tuntud oma kõrge akadeemilise taseme poolest ning nendel õpetatavaid kursusi saab hõlpsasti sobitada õpingutega paljudes kõrgkoolides ja riikides.

Lisateave

Laenud programmi Erasmus+ magistriõppe üliõpilastele

Erasmus+ magistriõppe üliõpilasena saate taotleda soodsate tagasimaksetingimuste ja Euroopa Liidu tagatisega laenu, millega rahastada oma õpinguid (üks kuni kaks aastat) Erasmus+ programmiriigis.

Lisateave

Füüsilise või vaimse puude või tervisehäirega üliõpilased

Taotleda saab lisatoetust ning üliõpilastel on vastuvõtvas kõrgkoolis õigus tugiteenustele kohalike üliõpilastega võrdsetel alustel.

Lisateave

Töötajate õpetamisvõimalused

Erasmus+ raames saavad õppejõud ja õpetajad ajutiselt töötada välismaa haridusasutuses.

Seda võimalust saavad kasutada nii haridusvaldkonnas töötavad inimesed kui ka ettevõtete töötajad, keda kutsutakse jagama õppuritele oma teadmisi ja kogemusi konkreetse sektori, teema või küsimuse kohta.

Erasmus+ raames saavad välismaal õpetamise võimalust kasutada kõigi haridustasemete töötajad.

 

Võimalused

Kõrgharidus

Erasmus+ toetab õpetamisperioode välisriigi kõrgkoolides. Kõrghariduse valdkonna töötajad saavad minna õpetama Erasmus+ programmi- või partnerriiki. Ettevõtete töötajad võivad saada toetust, et õpetada ja jagada teadmisi programmiriikides asuvates kõrgkoolides.

Lisateave

Kutseharidus ja -koolitus

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi välismaal asuvatesse kutseharidus- ja -koolitusasutustesse. Kui töötate kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, siis saate õpetada Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis.kutseharidus ja -koolitus

Lisateave

Üldharidus

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teiste riikide koolides toimuvates õpetamislähetustes. Välismaal õpetamine aitab saada haridusest laiemat ülevaadet, jagada teadmisi oma kolleegidega teises riigis ja omandada haridusalaseid häid tavasid. Need võimalused on mõeldud kasutamiseks Erasmus+ programmiriikides asuvate koolide vahel.

Lisateave

Täiskasvanuõpe

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi välismaal asuvatesse täiskasvanuõppe organisatsioonidesse. Kui töötate täiskasvanuõppe valdkonnas, siis saate õpetada või pakkuda koolitust Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis. Õpetamislähetuses saadud kogemused ja kontaktid aitavad parandada keeleoskust ning suurendada kultuurilisi teadmisi, samuti pakuvad need uusi vaatenurki õpetamismeetoditele ja -tavadele.

Lisateave

Jean Monnet

Jean Monnet' meetmed on programmi Erasmus+ osa, mille raames toetatakse tipptasemel ELi uuringuid kogu maailma ülikoolides. Rõhuasetus on ELi lõimumise alastel uuringutel ja teadustööl ning Euroopa positsiooni mõtestamisel globaliseerunud maailmas.

Lisateave

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad toetavad kõrgetasemeliste teadlaste/külalislektorite osalemist, et suurendada kursuse väärtust. Kui teil on silmapaistev akadeemiline ja/või kutsealane profiil, võite osaleda Erasmus Munduse ühistes magistriõppekavades.

Lisateave

Füüsiliste, vaimsete või tervislike erivajadustega töötajad

Selleks on olemas täiendavad rahalised vahendid ja töötajatel on õigus samaväärsetele tugiteenustele, mida vastuvõttev asutus pakub kohalikele töötajatele.

Lisateave

malusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte.

 

Välismaal veedetavad koolitusperioodid võivad hõlmata töövarjuna tegutsemist, vaatlemist, ametialaseid koolitusi või pädevuse suurendamise alast tegevust.

Erasmus+ toetab koolitusi nii kõrgkoolides kui ka muudes organisatsioonides.

Ametialase arenguga seotud tegevuses saavad osaleda kõigi haridustasemete töötajad.

 

Võimalused

Kõrgharidus

Erasmus+ toetab kõrgkoolide töötajate koolitusperioode. Tänu programmile Erasmus+ saate osaleda programmi- või partnerriikide kõrgkoolides toimuvatel koolitustel. Kui töötate programmiriigi kõrgkoolis, siis saate osaleda ka koolitustel, mis toimuvad programmiriigis asuvates muudes organisatsioonides.

Lisateave

Kutseharidus ja -koolitus

Erasmus+ toetab kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas töötavate inimeste ametialast arengut välismaalveedetavate koolitusperioodide abil. Koolitusperioodid võivad hõlmata tööpraktikat, töövarjuna tegutsemist või vaatlemist kutseharidus- ja -koolitusasutuses või Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis.

Lisateave

Kooliharidus

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teistes riikides toimuvas koolitustegevuses. Need võimalused võivad hõlmata liigendatud kursusi või muid üritusi või töövarjuna tegutsemist koolides või koolihariduse valdkonna muudes organisatsioonides.

Lisateave

Täiskasvanuõpe

Erasmus+ toetab koolituse pakkumist välismaal asuvates täiskasvanuõppe organisatsioonides. Need võimalused võivad hõlmata liigendatud kursusi, välismaal veedetavaid koolitusperioode, töövarjuna tegutsemist või vaatlemist koolides või muudes organisatsioonides.

Lisateave

Füüsiliste, vaimsete või tervislike erivajadustega töötajad

Selleks on olemas täiendavad rahalised vahendid ja töötajatel on õigus samaväärsetele tugiteenustele, mida vastuvõttev asutus pakub kohalikele töötajatele.

Lisateave

Praktikavõimalused

Erasmus+ aitab teil leida välismaal praktikakoha (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne), kus saate väärtusliku töökogemuse.

Praktika välismaal avardab arusaamist kultuurilistest erinevustest ning annab võimaluse täiendada oma keeleoskusi. See aitab teil pärast õpingute lõpetamist töökohta leida.

Peale selle aitab töö õpingute valdkonnas tegutsevas organisatsioonis läheneda õpitavale erialale uuest vaatenurgast, mida seminarid ja töötoad ei pruugi anda.

Praktikavõimalusi pakutakse veel õppivatele õppuritele ja hiljuti kooli lõpetanutele. Praktika võib toimuda mis tahes asjakohases organisatsioonis.

 

Võimalused

Üliõpilased ja hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Erasmus+ toetab programmiriigi kõrgkoolis õppivate üliõpilaste ning hiljuti kõrgkooli lõpetanute praktikat (sh tööpraktika, õpipoisiõpe jne) välismaal.

Lisateave

Kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilased, õpipoisid ja hiljuti kooli lõpetanud

Erasmus+ toetab kutseharidus- ja -koolitusasutustes õppivate õpilaste praktikat (tööpraktika). Praktikavõimalused on avatud ka ettevõtete õpipoistele ja hiljuti kutseharidus- või -koolitusasutuse lõpetanutele.

Lisateave

Võimalused noortele

Erasmus+ on avatud kõigile noortele, mitte ainult neile, kel parajasti kõrg- või kutsekool pooleli. Programmi Erasmus+ raames saate töötada vabatahtlikuna Euroopas või väljaspool seda või osaleda noortevahetuses välismaal.

 

Võimalused

Euroopa vabatahtlik teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus on mõeldud 17–30aastastele noortele ja võimaldab neil kahe nädala kuni 12 kuu jooksul osaleda vabatahtlikuna mõnes projektis välismaal. Projektid on seotud paljude eri valdkondadega, nagu sotsiaaltöö, keskkond ja kultuur.

Lisateave

Noortevahetus

Noortevahetus võimaldab eri riikide noorterühmadel kohtuda ja veeta koos kuni 21 päeva. Selle aja jooksul saab osaleda mitmesugustel üritustel, nagu töötoad, harjutused, arutelud, rollimängud, vabaõhutegevused ja palju muud.

Lisateave

Noorsootöötajate võimalused

Erasmus+ toetab noorsootöötajate kutsealast arengut, võimaldades neil osaleda koolitustel ja võrgustikes välismaal.

 

Võimalused

Võrgustike loomine ja koolitused

Noorsootöötajad saavad käia välismaal koolitustel ja õppekülastustel või olla töövarjuks või vaatlejaks oma tööga seotud organisatsioonides.

Lisateave

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.