Erasmus+

Jednotlivci

Přehled

Již téměř 30 let EU financuje program Erasmus, který umožnil více než 3 milionům evropských studentů strávit část svých studií na vysokoškolské instituci nebo v organizaci v jiné evropské zemi.

Tuto možnost nyní Erasmus+ přináší všem – studentům, pracovníkům, stážistům, učitelům, dobrovolníkům a dalším. A nejde jen o Evropu nebo Evropany – možnost účastnit se programu mají lidé z celého světa.

 

Příležitosti pro:


studenty

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Další informace


pracovníky (výuka)

Díky programu Erasmus+ jsou k dispozici možnosti vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci. Těchto příležitostí mohou využít jak pracovníci působící v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v jiných odvětvích a byli osloveni, aby předali své poznatky a zkušenosti.

Další informace


pracovníky (školení)

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci. V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci absolvovat pracovní stáž, získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se zúčastnit konkrétního školicího programu.

Další informace


stážisty

Erasmus+ pomáhá získávat cenné pracovní zkušenosti podporou stáží v zahraničí. Tato podpora je určena studentům vysokých škol a jejich čerstvým absolventům, ale i studentům institucí odborného vzdělávání a přípravy, učňům a čerstvým absolventům příslušných oborů.

Další informace


mladé lidi

Program Erasmus+ nabízí příležitosti všem mladým lidem bez ohledu na to, zda ještě studují, či nikoli. Mohou se například zapojit do dobrovolnické činnosti v Evropě či jinde ve světě nebo se zúčastnit výměnného pobytu mládeže v zahraničí.

Další informace


pracovníky s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí. V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývající její problematikou atd.

Další informace

Příležitosti pro studenty

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Program Erasmus+ také nabízí možnost zkombinovat studium v zahraničí se stáží na pracovišti.

Zúčastnit se mohou studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia.

 

Příležitosti

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je účastníkům během pobytu v zahraničí poskytována podpora, a to bez ohledu na to, zda vyjedou do programové země nebo země partnerské.

Další informace

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ podporuje, aby studenti, kteří v rámci studia vyjedou na vysokou školu do některé z programových zemí, absolvovali praxi (odbornou praxi, stáž apod.). O stáže tohoto typu se mohou ucházet i čerství absolventi vysokých škol.

Další informace

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

V rámci společného magisterského studia Erasmus Mundus můžete obdržet stipendium na celou dobu magisterského mezinárodního studijního programu. Jedná se o studium, které se vyznačuje špičkovou akademickou úrovní a vysokou mírou integrace jednotlivých kurzů, které realizuje několik vysokoškolských institucí v několika zemích.

Další informace

Půjčky pro studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus+

Půjčky pro studenty magisterského studia Erasmus+ jsou garantovány EU a mají velmi příznivé podmínky splácení, díky nimž můžete financovat náklady na magisterské studium (v délce 1 až 2 let) v kterékoli programové zemi.

Další informace

Studenti s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a studenti mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním studentům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další informace

Možnosti pedagogického působení pracovníků

Program Erasmus+ nabízí možnost vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci.

Využít této příležitosti mohou jak pracovníci v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v podnicích a byli osloveni, aby studentům předali své poznatky týkající se určitého oboru, tématu či otázky.

Možnost vyučovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je dostupná vzdělávacím institucím všech úrovní.

 

Příležitosti

Vysokoškolské vzdělávání

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků ve vysokoškolských institucích. Pokud pracujete v oblasti vysokoškolského vzdělávání, můžete se vydat učit na instituci v programové nebo partnerské zemi Erasmu+. Odborníci z podniků mohou dostat podporu na výuku a předávání poznatků ve vysokoškolských institucích v programové zemi.

Další info

Odborné vzdělávání a příprava

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v zahraničních institucích pro odborné vzdělávání a přípravu. Pokud pracujete v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, můžete se vydat učit na instituci v programové zemi Erasmu+.odborné vzdělávání a příprava

Další info

Školní vzdělávání

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Prostřednictvím výuky v zahraničí můžete získat větší přehled o oblasti vzdělávání, vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z jiných zemí a seznámit se s postupy, které se v jejich školském systému osvědčily. Těchto možností mohou využít školy z programových zemí Erasmu+.

Další info

Vzdělávání dospělých

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Pokud pracujete v oblasti vzdělávání dospělých, můžete se vydat učit nebo školit na instituci v programové zemi Erasmu+. Díky zahraniční zkušenosti si zlepšíte své jazykové dovednosti i kulturní znalosti a získáte nový náhled na metodologii a přístup k výuce.

Další info

Jean Monnet

Akce Jean Monnet tvoří součást programu Erasmus+ a zaměřují se na podporu excelence v oblasti studií Evropské unie po celém světě. Důraz je při tom kladen na výuku a výzkum evropské integrace a otázky pozice Evropy v globalizovaném světě.

Další info

Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

Program sdílené magisterské studium Erasmus Mundus podporuje v rámci posilování atraktivity kurzů účast prestižních akademických pracovníků/hostujících vyučujících. Pokud takový atraktivní profil můžete nabídnout, můžete se programu sdíleného magisterského studia zúčastnit.

Další info

Pracovníci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a pracovníci mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním pracovníkům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další info

Možnosti školení pro pracovníky

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci.

V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se účastnit kurzů profesního rozvoje či konkrétních akcí prohlubujících jejich znalosti a dovednosti.

Erasmus+ podporuje jak školení ve vzdělávacích institucích, tak v organizacích relevantního zaměření působících mimo odvětví vzdělávání.

Účast na aktivitách v zájmu profesního rozvoje mají otevřenou pracovníci působící na všech úrovní vzdělávání.

 

Příležitosti

Vysoké školy

Program Erasmus+ podporuje programy školení pro pracovníky vysokoškolských institucí. Díky Erasmu+ se můžete účastnit školení ve vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi. Pokud pracujete ve vysokoškolské instituci v programové zemi, můžete se také školit v organizaci, která v programové zemi působí mimo odvětví vzdělávání.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) tím, že jim umožňuje se školit v zahraničí. V rámci tohoto školení se mohou účastnit pracovních stáží nebo získat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v instituci odborného vzdělávání a přípravy nebo jiné relevantní organizaci v programové zemi Erasmu+.

Další informace

Školní vzdělávání

Erasmus+ podporuje školení pracovníků z oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí. Tato školení mohou zahrnovat účast na strukturovaných kurzech nebo jiných akcích nebo náslechy a jiné formy pozorování zkušených pracovníků na školách nebo v dalších organizacích zaměřených na školní vzdělávání.

Další informace

Vzdělávání dospělých

Erasmus+ podporuje školicí pobyty pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Tyto pobyty mohou zahrnovat účast na strukturovaných kurzech a školeních nebo pozorování zkušených pracovníků a související praxi na školách v dalších organizacích relevantního zaměření.

Další informace

Pracovníci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a pracovníci mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním pracovníkům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další informace

Stáže

Díky programu Erasmus+ můžete využít příležitosti absolvovat stáž (např. přímo na pracovišti) v zahraničí a získat tak cenné pracovní zkušenosti.

Kromě toho si pobytem v jiné zemi zlepšíte jazykové znalosti a blíže se seznámíte s jinou kulturou. To vše vám pomůže lépe se po škole zařadit na pracovní trh.

Pracovní zkušenost v organizaci relevantního zaměření vám navíc může rozšířit obzory způsobem, který vám teoretické přednášky ani semináře nabídnout nemohou.

Možnost stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ mohou využít studenti i čerství absolventi. Stáže lze absolvovat v kterékoli organizaci příslušného zaměření.

 

Příležitosti

Vysokoškolští studenti a čerství absolventi

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.

Další informace

Odborné vzdělávání a příprava pro studenty, učně a čerstvé absolventy

Program Erasmus+ podporuje praktické stáže (umístění na pracovišti) pro studenty odborného vzdělávání a přípravy. Těchto příležitostí mohou rovněž využít učňové absolvující část odborné přípravy v podniku a čerství absolventi odborného vzdělávání.

Další informace

Příležitosti pro mladé

Program Erasmus+ nabízí příležitosti všem mladým lidem bez ohledu na to, zda ještě studují, či nikoli. Mohou se například zapojit do dobrovolnické činnosti v Evropě či jinde ve světě nebo se zúčastnit výměnného pobytu mládeže v zahraničí.

 

Příležitosti

Evropská dobrovolná služba

Příležitostí, které nabízí Evropská dobrovolná služba, mohou využít zájemci ve věku 17–30 let. Mají tak možnost vycestovat do zahraničí a zapojit se po dobu 2 týdnů až 12 měsíců do dobrovolnického projektu. Vybrat si mohou z celé řady projektů zaměřených na různé oblasti, od sociální práce přes ochranu životního prostředí až po kulturní akce.

Další informace

Výměny mládeže

Výměny mládeže umožňují skupinám mladých lidí z různých zemí strávit společně až 21 dnů, během nichž absolvují různé aktivity jako například workshopy, semináře, diskuse, simulace situací (např. hraní rolí) či outdoorové aktivity.

Další informace

Příležitosti pro pracovníky s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí.

 

Příležitosti

Networking a odborná příprava

V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývají její problematikou apod.

Další informace

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.