Erasmus+

За граждани

Общ преглед

В продължение на почти 30 години ЕС финансира програма „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа.

С програма „Еразъм+“ тези възможности се предоставят на всички – студенти, служители, стажанти, преподаватели, доброволци и др. Освен това не става въпрос само за Европа или европейците – хора от цял свят могат да се възползват от възможностите по „Еразъм+“.

 

Възможности за:


Студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

Научете повече


Служители (преподаване)

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаване в учебно заведение в чужбина за определен период от време. Тези възможности се предлагат както на служители от образователния сектор, така и на хора извън сектора, които са поканени да споделят своите знания и опит.

Научете повече


Служители (обучение)

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаватели и други служители, работещи в сферата на образованието. Периодите на обучение в чужбина могат да включват обмен на опит на работното място, наблюдение или специални курсове.

Научете повече


Стажанти

„Еразъм+“ помага за придобиването на ценен опит на работното място чрез стажове в чужбина. Подкрепа за стажове се предоставя на студенти и наскоро завършили висшисти, както и на учащи в професионални училища, чираци и наскоро завършили професионални училища.

Научете повече


Младежи

Програма „Еразъм+“ е достъпна за всички млади хора, не само за тези, които в момента учат във висше или професионално училище. С помощта на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Научете повече


Младежки работници

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. Периодите в чужбина могат да включват курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение в подходящи организации и др.

Научете повече

Възможности за студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

„Еразъм+“ също така дава възможност за съчетаване на учене в чужбина със стаж.

Наличните възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри и за докторанти.

 

Възможности

Учене в чужбина

„Еразъм+“ може да ви предложи подкрепа по време на периода, в който учите в чужбина – независимо дали в страна по програмата или в страна партньор.

Научете повече

Стажове в чужбина

„Еразъм+“ подпомага стажовете в чужбина на студенти от страни по програмата. Тези възможности са достъпни и за наскоро завършили висшисти.

Научете повече

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ ви дават възможност да получите пълна стипендия за обучение в международна магистърска програма. Те се отличават с високи академични постижения и голяма интеграция на курсовете между няколко висши училища в различни страни.

Научете повече

Заеми за магистри по програма „Еразъм+“

Тези заеми по линия на „Еразъм+“ са гарантирани от ЕС и са с благоприятни условия. Те могат да ви помогнат да платите за обучението си в магистърска програма (1 или 2 години) в страна по програма „Еразъм+“.

Научете повече

Студенти с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и студентите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни студенти от приемащите институции.

Научете повече

Възможности за преподаване за служители

В рамките на „Еразъм+“ се предлагат възможности за временно преподаване в учебно заведение в чужбина.

Тези възможности са достъпни както за работещи в сектора на образованието, така и за служители на предприятия, поканени да споделят със студентите своя опит в даден сектор или по дадена тема.

Възможности за преподаване в чужбина по „Еразъм+“ има в учебни заведения на всички равнища.

 

Възможности

Висше образование

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване във висши учебни заведения в чужбина. Ако работите в сферата на висшето образование, можете да преподавате известно време в институция в страна по програмата или страна партньор. Хората, работещи в предприятия, могат да получат помощ, за да преподават или споделят знания с висши училища в страна по програмата.

Научете повече

Професионално образование и обучение

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в институции за професионално образование и обучение (ПОО)в чужбина. Ако работите в сферата на ПОО, можете да преподавате известно време в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Училищно образование

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в училища в чужбина за учители от детските градини и началното и средното образование. Преподавайки в чужбина, можете да разширите кръгозора си, да обмените опит с колеги в друга страна и да се запознаете с нови добри практики в областта на образованието. Тези възможности са достъпни за учители в училища в страни по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Образование за възрастни

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване в организации за образование за възрастни в чужбина. Ако работите в сферата на образованието за възрастни, можете да преподавате известно време в друга организация в страна по програмата „Еразъм+“. Подобен опит и обмен могат да ви помогнат да подобрите своите езикови умения и културни познания, както и да обогатите разбиранията си за практиките и подходите на преподаване.

Научете повече

„Жан Моне“

„Жан Моне“ е частта от програмата „Еразъм+“, посветена на изучаването на ЕС във висшето образование по света. Акцентът пада върху изучаването и изследванията на европейската интеграция и разбиранията за мястото на Европа в глобализирания свят.

Научете повече

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) подкрепят участието на учени/гост лектори на високо равнище с цел повишаване на привлекателността на курсовете. Ако имате забележителни научни и/или професионални постижения, можете да участвате в СМПЕМ.

Научете повече

Служители с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и служителите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни служители от приемащите институции.

Научете повече

Възможности за обучение на служители

Благодарение на „Еразъм+“ съществуват възможности за обучение на служители, работещи в образованието, както в областта на преподаването, така и в други области.

Обучението в чужбина може да включва обмен на опит на работното място, периоди на наблюдение, курсове за професионално развитие или специфични прояви за изграждане на компетентност.

По „Еразъм+“ се подпомага обучение както в образователни институции, така и в имащи отношение организации, работещи извън този сектор.

Възможностите за участие в дейности за професионално развитие са отворени за служители, работещи на всички равнища в образованието.

 

Възможности

Висше образование

По „Еразъм+“ се подпомагат периоди на обучение за служители в институции за висше образование. По „Еразъм+“ можете да се обучавате във висше учебно заведение в страна по програмата или в държава партньор. Ако работите в институция за висше образование в държава по програмата, можете също да се обучавате в организация извън сектора в държава по програмата.

Научете повече

Професионално образование и обучение

По „Еразъм+“ се подпомага професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез периоди на обучение в чужбина. Периодите на обучение могат да бъдат работа, обмен на опит на работното място или наблюдение в институция за ПОО или в друга имаща отношение организация, намираща се в държава по програмата.

Научете повече

Училищно образование

По „Еразъм+“ се подпомагат образователни дейности в чужбина за специалисти в предучилищното, основното и средното образование. Тези възможности могат да бъдат структурирани курсове, други прояви или обмен на опит на работното място в училищата или в други организации в областта на училищното образование.

Научете повече

Образование за възрастни

С „Еразъм+“ се подкрепят образователни дейности в организации за образование за възрастни в чужбина. Възможностите могат да включват структурирани курсове, периоди на обучение в чужбина, обмен на опит на работното място и периоди на наблюдение в училища или други организации.

Научете повече

Служители с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и служителите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни служители от приемащите институции.

Научете повече

Възможности за стажове

Благодарение на програма „Еразъм+“ можете да придобиете ценен трудов опит чрез помощта за стажове (временна работа, практики и др.) в чужбина.

Разбирането на чужди култури и езиковите познания, които ще усвоите, работейки в друга държава, могат да ви улеснят при намирането на работа след завършване на вашето обучение.

Освен това работата в подходящи организации открива учебни перспективи, които семинарите и кръжоците може да не предоставят.

Възможностите са отворени за хора, които в момента се обучават или наскоро са завършили обучението си. Стажовете могат да се провеждат във всяка една подходяща организация.

 

Възможности

Студенти във висшето образование и наскоро завършили

По програма „Еразъм+“ се подкрепят стажове (временна работа, практика и др.) в чужбина за студенти, записани във висши учебни заведения в държави по програмата. Възможностите са отворени и за наскоро завършили студенти.

Научете повече

Учащи в професионални училища, обучаващи се работници и наскоро завършили обучението си

По програма „Еразъм+“ се подкрепят стажове (временна работа) за учащи в професионални училища. Възможностите са отворени и за назначените в предприятия обучаващи се работници и наскоро завършилите професионални училища.

Научете повече

Възможности за младите хора

Програмата „Еразъм+“ предлага възможности за всички млади хора, не само за тези, които се обучават. Благодарение на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

 

Възможности

Европейска доброволческа служба

Европейската доброволческа служба предлага възможности на младите хора на възраст между 17 и 30 години. Те могат да пътуват в чужбина за период от 2 седмици до 12 месеца, за да участват в проект на доброволна основа. Има голямо разнообразие от проекти в много области, като социални грижи, околна среда и култура.

Научете повече

Младежки обмен

Дейностите за младежки обмен дават възможност на младежи от различни държави да се срещат и да живеят заедно за период до 21 дни. По време на младежки обмен може да участвате в различни дейности — семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Научете повече

Възможности за младежки работници

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина.

 

Възможности

Установяване на контакти и обучение

Престоят в чужбина може да включва курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение на работата в подходящи организации и др.

Научете повече

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.