Navigācijas ceļš

“Erasmus+”

Svarīgākie “Erasmus+” (2014.–2020.) skaitļi

Kopējais budžets

14,7 miljardi eiro

Papildus no ES ārējās darbības budžeta ir pieejami 1,68 miljardi eiro sadarbībai ar ārpussavienības valstīm (partnervalstīm).

Kopējās mobilitātes iespējas

Vairāk nekā 4 miljoni cilvēku

Augstākā izglītība

Apmēram 2 miljoni studentu

Studenti profesionālās izglītības un apmācības jomā

Apmēram 650 000 studentu

Darbinieku mobilitāte

Apmēram 800 000 lektoru, skolotāju, pasniedzēju, izglītības darbinieku un jaunatnes jomas darbinieku

Brīvprātīgo darba un jauniešu apmaiņas sistēmas

Vairāk nekā 500 000 jauniešu

Maģistrantūras studiju kredīta garantijas shēma

Apmēram 200 000 studentu

Kopīgās maģistra grāda studijas

Vairāk nekā 25 000 studentu

Stratēģiskās partnerības

Apmēram 25 000 partnerības, kas apvieno 125 000 skolas, profesionālās izglītības un apmācības iestādes, augstākās un pieaugušo izglītības iestādes, jaunatnes organizācijas un uzņēmumus

Zināšanu apvienības

Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 1500 augstākās izglītības iestādes un uzņēmumi

Nozaru prasmju apvienības

Vairāk nekā 150 apvienības, ko izveidojušas 2000 profesionālās izglītības un apmācības iestādes un uzņēmumi